Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 11/2020 Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρρά Πολυξένη
Κακαράντζα Βεατρίκη
Παγώνη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο:210 5285538, 
210 5285684 210 5285543
Email:tm.eis.misth@efka.aov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Βλαχογιάννη Ευγενία
Κοσμέα Αναστασία
Τηλέφωνο:210 5285642, 210 5285615
Email: tm.eisp.misth@efka.gov.gr 
tm.eisp.misth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΦΣ2£ΠΙ-ΘΥΜ

Αθήνα, 20/3/2020

Αριθμ. Πρωτ. 65483

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα A'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζώνκαι Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονταιστον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)»

Σχετ:α) Οι υπ'αριθμ. 7/2014 και 26/2014 Εγκ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ

β) Η με αριθμ. Πρωτ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υ.Α. ( ΦΕΚ 581/Β'/10-3-2014) γ) Το με αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/19-12-2018 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ

Με τις διατάξειςτων άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014(ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α')«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα γιατην ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του πουυπάγονται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούταιαπό1.12.2013να δηλώνει τιςασφαλιστικές εισφορέςυπέρ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)που υποβάλλει γι' αυτούς ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ( Σχετ. η7/2014 εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑμ).

Επίσης, με τις διατάξεις τηςυπ' αριθμ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υ.Α.( ΦΕΚ 581/Β'/10-3-2014) Υπουργικής Απόφασης, η οποία εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρωαναφερθέντος νόμου, ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τηβεβαίωση καιείσπραξη των εισφορώνυπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Σχετ. η 26/2014 εγκ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προςτην απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ.και την καταβολή των ασφαλιστικώνεισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

ΓΕΝΙΚΑ

I.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως είναι γνωστό, το τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων

Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), συστάθηκε το 2008 (άρθ.70 του ν.3655/2008, ΦΕΚ 58 Α' 34-2008) ως Ν.Π.Δ.Δ., συγκροτούνταν δε αρχικά από τρεις (3) Κλάδους:

1)Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης,

2) Κλάδος Πρόνοιας και Κλάδος Υγείας

Σε κάθε κλάδο του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάχθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του, Ταμεία και Κλάδοι ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ - ΧΡΗΜΑ)
ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ ΤΠΠ - ΟΤΕ ΤΑΠ - ΟΤΕ
ΤΕΑΠ -ΕΛΤΑ ΤΠΠ- ΔΕΗ ΤΑΠ- ΗΣΑΠ
ΤΕΑΠ - ΟΤΕ ΤΠΠ- ΟΣΕ ΤΑΠ - ΗΛΠΑΠ
ΤΕΑΠ - ΔΕΗ ΤΠΠ- ΕΡΤΤ ΤΑΠ - ΔΕΗ
ΤΕΑΠ - ΕΡΤΤ ΤΠΠ - ΕΜΠ. ΤΡ ΤΑΠ - ΕΤΒΑ
ΤΕΑΠ - ΕΤΒΑ ΤΠΠ - ΙΛΤ ΤΑΠΕΤΕ
    ΤΑΑΠΓΠΓΑΕ
    ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ

Στη συνέχεια, με διαδοχικές τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου επήλθαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στη δομή του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. όσο και στις αρμοδιότητές του.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την επικουρική ασφάλιση,με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3996/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 20 του Ν.4019/2011,αρχικά εντάχθηκε, από 1/10/2011, ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) στο ΕΤΕΑΜ.Στη συνέχεια από την 1/7/2012 με τις διατάξεις του άρθρου 36 τουν.4052/2012, ΦΕΚ 41 Α'/1-3-2012, συστάθηκε το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και εντάχθηκαν σε αυτό οι υπόλοιποι τέσσερις (4) Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης τουΤ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΤΕΑΠ-ΕΡΤ και Τουρισμού, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ), καθώς και οΚλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ως προς την Επικουρική Ασφάλιση.

Επίσης, σχετικά με τον Κλάδο Υγείας,με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 13 του Ν.4052/2012, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4075/12 ΦΕΚ 89Α' /11/4-2012, εντάχθηκαν, από την 1-5-2012,στον ΕΟΠΥΥοι υπηρεσίες και αρμοδιότητες ωςπρος την παροχή υπηρεσιών υγείαςσε είδοςτων Κλάδων Υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ καιαργότερα οι τομείς ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΕΤΕ και ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (καταργήθηκε η παράγραφος 14 τουάρθρου 43 του ν.4075/2012).

Μετά τις αλλαγές αυτές οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. περιορίστηκαν στον Κλάδο Υγείας (σε χρήμα) και στον Κλάδο Πρόνοιας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014 ,ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α', και της υπ' αριθμ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 581/Β'/10-3-2014), η οποία εξεδόθηκατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω αναφερθέντος νόμου, προβλέφθηκε ότι , για τους μισθωτούςπου υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/12/2013υπέρ των Τομέων και κλάδων του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) θα πρέπει να δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νομοθεσία.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4670/2020,εντάχθηκε από 1/1/2017 ο ανωτέρω Κλάδος και οι Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στον β-Ε.Φ.Κ.Α.

II.ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Με τις διατάξεις τουάρθρου 32 του Ν.4387/2016,όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4445/2016 ορίζεται ότι :

«Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασίαχορήγησης των παροχών σε χρήμα, των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, Τομέων, Κλάδων καιΛογαριασμών,εξακολουθούν να ισχύουν,όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμουαυτού,μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ.»

Κατά συνέπεια μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του β-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,τόσο η υπαγωγή στην ασφάλιση γιαπαροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα (με αντίστοιχη καταβολή εισφοράς για έμμεσαμέλη όπου προβλέπεται)όσο και η χορήγηση των παροχών σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των οικείων Τομέων του Κλάδου Υγείαςτου εν λόγω Ταμείου (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ,ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και του Τομέα Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας του ΚΑΠ-ΔΕΗ). Οι τομείς υγείαςλειτουργούν οργανωμένοι σε ένα ενιαίο Λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ταμείουκαταβάλλονται οι παροχές σε χρήμαπου προβλέπονται από τις οικείεςκαταστατικές διατάξεις (ΠΔ 244/1966 τ.Α'/66), τόσο στουςάμεσα ασφαλισμένουςόσο καισταέμμεσα μέληαυτών.

ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 • >1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΟΤΕ>_________________________________

 • >2. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΗΣΑΠ>______________________________

 • >3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΗΛΠΑΠ>_____________________________

 • >4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΔΕΗ>________________________________

 • >5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΤΒΑ>________________________________

 • >6. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΤΕ>_________________________________

 • 7. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝ>ΕΞΠΡΕΣ>__________________________________________________________

 • 8. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ»

III.ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Με τις διατάξεις τουάρθρου 75 του Ν.4387/2016, με τις οποίες προστέθηκε παρ.5 στο άρθρο 36 του Ν.4052/2012, ο Κλάδος Πρόνοιας του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζώνκαι Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), με τους Τομείς του,εντάχθηκε από12/5/2016στον κλάδο εφάπαξ παροχών τουΕΤΕΑΕΠ.Συγκεκριμένα:

Με τις διατάξεις τουάρθρου 84 παρ.1 και 2 του Ν.4387/2016,προβλέφθηκε ότι, θα καταρτιστείΕνιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, με τον οποίο θακαθοριστούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιούμενα πρόσωπα της εφάπαξ παροχής (πρόνοιας), οιπροϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη τωνπαροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά στη λειτουργία του κάθε κλάδουτου Ταμείου.

Με τις διατάξεις τουάρθρου 51 του Ν.4387/2016όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 1 του Ν.4670/2020, εντάχθηκαν από 1/3/2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο κλάδος ΕπικουρικήςΑσφάλισης και ο κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική καιπεριουσιακή αυτοτέλεια έκαστος.

Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών τουεντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξειςτων εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών και η γενικότερη νομοθεσία τουεντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κατά συνέπειαεξακολουθούν να ισχύουν οικαταστατικές διατάξεις των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 • 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

 • >2. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ)>________________________

 • >3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ>________________________________

 • >4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ>_____________________

 • >5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ>__________________

 • 6. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ( ALPHA BANK)

IV.ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. - ΓΕΝΙΚΑ

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του ν.4225/2014, προβλέπεται ότι, για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορέςαπό 1-12-2013 υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. θα πρέπει να δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικάστην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με τηνισχύουσα νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, από 1/12/2013 και μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., η απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών θα γίνεται σύμφωνα με τιςκαταστατικές διατάξεις του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., (ποσοστά εισφοράς ασφ/νου και εργοδότη, βάσηυπολογισμού αποδοχών κλπ.) με ξεχωριστές εγγραφές με διακριτό ΚΑΔ ανά ΚΛΑΔΟ και ΤΟΜΕΑ τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., Κωδικό Ειδικότητας (νέος-παλαιός) και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης ανά περίπτωση.

Για την απεικόνιση τους στην Α.Π.Δ., έχει δημιουργηθεί για κάθε έναν από τους Κλάδους (Υγείας και Πρόνοιας) του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., αντίστοιχα ανά Τομέα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., έναςμοναδικός διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας (σύνολο 14 ΚΑΔ), και διακριτοί Κωδικοί Ειδικότητας

(αντίστοιχα για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - σύνολο 102 Κωδικοί Ειδικότητας) που θα οδηγούν σε συγκεκριμένο και αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης ( σύνολο 44 ΚΠΚ).

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ,Ω·

Α.1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Α.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Από την1/10/2008ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλειαως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ).

Από την1/5/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα ισχύουνοι καταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.1.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Κλάδο Ασθένειας του Τομέα ΤΑΠ-ΟΤΕάμεσαασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στους ομίλους ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ και οι υπάλληλοι του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. που ήταν ασφαλισμένοιστο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ. Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία,που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ωςέμμεσαασφαλισμένοι.

Α.1.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., η ασφαλιστικήεισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, υπολογίζεται για τηχρονική περίοδοαπό 1/12/2013 μέχρι 31/12/2016σε ποσοστό7,65%,επί των πάσηςφύσεως αποδοχώνκαι μέχρι το προβλεπόμενο κάθε φορά ανώτατο όριο αποδοχών επί τουοποίου υπολογίζονται οι εισφορές και το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σεείδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη καιποσοστό1,20%για παροχές σε χρήμα εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,80%τον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι, η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά με το Ν.4254/2014δεν είχε εφαρμογή στα ειδικά Ταμεία.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1δ του Π.Δ.244/1966 (ΦΕΚ 66 Α') όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Υ.Α.προβλέφθηκε ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό0,50%για κάθεπροστατευόμενο μέλοςασφαλισμένου στον Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), η οποία κατανέμεται κατά το ήμισυ, ήτοι 0,25%για παροχές ασθένειας σε είδος και 0,25%για παροχές ασθένειας σε χρήμα.Το ανωτέρω ποσοστό βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστεί σε ποσοστό 7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45%για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τονεργοδότη.

Επίσης, δεδομένου ότι,>μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών τουe-ΕΦΚΑ, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των Εντασσομένων Τομέων στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., εξακολουθούν και μετά την 1/1/2017 να ισχύουν τα προβλεπόμεναποσοστά για τα έμμεσα μέλη όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

0,80%

0,40%

1,20%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

5,10%

2,55%

7,65%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝ

 • ►0,25%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,25%ΧΡΗΜΑ

ΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ0,50%

Α.1.4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του υποχρεούταιαπό 1/12/2013να δηλώνει τις ασφαλιστικέςεισφορές υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην Α.Π.Δ. που υποβάλει για αυτούς στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (σχετ. η υπ'αριθμ. 7/2014 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για την απεικόνιση τωνέμμεσων μελώντων ασφαλισμένων, στον ίδιο ΚΑΔ, μεξεχωριστή εγγραφήκαι ανάλογα ανείναι «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος έχουμε και τους αντίστοιχους Κωδικούς ΠακέτωνΚάλυψης.

Οι εγγραφές των ασφαλισμένων που έχουν έμμεσα μέλη, είναι με διαφορετικό κωδικό ειδικότητας,ανάλογα με το πόσα έμμεσα μέλη ασφαλίζουν και με αντίστοιχο κωδικό πακέτουκάλυψης.

Στην παρούσα εγκύκλιο υπάρχουν κωδικοί ειδικότητας ασφαλισμένων που αναφέρονται μέχρι του αριθμού των τεσσάρων(4) εμμέσων μελών (επιπρόσθετα του άμεσαασφαλισμένου).

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς ΠακέτωνΚάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1940»>με λεκτική περιγραφή :«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

- Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

«123202»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΕΝΑ (1) ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ»

«123203»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΔΥΟ (2) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123204»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΡΙΑ (3) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123205»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123207»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΑ

 • (1) ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ»

«123208»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΥΟ

 • (2) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123209»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ

 • (3) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123210»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης ( Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

- Για ασφαλισμένους χωρίς έμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1940

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1940

123202

561

2,15%+0,25%=2,40%

Με (1) έμμεσο μέλος

4,30%

6,70%

1940

123203

562

2,15%+0,50%=2,65%

Με (2) έμμεσα μέλη

4,30%

6,95%

1940

123204

563

2,15%+0,75%=2,90%

Με (3) έμμεσα μέλη

4,30%

7,20%

1940

123205

564

2,15%+1%=3,15%

Με (4) έμμεσα μέλη

4,30%

7,45%

1940

123207

561

2,15%+0,25%=2,40%

Με (1) έμμεσο μέλος

4,30%

6,70%

1940

123208

562

2,15%+0,50%=2,65%

Με (2) έμμεσα μέλη

4,30%

6,95%

1940

123209

563

2,15%+0,75%=2,90%

Με (3) έμμεσα μέλη

4,30%

7,20%

1940

123210

564

2,15%+1%=3,15%

Με (4) έμμεσα μέλη

4,30%

7,45%

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

 

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0033»>με λεκτική περιγραφή :«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

 • - Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

«123211»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ T. ΤΑΠ-ΟΤΕ/Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123216»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ T. ΤΑΠ-ΟΤΕ/Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

 • - Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

«123212»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΕΝΑ (1) ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ»

«123213» με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΔΥΟ (2) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123214»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΡΙΑ (3) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123215»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123217»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΑ

 • (1) ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ»

«123218»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΥΟ

 • (2) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123219»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ

 • (3) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

«123220»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

- Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,40%

0,80%

1,20%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123211

2723

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%

0,25%

0,65%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%

0,80%

1,20%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123216

2723

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%

0,25%

0,65%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ |

ΚΠΚ |

ΑΣΦ/ΝΟΥ |

ΕΡΓΟΔΟΤΗ |

ΣΥΝΟΛΟ

0,40%+0,25%=0,65%

0,80%

1,45%

Με (1) έμμεσο μέλος

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123212

566

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,25%=0,65%

0,25%

0,90%

Με (1) έμμεσο μέλος

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%+0,50%=0,90%

0,80%

1,70%

Με (2) έμμεσα μέλη

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123213

567

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,50%=0,90%

0,25%

1,15%

Με (2) έμμεσα μέλη

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%+0,75%=1,15%

0,80%

1,95%

Με (3) έμμεσα μέλη

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123214

568

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,75%=1,15%

0,25%

1,40%

Με (3) έμμεσα μέλη

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%+1%=1,40%

0,80%

2,20%

Με (4) έμμεσα μέλη

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123215

569

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1%=1,40%

0,25%

1,65%

Με (4) έμμεσα μέλη

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%+0,25%=0,65%

0,80%

1,45%

1940

123217

566

Με (1) έμμεσο μέλος

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,25%=0,65%

Με (1) έμμεσο μέλος

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

0,90%

Από 1/1/2017

0,40%+0,50%=0,90%

0,80%

1,70%

Με (2) έμμεσα μέλη

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123218

567

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,50%=0,90%

0,25%

1,15%

Με (2) έμμεσα μέλη

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%+0,75%=1,15%

0,80%

1,95%

Με (3) έμμεσα μέλη

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123219

568

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,75%=1,15%

0,25%

1,40%

Με (3) έμμεσα μέλη

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,40%+1%=1,40%

0,80%

2,20%

Με (4) έμμεσα μέλη

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1940

123220

569

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1%=1,40%

0,25%

1,65%

Με (4) έμμεσα μέλη

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Α.2. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Σ.Α.Π.

Α.2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Από την1/10/2008ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού τωνΗλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.)εντάχθηκε στον κλάδο υγείας τουτ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας ΑσθένειαςΠροσωπικού Η.Σ.Α.Π. (ΤΑΠ-ΗΣΑΠ).

