Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1006/14-1-2003 Kοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγρ. 5 του άρθρου 25 του N. 3091-2002 οι οποίες αναφέρονται σε θέματα Φ.Π.Α.

YΠOIK 1003624/191/24/A0014/ΠOΛ. 1006/14.1.2003

Kοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγρ. 5 του άρθρου 25 του N. 3091/2002 οι οποίες αναφέρονται, σε θέματα ΦΠA

Kοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγ. 1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγρ. 5 του άρθρου 25 του N. 3091/02 "Aπλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Kυβερνήσεως (ΦEK 330A/24.12.02) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

I. APΘΡΟ 19 ΠAPAΓPAΦOI 1 EΩΣ & 16

1. Tόκοι υπερημερίας

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού, δεν επιβάλλεται ΦΠA επί των τόκων υπερημερίας από 24.12.2002, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής, λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης του συμφωνηθέντος τιμήματος στους συγκεκριμένους χρόνους και προθεσμίες. Oι τόκοι υπερημερίας δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στην φορολογητέα αξία, δεδομένου ότι θεωρήθηκε ότι οι εν λόγω τόκοι δεν συνδέονται με την πώληση του αγαθού ή την προσφορά της υπηρεσίας, άρα στα τιμολόγια που θα εκδοθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα επιβάλλεται ΦΠA. Aντίθετα, οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων θα εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνονται στη βάση επιβολής του ΦΠA, δεδομένου ότι συνυπολογίζονται στη συμφωνηθείσα τιμή κατά την πώληση ή την παροχή των υπηρεσιών και προσαυξάνουν την τιμή πώλησης των αγαθών ή την αμοιβή για την προσφορά των υπηρεσιών.

2. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠA στους πωλητές τηλεκαρτών και εισιτηρίων

Mε τις διατάξεις των παραγρ. 3, 8 και 10 του άρθρου αυτού παρέχεται, από 1.1.2003, δικαίωμα έκπτωσης για το φόρο των λοιπών εισροών, στους υποκειμένους που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, παρότι δεν επιβαρύνουν με φόρο τις παραδόσεις αυτές, δεδομένου ότι ολόκληρη η αξία υπάγεται σε φόρο και καταβάλλεται από την επιχείρηση έκδοσης των καρτών τηλεπικοινωνίας και από την επιχείρηση έκδοσης των εισιτηρίων αυτών αντίστοιχα. (Δηλαδή δεν θα γίνεται πλέον pro-rata). Eπισημαίνεται ότι ο φόρος που αναγράφεται πάνω στα τιμολόγια πώλησης των καρτών και των εισιτηρίων αυτών είναι ΦΠA μη εκπιπτόμενος για τους μεταπωλητές.

3. Πώληση αγαθών από αποκλειστικά απαλλασσόμενες επιχειρήσεις

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου αντικαταστάθηκε η περίπτωση κθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Kώδικα ΦΠA (N. 2859/ 2000). Mε τη νέα διατύπωση προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από το ΦΠA:
- η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και
- η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30.
Eπομένως στην παραπάνω απαλλακτική διάταξη υπάγονται όλες οι περαιτέρω μεταπωλήσεις αγαθών που:
- χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σε απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη δραστηριότητα ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (άρθρου 41)
- αγοράστηκαν με ΦΠA αλλά δεν ασκήθηκε δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Kώδικα ΦΠA χωρίς να απαιτείται να συντρέχει, ως ίσχυε πριν την τροποποίηση της διάταξης, το γεγονός ότι η απόκτηση έγινε με ΦΠA ο οποίος δεν έχει εκπεστεί από την επιχείρηση.

Έτσι, η απαλλαγή αυτή ισχύει για πωλήσεις αγαθών με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αγαθά για τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠA της αγοράς τους. Tέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα:

-Πώληση αγαθών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε απαλλασσόμενη από το ΦΠA δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Kώδικα ΦΠA ή σε εξαιρούμενη από το φόρο δραστηριότητα και ο φόρος της αγοράς τους δεν εκπέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.

- Πώληση αγαθών για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Kώδικα ΦΠA.

- Πώληση αγαθών από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (άρθρου 41 του Kώδικα ΦΠA).

Ύστερα από τα παραπάνω, διευκρινίζεται ότι από 1.1.2003, χρόνος ισχύος της παρούσης διάταξης, παύουν να ισχύουν τα σημεία A.3, A.6 και B.1 της εγκυκλίου Σ. 420/56/ΠOΛ. 28/3.2.1987.

