Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ A1060443 ΕΞ 2017 Παράδοση απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α-ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Αναγνωστόπουλος
Δ. Φραγκουλουπούλου
Τηλέφωνο:2103645615
Fax:2103645413
E-Mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 21.4.2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A1060443 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 39α στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.»

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων οχημάτων σε επιχείρηση με δυο αντικείμενα δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα α) «Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» και β) «Εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και παλαιών σιδήρων», από επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων IX και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών ΔΧ αυτοκινήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, όπως ισχύει), οι υποκείμενοι οι οποίοι πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν.

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου απαριθμούνται οι περιπτώσεις παραδόσεων απορριμμάτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παραδόσεις αυτές να προορίζονται προς ανακύκλωση, δηλαδή να έχουν σαν σκοπό την επαναφορά των αγαθών στην αρχική φάση επεξεργασίας τους και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Ο λήπτης των αγαθών αυτών θα πρέπει να έχει αντίστοιχη δραστηριότητα προκειμένου οι ανωτέρω παραδόσεις να εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39α.

2. Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1049/2007 δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και ειδικότερα διευκρινίστηκε ότι, για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα πρέπει να τηρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το αγαθό να περιλαμβάνεται στην παρ. 2 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.
  • Η παράδοση του αγαθού να γίνεται μεταξύ υποκειμένων στο φόρο προσώπων.
  • Η παράδοση του αγαθού να προορίζεται για ανακύκλωση, δηλαδή για επαναφορά του αγαθού στην αρχική του μορφή και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων.
    Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται, κατά την παράδοση του αγαθού από τον πωλητή, από τη δραστηριότητα του λήπτη των αγαθών, η οποία πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο της ανακύκλωσης, δηλαδή ο λήπτης πρέπει να είναι είτε έμποροι ανακυκλώσιμων απορριμάτων είτε βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση που επεξεργάζεται το αγαθό με σκοπό την ανακύκλωσή του.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η παράδοση των εν θέματι αγαθών υπάγεται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδιδόμενα αγαθά αφορούν απορρίμματα.

Η έννοια του απορρίμματος στοιχειοθετείται επίσης, από την υποκείμενη αξία του αγαθού και την τιμή που συμφωνείται μεταξύ πωλητή και αγοραστή, επηρεαζόμενο άμεσα από την συγκεκριμένη «αγορά», όπως διαμορφώνεται από την προσφορά και τη ζήτηση.

Ως εκ τούτου είναι θέμα πραγματικό και εξετάζεται από την εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι σε περίπτωση που η αξία της παράδοσης των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχη με την τιμή των απορριμμάτων σιδήρου, αυτή υπάγεται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον υπερβαίνει την τιμή αυτή δεν υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου και πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο είναι ενιαίο αγαθό και εφόσον σε αυτό εμπεριέχονται απορρίμματα και μη (π.χ. ανταλλακτικά), η συνολική του αξία θα πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

4. Εφόσον ο πωλητής παραδίδει αγαθά για τα οποία δεν του είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ, η εν λόγω παράδοση απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 περ. κθ' του Κώδικα ΦΠΑ.

5. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.1 περ. β' του Κώδικα ΦΠΑ, στις εν λόγω πράξεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39α δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου, καθώς σε κάθε περίπτωση υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!