Από την1/5/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ θα ισχύουν οικαταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.2.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Κλάδο Ασθένειας του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Η.Σ.Α.Π.άμεσαασφαλισμένοι είναι:

 • > οιτακτικοί μόνιμοικαιδόκιμοικαι

 • > οιέκτακτοι υπάλληλοι

των Η.Σ.Α.Π. (ΣΤΑΣΥ), εκτός από εκείνους που προσλαμβάνονται με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, πουδιέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ωςέμμεσαασφαλισμένοι.

Α.2.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., η ασφαλιστικήεισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασθένειας ΠροσωπικούΗ.Σ.Α.Π. (ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π.), υπολογίζεται για τη χρονική περίοδοαπό 1/12/2013 μέχρι31/12/2016σε ποσοστό9,25%,επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι κατανέμεται κατάποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό2,80%για παροχές σε χρήμα εκ του οποίου0,85%βαρύνει τον ασφαλισμένο και1,95%τον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι, η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά με το Ν.4254/2014δεν είχε εφαρμογή στα ειδικά Ταμεία.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέαδεν προβλέποντανκαταβολή εκ μέρους του άμεσα ασφαλισμένου ασφαλιστικής εισφοράςγια τα προστατευόμενα μέλη.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστείσε ποσοστό7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ τουοποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τονεργοδότη.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ τ. ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π.

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

1,95%

0,85%

2,80%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

6,25%

3,00%

9,25%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Α.2.4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ. ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς ΠακέτωνΚάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1942»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π. ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης ( Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1942

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0035»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π. ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123221»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π. του Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» «123222»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-Η.Σ.Α.Π. ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,85%

1,95%

2,80%

1942

123221

570

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

123222

0,40%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

0,65%

Από 1/1/2017

Α.3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Η.Λ.Π.Α.Π.

Α.3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Από την1/10/2008ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ΠροσωπικούΗλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών Πειραιά (Η.Λ.Π.Α.Π.)εντάχθηκε στονκλάδο υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως ΤομέαςΑσθένειας ΠροσωπικούΗ.Λ.Π.Α.Π. (ΤΑΠ-Η.Λ.Π.Α.Π.).

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e73599fc0387a27c576406e στις 20/03/20 18:55

14

Από την1/5/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα ισχύουνοι καταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.3.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Κλάδο Ασθένειας του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π.άμεσαασφαλισμένοι είναι :

 • > το μόνιμο και

 • > έκτακτο προσωπικό(μετά από εξάμηνη συνεχή υπηρεσία οπότε και εξομοιώνονται μετο μόνιμο προσωπικό ως προς τις παροχές) των ΗΛΠΑΠ(νυν Οδικές Συγκοινωνίες Ο.ΣΥ. ΑΕ.).

Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, πουδιέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ωςέμμεσαασφαλισμένοι.

Α.3.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ- ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., καθώς επίσης καιτον Κανονισμό Λειτουργίας του τ. Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ - ΠΔ. 201/2005(ΦΕΚ 244/Α'/2005)- η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένωντου τ. Τομέα Ασθένειας ΠροσωπικούΗ.Λ.Π.Α.Π. (ΤΑΠ-Η.Λ.Π.Α.Π.),υπολογίζεται για τηχρονική περίοδοαπό 1/12/2013 μέχρι 31/12/2016σε ποσοστό7,65%,επί των μισθώνκαι ημερομισθίωνκαθώς καιεπί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι κατανέμεται κατάποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό1,20%για παροχές σε χρήμα εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,80%τον εργοδότη.

Επισημαίνεται επίσης ότι, η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά με το Ν.4254/2014 δεν ίσχυσε στο εν λόγω Ταμείο δεδομένου ότι,δεν είχε εφαρμογή στα ειδικάΤαμεία , παρά μόνο στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τομέα για χρονική περίοδο από 1/12/2013 μέχρι 31/12/2016δεν προβλέποντανκαταβολή εκ μέρους του άμεσα ασφαλισμένουασφαλιστικής εισφοράςγια τα προστατευόμενα μέλη.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστείσε ποσοστό7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ τουοποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τονεργοδότη.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ τ. ΤΑΠ-Η.Λ.Π.Α.Π.

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

0,80%

0,40%

1,20%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

5,10%

2,55%

7,65%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Α.3.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ. ΤΑΠ-Η.Λ.Π.Α.Π.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς ΠακέτωνΚάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1941»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης ( Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1941

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0034»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123211»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ T. ΤΑΠ-ΟΤΕ/Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123216»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ T. ΤΑΠ-ΟΤΕ/Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,40%

0,80%

1,20%

1941

123211

2723

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

123216

0,40%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

0,65%

Από 1/1/2017

Α.4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ>-Δ.Ε.Η.

Για τον Τομέα Ασθένειας Προσωπικού τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ ισχύουν τα αναφερόμενα στα υπ' αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/19-12-2018, Δ.ΕΙΣΦ.Μ./96/304151/8-3-2019, Δ.ΕΙΣΦ.Μ. /293/763699 /21-6-2019 και Δ.ΕΙΣΦ.Μ/785 /1538495/23-12-2019 Γενικά Έγγραφα του ΕΦΚΑ.

Α.5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Ε.Τ.Β.Α.

Α.5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Από την1/10/2008ο κλάδος ασθένειας τουΤαμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.)εντάχθηκε στον κλάδο υγείας τουτ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας ΑσθένειαςΠροσωπικούΕ.Τ.Β.Α. (ΤΑΠ-Ε.Τ.Β.Α.).

Από την12/11/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ θα ισχύουν οικαταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.5.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Κλάδο Ασθένειας του Τομέα Ασθένειας Προσωπικούτης Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.) άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι τηςΤράπεζας Πειραιώς που προέρχονται από την πρώην Ε.Τ.Β.Α. δεδομένου ότι, από το2003 αυτή απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς .

Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων αμέσως ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, πουδιέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ωςέμμεσαασφαλισμένοι. Στα έμμεσα μέλη, υπόπροϋποθέσεις, δύναται να συγκαταλέγεται ο/η σύζυγος, τα τέκνα (φυσικά, θετά ήαναγνωρισμένα) οι γονείς, καθώς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές των ασφαλισμένων.

Α.5.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα τουτ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,η ασφαλιστικήεισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασθένειας ΠροσωπικούΕ.Τ.Β.Α.(ΤΑΠ-Ε.Τ.Β.Α.), υπολογίζεται για τη χρονική περίοδοαπό 1/12/2013 μέχρι31/12/2016σε ποσοστό8,10%,επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι κατανέμεται κατάποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό1,65%για παροχές σε χρήμα εκ του οποίου0,85%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,80%τον εργοδότη.

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα (Κανονισμός Ασφάλισης-Β.Δ. 207/1965 (ΦΕΚ 52/31-3-1965 τ. Α') προβλέποντανκαταβολή εκ μέρους του άμεσαασφαλισμένου ασφαλιστικής εισφοράςεπί των πάσης φύσεως αποδοχών,για κάθεπροστατευόμενο μέλος οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 25του ανωτέρω αναφερθέντα Κανονισμού Ασφάλισης στο οποίο αναφέρονται οι πόροι του τ. Κλάδου Υγείας Ε.Τ.Β.Α., μεταξύάλλων, ορίζεται ότι, η εισφορά του άμεσα ασφαλισμένου για παροχές ασθένειας (σε χρήμα καιείδος) που ανέρχεται σε ποσοστό3% προσαυξάνεταικατά την διάρκεια υπαγωγής στηνασφάλιση του Κλάδου υγείας, μελών της οικογένειάς του,κατά μία μονάδα για το πρώτο καιμισή μονάδα για κάθε ένα επιπλέον πρόσωποτου εδ. γ'της παρ.2. του άρθρου 24 τουΚανονισμού αυτού καικατά μισή μονάδα για το πρώτο και ένα τέταρτο της μονάδας γιακάθε ένα επί πλέον πρόσωποτων εδ. α'και β'της παρ.2 του άρθρου 24. Οι ως άνω εισφορέςσύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερθέν κανονισμό ασφάλισης, κατανέμονταικατά το ήμισυγιαπαροχές ασθένειαςσε είδοςκαι για παροχές ασθένειαςσε χρήμα.

