Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Essentials Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων με το ν. 4646/2019. Αναλυτικοί Πίνακες

Η στήλη του Forin.gr “Essentials” στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων μέσω της παρακολούθησης σε δυναμικό χρόνο της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, μέσα από τη στήλη αυτή επιδιώκουμε την αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση των συνδρομητών του Forin.gr για σημαντικές μεταβολές που επέρχονται με πρόσφατους νόμους σε όλο το εύρος της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr.

Η στήλη Forin.gr Essentials είναι γενικά διαθέσιμη αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Forin.gr. Ειδικά το σημερινό άρθρο είναι προσβάσιμο από το σύνολο των επισκεπτών του Forin.gr. Μάθετε περισσότερα για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Forin.gr εδώ.
Χρησιμοποιήστε την ειδική εφαρμογή του Forin.gr για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει της νέας κλίμακας πατώντας εδώ.

Στη σημερινή στήλη εστιάζουμε στην ενημέρωσή σας για τις μεταβολές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Βασικές πληροφορίες
Συνοπτική παρουσίαση βασικής μεταβολής Μεταβολή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και της μείωσης του φόρου
Διατάξεις που τροποποιούν ν. 4646/2019, άρθρα 6, 9
Διατάξεις που τροποποιούνται ν. 4172/2013, άρθρα 15, 16
Έναρξη ισχύος Έναρξη ισχύος για τα εισοδήματα στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Με τα άρθρα 6 και 9 του ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 15 του ΚΦΕ) καθώς και οι διατάξεις αναφορικά με τη μείωση του φόρου που υπολογίζεται για μισθωτούς και συνταξιούχους στη βάση του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων τους (άρθρο 16 του ΚΦΕ).

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η οποία εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώντα στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, είναι η ακόλουθη:

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
0 - 10.000 9%
10.001 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 28%
30.001 - 40.000 36%
40.001 - 44%

Επί του φόρου που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κλίμακας, υπολογίζεται μείωση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η μείωση αυτή του φόρου εισοδήματος, η οποία έχει εμμέσως αντικαταστήσει το αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, συνδέεται με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογούμενου.

Αναλυτικότερα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα, ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων μειώνεται κατά το ποσό:

  • των 777 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
  • των 810 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
  • των 900 ευρώ για το φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
  • των 1.120 ευρώ για το φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και
  • των 1.340 ευρώ για φορολογούμενο με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου (δεν προκύπτει, δηλαδή, σε καμία περίπτωση, επιστροφή φόρου για το φορολογούμενο από αυτή την αιτία).

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης κατά τα ανωτέρω μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Η πρόβλεψη αυτή των διατάξεων δεν εφαρμόζεται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Βάσει των ανωτέρω, τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου Αφορολόγητο όριο
0 8.633,33
1 9.000,00
2 10.000,00
3 11.000,00
4 12.000,00
5 13.000,00
Προσοχή: Με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών – συνταξιούχων, φορολογούνται και τα κέρδη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών πραγματοποιείται, δηλαδή, από το πρώτο ευρώ. Ειδικά, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα. Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται βάσει όσων ορίζονται ανωτέρω. Σχετ. Άρθρο 29 ΚΦΕ (ν. 4172/2013).

Παραθέτουμε ακολούθως προς διευκόλυνσή σας έξι αναλυτικούς πίνακες με επίπεδα εισοδήματος από 5.000 έως 100.000 ευρώ για τις περιπτώσεις φορολογούμενων χωρίς εξαρτώμενα τέκνα καθώς και για φορολογούμενος με 1 έως 5 εξαρτώμενα τέκνα.

Στους ακόλουθους πίνακες περιλαμβάνονται στήλες τόσο για το φόρο εισοδήματος που προκύπτει μετά τη μείωση του φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) (στήλη γ) όσο και για την εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 43Α του ίδιου νόμου (στήλη δ). Προκύπτει με τον τρόπο αυτό η συνολική επιβάρυνση του φορολογούμενου (στήλη ε) καθώς και ο τελικός μέσος συντελεστής φορολογίας για το εξεταζόμενο επίπεδο εισοδήματος (στήλη στ).

