Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία με φορολογικές διατάξεις. Μείωση ΦΠΑ σε φάρμακα δυσίατων ασθενειών, εξαίρεση ΙΧ πολυτέκνων οικογενειών από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αυτοτελής φορολόγηση αμειβόμενων αθλητών κ.α.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, μείωση ΦΠΑ σε φάρμακα δυσίατων ασθενειών, εξαίρεση των ΙΧΕ πολυτέκνων οικογενειών από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης και η αυτοτελής φορολόγηση με ανώτατο συντελεστή 22% για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της όπως κατατέθηκε ανά άρθρο (διατάξεις και αιτιολογική έκθεση νόμου).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Άρθρο 1

Τροποποίηση άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση υπό όρους των αθλητών

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 προστίθεται παράγραφος 2.α ως εξής:

«2.α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. »

2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παρ. 4 α. ως εξής:

«4.α. Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 22%, εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η αυτοτελής φορολόγηση των ποσών, που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές (όπως ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές κά) για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €). Η αυτοτελής φορολόγηση επιτρέπεται μετά την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) από 1.1.2014, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται εξαιτίας συγκεκριμένων περιστάσεων. Στην περίπτωση των αμειβόμενων αθλητών με συμβόλαια διαπιστώθηκαν σημαντικά διαχειριστικά προβλήματα στις αθλητικές εταιρείες και σωματεία, ιδίως στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής των οικείων συμβολαίων, ενώ από τα υφιστάμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης προκύπτει ότι οι αποδοθέντες φόροι ήταν μικρότεροι για τον ίδιο όγκο συμβολαίων. Η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους. Η διάταξη καταλαμβάνει πληρωμές άνω των 40.000 ευρώ που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης, ανανέωσης ή λύσης του συμβολαίου. Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές που είναι μικρότερες των 40.000 ευρώ είναι ευνοϊκότερη η υπαγωγή στους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύσουν από 1.1.2020 και είναι 9%, 22%, 28% και 36% αντίστοιχα με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1, δεδομένης της εφαρμογής και των μειώσεων φόρου. Ο φόρος που προκύπτει με την αυτοτελή φορολόγηση για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ παρακρατείται κατά την πληρωμή και δεν συμψηφίζεται με άλλους φόρους. Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Άρθρο 2

Τροποποίηση άρθρου 19 ΚΦΕ σχετικά με τη μείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. To συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες, μέσω της χορήγησης μεγαλύτερης μείωσης από το ποσό του φόρου, για τα ποσά που καταβάλλουν ως δωρεές. Επιδιώκεται κατ' αυτόν τον τρόπο να ενισχυθούν οι δωρεές των ιδιωτών προς διάφορους φορείς με κοινωφελείς σκοπούς, για να υποστηριχθεί το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί.

Άρθρο 3

Τροποποίηση άρθρου 24 ΚΦΕ για προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CCh/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 Ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρούσα διάταξη χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένη κατά 30 % για τις περιπτώσεις δαπανών απόσβεσης κατά την αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2 /Km. Προϋπόθεση είναι η μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) των εταιρικών οχημάτων να μην υπερβαίνει τις 40.000 Ευρώ.

Άρθρο 4

Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α «Αγαθά» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με το μειωμένο συντελεστή για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Η παράγραφος 37 του Κεφαλαίου Α «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α'248) αντικαθίσταται ως εξής:

«37. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ ΕΧ 3003 και ΕΧ 3004). Εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ ΕΧ 3002). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση μετατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πέραν των εμβολίων για την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ 3002, τα οποία ήδη βρίσκονται στον υπερμειωμένο συντελεστή, τα ανοσολογικά προϊόντα της ΔΚ 3002, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται στην ιατρική του ανθρώπου. Η ρύθμιση αφορά σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα, όπως καρκίνος, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα και μυασθένεια.

Άρθρο 5

Τροποποίηση άρθρου 44 ν.4111/2013 σχετικά με την εξαίρεση των αυτοκινήτων πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Στην υποπερίπτωση ϋ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/ 2013 (Α' 18) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επιπλέον, από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013.».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την διάταξη προτείνεται, για λόγους φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δημογραφικής πολιτικής, η εξαίρεση των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πολύτεκνων οικογενειών από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όπως έχει ήδη προβλεφθεί για τα άτομα με αναπηρία. Δεδομένου ότι τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μεταφοράς άνω των έξι (6) προσώπων, είναι συνήθως με κινητήρα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, βαρύνονται με φόρο πολυτελούς διαβίωσης και οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες χρησιμοποιούν εξαθέσια και άνω αυτοκίνητα, λόγω των οικογενειακών αναγκών μεταφοράς και όχι για λόγους πολυτέλειας.

Άρθρο 6

Φορολογικές ρυθμίσεις επί θεμάτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Η περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται απαλλαγή για όλα τα έτη που εφαρμόζεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα ακίνητα, ήτοι από 1.1.2014 (όπως π.χ. τα ακίνητα στα οποία στεγάζονται δημόσια νοσοκομεία), τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 7

Τροποποίηση ν.4587/2018 και ν.3091/2002

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 59 του ν.4587/2018 (Α' 218) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι εκκρεμείς ενώπιον των φορολογικών ή των δικαστικών αρχών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί κατά την δημοσίευση του παρόντος αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου.»

2. Η περίπτωση στ) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών,

α) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,

β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και

γ) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.»

Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη αποσαφήνιση που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 κρίνεται αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και συνεπώς εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (Α' 151), όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν των τροποποιήσεων δυνάμει του άρθρου 45 ν.4489/2017 (Α' 140) και του άρθρου 59 ν.4587/2018.

