Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ80320/22183/Δ18.794/2020 1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών
Παροχών και Λοιπών
Παροχών σε Χρήμα (Δ’)
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29,
10559, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 - 1516777
Ηλ. Ταχ.: intaffairs@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: Ψ6ΛΕ46ΜΤΛΚ-ΙΞΘ

Αθήνα, 17-06-2020

Αριθ. Πρωτ.: Φ80320/22183/Δ18.794

ΠΡΟΣ:
e-ΕΦΚΑ Διοίκηση
Γεν. Διεύθυνση Εισφορών
Διεύθυνση Ασφάλισης
Σατωβριάνδου 18, 10432 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
1. Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υφυπουργού Απλούστευσης
Διαδικασιών, κ. Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163
Καλλιθέα
2. ΔΟΛ-ΚΕΠ
Βασιλίσσσης Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
3. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Λυκούργου 10, 10551 Αθήνα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄90/01-05-2020 δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-5-2020) και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Μέρους Θ΄ του εν λόγω νόμου θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις αναφορικά με τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες ως εξής :

«1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από τη υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.4251/2014 (Α΄80) δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρα, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

α) Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

β) Υπέυθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,

ββ) θα καταβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (Α΄212)

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία λόγω έκτακτων αναγκών αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν.3877/2010 (Α΄160).

2. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν.4251/2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου στη χώρα».

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 36 του Μέρους Γ’ του ίδιου νόμου προβλέπονται τα εξής:

«Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ` εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 90), στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α`205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α`115).»

Κατόπιν των ανωτέρω, η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με Α.Π. Φ80320/42862/Δ18.2718/01-102019 (ΑΔΑ:ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) τροποποιείται ως προς το Μέρος Γ, ήτοι «Κατηγορίες πολιτών για τους οποίους η έκδοση του ΑΜΚΑ γίνεται μόνο από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ», με την προσθήκη Περίπτωσης 19 ως εξής:

«19. Μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες.

Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄90/01-05-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 42 του Μέρους Θ’ του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-05-2020) απασχολούνται στην εποχική αγροτική οικονομία.

Απαραίτητη προϋπόθεση:

  • Ο αιτών να περιλαμβάνεται στην συγκεντρωτική κατάσταση των αρμοδίων υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, η οποία αποστέλλεται στις υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας και κοινοποιείται στα οικεία υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Στην εν λόγω συγκεντρωτική κατάσταση αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων εργοδοτών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ., πρωτόκολλο αίτησης), καθώς επίσης και στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Διαβατήριο σε ισχύ. Στο διαβατήριο θα πρέπει να είναι εμφανής η σχετική σήμανση κατά τη στιγμή εισόδου τους στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία πολιτών τρίτης χώρας δεν λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, πλην της σήμανσης στο διαβατήριο.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη).

(βλ. περ. 29 του συνημμένου πίνακα)

Ομοίως στο συνημμένο πίνακα της εγκυκλίου προστίθεται περίπτωση 29, η οποία έχει ως εξής:

Α/Α   ΑΜΚΑ Δικαιολογητικά/ Τίτλοι Στοιχεία απογραφής Φορ. Απόδοσης Νομοθεσία
29 Μετακλητοί πολίτες τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. ΝΑΙ

1) Διαβατήριο

2) Συγκεντρωτική κατάσταση από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η οποία έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς στον τοπικό e-ΕΦΚΑ

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύον διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Υπηκοότητα

10) Στοιχεία Διαβατηρίου

11) Ταχυδρομική δ/νση επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός−Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη−Δήμος, Νομός)

12) Τηλέφωνο επικοινωνίας

13) Φορέας Κύριας Ασφάλισης

14) Φορέας Υγείας

15) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α.

1. άρθρο 42 της από 13-4- 2020 Π.Ν.Π., άρθρο 36 της από 1-5-2020 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4690/2020 (Α’104) αντίστοιχα

2. ν. 4251/2014 (Α’80), άρθρο 5 παρ. 4

Τέλος, σε συνέχεια του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43/28-02-2020) και της μετονομασίας του «Ενιαίου Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)», σε όλη την εγκύκλιο γίνεται πλέον αναφορά στο Φορέα με τη νέα επωνυμία.

Στο παράρτημα της παρούσας παρατίθεται το τροποποιημένο κείμενο όλων των κατηγοριών, καθώς και ο επικαιροποιημένος συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!