Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1048988 ΕΞ 2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'Β' τάξεως, καθώς και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) όμοιας, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης.

Δ. ΟΡΓ. Α 1048988 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B 1751 - 07.05.2020​

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'Β' τάξεως, καθώς και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) όμοιας, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ' και γγ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4, των υποπαραγράφων β και γ' της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 

β) Του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

γ) Του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού. 

δ) Του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

ε) Του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

στ) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

ζ) Του π.δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει. 

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αριθμ.: 

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 39 αυτής. 

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει. 

3. Την αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β' 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Τα από 13/04/2020 και 27/04/2020 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και της Διεύθυνσης Ελέγχων, αντίστοιχα. 

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

6. Την ανάγκη συμπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους των Δ.Ο.Υ. Α' και Α' - Β' τάξεως, για την επίσπευση των διαδικασιών επιστροφών φόρων, τελών και εισφορών. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

Ι.Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν: 

1) την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα στην υποπαράγραφο Α' της παραγράφου 7 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αυτής: 

α) στην υποπερίπτωση III. «Τμήμα Γ - Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους» της περίπτωσης i «Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως», προσθέτουμε νέο στοιχείο στ', το οποίο έπεται του στοιχείου ε', ως εξής: 

«(στ) Η διενέργεια μερικού ελέγχου, στις περιπτώσεις που απαιτείται, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιστροφές φόρων, τελών και εισφορών.» 

β) στην περίπτωση iii. «Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως», αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση Ι., ως εξής: «Ι. Γραφείο Α'Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση III της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου Α', πλην του στοιχείου στ' αυτής. (β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.». 

2) Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1: 

α) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση Α.7 της στήλης 5 της περίπτωσης 12, ως εξής: 

«Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια μερικού ελέγχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιστροφές φόρων, τελών και εισφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., Α' ή Α'-Β' τάξεως, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση, και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση που η σχετική δήλωση υποβλήθηκε σε Δ.Ο.Υ. Β' τάξης, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση που στον φορολογούμενο διενεργείται ήδη έλεγχος για την περίοδο που αφορά η αίτηση επιστροφής από άλλη ελεγκτική υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής.». 

β) Προσθέτουμε νέο εδάφιο στη στήλη 5 της περίπτωσης 21, το οποίο έπεται του πρώτου εδαφίου, ως εξής: «Ειδικά για τους ελέγχους επιστροφής φόρων, τελών ή εισφορών που διενεργούνται από υπαλλήλους του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α' ή Α'-Β' τάξεως, οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.». 

γ) Προσθέτουμε νέο εδάφιο στη στήλη 5 της περίπτωσης 65, το οποίο έπεται του πρώτου εδαφίου, ως εξής: «Ειδικά για τους ελέγχους επιστροφής φόρων, τελών ή εισφορών που διενεργούνται από υπαλλήλους του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α' ή Α'-Β' τάξεως, οι ειδικές εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν τη σχετική εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.». 

II.Κατά τα λοιπά ισχύουν: 

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, αριθμ.: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238), β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743). 

2) Η αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β'2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. III. - Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 31-08-2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται μετά από την ως άνω ημερομηνία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!