Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1168/2-7-2001 Υπαγωγή στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1144-20.5.98, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000. Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων

Α.Υ.Ο. 1063790/1444/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1168/2.7.2001 Υπαγωγή στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.98, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000. Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Β` 882/9.7.2001
"5.Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται με τις αποφάσεις αυτές, ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ από της δημοσίευσης της παρούσας, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω αποφάσεων. Ειδικά, επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα από τις πιο πάνω αποφάσεις και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρμογή ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν μέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση τις αποφάσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε μέχρι 28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης".O YΠOYPΓOΣ OIKONOMIKΩN

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦEK A 151), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦEK A 81).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 (ΦEK A 249).

4. Την απόφασή μας 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.98 "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών" (ΦEK B` 526), όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις μας 1095300/1271/ΠOΛ. 1222/18.8.98 (ΦEK B` 944), 1016672/1038/ΠOΛ. 1045 /16.2.99 (ΦEK B` 157) και 1068419/1256/ΠOΛ. 1145/13.7.99 (ΦEK B 1510).

5. Τις αποφάσεις μας 1113331/1477/ΠOΛ. 1239/2.12.99 (ΦEK B 2137), 1027583/1162/ΠOΛ. 1100/14.3.2000 (ΦEK B 361) και 1075331/1453/ΠOΛ. 1231/31.8.2000 (ΦEK B 1113).

6. Την απόφασή μας 1017350/5552/15.02.2001 (ΦEK B 223) "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.O.Y., T.E.K., Π.E.K. και EΘ.E.K., σε θέματα φορολογικού ελέγχου", όπως αυτή ισχύει.

7. Την ανάγκη υπαγωγής στην απόφαση 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.98, όπως αυτή ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000, καθώς και βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου με βάση την απόφαση αυτή.

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με τη θέσπιση ειδικού τρόπου ελέγχου και επίλυσης των οικείων διαφορών, ειδικά με τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιτηδευματιών ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔOY με βιβλία A ή B κατηγορίας του K.B.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

9. Την 1039386/441/A0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομικών (ΦEK B 571) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Oικονομικών στους Υφυπουργούς Oικονομικών.

10. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

AΠOΦAΣIZOYME

KEΦAΛAIO A` ---------- YΠAΓΩΓH ΣTHN AΠOΦAΣH 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998 TΩN ANEΛEΓKTΩN XPHΣEΩN ΠOY EKΛEIΣAN ENTOΣ TOY ETOYΣ 2000 KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ -------------------------------------------------------------"5.Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται με τις αποφάσεις αυτές, ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ από της δημοσίευσης της παρούσας, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω αποφάσεων. Ειδικά, επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα από τις πιο πάνω αποφάσεις και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρμογή ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν μέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση τις αποφάσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε μέχρι 28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης".

Αρθρο 1 -------

EΛEΓXOΣ ΚΑΙ EΠIΛYΣH ΦOPOΛOΓIKΩN ΔIAΦOPΩN XPHΣEΩN ΠOY EKΛEIΣAN ENTOΣ TOY ETOYΣ 2000 -----------------------------------------

1. H απόφαση 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, εφαρμόζεται και επί των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2000, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους και στο άρθρο 2.

2. Για τις διενεργούμενες επαληθεύσεις και την εν γένει ελεγκτική διαδικασία επί των υποθέσεων της παραγράφου 1 καθώς και την επίλυση των οικείων φορολογικών διαφορών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την απόφαση 1075331/1453/ΠOΛ. 1231/31.8.2000, για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν τις χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 1999, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

3. Για τις υποθέσεις της παραγράφου 1 που ελέγχονται από τις ΔOY, προκειμένου για τηρούντες βιβλία Γ κατηγ. του K.B.Σ., καθώς και από τα T.E.K. και τα Π.E.K., ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, πέραν των υποχρεωτικών επαληθεύσεων που ορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, διενεργούνται υποχρεωτικά και πρόσθετες επαληθεύσεις, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Ειδικότερα, διενεργούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια έως και τρεις πρόσθετες επαληθεύσεις επί υποθέσεων που ελέγχονται από τις ΔOY και τα T.E.K. και τουλάχιστον δύο και άνω πρόσθετες επαληθεύσεις επί υποθέσεων που ελέγχονται από τα Π.E.K. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σε κάθε περίπτωση πρόγραμμα ελέγχου με τις κατά περίπτωση πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργηθούν.

