Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 17078/505/2020 Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110, Αθήνα
Τηλ. : 2131516-485, 384, 385, 442

Αθήνα, 30/4/2020

Α.Π.: οικ. 17078/505

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Με την παρούσα Εγκύκλιο επιλύονται ζητήματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται η τρέχουσα κατάσταση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ να μην αποτύπωνε με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση της εργασιακής σχέσης ή και το αντίστροφο δηλ. να εμφάνιζε σε τρέχουσα κατάσταση ενεργή σχέση εργασίας ενώ δεν υπήρχε αυτή πλέον.

Αποτέλεσμα ήταν ότι οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι ειδικές κατηγορίες απασχόλησης που έχουν εντοπιστεί και τακτοποιούνται με την παρούσα είναι οι κάτωθι:

Α. Μεταβίβαση επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002, όπου υφίσταται μεταβίβαση επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 178/2002 και ο εργαζόμενος που απασχολείται σε διάδοχη επιχείρηση/εργοδότη, και του οποίου η σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή.

Β. Μεταφορά προσωπικού, όπου υφίσταται μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση/ εργοδότη (αρχική) σε άλλη επιχείρηση/ εργοδότη (νέα), ο εργαζόμενος ο οποίος ανήκει στο μεταφερόμενο προσωπικό και του οποίου η σύμβαση εργασίας με την νέα επιχείρηση έχει τεθεί σε αναστολή.

Γ. Γνήσιος Δανεισμός, όπου υφίσταται γνήσιος δανεισμός εργαζόμενου από πρώτο εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο εργαζόμενος που απασχολείται στο δεύτερο εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας στον εργοδότη αυτό έχει τεθεί σε αναστολή.

Δ. Απασχόληση μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει, και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή.

Ε. Απασχόληση στο παρελθόν μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στο παρελθόν και δεν απασχολείται πλέον σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει, και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλο εργοδότη.

ΣΤ. Επίσχεση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, έναντι του εργοδότη του και κατά το χρονικό διάστημα αυτό απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή κατά την χρονική περίοδο αυτή.

Ζ. Υποβολές πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων

Η υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις σε πεδία υποβληθέντων εντύπων έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή εσφαλμένων δεδομένων από το υποσύστημα της τρέχουσας κατάστασης. Μια άλλη αιτία που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα είναι η υποβολή χειρόγραφων (εκπρόθεσμων ή διορθωτικών) εντύπων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ο.Α.Ε.Δ. (όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα και είχαν εσφαλμένα καταχωρηθεί σε έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τον φορέα).

Η. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547) ΚΥΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020, δεν ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12997/231/23-32020 (Β’ 993) ΥΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται.

Για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες απασχόλησης και προκειμένου οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία :

Α. Σε περίπτωση που γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης

  • Υποβολή εκ μέρους της επιχείρησης - εργοδότη του εντύπου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση η επιχείρηση - εργοδότης προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της δήλωσης.
  • Υποβολή από τον δικαιούχο εργαζόμενο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Β. Σε περίπτωση που δεν γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης

  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης έχει ήδη υποβάλει υπεύθυνη δήλωση τότε μόνο ο εργαζόμενος υποβάλει δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων εντύπων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο είναι από 7/5/2020 έως και 14/5/2020.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Pascuale
03/05/2021 16:45:07

Δουλεύω σε δουλειά εστιάσεις από τον Οκτωβριο του 2019, Είμαι πολυ καιρό σε αναστολή εργασίας μονο κάποιους μήνες περσι το καλοκαίρι δούλευα , Ειχα κανωνικο συμβόλαιο με 24 μερες εργασίας 6 ώρα . Τον Οκτώβριο του 20 μου άλλαξε το συμβόλαιο με 4 ώρες την βδομάδα , Ετσι χάνω την αναστολή του Μαΐου . Τι μπορω να κανω !!!

το σχόλιο έχει διαγραφεί
03/05/2021 16:45:04

Το σχόλιο έχει διαγραφεί

IAN16011966
IAN16011966
13/04/2021 14:30:04

Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την Κατασκευή και πώληση λιανικώς κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων η οποία προσέλαβε υπάλληλο με την ειδικότητα βοηθός ράφτη στις 04/02/2021. Η επιχείρηση είναι κλειστή από 27/03/21 με εντολή δημόσιας αρχής και εγώ ως λογιστής δεν μπορώ να υποβάλλω αίτηση αναστολής για την υπάλληλο από 01/04/2021 λόγω ότι η πρόσληψη έπρεπε να είναι πριν την 31/01/2021 όπως μου λέει το σύστημα . Τι κάνει η επιχείρηση? Πληρώνει τις εισφορές της εργαζόμενης χωρίς να ανοίξει? Να ανοίξει χωρίς να έχει δικαίωμα να ανοίξει? Αν δεν πληρώσει τις εισφορές χάνει τα προνόμια της εργαζόμενης, η εργαζόμενη η οποία θα φαίνεται ότι δεν εργάζεται . Στα τηλέφωνα δεν απαντάει καμιά υπηρεσία ούτε το υπουργείο εργασίας .

ΜΑΡΙΑ ΛΑΔΑ
05/05/2020 23:46:44

Καλημέρα σας και καλό μήνα,

Έχω υποβάλλει την αίτησή μου με αρ πρωτ.ΥΔΕ464848 και δεν έχω πληρωθεί.

Κάλεσα και στο εργάνη μου λένε είναι λάθος το iban. Eιναι σωστός o iban. Μου λένε ότι φταίω εγώ.Είναι δυνατόν???

Το iban έχει περαστεί με κενά από μόνο του. Πείτε μου τι πρέπει να κάνω σας παρακαλώ.

Παρακαλώ ενημερώστε με τι μπορώ να κάνω. Τα περιμένουμε τα χρήματα. Μου ειπαν από τον ΣΕΠΕ οτι έπρεπε να είχα κάνει μέχρι εχθές την διαδικασία. Δηλαδή΄υποβλήθηκε κανονικά η αίτησή μου αλλά δεν πληρώνομαι? Σας παρακαλώ μπορείτε να με βοηθήσετε?

Μαρία Λαδά.

Ελένη
01/05/2020 00:25:09

Στο Ζ. Συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς της πρακτικής άσκησης που κάναμε παράλληλα με την εργασία μας που τέθηκε σε αναστολή;