Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Α.1178/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1006/9-1-2015 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Α.1178/2020

ΦΕΚ B’ 3454/19.08.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Διαβάστε την απόφαση ΠΟΛ. 1006/2015, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α. της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248), όπως ισχύει και της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει,

β. του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ. του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 2-5, 7, 10, 17, 20, 23, 28, 35, 36, 38, 55 και 60,

δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει,

ε. της οδηγίας υπ’ αρ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 143 παρ. 1 περ. δ και παρ. 2,

στ. του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),

ζ. του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),

η. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),

θ. του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.3.2016),

ι. του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 268/12.10.2010),

ια. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/9.1.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε» (Β΄ 120),

ιβ. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο. (Β΄ 700) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 7,

ιγ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968),

2. την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του

Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

3. την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

4. την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 120) με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής της διαδικασίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων πρακτικής φύσεως και την αξιοποίηση πληροφοριών για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης,

5. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015, «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος», (Β΄ 120) τροποποιείται ως κατωτέρω:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως : «γ. εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως: «γ. ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας ορίζει έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο και αποκτά ΑΦΜ/VIES στη χώρα μας μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου. Ο ορισμός του φορολογικού αντιπροσώπου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Κατά την τήρηση των διατυπώσεων για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή αυτών σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμπλήρωση των θέσεων της διασάφησης εισαγωγής με τους κατάλληλους κωδικούς γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τη χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης απαιτείται υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος της παρούσας στην Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του τελωνειακού αντιπροσώπου του εισαγωγέα.».

5. Η περ. στ της παρ. Α και η περ. στ της παρ. Β του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «στ. έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος Μέλος προορισμού.».

6. Στο άρθρο 4, μετά τις παρ. Α και Β και πριν τα τελευταία δύο εδάφια, προστίθενται παρ. Γ και Δ ως ακολούθως:

«Γ. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.

α. ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου,

β. ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, εγκατεστημένος σε άλλο ΚράτοςΜέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/VIES,

γ. επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής,

δ. τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Επί του τιμολογίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα,

ε. τιμολόγιο από το οποίο προκύπτει η ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο εισαγωγέα - πωλητή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. προς τον υποκείμενο στο φόρο αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος. Στο εν λόγω τιμολόγιο αναγράφονται ο ΑΦΜ/VIES που έχει λάβει στη χώρα μας ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, όσο και ο ΑΦΜ/VIES του αγοραστή στο Κράτος Μέλος προορισμού καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών. Οι ΑΦΜ/VIES πρέπει να είναι εν ισχύ και να επαληθεύονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. γ,

στ. δεν απαιτείται τιμολόγιο σε περίπτωση που τα αγαθά δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης μετά την εισαγωγή διότι παραλαμβάνονται στο Κράτος Μέλος προορισμού από τον ίδιο τον εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε εισαγωγέα. Η περίπτωση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/VIES από τον εισαγωγέα στο Κράτος Μέλος προορισμού και τη δήλωση αυτού επί της διασάφησης εισαγωγής,

ζ. έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) μέχρι το Κράτος - Μέλος προορισμού.

Σε περίπτωση που ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας πρόκειται να μεταφέρει τα εμπορεύματα μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με ίδια μεταφορικά μέσα, απαιτείται βεβαίωση στην οποία αναγράφονται η πρόθεσή του για μεταφορά των εμπορευμάτων με ίδια μέσα καθώς και τα κατωτέρω: - στοιχεία μεταφορικού μέσου (μάρκα, τύπος, κυβισμός, αριθμός κυκλοφορίας), - στοιχεία οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου - επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου με τη φωτογραφία), - τόπος προορισμού (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση).

η. ο εισαγωγέας να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ΄επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Δ. Ως άμεση αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. νοείται η μεταφορά αυτών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παράδοσης με την υποχρέωση υποβολής της φορτωτικής ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο στη διασάφηση εισαγωγής, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την ημέρα αναχώρησης της αποστολής.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν αποστέλλονται σε άλλο Κράτος Μέλος κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παράδοσης αλλά αποστέλλονται αργότερα και εντός των πέντε (5) ημερών του προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή επακριβώς ο τόπος που θα βρίσκονται τα εμπορεύματα και ο λόγος παραμονής τους με συμπλήρωση σχετικού κωδικού επί της διασάφησης εισαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εμπορεύματα πρέπει να αποσταλούν σε άλλο Κράτος Μέλος αμέσως μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης.».

7. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα υπό στοιχεία δ και ε δικαιολογητικά των ανωτέρω παρ. Α, Β και Γ δηλώνονται επί της διασάφησης εισαγωγής.».

8. Στο άρθρο 5 ο τίτλος της παρ. Β αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος και εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε.».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από έλεγχο της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής ότι τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. δεν έχουν αποσταλεί άμεσα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που έτυχε απαλλαγής καθίσταται άμεσα απαιτητός και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.».

10. Προστίθεται νέο άρθρο 6α ως ακολούθως:

«Άρθρο 6α

Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης

1. Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε δεν επιτρέπεται όταν ένα από τα πρόσωπα, εισαγωγέας ή/και αποκτών, των οποίων οι ΑΦΜ/VIES δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, είναι «εξαφανισμένος έμπορος» και βάσει διασταυρωτικού ελέγχου στο σύστημα VIES προκύπτει ότι έχει διαγραφεί.

2. Σε περίπτωση που ένα από τα πρόσωπα, εισαγωγέας ή/και αποκτών, των οποίων οι ΑΦΜ/VIES δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, φέρεται, βάσει πληροφοριών, ως «εξαφανισμένος έμπορος» και από έλεγχο στο σύστημα VIES δεν προκύπτει ενσωμάτωση της ημερομηνία διαγραφής, ή ως «εμπλεκόμενος σε δίκτυο απάτης ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου», η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης ισόποσης με το ποσό του ΦΠΑ που τυγχάνει απαλλαγής. Πέραν της σύστασης της εγγύησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εισαγωγής προβαίνουν υποχρεωτικά σε διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων και υποβάλλουν αίτημα διοικητικής συνδρομής, βάσει του καν. υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γεν. Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Η εγγύηση καταπίπτει ή αποδεσμεύεται, κατά περίπτωση, βάσει των αποτελεσμάτων της διοικητικής συνδρομής.

2. Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές για τη λήψη των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης φαινομένων καταστρατήγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου προέρχονται από αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μέλων ή από συστήματα / δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Κρατών Μελών.

11. Το Παράρτημα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης αντικαθίσταται με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παράρτημα - Αίτηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!