4. Για τις υποθέσεις της παραγράφου 1 που ελέγχονται από τα Π.E.K., για τις οποίες τα οικεία ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές, οι ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων E.2 και E.5 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτές ισχύουν, γίνονται για τις τελευταίες δύο (2) ημέρες των κατά περίπτωση μηνών που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, αντί των τελευταίων πέντε ημερών των μηνών αυτών.

5. Oι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1, όπως αυτές ισχύουν και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, καθώς και της παραγράφου 2, περίπτ. 2.2. του άρθρου 2 της απόφασης 1068419/1256/ΠOΛ. 1145/13.7.1999, ισχύουν ανάλογα και τις υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς και για ελεγμένες υποθέσεις της ίδιας παραγράφου, κατά περίπτωση.

6. Τα οριζόμενα στην παράγραφο B.2 του άρθρου 7 της απόφασης 1061203 /1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998 δεν ισχύουν για τις υποθέσεις της παραγράφου 1.

Αρθρο 2 ------- ΛOIΠA ΘEMATA EΛEΓXOY-ΓENIKA EΛEΓXOΣ EΠIXEIPHΣEΩN APΘ. 6, ΠAPAΓP. 2 N. 2753/1999 -------------------------------------------

1. Oι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που ελέγχονται από τα Π.E.K. και αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 31.12.1999. Oι ίδιες διατάξεις ισχύουν επίσης ανάλογα και για τις υποθέσεις της παραγράφου 5 της απόφασης 1016672/1038 /ΠOΛ. 1045/16.2.1999 που ελέγχονται από το EΘ.E.K., ανεξαρτήτως της χρήσης που αφορούν.

2. Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31.12.1998, οι διατάξεις της παραγράφου Γ.11 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.98, όπως αυτή ισχύει, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των ελεγχόμενων χρήσεων.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1075331/1453/ΠOΛ. 1231/31.8.2000, καταργείται.

4. Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις ειδικά των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, οι οποίες αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός των ετών 1999 και 2000 και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1075331/ 1453/ΠOΛ. 1231/31.8.2000, όπως ισχύει, και 1 του άρθρου 1 της παρούσας, διενεργούνται οι επαληθεύσεις που ορίζονται με τις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999. Oι κατά το προηγούμενο εδάφιο επαληθεύσεις διενεργούνται υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται τουλάχιστον μία ανέλεγκτη ή ελεγμένη χρήση πριν από τη χρήση του έτους 1999.5. Oι διατάξεις της παραγράφου Γ.11 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/ 1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, παύουν να εφαρμόζονται για τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

6. Ειδικά για τις τυχόν διαφορές Φ.Π.A. που προκύπτουν για τις υποθέσεις της παραγράφου 4, βάσει των επαληθεύσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι, εφόσον επέρχεται περαίωση των αντίστοιχων χρήσεων κατά τις οικείες διατάξεις της απόφασης 1061203/1148/ ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για χρήσεις για τις οποίες παρήλθε η προθεσμία απόδοσης της οφειλόμενης διαφοράς Φ.Π.A., κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 και της κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου σχετικής υπουργικής απόφασης ή υφίσταται ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων ή για διαφορές Φ.Π.A. οφειλόμενες σε άλλους λόγους.

"6α. Oι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις διαφορές φόρων εισοδήματος που προκύπτουν από την ίδια αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι τα βιβλία και στοιχεία της οικείας χρήσης έχουν κριθεί επαρκή και ακριβή. Tυχόν καταλογισθέντες πρόσθετοι φόροι στις παραπάνω διαφορές φόρων διαγράφονται".7. Τα ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών κατά τα άρθρα 10 και 12 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτά ισχύουν, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως εξής:

7.1. Επί υποθέσεων που κατά την τελευταία περαιωθείσα χρήση τηρήθηκαν βιβλία Γ κατηγορίας του K.B.Σ.:

7.1.1. Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 12.000.000 δραχμές.

