Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Α 1050388 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση :K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ράλλη : Κ. Χρίτη
Τηλέφωνο :210-3375 555 :210-3375 135 :210-3375 150
Fax :2103375071
E-Mail : m. ralli @aade.gr
k.chriti@aade.gr
Url : www. aade.gr

Αθήνα, 08 . 05. 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1050388 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037653ΕΞ2020/13.3.2020 (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοïό COVID -19».

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1043183 ΕΞ 2020 / 8.4.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και των νέων ρυθμίσεων για την πρόληψη, την προστασία και την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοïού COVID-19».

4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020 / 30.4.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

6. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6ΘΘΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη λήψη μέτρων πρόνοιας τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και την διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, κοινοποιείται η υπ’ αριθ. 6 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) και θέμα «Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. Εκ Περιτροπής και Εξ Αποστάσεως Εργασία

Δεδομένων των συνθηκών, όπως αυτές εξελίσσονται μέχρι στιγμής και σύμφωνα με την αρχή της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, το προσωπικό των κεντρικών, περιφερειακών και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ δύναται να προσέρχεται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας σε ποσοστό 70%. Σε περίπτωση που βάσει των αρμοδιοτήτων κάθε Υπηρεσίας, ή οργανικής μονάδας, απαιτείται να προσέρχεται ακόμα και το 100% των υπαλλήλων, αυτό είναι επιτρεπτό σε επίπεδο ολόκληρης Υπηρεσίας ή επιμέρους Τμήματος ή Γραφείου, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσοστό των υπαλλήλων που θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία πρέπει να είναι ανάλογο των διαθεσίμων υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας χωροταξικής διαθεσιμότητας λαμβανομένων υπόψη των γενικών οδηγιών πρόληψης, ήτοι την υποχρεωτική τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των συνυπαρχόντων προσώπων στον ίδιο χώρο εργασίας.

Προς τούτο, οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προγραμματίζουν σε εβδομαδιαία βάση την εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων, αρχής γενομένης από την εβδομάδα 11-15/5/2020. Υπενθυμίζεται και πάλι ότι στους υπαλλήλους που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως δεν θα υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Κατά τον προγραμματισμό των εργασιών κάθε Υπηρεσίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

α) το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδας,

β) η προτεραιοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών που πρέπει να εκτελούνται άμεσα προς εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και του δημοσίου συμφέροντος,

γ) η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων εκάστης υπηρεσίας προκειμένου να καθίσταται ασφαλής η προσέλευσή τους στην Υπηρεσία, αλλά και η παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας στην Υπηρεσία με όρους υγιεινής και ασφάλειας.

ΙΙ. Κυλιόμενο Ωράριο Προσέλευσης και Αποχώρησης

Εξακολουθεί να ισχύει η κατ’ εξαίρεση προσέλευση των υπαλλήλων στην υπηρεσία σε τρία διακριτά ωράρια εργασίας, και συγκεκριμένα προσέλευση 7.00 π.μ, 8.00 π.μ και 9.00 π.μ., με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες αιχμής. Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι προσέρχονται στην Υπηρεσία είτε με ιδιωτικής χρήσεως μέσο μεταφοράς είτε με τα πόδια, εξυπακούεται ότι δύνανται να διατηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που έχουν δηλώσει σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι πέραν της κατανομής των υπαλλήλων σε τρεις ζώνες πρωινής προσέλευσης και αντίστοιχης αποχώρησης, είναι δυνατή η εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία να παρέχεται και σε βάρδιες, πέραν του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, ήτοι με ωράριο έναρξης ακόμα και μετά τις 9.00 π.μ., εφόσον τούτο συμβιβάζεται με τα καθήκοντά των υπαλλήλων και το αντικείμενο εργασιών τους.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Υλικοτεχνικών Πόρων

Τονίζεται ότι πρέπει να αξιοποιούνται όλοι οι σταθμοί εργασίας (γραφεία/ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19 είτε με κάθε άλλου είδους άδεια) προκειμένου να εξασφαλίζεται εντός της δημόσιας υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός.

Β. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το εξυπηρετούμενο κοινό θα συνεχίζει να προσέρχεται στις υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των οριζομένων σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών στην υπ΄ αριθ. Πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Στις παραπάνω περιπτώσεις αυτοπρόσωπης προσέλευσης των συναλλασομένων οι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής, προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας των εργαζομένων και του εξυπηρετούμενου κοινού , ιδίως τώρα που αυξάνεται το ποσοστό προσέλευσης των υπαλλήλων στην Υπηρεσία.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Τέλος, εφιστούμε και πάλι την προσοχή για την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και ζητάμε την συνδρομή όλων των εργαζομένων στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο και της ατομικής ευθύνης όλων μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μία ασφαλή και όσο το δυνατόν ακίνδυνη επιστροφή στην κανονικότητα. Στόχος είναι η σταδιακή προσαρμογή όλων μας με τα νέα δεδομένα και η συνέχιση της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό και την αποφυγή διάδοσης του COVID-19. Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!