Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1110/2020 Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.

Αριθμ. Α.1110

ΦΕΚ B’ 1851/15.05.2020

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του έβδομου άρθρου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και ιδίως της παραγράφου 1 αυτού.

β) Της περ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύει.

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «.Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-3-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 968/22.03.2017) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121/9-7-2019 και Α΄ 126/19-7-2019 για διόρθωση σφάλματος).

5. Την αριθμ. Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β΄ 2901).

6. Την αριθμ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

7. Την αναγκαιότητα, στο πλαίσιο λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19, παράτασης της χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης) με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται έως και την 31η Μαΐου 2020 η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), η οποία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου έβδομου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), ορίστηκε κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 στις 15 Μαΐου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!