7.1.2. Σε δεκαοχτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή κυμαίνεται από 12.000.001 έως 36.000.000 δραχμές.

7.1.3. Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 36.000.000 δραχμές.

7.2. Επί υποθέσεων που κατά την τελευταία περαιωθείσα χρήση τηρήθηκαν βιβλία A ή B κατηγορίας του K.B.Σ. ή δεν τηρήθηκαν βιβλία:

7.2.1. Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 6.000.000 δραχμές.

7.2.2. Σε δεκαοχτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή κυμαίνεται από 6.000.001 έως 18.000.000 δραχμές.

7.2.3. Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 18.000.000 δραχμές.

7.3. Το ποσό κάθε δόσης, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, εκτός από την τελευταία δόση.

7.4. Ειδικά στις περιπτώσεις των επιτηδευματιών του άρθρου 1 της απόφασης 1113331/1477/ΠOΛ. 1239/2.12.99, οι παραπάνω δόσεις διπλασιάζονται, μη δυνάμενες να υπερβούν τις είκοσι τέσσερις (24). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, εκτός από την τελευταία δόση.

7.5. κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτές ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 της απόφασης 1113331/1477/ΠOΛ.1239/2.12.99.

8. Oι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτές ισχύουν, παύουν να εφαρμόζονται.

9. Σε περίπτωση περαίωσης των υποθέσεων της παραγράφου 4 κατά τις οικείες διατάξεις της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει και τις διατάξεις της παραγράφου 6, πρώτη χρήση για τον υπολογισμό της τριετίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, θεωρείται η επόμενη της τελευταίας ήδη περαιωθείσας χρήσης.

KEΦAΛAIO B ---------- EIΔIKOΣ TPOΠOΣ EΛEΓXOY KAI EΠIΛYΣHΣ TΩN ΦOPOΛOΓIKΩN ΔIAΦOPΩN OPIΣMENΩN YΠOΘEΣEΩN EΛEΓKTIKHΣ APMOΔIOTHTAΣ TΩN Δ.O.Y. ----------------------------------Αρθρο 3 ------- YΠAΓOMENEΣ KAI EΞAIPOYMENEΣ YΠOΘEΣEIΣ -------------------------------------

1. Ειδικά για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών με βιβλία A ή B κατηγορίας του K.Φ.Σ. ή K.B.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.O.Y., που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31.12.1998, ορίζεται ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. «Εξαιρετικά, σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιτηδευ ματίες διέκοΨαν οριστικά τις εργασίες τους ,μέχρι και 31/12/2000, τότε στον ειδικό τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών υπάγονται και οι ανέλεγκτες υποθέσεις τους φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών που αφορούν και τις χρήσεις που έκλεισαν κατά τα έτη 1999ή και 2000, κατά περίπτωση.»2. Από τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Yποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία.

β. Yποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Επίσης, υποθέσεις για τις οποίες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώνεται η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων.

"γ. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις για τις οποίες τηρήθηκαν υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή δεν τηρήθηκαν βιβλία Γ΄ Kατηγορίας αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση ή τηρήθηκαν βιβλία κατώτερα της κατηγορίας αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές εξαιρούνται και οι επόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων".(δ. Yποθέσεις για τις οποίες έστω και για μια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα υπερέβησαν τα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 της απόφασης 1017350/5552/15.2.2001 περί ανακαθορισμού της καθ` ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.O.Y., T.E.K., Π.E.K. και EΘ.E.K. σε θέματα φορολογικού ελέγχου, όπως αυτή ισχύει).δ. Yποθέσεις τεχνικών και γεωργικών επιχειρήσεων.

3. Για τις εξαιρούμενες υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι διατάξεις της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.98, όπως αυτή ισχύει, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 της απόφασης 1075331/1453/ΠOΛ. 1231/31.8.2000, καθώς και των παραγράφων 2, 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Για την επιλογή προς έλεγχο των υπαγόμενων υποθέσεων της παραγράφου 1, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.98, όπως αυτή ισχύει.