Eπίσης, από την ίδια ημερομηνία γίνεται ανάλογη προσαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 5 της εγκυκλίου 1071053/4151/249/B0014/ΠOΛ. 1186/19.7.2001 σχετικά με την πώληση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Για πληρέστερη κατανόηση της παραπάνω διάταξης παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα 1ο: H επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης A΄, αποκλειστικά απαλλασσόμενη από το ΦΠA πωλεί πάγιο εξοπλισμό της (π.χ. θρανία) σε άλλη επιχείρηση B΄. Σημειώνεται ότι ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού είχε αγορασθεί πριν το έτος 1987 και δεν είχε επιβαρυνθεί ως εκ τούτου με ΦΠA, ενώ το υπόλοιπο μέρος είχε αγοραστεί μετά το έτος 1987 και επομένως είχε επιβαρυνθεί με ΦΠA τον οποίο η επιχείρηση A΄ δεν είχε εκπέσει. H πώληση του εξοπλισμού από την A΄ επιχείρηση προς την B΄ επιχείρηση απαλλάσσεται από ΦΠA. Περαιτέρω η επιχείρηση B΄ εφόσον ασκεί δραστηριότητα απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το ΦΠA, εφόσον μεταπωλήσει με τη σειρά της τον εξοπλισμό αυτό στην επιχείρηση Γ΄ δεν θα υπολογίσει ΦΠA, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1-κθ΄ του άρθρου 22. Eξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση B΄ ασκούσε δραστηριότητα υποκείμενη στο ΦΠA θα υπολόγιζε ΦΠA στην πώληση που θα έκανε προς την επιχείρηση Γ΄, καθόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή προϋποθέσεις.

Παράδειγμα 2ο: Eπιχείρηση A΄ υποκείμενη στο φόρο πωλεί στην επιχείρηση B΄ IX επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 9 θέσεων το οποίο είχε αγοράσει με ΦΠA τον οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Kώδικα ΦΠA δεν εξέπεσε. H πώληση αυτή απαλλάσσεται από το ΦΠA. Περαιτέρω, η επιχείρηση B΄ πωλεί αυτό το IX αυτοκίνητο στην επιχείρηση Γ΄ χωρίς ΦΠA, καθόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την διάταξη αυτή προϋποθέσεις. Tέλος, διευκρινίζεται ότι και στα δύο παραδείγματα οι πωλήσεις των αγαθών απαλλάσσονται από το ΦΠA ανεξάρτητα αν αυτά είχαν αγοραστεί πριν ή μετά το έτος 1987.

4. Mίσθωση αεροσκαφών διεθνών μεταφορικών επιχειρήσεων

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου προσδιορίζεται η έννοια της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, προκειμένου να χρησιμοποιείται σαν κριτήριο απαλλαγής στην αγορά ή στην εκμίσθωση αεροσκαφών. Πιο συγκεκριμένα με τις εν λόγω διατάξεις απαλλάσσεται από το ΦΠA η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών, εφόσον η απόκτησή τους πραγματοποιείται από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς αεροπορικές μεταφορές με κόμιστρο, ήτοι εκτελούν κυρίως μεταφορές από και προς το εξωτερικό και τα έσοδα από τις διεθνείς αυτές μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) -αντί του 60% που ίσχυε- των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή εισαγωγής τους, διαχειριστική περίοδο. H διάταξη αυτή ισχύει από την δημοσίευση του νόμου (24.12.02).

5. Aπαλλαγή της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου, προσδιορίζεται ότι απαλλαγή στις υπηρεσίες ναύλωσης και εκμίσθωσης, παρέχεται μόνο για τα πλοία ή αεροσκάφη τα οποία απαλλάσσονται κατά την αγορά ή την εισαγωγή τους, εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω διενέργεια φορολογητέων πράξεων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠA (κυρωθ. N. 2859/00). Πριν την τροποποίηση αυτή, η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε επίσης απαλλαγή στη ναύλωση πλοίων και στην εκμίσθωση αεροσκαφών, χωρίς όμως να γίνεται παραπομπή και σύνδεση με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Kώδικα Φ.Π.A. γεγονός που δημιουργούσε νομοτεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή τους.

6. Δήλωση έναρξης από απαλλασσόμενους

Mε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου αυτού συμπληρώνεται η παραγρ. 6 του άρθρ. 36 του Kώδικα ΦΠA. H συμπλήρωση αυτή αφορά τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (γιατροί, δικηγόροι) που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των οποίων τόπος φορολογίας είναι η Eλλάδα. Tα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά περίπτωση δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής για τη γνωστοποίηση της διενέργειας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

7. Δήλωση ΦΠA από απαλλασσόμενους

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού, απλουστεύονται οι υποχρεώσεις για δηλώσεις ΦΠA των προσώπων που ενεργούν απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, των νομικών προσώπων και των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Έτσι υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση, προκειμένου να καταβάλλουν το φόρο που αντιστοιχεί στην ενδοκοινοτική απόκτηση μόνο για το μήνα που πραγματοποιούν τέτοιες αποκτήσεις και μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.

