Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1275/27-11-2001 Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

A.Y.O. 1106485/6220/0016/ΠΟΛ.1275/27.11.2001 Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων ΦΕΚ Β` 1685/18.12.2001

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

`Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/91 (ΦΕΚ 70/91 Τ.Α) Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 Τ.Α) περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Τ.Α) περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Τ.Α) Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κ.λπ..

5. Την απόφαση μας 2032190/5082/0016/1991 (ΦΕΚ - 370, Β).

6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/01 Τ.Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Την ανάγκη απλοποίησης, βελτίωσης και λογιστικής εμφάνισης των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης, που πραγματοποιείται από την Γ.Γ.Π.Σ.

8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1


1. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

2. Το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου, κατά το τμήμα που καλύπτεται από το πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά το ποσοστό της έκπτωσης που χορηγείται, κατά την ολική εξόφληση του βεβαιωμένου φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 2

1. Τα τελικά πιστωτικά ποσά, που προκύπτουν από την εκκαθάριση αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μετά το συμψηφισμό των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, επιστρέφονται στους δικαιούχους μέσω των Τραπεζών ή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που έχουν ορισθεί με την απόφασή μας 2030650/4837/0016/1991.

2. Πιστωτικό υπόλοιπο, προερχόμενο από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 3 ΕΥΡΩ δεν επιστρέφεται.

3. Στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο ποσό της προκαταβολής έχει πληρωθεί με έκπτωση ή προέρχεται από προκαταβολή, που έχει συμψηφισθεί μειώνεται ανάλογα.

Άρθρο 3

Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α` Κατηγορία Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και ΟΓΑ φόρου που είναι από 3 ΕΥΡΩ μέχρι το ποσό των 1500 ΕΥΡΩ, καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους αυτής. Τους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα τους συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικές ταινίες τις οποίες θα παράγει σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασής μας 1032543/1540/0016/ 2002. Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία: - Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. - Τη διεύθυνση της κατοικίας του. - Το επιστρεφόμενο ποσό. - Τον Α.Φ.Μ. - Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού. - Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και - Την Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη.

B΄ Κατηγορία α) Αφορά ΔΟΥ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΤΑΧΙS και περιλαμβάνει φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφής και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ΟΓΑ φόρου είναι άνω των 1.500 ΕΥΡΩ. β) Αφορά ΔΟΥ οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο TAXIS και περιλαμβάνει φορολογούμενους που έχουν επιστροφή προκαταβολής ανεξαρτήτως ποσού ή παρακράτηση άνω των 1.500 ΕΥΡΩ ή είναι οφειλέτες του Δημοσίου. Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριληφθούν σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι ΔΟΥ. Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων, θα στέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι από τους φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Γ΄ Κατηγορία Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που είναι οφειλέτες του Δημοσίου. Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής αποστέλλει, στις ΔΟΥ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΤΑΧΙS, μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.Ε.Κ. και εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής στους δικαιούχους."

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει για κάθε ΔΟΥ ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Ύστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β΄ κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε ΔΟΥ κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού. β) Το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της ΔΟΥ, όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και συγκεκριμένα: αα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών. ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, προκαταβολή ή στον ΟΓΑ, θα διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ, κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η οποία θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος. γγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος. Ο Έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών. γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν παραλάβει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάση τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες: αα) Το ποσό που συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο του δικαιούχου, υπολογιζόμενων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανουαρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής. Οι ΔΟΥ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΤΑXIS, για τα ποσά που συμψηφίζονται δημιουργούν ατομικά ΑΦΕΚ επιστροφής και στη συνέχεια τα συμψηφίζουν. ββ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη ΔΟΥ θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η βεβαίωση του ποσού (ΔΟΥ εκτός TAXIS) καθώς και αν έχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για το συμψηφισμό του υπολοίπου προ είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό "Γραμμάτια Συμψηφισμού". Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος. ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει: αα) Σε όλες τις ΔΟΥ ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. ββ) Στις ΔΟΥ που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει το μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ένα συγκεντρωτικό ΑΦΕΚ συμψηφισμών σε τρία (3) αντίγραφα για τους τυχόν συμψηφισμούς που αναφέρονται στην κατάσταση, το οποίο θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με συμπληρωμένες όλες τις στήλες που προβλέπονται σε αυτά. Ο συμψηφισμός των σχετικών ποσών θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή γραμματίων κατά περίπτωση.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδήματος της Γ΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.Ε.Κ. και την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της ΔΟΥ για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών. β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ (με σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη ΔΟΥ. γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος. Η κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο, επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν. Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών προβαίνει στους απαραίτητους συμψηφισμούς σε όσους δικαιούχους δεν έχουν γίνει παρατηρήσεις στην κατάσταση. Για όσους έχουν γίνει παρατηρήσεις, αναμένεται το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης και κατόπιν γίνεται η εξόφληση των Α.Φ.Ε.Κ. Αν μετά τους πιο πάνω συμψηφισμούς απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη ΔΟΥ.