"’ρθρο 4 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων της παραγράφου 1 του πρόηγούμενου άρθρου που υπάγονται στον ειδικό τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών, ελέγχονται και ερευνούνται, κατά περίπτωση, τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Αν υφίστανται στο αρχείο τής υπηρεσίας παραβάσεις Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτουν παραβάσεις ή φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τη ρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ.

2. Επί μη τηρούντων βιβλία, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, καθώς και η ορθή μεταφορά του συνόλου της αξίας των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

3. Αν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών και αν προσδιορίστηκαν ορθά τα καθαρά κέρδη κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Ελεγχος επί τηρούντων βιβλία Β` κατηγορίας αν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων κάθε χρήσης με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων φορολογικών ταμειακών μηχανών συμφωνεί με το σύνολο των αντίστοιχων ακαθαρίστων εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία.

5. Οπου έχει διενεργηθεί απογραφή θα πραγματοποιείται σε κάθε χρήση έλεγχος κλειστής αποθήκης σε ένα τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά εφόσον η επιχείρηση έχει αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις και όπου είναι εφικτό εφόσον η επιχείρηση έχει χονδρικές και λιανικές πωλήσεις.

6. Ελεγχος επί τηρούντων βιβλία Β` κατηγορίας κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ίδιο ποσόν και αφορά τον κλάδο παροχής υπηρεσιών προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις που τα αποτελέσματα του κλάδου παροχής υπηρεσιών προσδιορίζονται λογιστικά κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις χρήσεις έως και 1998 και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσόν, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, για τις χρήσεις 1999 και επόμενες. Οσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές δίαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

7. Αν επί τηρούντων Α` ή Β` κατηγορίας βιβλία ή επί μη τηρούντων αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση, τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠΟΛ.1192/2002.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.φ.Σ. ή Κ.Β.Σ.

2. Ελεγχος, για τις χρήσεις 1993 και επόμενες, της ορθής μεταφοράς, για κάθε χρήση, των δεδομένων των βιβλίων στα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων στα βιβλία κατά τους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακαθαρίστων αμοιβών κατά τους ανωτέρω μήνες, ο έλεγχος διενεργείται στους αμέσως προηγούμενους αντίστοιχα μήνες στους οποίους υφίστανται ακαθάριστες αμοιβές. Για τους ίδιους μήνες ελέγχεται και η ορθότητα των αθροίσεων των εσόδων και δαπανών στα βιβλία.

3. Αν τα αποτελέσματα προσδιορίσθηκαν ορθά κατά τις κείμενες διατάξεις και ειδικά επί αρχιτεκτόνων και μηχανικών αν αυτά προσδιορίσθηκαν κατά τις οικείες διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 2238/1994.

4. Ελεγχος όλων των δαπανών που υπερβαίνουν τις 30.000 δραχμές. Οσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994.

5. Αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠΟΛ.1192/2002."

Αρθρο 5 ------- ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ AKAΘAPIΣTΩN EΣOΔΩN ΚΑΙ KAΘAPΩN KEPΔΩN ---------------------------------------------------

1. Για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών επί των ελεγχόμενων υποθέσεων κατά τα άρθρα 3 και 4, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 7 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144 /20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της απόφασης 1075331/1453/ΠOΛ. 1231/31.8.2000, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε περίπτωση που τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, το ποσοστό προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, των διατάξεων των περιπτώσεων α και β, αντίστοιχα, της παραγράφου A.3 του άρθρου 7 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.98, ορίζεται σε 5% και της περίπτωσης γ της ίδιας παραγράφου και άρθρου σε 10%.

3. Παραβάσεις που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες ή έξοδα που συγκαταλέγονται στις ομάδες 1 και 6 του E.Γ.Λ.Σ. δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων, εφόσον δεν πρόκειται για λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση τέτοιων στοιχείων. Στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων το κύρος και η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 30 του K.B.Σ.