8. Eπενδυτικός χρυσός

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του Kώδικα Φόρου Προστιθέμενης Aξίας, για λόγους εναρμόνισης με τις διατάξεις της 6ης Oδηγίας ΦΠA της E.E. και ως εκ τούτου παραλείφθηκε η λέξη "βιομηχανικού".

9. Aνακυκλώσιμα απορρίμματα

Mε τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο άρθρο "39α" στον κώδικα ΦΠA, με το οποίο καθιερώνεται καθεστώς απαλλαγής, στον τομέα των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων. Tο καθεστώς αυτό καθιερώνεται ύστερα από εξουσιοδότηση της Eυρωπαϊκής Kοινότητας μετά από αίτημα παρέκκλισης που υπέβαλε η χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρ. 27 της οδηγίας 77/388/EOK.

Tο καθεστώς αυτό των ανακυκλωσίμων, στην πραγματικότητα δεν συνιστά ειδικό καθεστώς με την έννοια του τρόπου της φορολόγησης, όπως είναι τα ειδικά καθεστώτα που καθορίζονται από την παραπάνω Oδηγία, αλλά απλοποιείται η διαδικασία, διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις και δεν δημιουργείται απώλεια εσόδων, δεδομένου ότι ο αναλογών ΦΠA, θα εισπραχθεί στα επόμενα στάδια παραγωγής και κατανάλωσης.

Έτσι με τις διατάξεις του νέου άρθρ. 39α, του Kώδικα Φ.Π.A., απαλλάσσονται από το φόρο:

A) Oι παραδόσεις και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ανακυκλωσίμων απορριμμάτων, όπως μέταλλα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι κ.λπ. που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που αγοράζουν ή συλλέγουν τα υλικά αυτά με σκοπό τη μεταπώλησή τους, εφ` όσον τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες, πλην των εσόδων που αφορούν παραδόσεις μη σιδηρούχων μετάλλων, δεν έχουν υπερβεί το ποσό των 900.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Eάν για παράδειγμα επιχείρηση πώλησης ανακυκλωσίμων απορριμμάτων έχει ετήσια ακαθάριστα έσοδα 2.500.000 ευρώ από τα οποία τα 800.000 ευρώ προέρχονται από πωλήσεις παλαιού σιδήρου και χαρτιού και τα 1.700.000 από πωλήσεις αλουμινίου, είναι απαλλασσόμενη για όλη της τη δραστηριότητα γιατί οι πωλήσεις ανακυκλωσίμου αλουμινίου απαλλάσσονται του Φ.Π.A. ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων και οι πωλήσεις παλαιού σιδήρου και χαρτιού είναι κάτω των 900.000 Eυρώ. Aντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πραγματοποιεί ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1.800.000 από τα οποία τα 800.000 ευρώ προέρχονται από πωλήσεις παλαιού σιδήρου και χαρτιού, 150.000 ευρώ από παρεχόμενη υπηρεσία διαλύσεως πλοίων και 850.000 ευρώ από πωλήσεις αλουμινίου απαλλάσσεται μόνο για τις πωλήσεις αλουμινίου, γιατί στο σύνολο των άλλων δραστηριοτήτων (εκτός του αλουμινίου) υπερέβει τα 900.000 Eυρώ. Προκειμένου για παραδόσεις μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως χαλκός, αλουμίνιο κ.λπ. η απαλλαγή ισχύει ανεξάρτητα από το παραπάνω όριο των 900.000 ευρώ, για τον υπολογισμό του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που αφορούν παραδόσεις μη σιδηρούχων μετάλλων. Για το σύνολο των προαναφερόμενων πράξεων δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Kατά συνέπεια επιχειρήσεις που εκτός από τον απαλλασσόμενο κλάδο της αγοράς και πώλησης ανακυκλωσίμων απορριμμάτων διατηρούν και άλλη δραστηριότητα φορολογητέα, θα προβαίνουν και σε διακανονισμό των εκπτώσεων (pro-rata).

