Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Α.1220/2019 Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β ́38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α ́167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας

Δείτε την απόφαση Α. 1007/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α.1220

ΦΕΚ B’ 2383/19.06.2019

Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β ́38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α ́167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

Διαβάστε την Α. 1007/9-1-2019, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α ́167), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 (Α ́105).

2. Του π.δ. 70/2015 (Α ́114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,.. . Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Του π.δ. 73/2015 (Α ́116) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α ́ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Του π.δ. 82/2017 (Α ́117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».

6. Του π.δ. 142/2017 (Α ́181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 4/2018 (Α ́7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

8. Του π.δ. 88/2018 (Α ́160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α ́208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 1 (παρ.26) του ν.3065/2002 (Α ́251) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα».

11. Του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

12. Του Κεφαλαίου Α ́ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α ́94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

Β) Την αριθμ. Υ56/29-8-2018 (Β ́3715) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών».

Γ) Την αρ. 2602/3-9-2018 (Β ́ 3819) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου».

Δ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β ́3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

Ε) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β ́968 και Β ́1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

ΣΤ) Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Ζ) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β ́130 και Β ́372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

Η) Την Α. 1007/9-1-2019 (Β ́38) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Α. 1007/9-1-2019 (Β ́38) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α ́167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού», ως εξής:

Άρθρο 1

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 3.Α, ως εξής:

«3.Α Ειδικά για τα οπτικοακουστικά έργα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 • Σενάριο
 • Πηγαίος Κώδικας
 • Μουσική
 • Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων
 • Για δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής διάσημων (ηθοποιών/μουσικών/αθλητών κ.ά.)
 • Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά:

 • Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού
 • Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού
 • Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού
 • Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού
 • Τμήμα μεταγλώττισης
 • Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανηχογράφησης διαλόγων και ηχητικά εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley)
 • Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture
 • Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης
 • Τμήμα Ειδικών Εφέ
 • Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων (Animation)
 • Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κ.λπ.)
 • Τροφοδοσία
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.ά.)
 • Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
 • Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου
 • Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής
 • Game Design Document
 • Technical Design Document
 • Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγωγή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία
 • Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού
 • Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.α.
 • Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφορά σε πάγιες δαπάνες)
 • Testing κατά τη διάρκεια του Alpha και beta σταδίου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και Usability κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και εικονοληψία κ.ά.
 • Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές (playtesting)
 • Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, κινητά για δοκιμή κ.τ.λ.)
 • Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 • Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής)
 • Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ)
 • Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου)
 • Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου
 • Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.ά.)

ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 • Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής
 • Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADR-Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley).
 • Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.
 • Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (π.χ. Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, Toon Boom Harmony).
 • Ειδικά εφέ.
 • Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).

Γραφική ύλη.

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου. Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας.

 • Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.
 • Δαπάνες ασφάλισης.

Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι διατάξεις του Δ ́ κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α ́116), όπως έχει εξειδικευθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 923/2018 Παράρτημα 2 (ΦΕΚ Β ́ 1138/28-3-2018)».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α. 1007/9-1-2019 (Β ́38) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΛΕΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!