Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ. 80320/46498/8241/2021 Τροποποίηση της εγκυκλίου για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μπέκα, Β. Δρακόπουλος
Τηλέφωνο: 213 15 16 777 - 781
Ηλ. Ταχ.: kbeka@ypakp.gr
vdrakopoulos@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: ΨΤ3446ΜΤΛΚ-ΚΒΧ

Αθήνα, 2.7.2021

Αριθ. Πρωτ. : Φ. 80320/46498/8241

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : «3η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολίτες του Η.Β. δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης»

Σχετ.: 1) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

2) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80320/22183/Δ.18.794/17-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΕ46ΜΤΛΚ-ΙΞΘ)

3) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80320/1516/39/Δ.18./19-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-Ο7Ρ)

4) Εγκύκλιος Α.Π. Φ.60000/6385/157/10-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΡΝ46ΜΤΛΚ-PIT)

5) Εγκύκλιος του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Α.Π. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/11409 ΕΞ ΕΨ 2021/1604-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΨ46ΜΤΛΠ-ΡΑΙ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω (3) σχετικής εγκυκλίου, σχετικά με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ), καθώς και της ανωτέρω (4) σχετικής εγκυκλίου, σχετικά με την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους της ΣΑ με την προσκόμιση του Εντύπου S1, και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της διαδικασίας εφαρμογής της υπ' αριθ. 4000/1/113-α'/14-10-2020 (Β’ 4610) Απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τη διαδικασία των προκαθορισμένων ραντεβού λόγω της COVID-19, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμοζόμενη διαδικασία των ραντεβού στο πλαίσιο της πανδημίας έχει ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, να μην έχει λάβει εγκαίρως κάποιο από τα προβλεπόμενα έγγραφα στην υπ' αριθ. 4000/1/113-α'/14-10-2020 (Β΄ 4610) ΚΥΑ, τα οποία είναι απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ. Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών του ΗΒ που καλύπτονται από τη ΣΑ, για το διάστημα που είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 και το σύστημα των ραντεβού, οι αρμόδιες για τη χορήγηση ΑΜΚΑ υπηρεσίες αντί της Άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610), θα αποδέχονται και θα αρκούνται στην προσκόμιση εναλλακτικά κατά περίπτωση:

α) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της ΕΕ που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007 ή

β) βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007 ή

γ) Κοινοτικού Έντυπου S1.

Στο ίδιο πνεύμα, υπογραμμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει να εφαρμόσει το άρθρο 18 παράγραφο 4 (δηλωτικό σύστημα) της ΣΑ για το καθεστώς διαμονής των πολιτών ΗΒ, των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με το δηλωτικό σύστημα που ισχύει στη Χώρα μας, προβλέπεται ότι για τους δικαιούχους της ΣΑ, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, διατηρούν το δικαίωμα, εφόσον το αιτηθούν, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, να εφοδιαστούν με έγγραφο διαμονής που να περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΣΑ. Συναφώς, σημειώνεται ότι η κατοχή εγγράφου διαμονής δεν αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης διαμονής των πολιτών ΗΒ, δικαιούχων της ΣΑ στην ελληνική επικράτεια. Οι δικαιούχοι διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη ΣΑ, από το γεγονός και μόνο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. Στην περίπτωση που πολίτης ΗΒ, δικαιούχος της ΣΑ δεν διαθέτει ένα από τα προαναφερθέντα έγγραφα (α, β, γ) και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη άδεια διαμονής έχει χαρακτήρα δηλωτικό, η απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου της ΣΑ, και άρα το δικαίωμα προς έκδοση ΑΜΚΑ, μπορεί να αποδεικνύεται και με εναλλακτικά έγγραφα που καταδεικνύουν ότι ασκούσε δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή. Ενδεικτικά έγγραφα που μπορούν με αξιόπιστο τρόπο να αποδείξουν το γεγονός αυτό είναι:

 • πιστοποιητικά ύπαρξης οικογενειακής σχέσης με δικαιούχο της ΣΑ
 • βεβαιώσεις πρόσληψης από εργοδότη ή έγγραφα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό κράτος
 • φορολογικές δηλώσεις

Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το αρ. 1, παρ. 2 του ν.4652/2020 προβλέπεται ότι στους πολίτες του ΗΒ και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 01.01.2021 (μη δικαιούχοι της Σ.Α.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80) και άρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών.

Κατόπιν των ανωτέρω η εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με Α.Π. Φ.80320/1516/39/Δ.18./19.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-Ο7Ρ), όπως ισχύει, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως προς τα Μέρη Α και Γ, αναφορικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέρος Α: Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ (e-ΕΦΚΑ & ΚΕΠ)

5. Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής – Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610)
 • Σε περίπτωση που ο πολίτης του Η.Β., δεν διαθέτει κάποιο από τα έγγραφα αυτά, προσκομίζεται και γίνεται αποδεκτό:

α) έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007 ή

β) Κοινοτικό Έντυπο S1.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη)

βλ. περ. 30 του συνημμένου πίνακα)

Μέρος Γ: Κατηγορίες πολιτών για τους οποίους η έκδοση του ΑΜΚΑ γίνεται μόνο από υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

20. Συνταξιούχοι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου – Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Άδεια διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14-10-2020 (Β΄4610).
 • Σε περίπτωση που ο πολίτης του Η.Β., δεν διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα, προσκομίζεται και γίνεται αποδεκτό μόνο το Κοινοτικό Έντυπο S1.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Κοινοτικό έντυπο S1
 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη

βλ. περ. 31 του συνημμένου πίνακα)

21. Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής – Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610) ή
 • Σε περίπτωση που ο πολίτης του Η.Β., δεν διαθέτει κάποιο από τα έγγραφα αυτά, προσκομίζεται και γίνεται αποδεκτό:

α) βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007 ή

β) Κοινοτικό Έντυπο S1 ή

γ) εναλλακτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχος της ΣΑ (βάσει του δηλωτικού συστήματος.

