ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1151/6-6-2001 Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων Α.Π.Υ. - Δ.Π.Π. - Δ.Α.

ΥΠΟΙΚ 1036388/276/0015/ΠΟΛ. 1151/6.6.2001

Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων Α.Π.Υ. - Δ.Π.Π. - Δ.Α.

1. Με αφορμή το από 28.3.2001 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων με το οποίο προτείνεται η οριστική αποδοχή του αναφερόμενου στο θέμα στοιχείου, που ίσχυσε κατά τις δύο τελευταίες ελαιοκομικές περιόδους (ΠΟΛ. 1262/1999 και ΠΟΛ. 1252/2000), και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτού διευκόλυνε τις ελεγκτικές διαδικασίες και τους συναλλασσόμενους, μπορεί εφεξής να χρησιμοποιείται το συνενωμένο από τα ελαιοτριβεία στοιχείο Α.Π.Υ. - Δ.Π.Π. - Δ.Α. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το ανωτέρο στοιχείο να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα δεδομένα των συνενούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθορυ 19 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), στον τίτλο του δε να αναφέρονται και οι τρεις επί μέρους τίτλοι ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

β) Η χρήση του ως δελτίο αποστολής πρέπει να αφορά αποκλειστικά διακίνηση ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του παραγωγού και όχι διακίνηση (μεταφορά) σε τρίτους.

γ) Τέλος, σημειώνεται ότι για τη θεώρηση του ως άνω συνενωμένου πολλαπλού εντύπου έχει προβλεφθεί στο σύστημα TAXIS ειδικός κωδικός θεώρησης (αριθμός 279).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!