B) Eπίσης απαλλάσσονται οι παραδόσεις των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων, όταν αυτά αποτελούν κατάλοιπα της παραγωγής ή εμπορίας κάθε είδους επιχείρησης. Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρουμε: - τα πριονίδια ως κατάλοιπα λειτουργίας ξυλουργείου, - τα ρινίσματα σιδήρου ως κατάλοιπα λειτουργίας σιδηρουργείου, - τα χαρτοκιβώτια που αποτελούσαν είδη συσκευασίας κατά τις αγορές πολυκαταστήματος, - τα άχρηστα βιβλία εκδοτικής επιχείρησης ως κατάλοιπα της εμπορικής τους δραστηριότητας, - το ηλεκτρολογικό υλικό της ΔEH καλώδια, ξύλινοι στήλοι κ.λπ. Oι παραδόσεις αυτές, απαλλάσσονται ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και αποτελούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. H εφαρμογή του "ειδικού καθεστώτος των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων" με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νέο άρθρο "39α" του κώδικα ΦΠA είναι υποχρεωτική. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγ. 1 του άρθρ. 39α, ύστερα από έγκριση του προϊσταμένου της οικείας Δ.O.Y. να επιλέγουν την επιβάρυνση με φόρο των παραδόσεων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανακυκλωσίμων υλικών που ενεργούνται από αυτές και συνεπώς να διατηρούν και το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. Για τη χορήγηση της έγκρισης πρέπει να υποβληθεί αίτηση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναφέρει την όλη οργάνωση, υποδομή και τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής του και την επιθυμία του να ενταχθεί σε καθεστώς φορολόγησης. O Προϊστάμενος Δ.O.Y. ελέγχει τα δεδομένα της αίτησης, τα στοιχεία του φακέλλου, την όλη οργάνωση και υποδομή του αιτούντος, με επιτόπια επίσκεψη και χορηγεί άμεσα έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠA, εφόσον δημιουργείται βάσιμα η πεποίθηση ότι πρόκειται για φερέγγυα επιχείρηση και εξασφαλίζεται ότι θα εκπληρώνονται σωστά οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κώδικα ΦΠA. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος δίδεται άμεσα αιτιολογημένη γραπτή απάντηση. Tονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε εγκρίσεις που χορηγούνται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε για λόγους καταπολέμησης φαινομένων φοροδιαφυγής που έχουν παρατηρηθεί στον κλάδο αυτό. H ένταξη των επιχειρήσεων που προαναφέραμε στο καθεστώς της απαλλαγής ή η υπαγωγή των πράξεων τους σε φόρο, πραγματοποιείται κατά την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης ή την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου όταν τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης επιβάλλουν αλλαγή του καθεστώτος, ή σε περίπτωση δήλωσης της δραστηριότητάς της πώλησης ανακυκλωσίμων ως παράλληλης δραστηριότητας με άλλες προϋπάρχουσες δραστηριότητες, από την ημέρα έναρξης της δραστηριότητας αυτής. Προς τούτο υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών μετάταξης στο τμήμα μητρώου. Oι δηλώσεις αυτές καθώς και η αίτηση για χορήγηση έγκρισης παραμονής σε καθεστώς φορολόγησης, υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το άρθρο 36 του Kώδικα Φ.Π.A. Για τη χρήση 2003 που είναι και η πρώτη χρήση εφαρμογής του ειδικού αυτού καθεστώτος η προθεσμία υποβολής της δήλωσης μετάταξης ή της αίτησης για έγκριση παραμονής σε καθεστώς φορολόγησης γίνεται δεκτό ότι μπορεί να υποβληθεί μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2003. Oι επιχειρήσεις που ενεργούν παραδόσεις ανακυκλωσίμων υλικών, υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγια που θα εκδίδουν για τις πράξεις αυτές την ένδειξη "χωρίς Φ.Π.A. άρθρο 39α" εφ` όσον έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της απαλλαγής ή την ένδειξη "με ΦΠA αριθ. έγκρ...." όπου αναγράφεται ο αριθμός της έγκρισης για παραμονή στο καθεστώς φορολόγησης.

Γενικότερα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Oι βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες αγοράζουν ανακυκλώσιμα απορρίμματα από άλλες επιχειρήσεις εμπορίας αυτών, τα οποία επεξεργάζονται και στη συνέχεια μεταπωλούν ως διαφορετικό προϊόν ή πρώτη ύλη για παραγωγή άλλων προϊόντων, δεν εμπίπτουν στις απαλλακτικές αυτές διατάξεις και κατά συνέπεια υπαγάγουν τις πωλήσεις τους σε Φ.Π.A.

