Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2117/2020 Κίνητρα για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375315
Fax : 210 3375001
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.: ΩΦ7746ΜΠ3Ζ-65Τ

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: Ε. 2117

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133) περί κινήτρων για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών, ως ακολούθως:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 τροποποιείται το άρθρο 71Ε του ΚΦΕ, προκειμένου για την παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν.4487/2017 με σκοπό την ενδυνάμωση των κινήτρων ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 71Ε ορίζεται ότι από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια με τις νέες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71Ε επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της φοροαπαλλαγής του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013, όπως ισχύει, και στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 δηλαδή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό:

αα) την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων,

ββ) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής καθώς και αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, εφόσον, για τους σκοπούς του ν. 4487/2017, συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών.

3. Περαιτέρω με τη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 71Ε, ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα που δεν άπτονται της φορολογίας εισοδήματος αλλά αφορούν στο ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι

α) η παράγραφος 1 κατά το μέρος που αφορά στη φορολόγηση επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, εφαρμόζεται τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και ιδίως του Κεφαλαίου Ι - Γενικές Διατάξεις και του άρθρου 54 αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4487/2017,

β) οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις της παρ. 1, σωρεύονται με το επενδυτικό κίνητρο του κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.

4. Τέλος, αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 71Ε με την οποία προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη στους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ περί καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 71Ε.

Η έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων είναι η 14.07.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!