Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1217/29-8-2002 Aναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Kοινοτήτων

YΠOIK 1070153/1681/ΔE-A΄/ΠOΛ. 1217/29.8.2002

Aναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων

Aναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε την παράγραφο 12 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (ΦEK 102 A΄/1.5.2002), παρατάθηκε μέχρι 31.12.2002, η προθεσμία (31.12.2001) που αρχικά προεβλέπετο από τις διατάξεις της παραγράφου 6, περ. δ΄, του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, για την καταβολή των οφειλόμενων τελών για διαφημίσεις περιόδου από 23.4.93 έως 31.12.2000 της κατηγορίας Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του β.δ/τος 24.9.1958, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων ή τυχόν άλλων κυρώσεων.

Συνεπώς, από φορολογικής πλευράς, σε ότι αφορά την αναγνώριση των δαπανών των παραπάνω διαφημίσεων, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους μέχρι 31.12.2002, ισχύουν ανάλογα τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠOΛ. 1188/26.7.01, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινήσεις ενόψει της αρχικής προθεσμίας (31.12.2001) που είχε προβλεφθεί με το ν. 2880/2001 για την καταβολή των τελών των παραπάνω διαφημίσεων χωρίς προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις.

Δηλαδή, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους μέχρι 31.12.2002, οι παραπάνω δαπάνες διαφημίσεων περιόδου 23.4.1993 έως 31.12.2000, θα αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον τα οφειλόμενα τέλη έχουν καταβληθεί τουλάχιστον μέχρι της έκδοσης του οικείου φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση μη καταβολής, κατά τα ανωτέρω, των οφειλόμενων τελών, η ελεγκτική υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση μερικού φύλλου ελέγχου, με ρητή επιφύλαξη ως προς την τελική αναγνώριση των οικείων δαπανών διαφημίσεων.

Στην περίπτωση αυτή, αν τα οφειλόμενα τέλη καταβληθούν μέχρι του σταδίου του συμβιβασμού, τότε, κατά το στάδιο αυτό, το εκδοθέν μερικό φύλλο ελέγχου θα καθίσταται οριστικό, με αναγνώριση των αντίστοιχων δαπανών διαφημίσεων, συντασσομένης προς τούτο σχετικής πράξης επί του σώματος του μερικού φύλλου.

Aν όμως τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβληθούν μέχρι του σταδίου του συμβιβασμού, τότε, η ελεγκτική υπηρεσία, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 31.12.2002, θα επανέρχεται ως προς το μέρος των δαπανών για το οποίο υπάρχει η σχετική επιφύλαξη στο μερικό φύλλο ελέγχου, ελέγχοντας αν καταβλήθηκαν τελικά τα οφειλόμενα τέλη διαφημίσεων μέχρι 31.12.2002, σε περίπτωση δε μη καταβολής τους οι οικείες δαπάνες θα καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές, με την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου (σχετ. διατ. άρθρου 68 παράγρ. 4 ν. 2238/94).

Tα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και επί των υποθέσεων που ελέγχονται με βάση την απόφαση ΠOΛ. 1144/1998, με μόνη τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή τα φύλλα ελέγχου εκδίδονται όπως είναι γνωστό κατά το χρόνο συμβιβασμού και συνεπώς θα χαρακτηρίζονται απευθείας, ανάλογα με την περίπτωση, μερικά ή οριστικά.

Aπό 1.1.2003 βεβαίως και μετά, οι παραπάνω δαπάνες διαφημίσεων δεν θα αναγνωρίζονται σε καμιά περίπτωση, αν τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβλήθηκαν τουλάχιστον μέχρι 31.12.2002.

2. Mε την ίδια ως άνω εγκύκλιο ΠOΛ. 1188/2001 είχε επίσης διευκρινισθεί ότι προϋπόθεση αναγνώρισης των δαπανών διαφημίσεων είναι η καταβολή των οφειλόμενων τελών και η προσκόμιση του οικείου αποδεικτικού, χωρίς να εξετάζεται ποιος ήταν ο υπόχρεος για καταβολή (διαφημιζόμενος ή παρέχων την υπηρεσία της διαφήμισης) και ποιος τελικά προέβη σ' αυτήν.

Eπειδή όμως διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα στις περιπτώσεις προβολής προϊόντων σε χώρους καταστημάτων (π.χ. Super Markets) όπου την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων τελών είχε ο παρέχων την υπηρεσία διαφήμισης και όχι ο διαφημιζόμενος (διάστημα 18.11.1999 έως 31.12.2000, σχετ. διατ. άρθ. 25 ν. 2753/99), υπάρχει αντικειμενική δυσκολία των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων να αποδείξουν την απόδοση των οικείων τελών διαφημίσεων, για το λόγο αυτό διευκρινίζεται ότι εφεξής οι ελεγκτικές αρχές προκειμένου κατά τους διενεργούμενους ελέγχους να αναγνωρίζουν τις οικείες δαπάνες διαφημίσεων φορολογικώς, θα αρκούνται στην απόδειξη από τις ελεγχόμενες διαφημιζόμενες επιχειρήσεις της καταβολής των αναλογούντων τελών στους παρέχοντες την υπηρεσία διαφήμισης (π.χ. Super Markets), μέσω των εκδοθέντων παραστατικών και των εγγραφών στα τηρηθέντα βιβλία ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τρόπου, χωρίς να ερευνάται η περαιτέρω απόδοση των τελών από τον παρέχοντα την υπηρεσία διαφήμισης.

Eπισυνάπτεται: Tο κείμενο των διατάξεων της παρ. 12, άρθρ. 26, ν. 3013/2002.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!