Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1165/2020 Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή

Αριθμ. Α. 1165

ΦΕΚ B’ 3057/23.07.2020

Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του ν. 2960/ 2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265), όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4410/2016 (Α΄141), και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 106,

β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142), όπως ισχύει,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

2.Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ» (L 127).

3.Την υπ’αρ. (ΕΕ) 2018/576 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού» (L 96).

4. Την υπ’ αρ. Α.1050/01.02.2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β΄735), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Α.1232/25.6.2019 (Β΄ 2634) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Την υπ’ αρ. Α.1001/24.12.2019 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β΄102/2020).

6.Την υπ’αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπ’αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130 και Β΄372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968), όπως ισχύει.

9.Την ανάγκη χορήγησης παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, καθώς και για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας που δεν έχουν επικολληθεί και προορίζονται για καταστροφή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας και ιδιαιτέρως της διακοπής της διακίνησης και της διάθεσης στην αγορά των εν λόγω βιομηχανοποιημένων καπνών.

10.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι η παράταση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, όπως και για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας που δεν έχουν επικολληθεί, καθόσον έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες και προορίζονται για καταστροφή.

Άρθρο 2

Παράταση χρονικού διαστήματος για την εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες μηδενικής αξίας και την επιστροφή των ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή

Η εισαγωγή ή παραλαβή των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, καθώς και η επιστροφή προς καταστροφή των εν λόγω ενσήμων ταινιών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί βάσει Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) που έγιναν αποδεκτές από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως και 30.06.2020, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 της υπ’αρ. Α.1001/24.12.2019 (Β΄102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2021, έπειτα από αίτηση του δικαιούμενου προσώπου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!