Χρησιμοποιήστε την ειδική εφαρμογή του Forin.gr για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα πατώντας εδώ.
Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα

Αρχικός
Φόρος κλίμακας

Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.633,33 [1] 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 123,00 0,00 123,00 1,23%
15.000,00 2.000,00 1.283,00 66,00 1.349,00 8,99%
20.000,00 3.100,00 2.483,00 176,00 2.659,00 13,30%
25.000,00 4.500,00 3.983,00 426,00 4.409,00 17,64%
30.000,00 5.900,00 5.483,00 676,00 6.159,00 20,53%
35.000,00 7.700,00 7.383,00 1.001,00 8.384,00 23,95%
40.000,00 9.500,00 9.283,00 1.326,00 10.609,00 26,52%
45.000,00 11.700,00 11.583,00 1.701,00 13.284,00 29,52%
50.000,00 13.900,00 13.883,00 2.076,00 15.959,00 31,92%
50.850,00 [2] 14.274,00 14.274,00 2.139,75 16.413,75 32,28%
55.000,00 16.100,00 16.100,00 2.451,00 18.551,00 33,73%
60.000,00 18.300,00 18.300,00 2.826,00 21.126,00 35,21%
65.000,00 20.500,00 20.500,00 3.201,00 23.701,00 36,46%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

 

Ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
9.000,00 [1] 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 90,00 0,00 90,00 0,90%
15.000,00 2.000,00 1.250,00 66,00 1.316,00 8,77%
20.000,00 3.100,00 2.450,00 176,00 2.626,00 13,13%
25.000,00 4.500,00 3.950,00 426,00 4.376,00 17,50%
30.000,00 5.900,00 5.450,00 676,00 6.126,00 20,42%
35.000,00 7.700,00 7.350,00 1.001,00 8.351,00 23,86%
40.000,00 9.500,00 9.250,00 1.326,00 10.576,00 26,44%
45.000,00 11.700,00 11.550,00 1.701,00 13.251,00 29,45%
50.000,00 13.900,00 13.850,00 2.076,00 15.926,00 31,85%
52.500,00 [2] 15.000,00 15.000,00 2.263,50 17.263,50 32,88%
55.000,00 16.100,00 16.100,00 2.451,00 18.551,00 33,73%
60.000,00 18.300,00 18.300,00 2.826,00 21.126,00 35,21%
65.000,00 20.500,00 20.500,00 3.201,00 23.701,00 36,46%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

 

Δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 [1] 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.000,00 2.000,00 1.160,00 66,00 1.226,00 8,17%
20.000,00 3.100,00 2.360,00 176,00 2.536,00 12,68%
25.000,00 4.500,00 3.860,00 426,00 4.286,00 17,14%
30.000,00 5.900,00 5.360,00 676,00 6.036,00 20,12%
35.000,00 7.700,00 7.260,00 1.001,00 8.261,00 23,60%
40.000,00 9.500,00 9.160,00 1.326,00 10.486,00 26,22%
45.000,00 11.700,00 11.460,00 1.701,00 13.161,00 29,25%
50.000,00 13.900,00 13.760,00 2.076,00 15.836,00 31,67%
55.000,00 16.100,00 16.060,00 2.451,00 18.511,00 33,66%
57.000,00 [2] 16.980,00 16.980,00 2.601,00 19.581,00 34,35%
60.000,00 18.300,00 18.300,00 2.826,00 21.126,00 35,21%
65.000,00 20.500,00 20.500,00 3.201,00 23.701,00 36,46%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

 

Τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11.000,00 [1] 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.000,00 2.000,00 940,00 66,00 1.006,00 6,71%
20.000,00 3.100,00 2.140,00 176,00 2.316,00 11,58%
25.000,00 4.500,00 3.640,00 426,00 4.066,00 16,26%
30.000,00 5.900,00 5.140,00 676,00 5.816,00 19,39%
35.000,00 7.700,00 7.040,00 1.001,00 8.041,00 22,97%
40.000,00 9.500,00 8.940,00 1.326,00 10.266,00 25,67%
45.000,00 11.700,00 11.240,00 1.701,00 12.941,00 28,76%
50.000,00 13.900,00 13.540,00 2.076,00 15.616,00 31,23%
55.000,00 16.100,00 15.840,00 2.451,00 18.291,00 33,26%
60.000,00 18.300,00 18.140,00 2.826,00 20.966,00 34,94%
65.000,00 20.500,00 20.440,00 3.201,00 23.641,00 36,37%
68.000,00 [2] 21.820,00 21.820,00 3.471,00 25.291,00 37,19%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

 

Τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
12.000,00 [1] 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.000,00 2.000,00 720,00 66,00 786,00 5,24%
20.000,00 3.100,00 1.920,00 176,00 2.096,00 10,48%
25.000,00 4.500,00 3.420,00 426,00 3.846,00 15,38%
30.000,00 5.900,00 4.920,00 676,00 5.596,00 18,65%
35.000,00 7.700,00 6.820,00 1.001,00 7.821,00 22,35%
40.000,00 9.500,00 8.720,00 1.326,00 10.046,00 25,12%
45.000,00 11.700,00 11.020,00 1.701,00 12.721,00 28,27%
50.000,00 13.900,00 13.320,00 2.076,00 15.396,00 30,79%
55.000,00 16.100,00 15.620,00 2.451,00 18.071,00 32,86%
60.000,00 18.300,00 17.920,00 2.826,00 20.746,00 34,58%
65.000,00 20.500,00 20.220,00 3.201,00 23.421,00 36,03%
70.000,00 22.700,00 22.520,00 3.651,00 26.171,00 37,39%
75.000,00 24.900,00 24.820,00 4.101,00 28.921,00 38,56%
79.000,00 [2] 26.660,00 26.660,00 4.461,00 31.121,00 39,39%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

 

Πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) [3] (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
13.000,00 [1] 1.560,00 0,00 22,00 22,00 0,17%
15.000,00 2.000,00 440,00 66,00 506,00 3,37%
20.000,00 3.100,00 1.540,00 176,00 1.716,00 8,58%
25.000,00 4.500,00 2.940,00 426,00 3.366,00 13,46%
30.000,00 5.900,00 4.340,00 676,00 5.016,00 16,72%
35.000,00 7.700,00 6.140,00 1.001,00 7.141,00 20,40%
40.000,00 9.500,00 7.940,00 1.326,00 9.266,00 23,17%
45.000,00 11.700,00 10.140,00 1.701,00 11.841,00 26,31%
50.000,00 13.900,00 12.340,00 2.076,00 14.416,00 28,83%
55.000,00 16.100,00 14.540,00 2.451,00 16.991,00 30,89%
60.000,00 18.300,00 16.740,00 2.826,00 19.566,00 32,61%
65.000,00 20.500,00 18.940,00 3.201,00 22.141,00 34,06%
70.000,00 22.700,00 21.140,00 3.651,00 24.791,00 35,42%
75.000,00 24.900,00 23.340,00 4.101,00 27.441,00 36,59%
80.000,00 27.100,00 25.540,00 4.551,00 30.091,00 37,61%
85.000,00 29.300,00 27.740,00 5.001,00 32.741,00 38,52%
90.000,00 31.500,00 29.940,00 5.451,00 35.391,00 39,32%
95.000,00 33.700,00 32.140,00 5.901,00 38.041,00 40,04%
100.000,00 35.900,00 34.340,00 6.351,00 40.691,00 40,69%
Υποσημειώσεις (3)
[1]

Δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος έως αυτό το επίπεδο εισοδήματος (αφορολόγητο όριο).

[2]

Άνω αυτού του επιπέδου εισοδήματος δεν εφαρμόζεται η μείωση φόρου του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), επομένως ο φόρος εισοδήματος προκύπτει ευθέως από την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

[3]

Στην περίπτωση φορολογουμένων με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό της μείωσης φόρου δεν μειώνεται για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση του πίνακα αυτού (5 εξαρτώμενα τέκνα) η μείωση παραμένει σταθερή στα 1.560 ευρώ σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Σχετ. Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!