Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1145/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

Αριθμ. Α.1145

ΦΕΚ B’ 2450/19.06.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

Διαβάστε την απόφαση Α. 1203/2019, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α ́ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και της παρ. 10 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του Κεφαλαίου Α ́ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α ́ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017 (Β ́ 968), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β ́130 και Β ́372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ ́ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπ’ αρ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 (Β ́ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICIS.net και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».

6. Την υπ’ αρ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICIS.net».

7. Την υπ’ αρ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (Β ́ 4488/30-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου».

8. Την υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες».

9. Την ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος προσαρμογής των συναλλασσομένων για την ορθή δήλωση της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων στα παραστατικά θέσης σε ανάλωση, με βάση τους δημοσιευθέντες από τα υπόχρεα πρόσωπα τιμοκαταλόγους με τις τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων, καθώς και την ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος για την προσαρμογή των τελωνειακών αρχών στην αποτελεσματικότερη τήρηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (Β ́ 1933) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και το αργότερο μέχρι 30/6/2020, δύναται να μην συμπληρώνεται από τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος Ι και το σύνολο της φορολογητέας αξίας στο παραστατικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η προβλεπόμενη διαδικασία ανάκτησης των παραστατικών από τις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISNET για τον προσδιορισμό/ καθορισμό της αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6, του στοιχείου β της παραγράφου 2 και του στοιχείου β της παραγράφου 4 του άρθρου 8, δεν είναι υποχρεωτική για τα τελωνεία του Νομού Αττικής, τα οποία δύνανται να αποστέλλουν τα παραστατικά μετά των συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση τους μέσο».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!