Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Essentials Η αυτοτελής φορολόγηση των αθλητών με το ν. 4646/2019

Στις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου (ν. 4646/2019) περιλαμβάνονται και οι νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί της αυτοτελούς φορολόγησης των αθλητών οι οποίες ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

1. Εισόδημα που υπάγεται στις νέες διατάξεις

Στις νέες διατάξεις υπάγεται το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους.

2. Τρόπος φορολόγησης για εισόδημα έως 40.000 ευρώ

Για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν κατά τα ανωτέρω δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, εφαρμόζεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών - συνταξιούχων.

Παρατίθεται ακολούθως η κλίμακα αυτή έως το κλιμάκιο εισοδήματος των 40.000 ευρώ.

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής (%)
0-10.000 9%
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28%
30.001-40.000 36%

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται γενικά για μισθωτούς - συνταξιούχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ΚΦΕ. Το παραπάνω αναφέρεται ρητά και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου (η οποία και αποτελεί αυθεντική ερμηνεία αυτού). Για τον τρόπο εφαρμογής της μείωσης αυτής, μπορείτε να ανατρέξετε στο γενικότερο σχετικό άρθρο μας "Forin.gr Essentials: Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων με το ν. 4646/2019. Αναλυτικοί Πίνακες"

Για παράδειγμα, για αθλητή, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, ο οποίος αμείβεται από μία Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΑΕ) και λαμβάνει για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής του ποσό 30.000 ευρώ, προκύπτει κατά τα ανωτέρω φόρος σε επίπεδο φυσικού προσώπου (μετά την προβλεπόμενη μείωση φόρου) ίσος με το ποσό των 5.483,00 € (μέσος συντελεστής 18,28%).

Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση των φορολογούμενων χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, από το ποσό των 37.000 ευρώ και έως το ποσό των 40.000 ευρώ, η μέση επιβάρυνση ανέρχεται σε ποσοστά άνω του 22%, παρά τα όσα σημειώνονται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.

Σχετ. Άρθρο 15 παρ. 2.α. του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

3. Τρόπος φορολόγησης για εισόδημα που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ

Φορολόγηση με φορολογικό συντελεστή 22% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης προβλέπεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, αν το ποσό που λαμβάνουν κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Επομένως, στην περίπτωση, για παράδειγμα, αθλητή που λαμβάνει ποσό προ φόρων ίσο με 100.000 ευρώ, θα προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω φόρος 22.000 ευρώ.

Σχετ. Άρθρο 15 παρ. 2.α. του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

4. Παρακράτηση φόρου

Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία προβλέπεται η διενέργεια παρακράτησης φόρου με συντελεστή παρακράτησης 22%, εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Σχετ. Άρθρο 60 παρ. 4.α. του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

Στην περίπτωση που τα ποσά που εισπράττονται δεν υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, οι οποίες στην ειδική αυτή περίπτωση προβλέπουν παρακράτηση με συντελεστή 20% "καθόσον οι αμοιβές των ανωτέρω προσώπων από τα συμβόλαια αυτά αποτελούν πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές τους".

Σχετ. Άρθρο 60 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και εγκ. ΠΟΛ. 1072/2015.

5. Ωφέλεια από τη συνολική μείωση του φόρου. Ενδεικτικό παράδειγμα

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις αυτές οδηγούν σε μία σημαντική ελάφρυνση για τα υψηλά συμβόλαια μεγάλων ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (ΠΑΕ, ΚΑΕ) της χώρας καθώς για παράδειγμα για καθαρή αμοιβή 1.000.000 ευρώ σε αθλητή, αντιστοιχεί κατά τα ανωτέρω ποσό προ φόρων 1.282.051 όταν με την προϊσχύουσα κλίμακα για την ίδια καθαρή αμοιβή απαιτείτο ποσό 1.805.500, δηλαδή ποσό κατά 523.449 ευρώ υψηλότερο.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, δεδομένου ότι "διαπιστώθηκαν σημαντικά διαχειριστικά προβλήματα στις αθλητικές εταιρείες και σωματεία, ιδίως στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής των οικείων συμβολαίων, ενώ από τα υφιστάμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης προκύπτει ότι οι αποδοθέντες φόροι ήταν μικρότεροι για τον ίδιο όγκο συμβολαίων. Η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!