Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΚΥΑ 17144/2020 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Αριθμ. 17144 ΕΞ 2020

ΦΕΚ Β 2645 - 30.06.2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

3. Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209).

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Της υπ’ αρ. Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας.» (Β’ 2902).

10. Της υπ’ αρ. 340/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

11. Της υπ’ αρ. οικ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών περί ανακατανομής πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού (Β’ 4885).

ΙΙ. Την υπ’ αρ. 2/15372/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».

III. Την υπ’ αρ. 2/17210/28.4.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».

IV. Το υπ’ αρ. 2/1721ΟΑ/ΔΠΓΚ/28.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περί ολοκλήρωσης του αιτήματος μεταφοράς πίστωσης από τη Μ.Κ. 29 σε ΑΛΕ των Μ.Κ. 24 και 31.

V. Την υπ’ αρ. 12329 ΕΞ 2020/19.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000€) αποφασίζουμε:

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως του ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000€), από τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 2/15372/27.3.2020 απόφαση μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύψους δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (13.000.000,00€), που αφορά στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!