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως εξής: Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων η οποία στη συνέχεια, θα ενημερώνει τις Τράπεζες να μην πληρώσουν τον συγκεκριμένο φορολογούμενο. Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του ποσού αφορά συμψηφισμό, δεν απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά εκδίδεται Α.Φ.Ε.Κ. από τη ΔΟΥ μετά την σχετική ενημέρωση από την ανωτέρω Δ/νση. Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, τότε μετά την σχετική ενημέρωση από την ανωτέρω Δ/νση υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση και θα δημιουργείται Α.Φ.Ε.Κ., εφόσον δεν έχει εισπραχθεί το σχετικό ποσό από την Τράπεζα.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα ενεργεί ως εξής: α) Στις ΔΟΥ που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα TAXIS θα στέλνει μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των ΔΟΥ με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών. β) Στις ΔΟΥ που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, θα στέλνει ονομαστική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα με τις μη πραγματοποιηθείσες επιστροφές. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το άλλο στις ΔΟΥ και το τρίτο στη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων."

Άρθρο 5

1. Ο δικαιούχος της επιστροφής την επόμενη από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος έχει το δικαίωμα, είτε να προβεί σε ανάληψη του επιστρεπτέου ποσού όταν αυτό έχει πιστωθεί σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό (Ταμιευτηρίου, όψεως ή τρεχούμενο), ή να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό όταν αυτό έχει μεταφερθεί σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ.

2. Η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από το δικαιούχο ή από τον εξουσιοδοτημένο απ` αυτόν, στην τράπεζα που αναφέρεται σ` αυτή, μόνον όταν η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.

Ο εξουσιοδοτημένος για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό, πρέπει να επιδείξει στην Τράπεζα και την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του Ν. 1599/86 ή φωτοαντίγραφο αυτών, θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους κατοίκους εξωτερικού, εκτός αν ο κομιστής επιδείξει σχετικό πληρεξούσιο.

Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα. Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εφοδιάζει τις Δ.Ο.Υ. με λευκές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος.

3. Τα ποσά που έχουν μεταφερθεί, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό και δεν έχουν πληρωθεί από τις Τράπεζες, μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου του οικείου έτους θα επιστρέφονται στους δικαιούχους με την ακόλουθη διαδικασία τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου.

Ο δικαιούχος που δεν εισέπραξε το ποσό που δικαιούται θα υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού.

Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. θα ενεργεί ως εξής:

α) Οταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι μέχρι 1.500 ΕΥΡΩ το αρμόδιο Γραφείο επιστροφών θα συντάσσει το σχετικό ΑΦΕΚ για την πληρωμή του δικαιούχου και στη συνέχεια θα ενημερώνει την κατάσταση των απλήρωτων επιστροφών.

β) Οταν το επιστροφόμενο ποσό είναι από 1.500 ΕΥΡΩ και άνω τότε θα διαβιβάζει τη σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια μετά την ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την τακτοποίηση της επιστροφής, θα δίνει έγκριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται από το Γραφείο Επιστροφών, Ατομικό Φύλλο λκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την πληρωμή του δικαιούχου ενημερώνοντας την κατάσταση απλήρωτων επιστροφών.

4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ισχυρίζεται ότι δεν εισέπραξε το ποσό της επιστροφής του, η Δ.Ο.Υ. θα τον παραπέμπει για την επίλυση του ισχυρισμού του, στην Τράπεζα που έχει ορισθεί για την πληρωμή.

Άρθρο 6

1. Επιτρέπουμε στην Γ.Γ.Π.Σ. να θέτει με σφραγίδα το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και την υπηρεσιακή σφραγίδα στις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος.

2. Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και σε απουσία αυτών, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράφουν Με εντολή Υπουργού τις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της πιο πάνω απόφασης και να θέτουν κάτω από την υπογραφή τους την ατομική τους σφραγίδα και την υπηρεσιακή σφραγίδα.

Άρθρο 7

Επιτρέπεται και μόνο για σοβαρούς λόγους, η διαγραφή δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος από την κατάσταση επεξεργασίας. Η διαγραφή θα γίνεται με έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. προς το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος. Η επιστροφή του σχετικού ποσού στο δικαιούχο θα γίνεται με τη σύνταξη Ατομικού Φύλλου λκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.).

Άρθρο 8

Δεν απαιτείται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου εισοδήματος, μέσω των Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η προσκόμιση σ` αυτά, αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Άρθρο 9

"1. Αν μετά την αποστολή στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα του επιστρεπτέου ποσού, που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμφανιστούν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι:

α) Εχουν αποβιώσει,

β) Είναι σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί.

γ) Τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα.