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδ. γ'της παρ.2 είναι οι γονείς (πατέρας -μητέρα) και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές., στα εδ. δε α'και β' είναι ο/η σύζυγος καιτα τέκνα ( φυσικά , θετά ή αναγνωρισμένα).

Για παράδειγμα, εάν ο άμεσα ασφαλισμένος θέλεινα ασφαλίσειτονπατέρα τουκαι τηνάγαμη αδελφήτου, το ποσοστό ασφαλίστρου που θα καταβάλει προσαυξάνεται κατά μίαμονάδα για τον πατέρα του και μισή μονάδα για την αδελφή του. Λαμβάνοντας υπόψη δε ότι γιακάθε προστατευόμενο μέλος καταβάλει το προβλεπόμενο ποσοστό κατά τοήμισυγια παροχέςασθένειας σε είδος και σε χρήμα, τότε θα καταβάλει επιπλέον για τον πατέρα του0,50% γιαείδος και 0,50% για χρήμα, και για την αδελφή του 0,25% για είδος και 0,25% γιαχρήμα.

Εάν ο εν λόγω ασφαλισμένος θέλει να ασφαλίσει επιπλέοντη σύζυγό του και ένα τέκνο, τότε θα επιβαρυνθεί επιπλέον για τη σύζυγό του με0,50%, επιμεριζόμενο σε 0,25% γιαείδος και 0,25% για χρήμα και για το τέκνο του 0,25%, επιμεριζόμενο σε 0,125% γιαείδος και 0,125 % για χρήμα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ τ.ΤΑΠ-Ε.Τ.Β.Α.

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

0,80%

0,85%

1,65%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

5,10%

3,00%

8,10%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΠΡΩΤΟΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ1%ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

 • ►0,50%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,50%ΧΡΗΜΑ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΕΠΙΠΛΕΟΝΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ0,50%ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

 • ►0,25%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,25%ΧΡΗΜΑ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΠΡΩΤΟΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ0,50%ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

 • ►0,25%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,25%ΧΡΗΜΑ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΕΠΙΠΛΕΟΝΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ0,25%ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

 • ►0,125%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,125%ΧΡΗΜΑ

Επισημαίνεται επίσης ότι, η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά με το Ν.4254/2014 δεν ίσχυσε στο εν λόγω Ταμείο δεδομένου ότι,δεν είχε εφαρμογή στα ειδικάΤαμεία , παρά μόνο στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστείσε ποσοστό7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ τουοποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τονεργοδότη.

Επίσης, δεδομένου ότι, μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των Εντασσομένων Τομέωνστο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., εξακολουθούν και μετά την 1/1/2017 να ισχύουν ταπροβλεπόμενα ποσοστά για τα έμμεσα μέλη όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Α.5.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ. ΤΑΠ-Ε.Τ.Β.Α.

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του υποχρεούταιαπό 1/12/2013να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην Α.Π.Δ. που υποβάλει για αυτούς στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Σχετ. η υπ'αριθμ. 7/2014 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Για την απεικόνιση τωνέμμεσων μελώντων ασφαλισμένων χρησιμοποιείται ο ίδιος ΚΑΔ, και επιλέγονται κάθε φορά διαφορετικοί κωδικοί ειδικότητας που οδηγούν σε αντίστοιχουςΚωδικούς Πακέτων Κάλυψης, με κριτήριο ανάλογα αν είναι «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος καισυνδυασμού βαθμού συγγένειας και ποσοστού ανάλογο με τα έμμεσα μέλη.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς ΠακέτωνΚάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1943»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

 • - Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

 • - Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

«123223»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123224»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123225»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123226»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123227»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123228»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123229»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123230»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / T. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123231»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / T. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

«123232»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123233»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123234»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123235»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123236»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123237»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123238»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123239»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123240»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

- Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1943

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1943

123223

561

2,15%+0,25%=2,40%

Με ποσοστό μελών 0,25%

4,30%

6,70%

1943

123224

571

2,15%+0,375%=2,525%

Με ποσοστό μελών 0,375%

4,30%

6,825%

1943

123225

562

2,15%+0,50%=2,65%

Με ποσοστό μελών 0,50%

4,30%

6,95%

1943

123226

572

2,15%+0,625%=2,775%

Με ποσοστό μελών 0,625%

4,30%

7,075%

1943

123227

563

2,15%+0,75%=2,90%

Με ποσοστό μελών 0,75%

4,30%

7,20%

1943

123228

573

2,15%+0,875%=3,025%

Με ποσοστό μελών 0,875%

4,30%

7,325%

1943

123229

564

2,15%+1%=3,15%

Με ποσοστό μελών 1%

4,30%

7,45%

1943

123230

574

2,15%+1,125%=3,275%

Με ποσοστό μελών 1,125%

4,30%

7,575%

1943

123231

575

2,15% +1,25%=3,40%

Με ποσοστό μελών 1,25%

4,30%

7,70%

1943

123232

561

2,15%+0,25%=2,40%

Με ποσοστό μελών 0,25%

4,30%

6,70%

1943

123233

571

2,15%+0,375%=2,525%

Με ποσοστό μελών 0,375%

4,30%

6,825%

1943

123234

562

2,15%+0,50%=2,65%

Με ποσοστό μελών 0,50%

4,30%

6,95%

1943

123235

572

2,15%+0,625%=2,775%

Με ποσοστό μελών 0,625%

4,30%

7,075%

1943

123236

563

2,15%+0,75%=2,90%

Με ποσοστό μελών 0,75%

4,30%

7,20%

1943

123237

573

2,15%+0,875%=3,025%

Με ποσοστό μελών 0,875%

4,30%

7,325%

1943

123238

564

2,15%+1%=3,15%

Με ποσοστό μελών 1%

4,30%

7,45%

1943

123239

574

2,15%+1,125%=3,275%

Με ποσοστό μελών 1,125%

4,30%

7,575%

1943

123240

575

2,15% +1,25%=3,40%

Με ποσοστό μελών 1,25%

4,30%

7,70%

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0036»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

 • - Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

«123241»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» «123251»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

 • - Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

«123242»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123243»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123244»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123245»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123246»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123247»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123248»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123249»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123250»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

«123252»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123253»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123254»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123255»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123256»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123257»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123258»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123259»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123260»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

- Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,85%

0,80%

1,65%

1943

123241

576

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

123251

0,40%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

0,65%

Από 1/1/2017

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,85%+0,25%=1,10%

0,80%

1,90%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123242

577

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,25%=0,65%

0,25%

0,90%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,375%=1,225%

0,80%

2,025%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123243

578

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,375%=0,775%

0,25%

1,025%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,50%=1,35%

0,80%

2,15%

Με ποσοστό μελών 0,50%

1943

123244

579

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,50%=0,90%

0,25%

1,15%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,625%=1,475%

0,80%

2,275%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123245

580

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,625%=1,025%

0,25%

1,275%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,75%=1,60%

0,80%

2,40%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123246

581

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,75%=1,15%

0,25%

1,40%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,875%=1,725%

0,80%

2,525%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123247

582

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,875%=1,275%

0,25%

1,525%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+1%=1,85%

0,80%

2,65%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123248

583

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40% +1%=1,40%

0,25%

1,65%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+1,125%=1,975%

0,80%

2,775%

1943

123249

584

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,125%=1,525%

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

1,775%

Από 1/1/2017

0,85% +1,25%=2,10%

0,80%

2,90%

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123250

585

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,25%=1,65%

0,25%

1,90%

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/1/2017

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

0,85%+0,25%=1,10%

0,80%

1,90%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123252

577

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,25%=0,65%

0,25%

0,90%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,375%=1,225%

0,80%

2,025%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123253

578

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,375%=0,775%

0,25%

1,025%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,50%=1,35%

0,80%

2,15%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123254

579

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,50%=0,90%

0,25%

1,15%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,625%=1,475%

0,80%

2,275%

1943

123255

580

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,625%=1,025%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

1,275%

Από 1/1/2017

0,85%+0,75%=1,60%

0,80%

2,40%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123256

581

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,75%=1,15%

0,25%

1,40%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,875%=1,725%

0,80%

2,525%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123257

582

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,875%=1,275%

0,25%

1,525%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+1%=1,85%

0,80%

2,65%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123258

583

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40% +1%=1,40%

0,25%

1,65%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+1,125%=1,975%

0,80%

2,775%

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1943

123259

584

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,125%=1,525%

0,25%

1,775%

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85% +1,25%=2,10%

0,80%

2,90%

1943

123260

585

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,25%=1,65%

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/12/2013

1,90%

Από 1/12/2013

Α.6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ε.Τ.Ε.)

