Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2131/2020 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 64 και 65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α΄/31.07.2020) - Ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2008/118/ΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Ε΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Γεώργα, Θ. Θεοδωρακοπούλου,
Μ. Παπαδοπούλου, Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 6987 409, 420, 422
Fax : 210 6987 424
E-Mail : vat-customs@aade.gr finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2020

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2131

ΠΡΟΣ :

Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 64 και 65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α΄/31.07.2020) - Ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2008/118/ΕΚ

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α΄) “Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις”, οι οποίες τίθενται σε ισχύ αναδρομικά από 01.01.2020, και αφορούν την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλίου περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τροποποιούνται η παράγραφος 2 του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ 248 Α΄) καθώς και η παράγραφος 6 του άρθρου 54 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄). Ο ιταλικός δήμος Καμπιόνε ντ΄ Ιτάλια, ιταλικός θύλακας στο έδαφος της Ελβετίας και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο θα πρέπει να περιληφθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης δεδομένου ότι οι ιστορικοί λόγοι που δικαιολογούσαν τον αποκλεισμό των εν λόγω εδαφών, όπως η απομόνωσή τους και τα οικονομικά τους μειονεκτήματα, δεν ισχύουν πλέον. Για τους ίδιους λόγους, τα εν λόγω εδάφη πρέπει να περιληφθούν στο γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ωστόσο, η Ιταλία επιθυμεί να συνεχισθεί ο αποκλεισμός των εν λόγω εδαφών από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ, δεδομένου ότι αυτό είναι ουσιώδες για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελβετία και στον ιταλικό δήμο Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια, μέσω εφαρμογής ενός τοπικού καθεστώτος έμμεσης φορολογίας σύμφωνου με το ελβετικό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλίου, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 6 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, προβλέπεται ότι ο δήμος Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο, τα οποία αποτελούν πλέον τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνεχίζουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλίου, με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της οδηγίας αριθ. 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, προβλέπεται ότι ο δήμος Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο, τα οποία αποτελούν τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιλαμβάνονται πλέον και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας για το γενικό καθεστώς ΕΦΚ. Επισημαίνεται ότι, οι εν λόγω τροποποιήσεις συνδέονται με τον καν. αριθ. (ΕΕ) 2019/474 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 αυτού, με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ώστε στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να περιλαμβάνεται ο δήμος Καμπιόνε ντ΄ Ιτάλια και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη και τίθενται σε εφαρμογή από 01-01-2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας 2019/475 του Συμβουλίου ώστε :

  • με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», τα ανωτέρω εδάφη συνεχίζουν να εξαιρούνται από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως τμήματα πλέον του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (μεταφορά των εδαφών αυτών από την περίπτωση α της παραγράφου 2 στην περίπτωση β της παραγράφου 2). Συνεπώς, για τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τα εν λόγω εδάφη τηρούνται οι προβλεπόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις τελωνειακές διατυπώσεις.
  • με την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, αναφορικά με προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης τα οποία διακινούνται μεταξύ των εν λόγω εδαφών (δήμος Καμπιόνε ντ΄Ιτάλια και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο) και της χώρας μας εφαρμόζονται πλέον από 01.01.2020 οι ισχύουσες διατάξεις περί γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο (ν. 2960/2001).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!