δ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται επιστροφή του ποσού μέσω Δ.Ο.Υ., θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

αα) Θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού η οποία θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.

ββ) Το αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών θα εισάγει (πληκτρολογεί) τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα της εκκαθάρισης για τη δημιουργία σχετικού αρχείου.

γγ) Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα στέλνει στις Τράπεζες έγγραφο στο οποίο θα περιέχονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους πρέπει να επιστραφούν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο. Μετά την επιστροφή των ποσών στο Δημόσιο, η ανωτέρω Δ/νση θα ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα το οποίο στη συνέχεια θα δημιουργεί ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ τα οποία θα στέλνει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πληρωμή των δικαιούχων οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δδ) Για όσους βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν στον διαχωρισμό του πιστωτικού ποσού και όσων τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα, θα προβαίνουν στην διόρθωση του ΑΦΕΚ με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του.

2. Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κατά την επεξεργασία των παραπάνω αιτημάτων έχει τη δυνατότητα να προσθέτει ή να διαγράφει σχετικά.

3. Στην περίπτωση που από λάθος της Υπηρεσίας ή του φορολογούμενου μεταφερθούν στις Τράπεζες χρήματα σε πίστωση άλλου λογαριασμού από τον δηλωθέντα, θα γίνονται οι ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει την αίτηση με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

γ) Η Δ/νση αυτή θα ενημερώνει τις Τράπεζες ώστε να πραγματοποιούνται οι σωστές πιστώσεις των λογαριασμών. Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταβολή, θα ενημερώνονται σχετικά οι δικαιούχοι.

δ) Σε περίπτωση που έχει γίνει ανάληψη του σχετικού ποσού, η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα καλεί τον πολίτη που έκανε την ανάληψη να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση άρνησης του θα προβαίνει σε καταλογισμό του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του.

ε) Μετά την επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο ή τον καταλογισμό αυτού θα δίνεται έγκριση από την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται ΑΦΕΚ από το Γραφείο Επιστροφών για την πληρωμή του ποσού στον πραγματικό δικαιούχο."

Άρθρο 10

Η εμφάνιση των συμψηφιζομένων ποσών της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας στα έσοδα και συγχρόνως ως στοιχείων αφαιρετικών των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα γίνεται βάσει ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης που θα εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. μετά την τελική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων κάθε έτους και θα περιλαμβάνει:

α) το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται

β) τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά κωδικό αριθμό εσόδου,

γ) το ποσό έκπτωσης κατά κωδικό αριθμό εσόδου,

δ) το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά κωδικό αριθμό εσόδου,

ε) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης και

στ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Γ.Γ.Π.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Η ανωτέρω κατάσταση θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού θα προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) στη βεβαίωση των αρχικών προς συμψηφισμό οφειλόμενων στο Δημόσιο ποσών,

β) στη διαγραφή του ποσού της έκπτωσης επί των ποσών τούτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Π.Δ. 16/1989,

γ) την ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων της Δ.Ο.Υ. ως προς τη βεβαίωση, είσπραξη, διαγραφή και επιστροφή,

δ) στην έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό 103580 ισόποσο με το μετά την έκπτωση ποσό (επιστροφή) και

ε) στη χρέωση του λογαριασμού 103580 με το ποσό της ανωτέρω κατάστασης.

Άρθρο 11

1. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος που καταβάλλονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1947/91 εμφανίζονται από τις Δ.Ο.Υ. τακτοποίησης ως στοιχεία αφαιρετικά των εσόδων τους βάσει κατάστασης που θα συντάσσεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. κατά μήνα και θα αποστέλλεται στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ.

Η κατάσταση θα περιλαμβάνει:

α) το οικονομικό έτος,

β) το συνολικό ποσό, ανά κωδικό αριθμό εσόδου, που μεταφέρθηκε από το λογαριασμό 200/1 της Τράπεζας της Ελλάδος στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα για λογαριασμό των δικαιούχων,

γ) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης,

δ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Γ.Γ.Π.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Ενα έντυπο της κατάστασης θα αποστέλλεται στη Δ24 - Τμήμα Γ.

2. Στο τέλος του έτους η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την παραλαβή των σχετικών μαγνητικών ταινιών για τους φορολογούμενους που δεν εισέπραξαν το ποσό επιστροφής τους, συντάσσει κατάσταση ανά κωδικό αριθμό εσόδου η οποία θα περιέχει και το συνολικό ποσό των αντιλογισμών που έγιναν από τη Δ16 (Εισπρ. Δημοσ. Εσόδων) και αποστέλλει στο Γραφείο Συμψηφισμών (Δ24-Γ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εμφανίζει τα ποσά της ανωτέρω κατάστασης ανά κωδικό αριθμό εσόδου, στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 12

α) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφασή μας 2032190/5082/0016/1991 (ΦΕΚ 370 Β).

β) Η παρούσα απόφαση που ισχύει από 1/1/2002 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!