Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1137714 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1590 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα 
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά 
Τηλέφωνο : 210-6987495 
Fax : 210 -6987506 
E-Mail : e.mparkampa@aade.gr 
Url : www.aade.gr 

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.» 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1137714 ΕΞ 2019 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής 

Θέμα: «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1590 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα» 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α’ 1017904 ΕΞ 2019 από 06-02-2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L248/27.09.2019). Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο κανονισμός είναι οι εξής:

  • Για την κατηγορία προϊόντων 25 (Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες) δεν ισχύει πλέον η δασμολογική ποσόστωση «ανά προμηθεύτρια χώρα» αλλά η δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες» και καθορίζεται πλέον σε τριμηνιαία βάση. Από την 01.10.2019 ο αχρησιμοποίητος όγκος των ποσοστώσεων για την κατηγορία προϊόντων 25 που ίσχυαν για τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα θα μεταφερθούν στην ποσόστωση για τις «άλλες χώρες». Η μεταφορά αυτή παύει στις 4 Νοεμβρίου 2019. Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αναφέρονται, οι Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη κατηγορία προϊόντων, ο αύξοντας αριθμός της δασμολογικής ποσόστωσης, ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης σε τόνους καθώς και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής.
  • Οι κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που εμπίπτουν στην κατηγορία 4Β (Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη) και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, για να επωφεληθούν από τη δασμολογική ποσόστωση της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να υπάγονται σε καθεστώς ειδικού προορισμού το οποίο  αναφέρεται στο άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (12). Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές προϊόντων με κωδικούς της κατηγορίας 4Β τα οποία δεν προορίζονται για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία στο εξής θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στην κατηγορία 4Α. Αντιστρόφως, όλες οι εισαγωγές προϊόντων που προορίζονταν για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην κατηγορία προϊόντων 4Β και να πληρούν τις απαιτήσεις του καθεστώτος ειδικού προορισμού. Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αναφέρονται, οι Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη κατηγορία προϊόντων, ο αύξοντας αριθμός της δασμολογικής ποσόστωσης, ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης σε τόνους καθώς και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής.
  • Για την κατηγορία προϊόντων 1 (Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης), που καλύπτονται από τη δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες», καθορίζεται ότι το μερίδιο καμμίας μεμονωμένης προμηθεύτριας – εξαγωγικής χώρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % του όγκου της συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης που είναι διαθέσιμη ανά τρίμηνο κάθε έτους εφαρμογής των οριστικών δασμολογικών ποσοστώσεων.
  • Όταν οι δασμολογικές ποσοστώσεις «ανά προμηθεύτρια χώρα» εξαντλούνται για μια κατηγορία προϊόντων, οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή μπορούν να πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες» εφόσον υπάρχει αχρησιμοποίητη δασμολογική ποσόστωση για την ίδια κατηγορία προϊόντων. Ο όρος αυτός εφαρμόζεται μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίμηνου κάθε έτους εφαρμογής των οριστικών δασμολογικών ποσοστώσεων δηλαδή για την περίοδο 01.04-30.06.
  • Για τις κατηγορίες προϊόντων 13 (Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος) και 16 (Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα), όταν οι δασμολογικές ποσοστώσεις «ανά προμηθεύτρια χώρα» εξαντλούνται, οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή μπορούν να πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες» εφόσον υπάρχει αχρησιμοποίητη δασμολογική ποσόστωση για την ίδια κατηγορία προϊόντων. Το μερίδιο καμμίας μεμονωμένης προμηθεύτριας – εξαγωγικής χώρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % του όγκου της συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης που είναι διαθέσιμη μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίμηνου κάθε έτους εφαρμογής των οριστικών δασμολογικών ποσοστώσεων δηλαδή για την περίοδο 01.04-30.06.
  • Επικαιροποίηση του καταλόγου αναπτυσσόμενων χωρών μελών του ΠΟΕ που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων. Οι αχρησιμοποίητοι όγκοι των δασμολογικών ποσοστώσεων «ανά προμηθεύτρια χώρα», που θα προκύψουν από την επικαιροποίση αυτή, θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες». Η μεταφορά αυτή παύει στις 4 Νοεμβρίου 2019. Στο παράρτημα Ι του κανονισμού αναφέρονται, οι χώρες στις οποίες εφαρμόζονται τα οριστικά μέτρα ανά κατηγορία προϊόντων.
  • Αντικατάσταση του παραρτήματος III.2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 από το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
  • Αντικατάσταση του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2019 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!