Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. Β1.α/οικ. 30201/2020 Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/ 19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Αριθμ. Β1.α/οικ. 30201

ΦΕΚ B’ 1940/21.05.2020

Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/ 19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β΄3051).

8. Την με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 934) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».

9. Την αριθ. Β1α/οικ.27869/4.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ.5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ τ.Α΄/28-6-2014) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. Β1α/ οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934), προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού και αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση–συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/ 19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄, 934) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» ως ακολούθως:

Αντικαθιστούμε τα εδάφια:

«Ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€) για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ.

Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (26.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ»

με το εδάφιο:

«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας».

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!