Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1130/17-4-2002 Καθορισμός των αποδεικτικών εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό

ΥΠΟΙΚ 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17-4-2002

Καθορισμός των αποδεικτικών εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151Α').

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151Α').

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207Α').

ε) Τις διατάξεις της 1005428/26/0012/ΠΟΛ 1020/16.1.1989 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών.

στ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποχρέους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

2. Οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.),που αποτελούσαν μέχρι την 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!