Α.6.1. ΓΕΝΙΚΑ

Από την1/10/2008ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική καιοικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ).

Από την12/11/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος ( νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ θα ισχύουν οικαταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.6.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δεδομένου ότι, από την 28.6.2013, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. δεν υφίσταται ως ξεχωριστή νομική οντότητα, καθώς συγχωνεύθηκε με την Alpha Bank,από την οποία απορροφήθηκε πλήρως,σ>τον Κλάδο Ασθένειας του Τομέα ΤΑΠΕΤΕάμεσα>ασφαλισμένοιείναι οι εργαζόμενοι της Alpha Bank που προέρχονται από την ΕμπορικήΤράπεζα.

Επίσης, ασφαλισμένοι του τ. Τομέα αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, πουδιέπει τη λειτουργία του Τομέα, ωςέμμεσαασφαλισμένοι. Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεταικαι δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα δύναται να ασφαλιστεί στον Τομέα ωςέμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου ( φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) οιγονείς και τα εγγόνια ασφαλίζονται υπό προϋποθέσεις.

Α.6.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα τουτ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,η ασφαλιστικήεισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασθένειας ΠροσωπικούΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ), υπολογίζεται για τη χρονική περίοδοαπό 1/12/2013 μέχρι 31/12/2016σεποσοστό9%,επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%γιαπαροχές σε είδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τονεργοδότη και ποσοστό2,55%για παροχές ασθένειας σε χρήμα εκ του οποίου0,85%βαρύνειτον ασφαλισμένο και1,70%τον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι, η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά με το Ν.4254/2014 δεν ίσχυσε στο εν λόγω τ. Τομέα δεδομένου ότι,δεν είχε εφαρμογή στα ειδικά Ταμεία , παράμόνο στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τομέα για χρονική περίοδο από 1/12/2013 μέχρι 31/12/2016δεν προβλέποντανκαταβολή εκ μέρους του άμεσα ασφαλισμένουασφαλιστικής εισφοράςγια τα προστατευόμενα μέλη.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρυγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ,έχει οριστεί σε ποσοστό7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σεείδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη καιποσοστό0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τον εργοδότη.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ τ. ΤΑΠΕΤΕ

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

1,70%

0,85%

2,55%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

6%

3%

9%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Α.6.4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ. ΤΑΠΕΤΕ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων

Κάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1944»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1944

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0037»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123261»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠΕΤΕ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123262»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠΕΤΕ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,85%

1,70%

2,55%

1944

123261

586

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

123262

0,40%

0,25%

0,65%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Α.7 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

Α.7.1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Ταμείο Ασφάλισης Ασθένειας ιδρύθηκε το 1976 (Ν.271/1978) από τις πρώην Τράπεζες Πίστεως ( νυν ALPHA BANK ), Γενική Τράπεζα της Ελλάδος -GENIKI BANK(νυν Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ) και AMERICAN EXPRESS που σήμερα δεν λειτουργείστην Ελλάδα. Αργότερα εντάχθηκε σε αυτό το προσωπικό και άλλων ιδιωτικώνΤραπεζών ( EUROBANK, ATTICA BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Από την1/10/2008το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική καιοικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής καιΑμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

Από την12/11/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος ( νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ θα ισχύουν οικαταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.7.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Κλάδο Ασθένειας τουάμεσαασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι των ανωτέρω αναφερόμενων ιδιωτικών Τραπεζών.

Επίσης, ασφαλισμένοι του τ. Τομέα αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, πουδιέπει τη λειτουργία του τ. Τομέα, ωςέμμεσαασφαλισμένοι.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τομέα - Π.Δ. 554/77 (ΦΕΚ 182/Α') εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις, ως έμμεσα μέλη δύναται να θεωρηθούν η/ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα),οι γονείς , αδελφοί και εγγονοί.

Α.7.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., η ασφαλιστικήεισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασθένειας ΠροσωπικούΤραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές ,υπολογίζεται για τη χρονική περίοδοαπό1/12/2013 μέχρι 31/12/2016σε ποσοστό9%,επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαικατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τονασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό2,55%για παροχές σε χρήμα εκτου οποίου0,85%βαρύνει τον ασφαλισμένο και1,70%τον εργοδότη.

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα (Π.Δ. 554/77 (ΦΕΚ 182/Α') προβλέποντανκαταβολή εκ μέρους του άμεσα ασφαλισμένου ασφαλιστικής εισφοράςεπί τωνπάσης φύσεως αποδοχών,για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειάς τουκατά το ήμισυγια παροχές ασθένειαςσε είδοςκαι για παροχές ασθένειαςσε χρήμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 4του ανωτέρω αναφερθέντος Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο αναφέρονται οι πόροι του τ. Ταμείου Ασφάλισης ΑσθενείαςΠροσωπικού των Τραπεζών Πίστεως της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας και της ΤράπεζαςΑμέρικαν Εξπρές, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, η εισφορά του άμεσα ασφαλισμένου για παροχέςασθένειας ( σε χρήμα και είδος) που ανέρχεται σε ποσοστό3% προσαυξάνεταικατά τηνδιάρκεια υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου υγείας , μελών της οικογένειάς του,κατά 0,25%για κάθε ένα προστατευόμενο μέλοςτης ίδιας οικογένειαςτου υπαλλήλου( σύζυγο καιτέκνο )καικατά μία (1) μονάδα για κάθε ένα από τα υπόλοιπα προστατευόμενα μέλη.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστείσε ποσοστό7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ τουοποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τονεργοδότη.

Επίσης, δεδομένου ότι, μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των Εντασσομένων Τομέωνστο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., εξακολουθούν και μετά την 1/1/2017 να ισχύουν ταπροβλεπόμενα ποσοστά για τα έμμεσα μέλη όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

1,70%

0,85%

2,55%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

6%

3%

9%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΩΝ)

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ0,25%ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

 • ►0,125%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,125%ΧΡΗΜΑ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ -ΑΔΕΛΦΩΝ- ΕΓΓΟΝΩΝ)

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ1%ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

 • ►0,50%ΕΙΔΟΣ

 • ►0,50%ΧΡΗΜΑ

Α.7.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του υποχρεούταιαπό 1/12/2013να δηλώνει τις ασφαλιστικέςεισφορές υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην Α.Π.Δ. που υποβάλει για αυτούς στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Σχετ. η υπ'αριθμ. 7/2014 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Για την απεικόνιση τωνέμμεσων μελώντων ασφαλισμένων χρησιμοποιείται ο ίδιος ΚΑΔ, και επιλέγονται κάθε φορά διαφορετικοί κωδικοί ειδικότητας που οδηγούν σε αντίστοιχουςΚωδικούς Πακέτων Κάλυψης, με κριτήριο ανάλογα αν είναι «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος καισυνδυασμού βαθμού συγγένειας και ποσοστού ανάλογο με τα έμμεσα μέλη.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς ΠακέτωνΚάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1945»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

 • - Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

 • - Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

«123263»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,125%»

«123223»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123224»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123225»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123226»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123227»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123228»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123229»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123230»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123231»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

«000137»>με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,50%»

«123285»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,625%»

«123264»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,125%»

«123232»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123233»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123234»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123235»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123236»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123237»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123238»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123239»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123240»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

«000138»>με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,50%»

«123286»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,625%»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης ( Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

- Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1945

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1945

123263

587

2,15%+0,125%=2,275%

Με ποσοστό μελών 0,125%

4,30%

6,575%

1945

123223

561

2,15%+0,25%=2,40%

Με ποσοστό μελών 0,25%

4,30%

6,70%

1945

123224

571

2,15%+0,375%=2,525%

Με ποσοστό μελών 0,375%

4,30%

6,825%

1945

123225

562

2,15%+0,50%=2,65%

Με ποσοστό μελών 0,50%

4,30%

6,95%

1945

123226

572

2,15%+0,625%=2,775%

Με ποσοστό μελών 0,625%

4,30%

7,075%

1945

123227

563

2,15%+0,75%=2,90%

Με ποσοστό μελών 0,75%

4,30%

7,20%

1945

123228

573

2,15%+0,875%=3,025%

Με ποσοστό μελών 0,875%

4,30%

7,325%

1945

123229

564

2,15%+1%=3,15%

Με ποσοστό μελών 1%

4,30%

7,45%

1945

123230

574

2,15%+1,125%=3,275%

Με ποσοστό μελών 1,125%

4,30%

7,575%

1945

123231

575

2,15% +1,25%=3,40%

Με ποσοστό μελών 1,25%

4,30%

7,70%

1945

000137

053

2,15% +1,50%=3,65%

Με ποσοστό μελών 1,50%

4,30%

7,95%

1945

123285

588

2,15%+1,625%=3,775%

Με ποσοστό μελών 1,625%

4,30%

8,075%

1945

123264

587

2,15%+0,125%=2,275%

Με ποσοστό μελών 0,125%

4,30%

6,575%

1945

123232

561

2,15%+0,25%=2,40%

Με ποσοστό μελών 0,25%

4,30%

6,70%

1945

123233

571

2,15%+0,375%=2,525%

Με ποσοστό μελών 0,375%

4,30%

6,825%

1945

123234

562

2,15%+0,50%=2,65%

Με ποσοστό μελών 0,50%

4,30%

6,95%

1945

123235

572

2,15%+0,625%=2,775%

Με ποσοστό μελών 0,625%

4,30%

7,075%

1945

123236

563

2,15%+0,75%=2,90%

Με ποσοστό μελών 0,75%

4,30%

7,20%

1945

123237

573

2,15%+0,875%=3,025%

Με ποσοστό μελών 0,875%

4,30%

7,325%

1945

123238

564

2,15%+1%=3,15%

Με ποσοστό μελών 1%

4,30%

7,45%

1945

123239

574

2,15%+1,125%=3,275%

Με ποσοστό μελών 1,125%

4,30%

7,575%

1945

123240

575

2,15% +1,25%=3,40%

Με ποσοστό μελών 1,25%

4,30%

7,70%

1945

000138

053

2,15% +1,50%=3,65%

Με ποσοστό μελών 1,50%

4,30%

7,95%

1945

123286

588

2,15%+1,625%=3,775%

Με ποσοστό μελών 1,625%

4,30%

8,075%

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0038»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

 • - Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

«123261»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠΕΤΕ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123262»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΠΕΤΕ / Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

 • - Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

«123265»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,125%»

«123266»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123267»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123268»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123269»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123270»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123271»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123272»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123273»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123274»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

«000139»>με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,50%»

«123287»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,625%»

«123275»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,125%»

«123276»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,25%»

«123277»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,375%»

«123278»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,50%»

«123279»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,625%»

«123280»>με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,75%»

«123281»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 0,875%»

«123282»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1%»

«123283»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,125%»

«123284»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,25%»

«000140»>με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,50%»

«123288»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΛΩΝ 1,625%»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

- Για ασφαλισμένουςχωρίςέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,85%

1,70%

2,55%

1945

123261

586

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

123262

0,40%

0,25%

0,65%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

- Για ασφαλισμένουςμεέμμεσα μέλη:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,85%+0,125%=0,975%

1,70%

2,675%

Με ποσοστό μελών 0,125%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123265

589

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,125%=0,525%

0,25%

0,775%

Με ποσοστό μελών 0,125%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,25%=1,10%

1,70%

2,80%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123266

590

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,25%=0,65%

0,25%

0,90%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/1/2017

Από 1/12/2017

Από 1/12/2017

1945

123267

591

0,85%+0,375%=1,225%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

1,70%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

2,925%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

0,40%+0,375%=0,775%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

1,025%

Από 1/1/2017

0,85%+0,50%=1,35%

1,70%

3,05%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123268

592

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,50%=0,90%

0,25%

1,15%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,625%=1,475%

1,70%

3,175%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

1945

123269

593

0,40%+0,625%=1,025%

0,25%

1,275%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,75%=1,60%

1,70%

3,30%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123270

594

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,75%=1,15%

0,25%

1,40%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,875%=1,725%

1,70%

3,425%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123271

595

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,875%=1,275%

0,25%

1,525%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

1945

123272

596

0,85%+1%=1,85%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

1,70%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

3,55%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

0,40% +1%=1,40%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

1,65%

Από 1/1/2017

0,85%+1,125%=1,975%

1,70%

3,675%

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123273

597

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,125%=1,525%

0,25%

1,775%

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85% +1,25%=2,10%

1,70%

3,80%

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123274

598

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,25%=1,65%

0,25%

1,90%

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85% +1,50%=2,35%

1,70%

4,05%

Με ποσοστό μελών 1,50%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

000139

054

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,50%=1,90%

0,25%

2,15%

Με ποσοστό μελών 1,50%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85% +1,625%=2,475%

1,70%

4,175%

Με ποσοστό μελών 1,625

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123287

599

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,625%=2,025%

0,25%

2,275%

Με ποσοστό μελών 1,625%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

1945

123275

589

0,85%+0,125%=0,975%

Με ποσοστό μελών 0,125%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

1,70%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

2,675%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

0,40%+0,125%=0,525%

Με ποσοστό μελών 0,125%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

0,775%

Από 1/1/2017

0,85%+0,25%=1,10%

1,70%

2,80%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123276

590

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,25%=0,65%

0,25%

0,90%

Με ποσοστό μελών 0,25%

Από 1/1/2017

Από 1/12/2017

Από 1/12/2017

0,85%+0,375%=1,225%

1,70%

2,925%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123277

591

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,375%=0,775%

0,25%

1,025%

Με ποσοστό μελών 0,375%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,50%=1,35%

1,70%

3,05%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123278

592

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,50%=0,90%

0,25%

1,15%

Με ποσοστό μελών 0,50%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+0,625%=1,475%

1,70%

3,175%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123279

593

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,625%=1,025%

0,25%

1,275%

Με ποσοστό μελών 0,625%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

1945

123280

594

0,85%+0,75%=1,60%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

1,70%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

3,30%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

0,40%+0,75%=1,15%

Με ποσοστό μελών 0,75%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

1,40%

Από 1/1/2017

0,85%+0,875%=1,725%

1,70%

3,425%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123281

595

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+0,875%=1,275%

0,25%

1,525%

Με ποσοστό μελών 0,875%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+1%=1,85%

1,70%

3,55%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123282

596

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40% +1%=1,40%

0,25%

1,65%

Με ποσοστό μελών 1%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85%+1,125%=1,975%

1,70%

3,675%

Με ποσοστό μελών 1,125

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123283

597

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,125%=1,525%

0,25%

1,775%

Με ποσοστό μελών 1,125%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

0,85% +1,25%=2,10%

1,70%

3,80%

Με ποσοστό μελών 1,25

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1945

123284

598

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%+1,25%=1,65%

0,25%

1,90%

Με ποσοστό μελών 1,25%

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

1945

000140

054

0,85% +1,50%=2,35%

Με ποσοστό μελών 1,50

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

1,70%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

4,05%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

0,40%+1,50%=1,90%

Με ποσοστό μελών 1,50%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

2,15%

Από 1/1/2017

1945

123288

599

0,85% +1,625%=2,475%

Με ποσοστό μελών 1,625

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

1,70%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

4,175%

Από 1/12/2013 έως 31/12/2016

0,40%+1,625%=2,025%

Με ποσοστό μελών 1,625%

Από 1/1/2017

0,25%

Από 1/1/2017

2,275%

Από 1/1/2017

Α.8. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ»

Α.8.1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας«Η ΕΘΝΙΚΗ», ιδρύθηκε στις 14/4/1952. Αρχικά είχε τρεις οικονομικά αυτοτελείς κλάδους: α) Κλάδο Ασφάλισης ασθένειας καιμητρότητας, β) Κλάδο ασφάλισης αναπηρίας - γήρατος - θανάτου (Συντάξεων) και γ) ΚλάδοΠρόνοιας ( βοηθήματα εφ' άπαξ).

Από την1/10/2008ο Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας«Η ΕΘΝΙΚΗ»(ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας ΠροσωπικούΑσφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ).

Από την1/5/2012οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας σε είδος ( νοσηλεία, φάρμακα κλπ.) παρέχονται στους ασφαλισμένους τουτ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα ( π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ θα ισχύουν οικαταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα.