4. Στις περιπτώσεις απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών, λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, επί ανέλεγκτων χρήσεων 1992 και επόμενων εμπορικών επιχειρήσεων, ο προβλεπόμενος M.Σ.K.K. προσαυξάνεται κατά 50%, εκτός αν η μη έκδοση έχει διαπιστωθεί για περισσότερες από μία φορές μέσα στην ίδια χρήση από διαφορετικούς ελέγχους ή η απόκρυψη της φορολογητέας ύλης υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, οπότε ο M.Σ.K.K. προσαυξάνεται κατά 100%.

5. O εφαρμοζόμενος τελικά Σ.K.K. για όλες γενικά τις επιχειρήσεις και τα ελευθέρια επαγγέλματα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το 85%.

Αρθρο 6 ------- EΛEΓXOΣ ΛOIΠΩN ΦOPOΛOΓIΩN -------------------------

1. Για τον έλεγχο των λοιπών φορολογιών ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει.

2. Ειδικά στη φορολογία ΦΠA γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος:

α. Αν για δαπάνες ποσού άνω των 50.000 δρχ. της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 1642/1986 εκπέσθηκε ο αναλογούν ΦΠA, χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα.

"β. Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δραχμών προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και των 30.000 δραχμών προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και παρέχεται γι αυτές δικαίωμα έκτπωσης του αναλογούντος ΦΠΑ".γ. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠA μεταφέρθηκε για συμψηφισμό, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα, λόγω παραγραφής του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

δ. Αν επί πωλήσεων αγαθών σε περιοχές με μειωμένους συντελεστές πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δρχ.

ε. Αν εφαρμόστηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠA εκροών και εισροών καθώς και προκειμένου για απαλλασσόμενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Αρθρο 7 ------- ΔIAΔIKAΣIA EΛEΓXOY - EΠIΛYΣH ΦOPOΛOΓIKΩN ΔIAΦOPΩN - ΛOIΠEΣ ΔIATAΞEIΣ --------------------------------------------------------------------

1. Τα ποσοστά προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 δεν μειώνονται κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών.

2. H τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών που προκύπτει βάσει των επαληθεύσεων των παραγράφων B.4, Γ.5 και Δ.5 του άρθρου 4, μειώνεται κατ` έλεγχο κατά 25%, μη μειούμενη περαιτέρω κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της απόφασης 1068419/1256/ΠOΛ. 1145/13.7.1999, μπορεί κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών να γίνει περαιτέρω μείωση μέχρι 20% επί της διαφοράς που απομένει μετά τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις αυτές και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.3. Για τις διαφορές φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν από τον έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και επόμενα, εκδίδονται ειδικές πράξεις καταλογισμού. Oι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, καθώς και της περίπτωσης 2.2. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1068419/1256/ΠOΛ. 1145/13.7.1999, εφαρμόζονται ανάλογα κατά την έκδοση των ανωτέρω πράξεων.

4. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, καθώς και όταν αμφισβητούνται από τον υπόχρεο, ο M.Σ.K.K. που εφαρμόστηκε ή ποσά λογιστικών διαφορών που καταλογίστηκαν, στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών συμμετέχει και ο επόπτης ελέγχου. Ειδικά στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 συμμετέχει και ο αρμόδιος Oικον. Επιθεωρητής, εφόσον η απομένουσα σχετική διαφορά υπερβαίνει τα 20.000.000 δραχμές.

5. Oι διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγρ. 1, 2, 3 εδάφια πέμπτο και έκτο, 4, 6), 11, 13 και 14 (παράγρ. 1β και 2) της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, του άρθρου 3 παράγρ. 3 της απόφασης 1068419/1256/ΠOΛ. 1145/13.7.99, της απόφασης 1113331/1477/ΠOΛ. 1239/2.12.1999, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας, του άρθρου 2, παράγρ. 4 της απόφασης 1075331/1453/ ΠOΛ. 1231/31.8.2000, καθώς και του άρθρου 2, παράγρ. 7 και 8 της παρούσας, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις που ελέγχονται κατά τα άρθρα 3 και επόμενα.

(6. Ειδικά για τις υποθέσεις επιτηδευματιών που έκαναν έναρξη δραστηριότητας εντός των ετών 1997 και 1998, εφόσον δεν περαιωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και επόμενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3).H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!