Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/72071/ΔΠΓΚ/2019 Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄).

Αριθμ. 2/72071/ΔΠΓΚ

ΦΕΚ B 3697 - 04.10.2019

Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄),

β) της παρ. 1γ του άρθρου 8, της παρ. 6γ του άρθρου 12, της παρ. 3 του άρθρου 15 και των παρ. 1 ως και 3 του άρθρου 22 του ν. 4568/2018 «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄),

δ) της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α΄).

2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 103 Α΄).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

4. Την 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051 Β΄).

5. Τις αριθμ. 2/69348/ΔΛΓΚ/13-9-2019, 2/69353/ΔΛΓΚ/ 13-9-2019, 2/69362/ΔΛΓΚ/13-9-2019 και 2/69370/ΔΛΓΚ/ 13-9-2019 γνώμες της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

6. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της διοικητικής και οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έσοδα» της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:

αα) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εσόδων, ως εξής:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
1 11 111 11108 1110826 1110826 Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων    
1 11 111 11108 1110826 1110826001 Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων νέος  
1 14 145 14501 1450112 1450112 Παράβολα νια τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, νια μεταβίβαση ή παραχώρηση, καθώς και για νέα επιθεώρηση υδατοδρομίων    
1 14 145 14501 1450112 1450112001 Παράβολα νια τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, για μεταβίβαση ή παραχώρηση, καθώς και για νέα επιθεώρηση υδατοδρομίων 3741Μ  
1 15 153 15301 1530104 1530104 Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού ενδιαφέροντος    
1 15 153 15301 1530104 1530104001 Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού ενδιαφέροντος νέος  

ββ) τροποποιείται η αντιστοίχιση των κάτωθι αναλυτικών λογαριασμών εσόδων, ως εξής:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
1 15 159 15901 1590189 1590189001 Λοιπές επιστροφές αποδοχών 3241Μ, 3243, 3244  
1 15 159 15907 1590789 1590789001 Λοιπές επιστροφές ποσών 3248, 3249  

Β. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έξοδα» της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:

αα) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εξόδων, οι οποίοι θα ισχύσουν για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και εξής, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
2 23 231 23105 2310506 2310506005  Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση σχολικών γευμάτων 2492Μ  
2 23 231 23105 2310506 2310506006 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη δαπανών συνεισφοράς του Δημοσίου στο Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία 2492Μ  
2 23 231 23105 2310506 2310506007 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών παροχών σε ανάδοχους γονείς 2492Μ  
2 23 231 23105 2310506 2310506008 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για αποζημίωση συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα 2492Μ  
2 23 231 23105 2310506 2310506009 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή επιδόματος στέγασης 2492Μ  
2 23 231 23105 2310506 2310506010 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 2492Μ  
2 23 231 23105 2310506 2310506011 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία 2492Μ  

ββ) τροποποιείται για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και εξής, η αντιστοίχιση του κάτωθι αναλυτικού λογαριασμού εξόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ
2 23 231 23105 2310506 2310506899 Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα 2492Μ  

Γ. Στο Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού» της ως άνω 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, εγγράφεται νέος ειδικός φορέας, υπό τον φορέα 1011 «Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», ως εξής:

1011-601-0000000 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών».

Τα διαλαμβανόμενα στα υπό στοιχεία Β και Γ της παρούσας, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και εξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!