Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2005/2019 Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : B. Παπακωνσταντίνου 
Γ. Μπουργανού 
Τηλέφωνο : 210 6987486/493 
Fax : 210 6987 506 
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2005

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής  

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

Α. Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L9/11-01-2019) τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας από 1-2-2019. 

Η αναφερόμενη συμφωνία καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1907 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2018 για τη σύναψή της δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 330/27.12.2018). 

Β. Με την κοινοποιούμενη συμφωνία κάθε μέρος μειώνει ή καταργεί τους δασμούς σε αγαθά καταγωγής του άλλου μέρους σύμφωνα με τους πίνακες κατάργησης των δασμών που περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο. Ως καταγόμενο προϊόν ή προϊόν καταγωγής, νοείται κάθε αγαθό που πληροί τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται στο κεφάλαιο για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής της αναφερόμενης συμφωνίας. 

Γ. Τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στην Ιαπωνία και τα προϊόντα καταγωγής Ιαπωνίας κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο της αναφερόμενης συμφωνίας βάσει : 

α) είτε βεβαίωσης καταγωγής ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, που συντάσσει ο εξαγωγέας 

Ειδικότερα, βάσει των σχετικών διατάξεων προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας για την πιστοποίηση της καταγωγής από τους κοινοτικούς εξαγωγείς θα εφαρμόζεται το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Register Exporters System – REX). Οι διατάξεις για τη χρήση του REX στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων θα εφαρμόζονται κατ’αναλογία και στο πλαίσιο της εν λόγω  προτιμησιακής συμφωνίας. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι κοινοτικοί εξαγωγείς (παραγωγοί και έμποροι) προκειμένου να συντάσσουν δηλώσεις καταγωγής για αγαθά αξίας > 6.000 ευρώ, τα οποία εξάγονται στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να χρησιμοποιούν τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις σχετικές βεβαιώσεις καταγωγής. 

β) είτε της γνώσης του εισαγωγέα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.

Δ. Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι εξαγωγείς που πρόκειται να εξάγουν κοινοτικά προϊόντα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να τύχουν της εκάστοτε προτιμησιακής μεταχείρισης, να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Register Exporters System – REX). Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων εξαγωγέων στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της συμφωνίας, προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις και εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές των συμβαλλόμενων μερών κατά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX έχουν δοθεί με τις 

α) αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1032953 ΕΞ2017/01.03.2017 (ΑΔΑ: 6PHΨΗ-PNN), 

β) ΔΔΘΕΚΑ Β 1160832 ΕΞ2017/27-01-2017 και 

γ) ΔΔΘΕΚΑ Β 1088294 ΕΞ2018/11-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΥ1146ΜΠ3Ζ-025) εγκυκλίους της υπηρεσίας μας. Ευνόητο είναι ότι η σύνταξη των βεβαιώσεων καταγωγής, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX κατά την εξαγωγή κοινοτικών προϊόντων στην Ιαπωνία, θα είναι δυνατή από την ημερομηνία που η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή και έπειτα. 

Ε. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με περαιτέρω οδηγίες για τις διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις σχετικές διαδικασίες. 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. 

ΝΙΚΗ ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!