Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1125/10-5-2001 Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιριών

ΥΠΟΙΚ 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ.1125/10.5.2001

Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιριών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249 Α`).

2. Την αριθμ. 1039386/441/Α`0006/21-4-2000 (Φ.Ε.Κ. 571 Β`/21-4-2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε ότι όλες οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, θα υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες κάθε έτους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.):

α) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1, μέχρι την 10η Μαίου.

β) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 1.

γ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 2.

δ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 3.

ε) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 4.

στ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 5.

ζ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 6.

η) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 7.

θ) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 8.

ι) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 9.

ια) Οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.

2. Σε περίπτωση που η ημέρα στην οποία μία από τις πιο πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που κλείνουν ισολογισμό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4. Η απόφαση αυτή, της οποίας η εφαρμογή αρχίζει από το οικονομικό έτος 2001, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!