Με την παρ. 2 αναδιατυπώνεται η περίπτωση απ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002. Η αναδιατύπωση αυτή καθίσταται αναγκαία κατόπιν της προσθήκης του δεύτερου εδαφίου με αναδρομική ισχύ από 1.1.2013σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του ν.4600/2019 (Α' 43), για το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και για τις εταιρείες των οποίων κατέχει το σύνολο των μετοχών. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη αυτή προστέθηκε για το εν λόγω'Ιδρυμα με ισχύ από 1.1.2013, προβλέπεται για λόγους ίσης μεταχείρισης ο ίδιος χρόνος έναρξης ισχύος για όλα τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο να διέπονται όλα τα ιδρύματα με κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα από το ίδιο πλαίσιο κανόνων, προκειμένου η εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του ν.3091/2002 να δικαιολογείται για τα ακίνητα τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά και αποδεδειγμένα τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 8

Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων

1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 391 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής, εκτάσεως συνολικού εμβαδού 168.000 τ.μ., με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στα υπ' αριθ. ΙΑ--2072/28.11.60, ΙΑ-- 2073/28.11.60 σχεδιαγράμματα της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων (Γ4) του γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και τον υπ' αριθ. ΙΑ—2081/28.11.60 Κτηματολογικό Πίνακα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών και μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ), η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 180 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, εκτάσεως 1.649,00 τ.μ., (νεότερη καταμέτρηση βάσει του κτηματολογικού διαγράμματος) με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο από 15.11.1969 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χανίων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος εκδίδονται αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στις οποίες προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες περιγράφονται τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία των ως άνω παραγράφων, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης ενός εκάστου των ακινήτων αυτών, στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

4. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, εάν ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκαν δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η παραχώρηση δύο δημοσίων ακινήτων προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και επείγουσες ανάγκες στέγασης υπηρεσιών και μονάδων αρμοδιότητας των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην παρ.1 προβλέπεται η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 391 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής με τα συστατικά και τα παραρτήματά του για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και πιο συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε με σκοπό την ανεύρεση κατάλληλου χώρου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για την κατασκευή νέου Καταστήματος Κράτησης σύγχρονων προδιαγραφών, στο οποίο θα μεταφερθεί το υφιστάμενο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού έκρινε ως καταλληλότερο ακίνητο για τον εν λόγω σκοπό το υπό στοιχεία ΑΒΚ 391 δημόσιο ακίνητο έκτασης Ε=168 στρεμμάτων, με την ονομασία «Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας» στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου. Η ανέγερση ενός νέου ευρωπαϊκών προδιαγραφών συγκροτήματος Καταστημάτων Κράτησης στην περιοχή του Ασπροπύργου εναρμονίζεται πλήρως με τις επιταγές της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (European Committee for the Prevention of Torture - CPT), καθώς θα αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των κρατουμένων και θα αναβαθμιστεί το επίπεδο διαβίωσής τους. Επίσης, θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την εν γένει βελτίωση και ανάπτυξη του σωφρονιστικού συστήματος της Χώρας, με γνώμονα την ορθή μεταχείριση των κρατουμένων και την εφαρμογή τόσο της εσωτερικής, όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, η μεταφορά του Καταστήματος Κράτησης σε χώρο εκτός του αστικού ιστού εξυπηρετεί γενικότερα το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια ότι: α) εναρμονίζεται με την άσκηση αποτελεσματικής σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής, και β) το έργο αναμένεται να έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς τα Καταστήματα Κράτησης επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο και αποτελούν σημαντικούς άξονες για την απασχόληση και την ανάπτυξη της περιοχής.

Με την παρ. 2 παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος, η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 180 (πρώην Δικαστικές φυλακές Χανίων) αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων με έκταση 1.649,00 τ.μ. με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών της πόλης των Χανίων. Το εν λόγω κτίριο παραμένει κενό, από το έτος 2013, οπότε και δημιουργήθηκε νέο Κατάστημα Κράτησης. Η εγκατάλειψη του κτιρίου έκτοτε, έχει προκαλέσει εύλογα προβλήματα, τόσο υγειονομικού όσο και πολεοδομικού ενδιαφέροντος, αφού αυτό βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης των Χανίων. Από την άλλη πλευρά οι Δικαστικές Υπηρεσίες της πόλης στενάζουν από την έλλειψη στοιχειωδών χώρων για την τήρηση των αρχείων και τη λειτουργία των υπηρεσιών των Δικαστηρίων και αναζητούν χώρο για να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τους. Το παραχωρούμενο κτίριο βρίσκεται εγγύτατα των δικαστηρίων και μπορεί να εξυπηρετήσει επαρκώς τις ανάγκες υπηρεσιών του Εφετείου, Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου.

Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος εκδίδονται αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στις οποίες εξειδικεύεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες περιγράφονται τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία των ως άνω παραγράφων, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης ενός εκάστου των ακινήτων αυτών, στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, εάν ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκαν δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρ. 2.α. του άρθρου 15 και της παρ. 4.α. του άρθρου 60 του ν.4172/2013, όπως προστίθενται αντίστοιχα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2020 και μετά.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4172/2013, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 2 της παρούσας, εφαρμόζονται για μειώσεις φόρων σε δωρεές από 1.1.2020 και μετά.

3. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως προστίθενται με το άρθρο 3 της παρούσας, εφαρμόζονται για δαπάνες που γίνονται από 1.1.2020 και μετά.

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 6 της παρούσας εφαρμόζεται από την 1.1.2014.

5. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως αντικαθίστανται με την παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, εφαρμόζονται από την 1.1.2013.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!