Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1025207 ΕΞ2020 Ενημέρωση σχετικά με οδηγούς για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Βασιλική
Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 210 6987486
Fax: 210 6987506
E-Mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΔΘΕΚΑ Β 1025207 ΕΞ2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με οδηγούς για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. Ο ΔΔΘΕΚΑ Β 1115433 ΕΞ2019/22-08-2019 [Αποστολή οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, σχετικά με την «εμπιστευτικότητα των πληροφοριών»]

2) Η αρ.πρωτ. Ε.2155/08-08-2019 «Πρόσθετες διευκρινήσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

3) Η αρ.πρωτ. Ο ΔΔΘΕΚΑ Β 1037049 ΕΞ2019/08-03-2019 [Αποστολή οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, σχετικά με την «γνώση του εισαγωγέα»]

4) Η αρ.πρωτ. Ε.2024/06-02-2019 «Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

5) Η αρ.πρωτ. Ε.2014/22-01-2019 «Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

6) Η αρ.πρωτ. Ε.2005/11-01-2019 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής και συγκεκριμένα στη διαδρομή https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/internationalaffairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en είναι αναρτημένοι οι κάτωθι οδηγοί για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας:

  • Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας Οδηγός: Βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων
  • Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας Οδηγός: Γνώση του εισαγωγέα
  • Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας Οδηγός: Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
  • Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας Οδηγός: Αίτηση, επαλήθευση και απόρριψη της προτίμησης
  • Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας Οδηγός: Βεβαίωση καταγωγής

Επίσης, με τα αρ. 1) και 3) σχετικά έγγραφα, για διευκόλυνσή σας, σας αποστείλαμε δύο (2) εκ των προαναφερόμενων οδηγών, οι οποίοι αποτελούν απλή απόδοση στην ελληνική γλώσσα και όχι επίσημη μετάφραση των κειμένων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής με ημερομηνία «09 Ιανουαρίου 2019», επισημαίνοντας ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις/προσθήκες στο κείμενο του οδηγού στην αγγλική γλώσσα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά, ενώ οι μεταφράσεις και των άλλων τριών (3) οδηγών θα ακολουθήσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός των οδηγών είναι να διευκολυνθούν τόσο οι οικονομικοί φορείς όσο και οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε θέματα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι διατάξεις για τους κανόνες καταγωγής της συγκεκριμένης συμφωνίας διαφέρουν από τις αντίστοιχες διατάξεις άλλων προτιμησιακών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Τέλος εφιστούμε την προσοχή ότι οι εν λόγω οδηγοί έχουν επεξηγηματικό και ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι η τελωνειακή νομοθεσία υπερισχύει σε κάθε περίπτωση έναντι του περιεχομένου των οδηγών αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!