Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 267368/Σ.86714/2021 Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18,
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Ράννου
Σ. Γνησίου
Τηλέφωνο : 210 52 85 579
210 52 85 553
E-mail : tm.mitroon@efka.gov.gr

ΑΘΗΝΑ, 14/07/2021

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 267368/Σ.86714

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθ.πρωτ.Φ.80320/1516/39/Δ.18/19-1-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2. Το με αριθμ. πρωτ. 44796/Σ.14154/5-2-2021 Γενικό Έγγραφο

3. Η με αριθ. πρωτ. Φ.60000/6385/157/10-3-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

4. Το με αριθμ. πρωτ. 120581/Σ.38786/6-4-2021 Γενικό Έγγραφο

5. Η με αριθ. πρωτ. Φ.80320/46498/8241/2-7-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με τα πιο πάνω (2 και 4) σχετικά έγγραφά μας δόθηκαν οδηγίες για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημάνθηκε η δυνατότητα έκδοσης Α.Μ.Κ.Α από τα Κ.Ε.Π ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Συγκεκριμένα, για την έκδοση ΑΜΚΑ υποβάλλεται, κατά περίπτωση, ένα εκ των προβλεπόμενων, από τις διατάξεις της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-102020/Β’ 4610 των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και του αναφερόμενου στο θέμα 3 σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δικαιολογητικών:

 • ειδική Άδεια Διαμονής ή
 • Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής ή
 • Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής ή
 • Κοινοτικό Έντυπο S1.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.80320/46498/8241/2-7-2021 (ΑΔΑ ΨΤ3446ΜΤΛΚ-ΚΒΧ) νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι δικαιούχοι χωρίζονται πλέον σε τρεις νέες κατηγορίες:

α) Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής – Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

β) Συνταξιούχοι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου – Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

γ) Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής – Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, παρασχέθηκαν νέες συμπληρωματικές οδηγίες, ως προς την απόδοση Α.Μ.Κ.Α από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και τα Κ.Ε.Π. στα ανωτέρω πρόσωπα, δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο που είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 και το σύστημα των ραντεβού (για τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) η έκδοση Α.Μ.Κ.Α από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και τα Κ.Ε.Π. για τους Πολίτες Η.Β. (Δικαιούχους της συμφωνίας Αποχώρησης), δύναται να πραγματοποιείται με την προσκόμιση, εναλλακτικά και κατά περίπτωση, ενός εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών:

 • εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007
 • βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007 ή
 • Κοινοτικού Εντύπου S1.

Στην περίπτωση που πολίτης Η.Β., δικαιούχος της Σ.Α. δεν διαθέτει ένα από τα προαναφερθέντα έγγραφα, η απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου της Σ.Α. και άρα το δικαίωμα προς έκδοση ΑΜΚΑ, μπορεί να αποδεικνύεται και με εναλλακτικά έγγραφα που καταδεικνύουν ότι ασκούσε δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή.

Ενδεικτικά αποδεικτικά έγγραφα είναι:

 • πιστοποιητικά ύπαρξης οικογενειακής σχέσης με δικαιούχο της Σ.Α.
 • βεβαιώσεις πρόσληψης από εργοδότη ή έγγραφα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό κράτος
 • φορολογικές δηλώσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα υπ’ αρ. πρωτ. 44796/Σ.14154/5-2-2021 και 120581/Σ.38786/6-4-2021 Γενικά Έγγραφά μας.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!