Κεφάλαιο

Υ.Α. 35516 ΕΞ 2020 Προσωρινή αναστολή υλοποίησης της Μεταρρύθμισης του Πλαισίου Αντικειμενικών Αξιών

Αριθμ. 35516 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 1162/03.04.2020

Τροποποίηση της 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982», όπως έχει τροποποιηθεί από την με αριθμ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 869), και της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-02-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 532) «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β΄ 549).

10. Την 1020564/487/00ΤΥ/Δ/27.02.2007 (ΠΟΛ.1034) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β΄ 269).

11. Την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β΄ 2038).

12. Την ΠΟΛ: 1130/6.6.2011 «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/ Δ'/28.12.2010/ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/Β΄/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών» (Β΄ 1382).

13. Την 19928/292/2013 (Β΄ 1147) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών».

14. Την ΠΟΛ. 1113/12.06.2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β΄ 2192).

15. Την 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 130).

16. Την 18749 ΕΞ 2020/14-02-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 532).

17. Την 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 869).

18. Την 27871 ΕΞ 2020/06-03-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Παγώνη σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 185).

19. Την 4997 ΕΞ 2020/16-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ0ΙΗ-Ζ0Ν) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

20. Την 2467 ΕΞ 2020/10-01-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

21. Το από 22-01-2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την ανωτέρω Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

22. Την 15452 ΕΞ 2020/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

23. Το από 12-02-2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την με αριθμ. 15452 ΕΞ 2020/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

24. Τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, καθώς και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί με τη με αριθμ. 2467ΕΞ2020/10-01-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και για την οποία έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση δέσμευσης πίστωσης, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμ. 8843 ΕΞ 2020/ 27-01-2020 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται, ως εξής:

«1. Η παράδοση του έργου των εκτιμητών αναστέλλεται προσωρινά, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, από 3.04.2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Ακολούθως, αναστέλλεται προσωρινά η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), στην ενότητα «Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων/Ψηφιακές Υπηρεσίες/Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων/ Εφαρμογή υποβολής εισήγησης των τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδου». Με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου των εκτιμητών, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της με αριθμ. 8843 ΕΞ 2020/ 27-01-2020 υπουργικής απόφασης τροποποιείται, ως εξής:

«3. Η καταβολή της αμοιβής των εκτιμητών πραγματοποιείται, υπό την επιφύλαξη της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για το έργο που έχει παραδοθεί μέχρι την 2.04.2020. Το οριστικό ποσό της αμοιβής θα επανακαθορισθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, ως εξής: σε περίπτωση που ένας εκτιμητής παραδώσει εμπρόθεσμα μόνο τμήμα του έργου που του ανατέθηκε, το ποσό της αμοιβής του, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2, ανά εκτίμηση που παραδόθηκε, μειώνεται κατά το ποσοστό του έργου των εκτιμήσεων που δεν παραδόθηκε».

3. Η παρ. 9 του άρθρου 6 της με αριθμ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης διαγράφεται.

Άρθρο 2

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-02-2020 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«1. Η παράδοση του έργου των εκτιμητών αναστέλλεται προσωρινά, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, από 3.04.2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Ακολούθως, αναστέλλεται προσωρινά η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), στην ενότητα «Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων/Ψηφιακές Υπηρεσίες/Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων/ Εφαρμογή υποβολής εισήγησης των τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδου». Με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου των εκτιμητών, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-2-2020 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«3. Η καταβολή της αμοιβής των εκτιμητών πραγματοποιείται, υπό την επιφύλαξη της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για το έργο που έχει παραδοθεί μέχρι την 02.04.2020. Το οριστικό ποσό της αμοιβής θα επανακαθορισθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, ως εξής: σε περίπτωση που ένας εκτιμητής παραδώσει εμπρόθεσμα μόνο τμήμα του έργου που του ανατέθηκε, το ποσό της αμοιβής του, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2, ανά εκτίμηση που παραδόθηκε, μειώνεται κατά το ποσοστό του έργου των εκτιμήσεων που δεν παραδόθηκε».

3. Η παρ. 9 του άρθρου 6 της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-2-2020 υπουργικής απόφασης διαγράφεται.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!