Α.8.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ»άμεσαασφαλισμένοι είναι τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιθαγένειας που παρέχουν κύριααπασχόληση εξαρτημένης εργασίας με μηνιαία αντιμισθία στην ασφαλιστική εταιρεία ΑΕΕΓΑ «ΗΕΘΝΙΚΗ» και οι έμμισθοι δικηγόροι αυτής.

Επίσης, ασφαλισμένοι του κλάδου αυτού είναι και ταμέλη των οικογενειώντων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, πουδιέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ωςέμμεσαασφαλισμένοι.

Α.8.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ- ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ21230/26569/2204/19-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3572/Β'/31-12-2012) σχετικά με τονκαθορισμό εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα τουτ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,καθώς επίσηςκαι τον Κανονισμό Λειτουργίας του τ. Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας«ΕΘΝΙΚΗ» - ΥΑ 19875/Ε452/1952 (ΦΕΚ 90/Β'/1952)- η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας«ΗΕΘΝΙΚΗ»(ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ), υπολογίζεται για τη χρονική περίοδοαπό 1/12/2013 μέχρι31/12/2016σε ποσοστό7,65%,επί των μισθών και ημερομισθίων καθώς καιεπί των πάσηςφύσεως αποδοχώνκαι κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ του οποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό1,20%γιαπαροχές σε χρήμα εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,80%τον εργοδότη.

Επισημαίνεται επίσης ότι, η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά με το Ν.4254/2014 δεν ίσχυσε στο εν λόγω Ταμείο δεδομένου ότι,δεν είχε εφαρμογή στα ειδικάΤαμεία , παρά μόνο στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τομέα για χρονική περίοδο από 1/12/2013 μέχρι 31/12/2016δεν προβλέποντανκαταβολή εκ μέρους του άμεσα ασφαλισμένουασφαλιστικής εισφοράςγια τα προστατευόμενα μέλη.

Από1/1/2017σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικήςπερίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστείσε ποσοστό7,10%το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό6,45%για παροχές σε είδος, εκ τουοποίου2,15%βαρύνει τον ασφαλισμένο και4,30%βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό0,65%για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου0,40%βαρύνει τον ασφαλισμένο και0,25%τονεργοδότη.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ τ. ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΠΟ 1/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2016

ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

4,30%

2,15%

6,45%

4,30%

2,15%

6,45%

ΧΡΗΜΑ

0,80%

0,40%

1,20%

0,25%

0,40%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

5,10%

2,55%

7,65%

4,55%

2,55%

7,10%

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Α.8.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τ. ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων

Κάλυψης ως κατωτέρω:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1946»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123201»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123206»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης ( Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1946

123201

565

2,15%

4,30%

6,45%

123206

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0039»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.» Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:«123211»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ T. ΤΑΠ-ΟΤΕ/Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«123216»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ T. ΤΑΠ-ΟΤΕ/Τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/Τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ του τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης ( Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,40%

0,80%

1,20%

123211

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

Από 1/12/2013

1946

2723

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

έως 31/12/2016

0,40%

0,25%

0,65%

123216

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

Από 1/1/2017

ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Β.1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Β.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 70 του Ν.3655/2008, από την 1/10/2008, οΚλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕεντάχθηκε στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., με πλήρηλογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ.

Επιπλέον με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν.3655/2008 ορίζεται ότι οι Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. διέπονται από τιςοικείες καταστατικές διατάξειςτων αντίστοιχωνεντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, οι οποίες καθίστανται καταστατικές διατάξεις των Τομέωναυτών.

Με τις διατάξεις τουάρθρου 84 παρ.1 και 2 του Ν.4387/2016,προβλέφθηκε ότι, θα καταρτιστείΕνιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, με τον οποίο θακαθοριστούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιούμενα πρόσωπα της εφάπαξ παροχής (πρόνοιας), οιπροϋποθέσεις χορήγησης , ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής , η έναρξη και λήξη τωνπαροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά στη λειτουργία του κάθε κλάδουτου Ταμείου.

Με τις διατάξεις τουάρθρου 51 του Ν.4387/2016όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 1 του Ν.4670/2020, εντάχθηκαν από 1/3/2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο κλάδος ΕπικουρικήςΑσφάλισης και ο κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική καιπεριουσιακή αυτοτέλεια έκαστος.

Κατά συνέπεια,μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑεξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του Κλάδου Πρόνοιας (Αρωγής) του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε .

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειάς τους.

Β.1.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Τομέα ασφαλίζονται όλοι οι μισθωτοί του Ο.Τ.Ε., οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιριών του Ο.Τ.Ε., οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Τ.Ε. με πάγιεςπεριοδικές αμοιβές, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Τομέα που αναλαμβάνουν θέσεις διοικήσεωςστον Ο.Τ.Ε. ή σε επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα ή Κυβερνητικές θέσεις για το διάστημα που τιςκατέχουν( Π.Δ.40/1998).

Β.1.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. αποδίδονται με ευθύνη του εργοδότη, ασφαλιστικές εισφορές που ανέρχονται σε ποσοστό :

 • > 4%κάθε μήνα επί τωνμηνιαίων τακτικών αποδοχώντου ασφαλισμένου γιαόσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε Φορέα Ασφάλισης έως και 31/12/1992 (άρθρο 52 τουΝ.2084/92).

 • > 4%κάθε μήνα επί τωνμηνιαίων πάσης φύσεως αποδοχώντου ασφαλισμένουγια όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε Φορέα Ασφάλισης μετά την 1/1/1993 (άρθρο 37 τουΝ.2084/92).

Β.1.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ωςκατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «1947»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:

«123289»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000126»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1947

123289

2716

4%

0%

4%

000126

Β.2.ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ

Β.2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.2676/1999 το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ που συστάθηκε με το Π.Δ. 17/18-12-30, συγχωνεύτηκε στον Κλάδο Ασθένειαςτου Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3655/2008, από την 1/10/2008, οΚλάδος Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕεντάχθηκε στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., με πλήρη λογιστική καιοικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ.

Επιπλέον με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι, οι Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. διέπονται από τιςοικείες καταστατικές διατάξειςτων αντίστοιχωνεντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, οι οποίες καθίστανται καταστατικές διατάξεις των Τομέωναυτών.

Β.2.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά, από την ημέρα πρόσληψής του όλο το μόνιμο, έκτακτο και με σύμβαση προσωπικό του Ομίλου Ο.Σ.Ε., το προσωπικό του Τομέα καθώς και τοιατροφαρμακευτικό προσωπικό των πιο πάνω φορέων.

Επίσης, στην ασφάλιση του Τομέα εξακολουθεί να υπάγεται και το προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ, το οποίο είχε μεταφερθεί στο ΤΑΠ- ΟΤΕ, κατά τησυγχώνευση των δύο φορέων καθώς και το κατά το άρθρο 12 του Ν.2671/98 μεταφερόμενοπροσωπικό του ΟΣΕ σε άλλους φορείς (μεταταχθέντες).

Όλοι οι ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με οποιαδήποτε νομική μορφή σχέσεως εργασίας, οποιασδήποτε διάρκειας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπηρετούν ή προσλαμβάνονταιγια εκτέλεση εργασίας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τη λειτουργία του ΟΣΕ και τωνΤαμείων, ανεξαρτήτως του είδους και της προσωρινότητας ή όχι της εκτελούμενης εργασίας, τουτρόπου και του χρόνου καταβολής της μισθοδοσίας και της προέλευσης της δαπάνης από τηνοποία καλύπτεται αυτή.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειάς τους.

Β.2.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Σ.Ε. - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ9 δις/3/11981/69 ( ΦΕΚ Β'715/31-10-1969 ) « Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 9 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας ΠροσωπικούΣιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους», όπως ισχύει, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για τηνασφάλισή τους εισφορά 4%επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτωνκαι δευτερευουσών απολαβών τους.

Ως δευτερεύουσες απολαβές των ασφαλισμένων γενικά είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά για τον υπολογισμό της πιο πάνω εισφοράς, οι ακόλουθες οιοποίες υπολογίζονται επί του βασικού μισθού και του κάθε είδους επιδόματος το οποίολαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

 • 1. Ποσοστό 70% για το προσωπικό των κλάδων Προσωπικού Έλξης, ΠροσωπικούΑμαξοστοιχιών και Οδηγών Αυτοκινήτων, δηλαδή για τους Μηχανοδηγούς, βοηθούς μηχανοδηγούΑ', βοηθούς μηχανοδηγού Β', Προϊσταμένους Γραφείου Προσωπικού Αμαξοστοιχιών,Αρχιελεγκτές, Ελεγκτές, Προϊσταμένους Αμαξοστοιχιών, Συνοδούς Αμαξοστοιχιών καιΑυτοκινήτων.