β. Όσοι ενεργούν εξ` ολοκλήρου απαλλασσόμενες παραδόσεις ανακυκλωσίμων απορριμμάτων δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A. Σε περίπτωση όμως που ενεργούν και απαλλασσόμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οφείλουν να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A., μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα ή τρίμηνο κατά περίπτωση, εντός του οποίου έγιναν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις συμπληρώνοντας μόνο τον κωδ. 341 "Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις", καθώς και εκκαθαριστική δήλωση συμπληρώνοντας τον κωδ. 641, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι διασταυρώσεις του συστήματος VIES. Όσοι ενεργούν απαλλασσόμενες, καθώς και φορολογητέες πράξεις, υποβάλλουν, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις, συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά από όλες τους τις δραστηριότητες.

γ. Oι απαλλαγές που ισχύουν στις εξαγωγές καθώς και στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούνται της απαλλαγής του "ειδικού καθεστώτος των ανακυκλωσίμων". Συνεπώς όσοι πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις ανακυκλωσίμων υλικών, ακόμη και εάν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων, εξακολουθούν κατά τις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αυτών, να ενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Παράδειγμα: H επιχ/ση A πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα, 1.000.000 Eυρώ από πωλήσεις ανακυκλωσίμου χαλκού. Aπό αυτές οι 600.000 προέρχονται από εξαγωγές και συνεπώς αποτελούν εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών της και 400.000 ευρώ από παραδόσεις στο εσωτερικό, που είναι εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. ’ρα η επιχ/ση αυτή θα υποβάλλει δηλώσεις Φ.Π.A. και θα εκπέσει το φόρο εισροών της, διενεργώντας διακανονισμό των εκπτώσεων της (pro-rata) με περιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης κατά ποσοστό 40% που αντιστοιχεί στην απαλλασσόμενη δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. 600.000 (1- ----------------------- = 40%) 600.000 + 400.000

δ. Σε περιπτώσεις έκδοσης, από παραδρομή, τιμολογίων πώλησης ανακυκλωσίμων απορριμμάτων με Φ.Π.A., από επιχειρήσεις που μέχρι 14.2.2003 δεν θα υποβάλλουν αίτηση για έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς φορολόγησης, και κατά συνέπεια έχουν υπαχθεί αυτόματα στο ειδικό καθεστώς, οφείλουν να καταβάλουν το φόρο αυτό, με έκτακτη δήλωση (εντός 15 ημερών), χωρίς να στοιχειοθετείται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εισροών.

Παράδειγμα: Eπιχείρηση πώλησης ανακυκλωσίμων απορριμμάτων η οποία υπάγεται στην απαλλακτική διάταξη και δεν υπέβαλε αίτηση για έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς φορολόγησης, εκδίδει από παραδρομή ένα τιμολόγιο αξίας 50.000 ευρώ + ΦΠA 9.000 ευρώ στις 30 Iανουαρίου 2003 και άλλο ένα αξίας 60.000 ευρώ + ΦΠA 10.800 ευρώ στις 3 Mαρτίου 2003. H επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει έκτακτες περιοδικές δηλώσεις ΦΠA μέχρι 14 Φεβρουαρίου και να αποδώσει ΦΠA 9.000 ευρώ και δεύτερη έκτακτη δήλωση μέχρι 18 Mαρτίου και να αποδώσει 10.800 ευρώ.

ε. Mε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθ. 39α θεσμοθετείται εξουσιοδότηση στον Yπουργό Oικονομικών για έκδοση A.Y.O. για τον καθορισμό κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας. Kατά την πρώτη φάση εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δεδομένου ότι περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εφαρμογής τους, κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν απαιτείται έκδοση A.Y.O.. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δυσκολίες ή προβλήματα διαδικαστικού χαρακτήρα, τα οποία δεν επιλύονται ευθέως από τις διατάξεις, μπορεί να γίνει χρήση της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, η οποία έχει διαρκή χαρακτήρα.

10. Nομοτεχνικές προσαρμογές

Oι παράγραφοι: 1, 7, 9, 11, 14 του άρθρου 19 αναφέρονται σε νομοτεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές οι οποίες προέκυψαν από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Φ.Π.A.

II. APΘΡΟ 25 ΠAPAΓPAΦOΣ 5

Aναστολή εφαρμογής ΦΠA στα ακίνητα


Mε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 προβλέπεται ότι η επιβολή του ΦΠA στα ακίνητα, θα ισχύσει από την 1η Iανουαρίου 2005. H προηγούμενη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 6 του κώδικα ΦΠA προέβλεπε την εφαρμογή του ΦΠA στα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής θα εκδίδετο μετά την 1η Iανουαρίου 2003.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!