Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1138/15-12-2004 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 39α Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859-2000)

ΥΠΟΙΚ 1101037/7209/1239/Α0014/ΠΟΛ. 1138/15-12-2004

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 39α Κώδικα Φ.Π.Α. ( N. 2859/2000).


Με αφορμή προφορικό και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες μας σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 390 ,του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000) και σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί στην Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2003 , επισημαίνονται εκ νέου τα εξής:

Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 390 που δεν επιθυμούν την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού, μπορούν ύστερα από έγκριση του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς και να επιβαρύνουν τις πράξεις τους με φόρο και συνεπώς να διατηρούν και το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου των εισφορών τους. Η διατήρηση της ουδετερότητας του φόρου για τις υγιείς επιχειρήσεις είναι σημαντική ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Για τη χορήγηση της έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναφέρει την όλη οργάνωση, υποδομή και τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής του και την επιθυμία του να ενταχθεί σε καθεστώς φορολόγησης. .

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προκειμένου να κρίνει το αίτημα ελέγχει:

- Τα δεδομένα της αίτησης,

- Τα στοιχεία του φακέλου του φορολογούμενου.

(Δηλαδή υποβολή δηλώσεων των διαφόρων φορολογικών αντικειμένων, συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/92 τυχόν ύπαρξη δελτίων πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου ή διαπιστωμένων παραβάσεων που συνιστούν ανακρίβεια των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρ. 30 του Π.Δ. 186/92 σε οποιαδήποτε ανέλεγκτη χρήση κλπ).

- Την όλη οργάνωση και υποδομή του αιτούντος με επιτόπια επίσκεψη.

Εφ΄ όσον δημιουργείται βάσιμα η πεποίθηση ότι πρόκειται για φερέγγυα επιχείρηση και διασφαλίζεται ότι θα εκπληρώνονται σωστά οι υποχρεώσεις. της Επιχείρησης, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αποφαίνεται με αιτιολογημένη γραπτή απάντηση περί της έγκρισης ή μη του αιτήματος.

Τονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε εγκρίσεις που χορηγούνται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε για λόγους καταπολέμησης φαινομένων φοροδιαφυγής που έχουν παρατηρηθεί στον κλάδο αυτό,

Η ένταξη στο καθεστώς απαλλαγής ή σε καθεστώς υπαγωγής σε φόρο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4, του άρ. 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. πραγματοποιείται κατά την έναρξη των εργασιών ή κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, όπως περιγράφεται στην Εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/2003.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α., ως προς το εμπρόθεσμο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Επίσης ο χρόνος απάντησης από τις Δ.Ο.Υ. για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος, πρέπει να μην στερεί από τον φορολογούμενο το δικαίωμα για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης μεταβολών περί αλλαγής καθεστώτος Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι Επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων και είναι υπόχρεοι για υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης διότι έχουν λάβει έγκριση για παραμονή στο κανονικό καθεστώς, θα συνυποβάλλουν μαζί με την εκκαθαριστική τους δήλωση και κατάσταση των προμηθευτών τους από τους οποίους κατά την αγορά των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α., διότι ομοίως και εκείνοι έχουν λάβει έγκριση από τη Δ.Ο.Υ. τους για παραμονή στο κανονικό Καθεστώς.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται ανά προμηθευτή τα εξής:

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία προμηθευτή + Α.Φ.Μ.,- Διεύθυνση - Δ.Ο.Υ. - αριθμός χορηγηθείσας έγκρισης - καθαρή αξία αγορών χρήσης από τον συγκεκριμένο προμηθευτή:

Για την αποφυγή φαινομένων καταστραγήσεων και φοροδιαφυγής, οι Δ.Ο.Υ. επιβάλλεται να παρακολουθούν στενά στη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν χορηγήσει εγκρίσεις, τόσο από πλευράς ορθής και εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων ιδίως του Φ.Π.Α. αλλά και των λοιπών κάθε είδους φορολογικών αντικειμένων, όσο και ορθής εφαρμογής της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας γενικό, ώστε σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήματα να προβαίνουν σε άρση της έγκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος προγραμματισμός από όλες ης Δ.Ο.Υ. που έχουν χορηγήσει εγκρίσεις, ώστε, το αργότερο μέχρι 31/12/04, να διενεργηθούν εκ μέρους τους εμπεριστατωμένοι σχετικοί προληπτικοί έλεγχοι, καθώς και προσωρινοί, για το διάστημα από 1/1/03 και μετά, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και κατ΄ εξαίρεση των όσων ορίζονται για τους προσωρινούς ελέγχους στην 1097938/6264/ΔE-B/ ΠΟΛ. 1128/3.12.2004 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε όλες τις επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που έχουν χορηγηθεί οι εγκρίσεις και σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών παραβάσεων ή παραλείψεων, επειδή τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση, πέραν της επιβολής των προβλεπόμενων εκ του νόμου σχετικών κυρώσεων, θα αίρεται άμεσα και η χορηγηθείσα έγκριση. Όμοιοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται και μετά την 31/12/04 ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισημαίνεται ότι η χορηγηθείσα έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α. από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν απαλλάσσει τον λήπτη του στοιχείου από τις υποχρεώσεις που έχει και. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί από μόνη της ικανή προϋπόθεση για την απαλλαγή του από τη συνυπευθυνότητα σε περιπτώσεις τυχόν. διενέργειας μη νόμιμων συναλλαγών.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής το φέρουν και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του στοιχείου. Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου απάτη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των συναλλαγών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Β. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!