Υπουργείο Εργασίας

οικ.12549/4426/2020 Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. οικ.12549/4426

ΦΕΚ B’ 868/16.03.2020

Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),

β) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16),

γ) του α.ν. 726/1937 για τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Α΄ 228),

δ) της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216),

ε) του π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (Α΄ 74),

στ) των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/ 14387/27.9.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (Β΄ 3706),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ι) της με αριθμ. 340/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

3. Την με αριθμ. 10714/588/14.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

1. Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α΄ 74), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

2. Η έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στους ανωτέρω προνοιακούς φορείς για τις προβλεπόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες και με ανώτατο όριο συνολικά τους πεντακόσιους (500) υπαλλήλους, διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας.

β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.

δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.

στ) Η διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων επικουρικού προσωπικού

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος.

2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:

α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και

β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540, των κατωτέρω επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης:

  • Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.
  • Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
  • Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

3. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει νομίμως αναβληθεί μέχρι ημερομηνία που έπεται της 30ης.9.2020.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:

α) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).

β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

4. Δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

5. Υποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη.

6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά βαθμολογούμενα προσόντα, που δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά την υποβολή της αίτησής τους τα απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Άρθρο 3

Προσόντα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Τίτλοι σπουδών

αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται με την παρούσα ως προσόντα διορισμού (βλ. πίνακας του παραρτήματος) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ορίζεται με την παρούσα, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το οποίο έχει χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α΄/1986 και 97/1986, ΦΕΚ 35/ Α΄/1986, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ββ. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης και ΞενοδοχειακώνΕπισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»,

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).

Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας) ή
  • Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως ισχύει) ή
  • Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει)

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ όχι μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών.

Γ. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

Στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας αναφέρονται συνολικά τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής.

Άρθρο 4

Κριτήρια και πίνακας μοριοδότησης

Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότηση τους αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες (έως και 420 μονάδες). Ως εμπειρία θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι υποψήφιοι/ υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη τους.

Κριτήρια επί ισοβαθμίας

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση.

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Άρθρο 5

Αιτήσεις υποψηφίων - Διαδικασία υποβολής

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

2. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν διαθέτει ιστοσελίδα, η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι οικείοι φορείς υποχρεούνται να αναρτήσουν αμελλητί την προκήρυξη στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Άρθρο 6

Έλεγχος δικαιολογητικών - Ανάρτηση πινάκων

Με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα ορίζονται οι υπάλληλοι που ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται ανά κατηγορία και ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής τόσο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των προσόντων πρόσληψης, όσο και των κριτηρίων κατάταξης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην εκάστοτε προκήρυξη. Στον πίνακα απορριπτέων εγγράφονται όσοι δεν πληρούν κάποια από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας ή δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης) του/της υποψηφίου/ας, την αναλυτική και συνολική μοριοδότηση και τις θέσεις επιλογής του/της. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.

Άρθρο 7

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

1. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.9.2020, στοιχείο το οποίο αναφέρεται ρητά τόσο στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων όσο και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Έκαστος εκ των εκτάκτως προσλαμβανόμενων υπαλλήλων καταχωρείται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, σε ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέο υποψήφιο ή αποχώρησης του προσληφθέντος υποψηφίου για οποιαδήποτε αιτία, ο φορέας πρόσληψης διαγράφει τον εν λόγω υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων και εν συνεχεία δύναται να προβαίνει στην αναπλήρωσή του προσλαμβάνοντας τον επόμενο αδιάθετο υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων. Οι προσληπτέοι που προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση άλλων υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Σε περίπτωση που μετά την κατά τα ανωτέρω έκτακτη πρόσληψη προσωπικού και εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακύψουν στους προνοιακούς φορείς πρόσθετες προς αντιμετώπιση έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ο αριθμός και οι κατηγορίες και ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων ανά φορέα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσλαμβάνονται δε οι επιλαχόντες υποψήφιοι από τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων της παραγράφου 6, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Αν οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων δεν αρκούν, τηρείται εκ νέου η διαδικασία της παρούσας απόφασης. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, συνάπτουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία και στην περίπτωση αυτή λήγει στις 30.9.2020. Οι νέες προσλήψεις της παρούσας παραγράφου αθροιζόμενες με τις προηγούμενες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500).

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Mαρτίου 2020

Oι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!