Ενδεικτικά για την περίπτωση (γ) αναφέρονται τα εξής:

1) πιστοποιητικά ύπαρξης οικογενειακής σχέσης με δικαιούχο της ΣΑ,

2) βεβαιώσεις πρόσληψης από εργοδότη ή έγγραφα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα,

3) βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό κράτος,

4) φορολογικές δηλώσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη
 • Οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη.
 • Οι μη-μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό της εταιρείας ή έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και στοιχείο προσδιορισμού της έδρας επιχείρησης ή της επαγγελματικής δραστηριότητας

βλ. περ. 32 του συνημμένου πίνακα)

Ομοίως, στο συνημμένο πίνακα της εγκυκλίου, οι γραμμές 30 έως 32 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Α/Α   Α.Μ.Κ.Α Δικαιολογητικά/Τίτλοι Στοιχεία απογραφής Φορέας Απόδοσης Νομοθεσία
30 Πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου Δικαιούχοι της Συμφωνίας
Αποχώρησης που
έχουν κατοχυρώσει
δικαίωμα μόνιμης διαμονής
ΝΑΙ

1. Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent
Residence» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής.

Σε περίπτωση που ο πολίτης του Η.Β., δεν διαθέτει κάποιο από τα έγγραφα αυτά,
προσκομίζεται και γίνεται αποδεκτό:

α) έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ.
106/2007 ή

β) Έντυπο S1.

2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική
πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την
ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

10) Υπηκοότητα

11) Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου
(αριθμός, έτος έκδοσης)

12) Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα
(Οδός−Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη−Δήμος,
Νομός)

13) Τηλέφωνο επικοινωνίας

14) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Π.

1. ν. 4652/2020
(Α΄9), άρθρο 10

2. Κ.Υ.Α. αριθμ.
400/1/113-
α΄/14.10.2020
(Β΄4610)

31 Συνταξιούχοι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου
Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης
ΝΑΙ

1. Άδεια διαμονής (οποιαδήποτε ισχύος) ή
Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής.

2. Κοινοτικό Έντυπο S1.

Σε περίπτωση που ο πολίτης του Η.Β., δεν
διαθέτει κάποιο από τα έγγραφα του στοιχ. 1, προσκομίζεται και γίνεται αποδεκτό μόνο το Έντυπο S1.

3. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και
μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την
ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

10) Υπηκοότητα

11) Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου
(αριθμός, έτος έκδοσης)

12) Στοιχεία επικοινωνίας στην
Ελλάδα (Οδός−Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη−Δήμος, Νομός)

13) Τηλέφωνο επικοινωνίας

14) Φορέας Κύριας Ασφάλισης

15) Φορέας Υγείας

16) Α.Μ.Κ.Α άμεσα ασφαλισμένου και
συγγενική σχέση (για απογραφή έμμεσα ασφαλισμένου).

17) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α

1. ν. 4652/2020
(Α΄9), άρθρο 10

2. Κ.Υ.Α. αριθμ.
400/1/113-
α΄/14.10.2020
(Β΄4610)

32 Πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου Δικαιούχοι της
Συμφωνίας Αποχώρησης που
δεν έχουν κατοχυρώσει
δικαίωμα μόνιμης διαμονής
ΝΑΙ

1. Άδεια διαμονής πενταετούς
ισχύος με την ένδειξη
«Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA» ή
Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής.
ή
βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί σύμφωνα
με το Π.Δ. 106/2007 ή Έντυπο S1 ή εναλλακτικά έγγραφα που αποδεικνύουν
ότι είναι δικαιούχος της ΣΑ

2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και
μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη)

3. α) Μισθωτοί:

 • Βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη

β) Μη-Μισθωτοί:

 • Καταστατικό της εταιρείας ή έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
 • Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας της επιχείρησης ή της επαγγελματικής δραστηριότητας

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την
ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο

3) Όνομα

4) Όνομα πατέρα

5) Όνομα μητέρας

6) Φύλο

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

8) Χώρα γέννησης

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους
γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

10) Υπηκοότητα

11) Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου
(αριθμός, έτος έκδοσης)

12) Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα
(Οδός−Αριθμός, Τ.Κ, Πόλη−Δήμος,
Νομός)

13) Τηλέφωνο επικοινωνίας

14) Φορέας Κύριας Ασφάλισης

15) Φορέας Υγείας

16) Α.Μ.Κ.Α άμεσα ασφαλισμένου και
συγγενική σχέση (για απογραφή έμμεσα ασφαλισμένου)

17) Α.Φ.Μ.

e-Ε.Φ.Κ.Α

1. ν. 4652/2020
(Α΄9), άρθρο 10

2. Κ.Υ.Α. αριθμ.
400/1/113-
α΄/14.10.2020
(Β΄4610)

Στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθενται το σύνολο των κατηγοριών, καθώς και ο επικαιροποιημένος συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!