ΦΠΑ

Α. 1097/2020 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων

Αριθμ. Α. 1097

ΦΕΚ B’ 1827/13.05.2020

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240) και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 παρ. 1 περ. β), υποπερ. δδ και περ. ε), υποπερ. ββ δεύτερο εδάφιο παρ. 2, 28 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Π.8272/4880/ΠΟΛ364/1987 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 299) «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δευτέρου εδαφίου της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ΄αυτά», όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2540) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).

8. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020.

9. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Την ανάγκη συμπλήρωσης της αριθμ. ΠΟΛ.1101/ 4.7.2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ώστε στους χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. έχουν αναγνωρισθεί ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών τους, πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραδίδονται και στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ώστε στους χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.) να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών τους, πρώτες και βοηθητικές ύλες, που παραδίδονται και στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν.

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 7 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται άρθρο 7 Α, ως εξής:

«Άρθρο 7Α

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή

Στην περίπτωση παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών για την εκτέλεση των εργασιών εντός του Ε.Τ.Σ., ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής / συντήρησης πλοίου τα οποία παραδίδονται στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν, για την απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Σ.

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ), για τη χορήγηση έγκρισης αγοράς αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. ανά προμηθευτή, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, από το Ε.Τ.Σ. Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ δηλώνεται η σύμβαση βάσει της οποίας έχει αναλάβει η επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. την εκτέλεση των εργασιών και επισυνάπτεται ο Πίνακας του Υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ αγορά αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τέσσερα αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα. Τα τρία θεωρημένα αντίτυπα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από αυτόν στη λειτουργούσα ως Ε.Τ.Σ. επιχείρηση στους χώρους της οποίας εκτελούνται οι εργασίες ναυπήγησης και επισκευής πλοίων για την καταχώρησή τους στη λογιστική αποθήκης, το δεύτερο παραδίδεται στον προμηθευτή των αγαθών για την έκδοση τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. και το τρίτο κρατείται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή για το αρχείο του. Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου για την ενημέρωση του σχετικού Ειδικού Φακέλου που τηρείται από το Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ), υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, από το Ε.Τ.Σ. Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ δηλώνεται η σύμβαση βάσει της οποίας έχει αναλάβει η επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. την εκτέλεση των εργασιών και επισυνάπτεται ο Πίνακας του Υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV σε τέσσερα (4) αντίτυπα για τη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής αγαθών. Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ εισαγωγή αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τέσσερα (4) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου και φυλάσσεται στον Ειδικό Φάκελο που τηρείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας. Τα υπόλοιπα τρία παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή, ο οποίος παραδίδει το ένα στο Ε.Τ.Σ. για την καταχώρησή του στη λογιστική αποθήκης, το δεύτερο κρατείται για την ενημέρωση του αρχείου του και το τρίτο συνυποβάλλεται με τη Διασάφηση Εισαγωγής.

Η Διασάφηση Εισαγωγής υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στο Τελωνείο Εισαγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία. Τα στοιχεία της εισαγωγής των αγαθών καταχωρούνται προς ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης στο Ειδικό Βιβλίο Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά, κατά την είσοδο και τη χρησιμοποίηση των αγαθών στο Ε.Τ.Σ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Β. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ Ε.Τ.Σ.

1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής / συντήρησης υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από το Ε.Τ.Σ. «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» του άρθρου 4 της παρούσας σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από το Ε.Τ.Σ. στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή προκειμένου να το επισυνάψει με το προβλεπόμενο, ανάλογα με τον προορισμό του πλοίου, τελωνειακό παραστατικό.

2. Το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή του πλοίου στο Τελωνείο Ελέγχου, ανάλογα με τον προορισμό, που σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, λαμβάνει το πλοίο με την ολοκλήρωση του έργου.

Με τα στοιχεία της εξόδου συμπληρώνεται ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός και ενημερώνεται η λογιστική αποθήκης με την καταχώρηση αυτών στο Ειδικό Βιβλίο Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 αντίστοιχα, της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά κατά την έξοδο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός συντάσσεται από το Ε.Τ.Σ. και αποστέλλεται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή προκειμένου να συνυποβληθεί με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό στο Τελωνείο Ελέγχου. Στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό αναγράφονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία. Στη θέση «Παρατηρήσεις» αναγράφεται ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή και αναγράφονται τα στοιχεία αυτού.

Δ. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το Ειδικό Βιβλίο Έργου που προβλέπεται από το άρθρο 7 της παρούσας τηρείται από το Ε.Τ.Σ., με αναφορά του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή (στοιχεία επιχείρησης) στη θέση «Έργο» και την παρατήρηση ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή».

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

3. Η επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. έχει ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και ενσωμάτωσης των πρώτων και βοηθητικών υλών που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Σ.

Πρώτες και βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής και συντήρησης πλοίου που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας απόφασης στους χώρους του Ε.Τ.Σ., δύναται για το ίδιο έργο να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από Φ.Π.Α. από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή του πλοίου αλλά και από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. εφαρμοζομένων των ανάλογων διαδικασιών που προκύπτουν από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή στον «Εκκαθαριστικό Λογαριασμό» (Παράρτημα VII) και στο «Ειδικό Βιβλίου Έργου» (Παράρτημα VIII) πραγματοποιείται διακριτή αποτύπωση ανά πρόσωπο που αποκτά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και επιπλέον συμπληρώνονται ανάλογα με επιπλέον θέση «Συνολική Φορολογητέα Αξία προς καταβολή Φ.Π.Α.» και «Συνολική Φορολογητέα Αξία προς απαλλαγή Φ.Π.Α.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!