 • 2. Ποσοστό 50% για τους Μηχανοστασιάρχες Έλξης και τους Αμαξοστασιάρχες.

 • 3. Ποσοστό 30% για όλο το υπόλοιπο προσωπικό.

Για το εργατοτεχνικό προσωπικό γενικά ως βασικός μισθός θεωρείται το 30πλάσιο του βασικού ημερομισθίου μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό τουεφάπαξ βοηθήματος.

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις προβλέπεταικαταβολή εργοδοτικής εισφοράςσεποσοστό 75%επί του συνόλου των εισφορών των ασφαλισμένων.

Κατά συνέπεια τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλισμένου και εργοδότη είναι τα κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

30%

4%+1,20%= 5,20%

5,20% * 75% = 3,90%

9,10%

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

50%

4%+2%= 6%

6%* 75% = 4,50%

10,50%

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 70%

4%+2,80%= 6,80%

6,80%*75%= 5,10%

11,90%

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ META ΤΗΝ 1/1/1993

Σύμφωνα με το Ν.2084/1992, οι «νέοι» ασφαλισμένοι (από 1/1/1993) καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό 4% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, εξαιρουμένων των εκτάκτων

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e73599fc0387a27c576406e στις 20/03/20 18:55

50

παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

Β.2.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Σ.Ε.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ωςκατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0027»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση:«000127»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (30%)»

«000128»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (50%)»

«000129»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (70%)»«000149»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ.Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)»

«000130»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0027

000127

043

5,20%

3,90%

9,10%

000128

044

6,00%

4,50%

10,50%

000129

049

6,80%

5,10%

11,90%

000149

061

4,00%

3,00%

7,00%

000130

2716

4,00%

0%

4,00%

Β.3.ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ

Β.3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του Ν.621/1977 (ΦΕΚ 171 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 768/1979 (ΦΕΚ227Α') συστάθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικούτης Υπηρεσίας Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο στη συνέχεια με τις διατάξεις τουάρθρου 22 του Ν.1384/1983 (ΦΕΚ 106 Α') μετονομάστηκε σεΤαμείο ΕπικουρικήςΑσφάλισης και Πρόνοιας του Προσωπικού της ΕΡΤ2.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3655/2008, από την 1/10/2008, οΚλάδος Πρόνοιαςτου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμούεντάχθηκε στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλειαως ΤομέαςΠρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού.

Β.3.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε, που παρέχει τις υπηρεσίες του με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφόσον για την εργασία του αυτή υπάγεται στο τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου στα μέλη της οικογένειάς τους.

Β.3.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΙΣΦΟΡΩΝ

 • 1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό3% επί των τακτικών αποδοχών. Το εν λόγω ποσοστό βαρύνει εξ' ολοκλήρου τονασφαλισμένο.

 • 2. Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι) καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό4%επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

  ΠΟΣΟΣΤΑ

  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Παλαιός ασφαλισμένος

  3%

  Οι εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών αποδοχών

  Νέος ασφαλισμένος

  4%

  Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών

Β.3.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ωςκατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0028»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση από 1/12/2013 και εφεξής:

«000131»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000132»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤΤ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0028

000131

051

3%

0%

3%

000132

2716

4%

0%

4%

Β.4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Β.4.1. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 61035/Α.1928/1961 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 325 Β') τα Ταμεία Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Τράπεζας και Συντάξεων Προσωπικού Λαϊκής Τράπεζαςσυγχωνεύονται σε ένα ασφαλιστικό Οργανισμό με την επωνυμία Ταμείο Ασφάλισης ΠροσωπικούΙονικής - Λαϊκής Τράπεζας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3655/2008, από την 1/10/2008, το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας εντάχθηκε στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., με πλήρηλογιστική και οικονομική αυτοτέλειαως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής & ΛαϊκήςΤράπεζας.

Β.4.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Τομέα ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι υπάλληλοι της πρώην Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας που παρείχαν σε αυτήν εξαρτημένη εργασία ορισμένου και αορίστου χρόνου.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειάς τους.

Β.4.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ( ALPHA BANK) - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 • 1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι)καταβάλλουν εισφορέςσε ποσοστό3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Το εν λόγω ποσοστό βαρύνει εξ'ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

 • 2. Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι)καταβάλλουν εισφορές σεποσοστό4% επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι βαρύνει εξ ολοκλήρου τονασφαλισμένο.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

  ΠΟΣΟΣΤΑ

  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Παλαιός ασφαλισμένος

  3%

  Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών τουασφαλισμένου

  Νέος ασφαλισμένος

  4%

Β.4.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ.ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ(ALPHA BANK)

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ωςκατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0029»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΛΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση από 1/12/2013 και εφεξής:

«000133»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΛΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000134»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΛΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0029

000133

051

3%

0%

3%

000134

2716

4%

0%

4%

Β.5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Β.5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3655/2008, από την 1/10/2008, ο Κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας εντάχθηκε στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μεπλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλειαως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕμπορικήςΤράπεζας.

Β.5.2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στον Τομέα ασφαλίζονται όσοι παρέχουν κατά κύρια απασχόληση εξαρτημένη εργασία με αμοιβή από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, εκτός από όσους η εργασιακή τους σύμβαση έχειχαρακτήρα προσωρινό.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειάς τους.

Β.5.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι)καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό3,5% επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Το εν λόγω ποσοστό βαρύνει εξ'ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

2.Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι)καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό4% επί των πάσης φύσεως αποδοχώνκαι βαρύνει εξ ολοκλήρου τονασφαλισμένο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Παλαιός ασφαλισμένος 3,5%

Οι εισφορές υπολογίζονται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με τα επιδόματα , γιαοικογενειακά βάρη, πολυετή υπηρεσία,ανθυγιεινής εργασίας , κανονικής άδειας,επίδομα σπουδών καθώς και οι αμοιβές γιαυπερωριακή απασχόληση

Νέος ασφαλισμένος 4%

Β.5.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ωςκατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0030»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας>κατά περίπτωση από 1/12/2013 και εφεξής:

«000135»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000136»>με λεκτική περιγραφή:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»>ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με ταακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0030

000135

052

3,5%

0%

3,5%

000136

2716

4%

0%

4%

V.ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Στο πεδίο: Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.

Στο πεδίο: Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 - Τακτικές Αποδοχές

03 - Δώρο Χριστουγέννων

04 - Δώρο Πάσχα

05 - Επίδομα Αδείας

08 - Αποδοχές Ασθενείας

09 - Αναδρομικές Αποδοχές

10 - Bonus

11 - Υπερωρίες

14 - Λοιπές Αποδοχές

 • VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), των επιχειρήσεων που υπάγονται στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., θαπραγματοποιηθεί,για τη μισθολογική περίοδο μηνός 2/2020, αποκλειστικά μέσωδιαδικτύου,κατά τα γνωστά και στις οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες υποβολής.

(Σχετ. το υπ' αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/17-12-2019 Γενικό Έγγραφο Ε.Φ.Κ.Α.).

Η απεικόνιση της ασφάλισης στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., θα πραγματοποιηθεί με τηνυποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., μέσωδιαδικτύου,παράλληλα με την υποβολή της Κανονικής (01), της συγκεκριμένης μισθολογικήςπεριόδου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβληθούν από τις υπόχρεες επιχειρήσεις,έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση τηςΤαυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Επισημαίνεται ότι, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 14 του Ν.4075/2012 (Φ. Ε Κ./τ. Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τηςπαρ.5 του άρθρου 13 του Ν.4670/2020 (Φ.Ε Κ/τ.Α/28-02-2020),ορίζεται ότι:

«5. Οι ανωτέρω προθεσμίες υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για την υποβολή και τον τρόπο διαχείρισης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), οι οποίες αφορούν στην απεικόνιση της ασφάλισης στους Κλάδους και τουςαντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,μισθολογικών περιόδων 12/2013-1/2020,θαακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ Δρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!