Υπουργείο Εργασίας

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019.

Αριθμ. 2242.5-1.5/56040/2019

ΦΕΚ Β 3170/12-8-2019

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ. 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,

β) των άρθρων 1,4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102),

γ) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 49 ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 35),

ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α' 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α' 268),

στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Την αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).

3. Το αριθ. πρωτ. 287 - 6397/2019 κοινό έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 08-07-2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 08-07-2019 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέρονται στο προοίμιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019, εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 10, καθότι αντίκειται στο άρθρο 64 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το ν. 3816/1958 (Α' 32) και την παράγραφο 1 του άρθρου 25, καθότι αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, κυρώνονται ως ακολούθως:

α) η σημείωση β' του άρθρου 1, στο μέτρο που έχει εφαρμογή το άρθρο 37 του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α' 232), όπως ισχύει.

β) η παράγραφος 3 του άρθρου 15, στο μέτρο που δεν αντίκειται στο άρθρο 9 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθη-κε με την αριθ. πρωτ. 3522.2/08/2013/28-06-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1671).

γ) το άρθρο 35, στο μέτρο που έχει εφαρμογή το π.δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (Α' 206).

δ) το άρθρο 37, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβα-νομένων σε αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ) σε σχέση με τις υποπαραγράφους α' και γ' της παραγράφου 2 αυτού.

ε) το άρθρο 38, κατά το μέρος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1α' του προοιμίου της παρούσας και δεν αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής άλλων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ειδικότερα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επιβατηγών Μεσογειακών - Τουριστικών Ε/Γ πλοίων και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού που εκτελούν πλόες μέχρι αποστάσεως τριάντα (30) ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής και κυρώσεως αυτών.

στ) οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της παρούσας και της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εν Πειραιεί την 08/07/2019 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ Πρόεδρος και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ Γενικός Γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, εκπροσωπούντες νομίμως την εν λόγω Επαγγελματική Οργάνωση και ει-δικώς εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και αφ' ετέρου οι:

1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

2. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν.

3. Μιχάλης Πατζάρακης Πρόεδρος της Π.Ε. Μηχανικών Μ.Ε.Κ.

4. Εμμανουήλ Πατρώνης Πρόεδρος του Π.Σ. Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.

5. Χρήστος Κώστος, Πρόεδρος της Π.Ε. Φροντιστών Ε.Ν.

6. Ελευθέριος Σαριδάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Αρχιθ/λων-Θαλαμ/λων Ε.Ν.

7. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ε. Πρακτ. Πλοιάρχων - Κυβ. Ε.Ν.

8. Αριστείδης Καρκούλιας, Πρόεδρος της Π.Ε. Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.

Εκπροσωπούντες εν προκειμένω νομίμως, ο μεν πρώτος την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία οι δε λοιποί τας εις την δύναμη της Π.Ν.Ο. υπαγόμενες Κλαδικές Επαγγελματικές Οργανώσεις ως ανωτέρω αναφέρονται, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα τα κατωτέρω ως προς τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των πληρωμάτων των Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών Πλοίων.

Άρθρο 1

Βασικός Μισθός

1. Οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των Αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία που κυρώθηκαν με την αριθ. 2242.51.5/80350/2018 ΦΕΚ 5084 Β'/14-11-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) δια την χρονική περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

2. Αυξάνονται κατά ποσοστό δυο τοις εκατό (2 %) επίσης και τα προβλεπόμενα από τη Σ.Σ.Ε. πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά.

3. Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή δια τας μέχρι οκτα-ώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου της παρούσης Συμβάσεως.

Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.

ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α. ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘ.ΕΝΕΡΓ.+ ΚΥΡΙΑΚ. ΒΑΣΙΚ. ΜΙΣΘΟΣ
1. Πλοίαρχος (α) 2.972,46 + 653,94 3.626,40
2. Ύπαρχος (β) 1.883,23 + 414,31 2.297,54
3. Υποπλοίαρχος 1.756,66 + 386,69 2.144,35
4. Ανθυποπλοίαρχος 1.531,69 + 336,97 1.868,66
Β. ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ    
1. Μηχανικός Α' (α) 2.957,89 + 650,74 3.608,63
2. Μηχανικός Α'/Β' 1.883,23 + 414,31 2.297,54
3. Μηχανικός Β' 1.756,66 + 386,69 2.144,35
4. Μηχανικός Γ' 1.531,69 + 336,97 1.868,66
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1.756,66 + 386,69 2.144,35
Δ. ΑΞ/ΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
1. Προϊστάμενος Αξ/κός Ασυρμάτου 1.883,23 + 414,31 2.297,54
2. Αξ/κός Α/Τ Α' 1.756,66 + 386,69 2.144,35
3. Αξ/κός Α/Τ Β' 1.531,69 + 336,97 1.868,66
4. Προϊστάμενος Οικον. Αξ/κός 1.883,23 + 414,31 2.297,54
5. Οικον. Αξ/κός Α' 1.756,66 + 386,69 2.144,35
6. Οικον. Αξ/κός Β' 1.531,69 + 336,97 1.868,66
7. Φροντιστής 1.883,23 + 414,31 2.297,54
8. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως διαμερισμάτων επιβατών - τραπεζαρίας - bars (Διπλωματούχος) 1.883,23 + 414,31 2.297,54
Ε. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ    
1. Ναύκληρος 1.313,13 + 288,89 1.602,02
2. Υποναύκληρος 1.245,82 + 274,08 1.519,90
3. Ναύτης 1.204,77 + 265,05 1.469,82
4. Ναυτόπαις 965,87 + 212,49 1178,36
ΣΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ    
1. Μηχανοδηγός Α' 1.331,91 + 293,02 1.624,93
2. Μηχανοδηγός Β' 1.213,51 + 266,97 1.480,48
3. Αρχιθερμαστής 1.269,86 + 279,37 1.549,23
4. Λιπαντής 1.205,25 + 265,16 1.470,41
5. Θερμαστής 1.188,80 + 261,54 1.450,34
6. Καθαριστής με άδεια θερμαστού 1.188,80 + 261,54 1.450,34
7. Καθαριστής χωρίς άδεια θερμαστού 947,16 + 208,38 1.155,54
8. Βοηθός Ηλεκτρολόγου 1.331,91 + 293,02 1.624,93
Ζ. ΔΟΚΙΜΟΙ    
1. Δόκιμος Πλοίαρχος 953,43 + 209,75 1.163,18
2. Δόκιμος Μηχανικός 953,43 + 209,75 1.163,18
3. Δόκιμος Οικ/κός Αξ/κός 953,43 + 209,75 1.163,18
Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ    
1. Βοηθός Φροντιστού 1.204,81 + 265,06 1.469,87
2. Μαθητευόμενος βοηθός Φροντιστού 966,51 + 212,53 1.179,14
Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ    
1. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως διαμερισμάτων επιβατών - τραπεζαρίας - bars 1.883,23 + 414,31 2.297,54
2. Αρχιθαλαμηπόλος 1.588,98 + 349,58 1.938,56
3. Θαλαμηπόλος (άνδρας ή γυναίκα) 1.204,77 + 265,05 1.469,82
4. Επίκουρος (άνδρας ή γυναίκα) 965,87 + 212,49 1178,36
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ    
1. Αρχιμάγειρας πλοίων 1501 κοχ και άνω 1.883,23 + 414,31 2.297,54
2. Αρχιμάγειρας πλοίων από 501-1500 κοχ 1.586,50 + 349,03 1.935,53
3. Αρχιμάγειρας πλοίων μέχρι 500 κοχ 1.471,99 + 323,84 1.795,83
4. Μάγειρος Α' πλοίων 1501 κοχ και άνω 1.588,98 + 349,58 1.938,56
5. Μάγειρος Α' πλοίων 501-1500 κοχ 1.463,05 + 321,87 1.784,92
6. Μάγειρος Α' πλοίων μέχρι 500 κοχ 1.282,71 + 282,20 1.564,91
7. Μάγειρος Β' πλοίων 1501 κοχ και άνω 1.418,11 + 311,98 1.730,09
8. Μάγειρος Β' πλοίων 501-1500 κοχ 1.204,77 + 265,05 1.469,82
9. Μάγειρος Γ' πλοίων 1501 κοχ και άνω 1.204,77 + 265,05 1.469,82
10. Μάγειρος Γ 'πλοίων 501-1500 κοχ 1.081,32 + 237,89 1.319,21
11. Αρτοποιός 1.285,99 + 282,92 1.568,91
12 Ζαχαροπλάστης 1.591,14 + 350,05 1.941,19
13. Χυτροκαθαριστής 965,87 + 212,49 1.178,36

Σημείωση: (α) Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές του Πλοιάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των λοιπών μελών του πληρώματος που θα προβλέπονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων.

Συμφωνείται επίσης ότι οι συνολικές αποδοχές του Υπάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των Προϊστάμενων των λοιπών ειδικοτήτων εξαιρουμένου του Α' Μηχανικού.

Σημείωση: (β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 230/1984, σε πλοία άνω των 8.000 κοχ. προσλαμβάνονται (2) ηλεκτρολόγοι και (1) ένας βοηθός ηλεκτρολόγου, σύμφωνα δε με την παραγρ. 11 του άρθρου 7 του π.δ. 437/1986, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ηλεκτρολόγοι, επικεφαλής τους είναι ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος ο οποίος ρυθμίζει τις εργασίες και τα λοιπά καθήκοντα των ηλεκτρολόγων και βοηθών ηλεκτρολόγου.

Με βάση τα παραπάνω όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ηλεκτρολόγοι και βοηθός ηλεκτρολόγου, οι αντίστοιχοι βασικοί μισθοί καθορίζονται ως ακολούθως.

1. Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος 1.883,23 + 414,31 2.297,54
2. Ηλεκτρολόγος 1.756,66 + 386,69 2.144,35
3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου 1.331,91 + 293,02 1.624,93

Σημείωση: (γ) Συμφωνείται ότι στα πλοία που υπηρετούν δύο (2) ή και περισσότεροι Οικονομικοί Αξιωματικοί ο ένας (1) ναυτολογείται ως Προϊστάμενος.

Άρθρο 2

Μισθός ασθενείας- Θέσεις Νοσηλείας

1. Ο μισθός ασθενείας είναι σε κάθε περίπτωση ίσος με το μισθό ενέργειας του άρθρου 1 παραγρ. 1 σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής στην ξηρά, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.

2. Οι αξιωματικοί δικαιούνται νοσηλειών Α' θέσεως νοσοκομείου ή κλινικής και τα κατώτερα πληρώματα Βα θέσεως.

Άρθρο 3

Αντίτιμο Τροφής

Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής των ναυτικών επί ή εκτός του πλοίου σε όσες περιπτώσεις δικαιούνται τούτου, είτε λόγω ασθενείας ή μη χορηγήσεως παρασκευασμένης τροφής, καθορίζεται τόσον για τους αξιωματικούς όσο και για το πλήρωμα εις ΕΥΡΩ 19,98.

Άρθρο 4

Προσαύξηση μισθού λόγω προσέγγισης σε λιμάνι εξωτερικού

1. Ο μισθός ενεργείας που ορίζεται από το άρθρο 1 παράγρ. 1 προσαυξάνεται υπό μορφή επιδόματος κατά ποσοστό 15% όταν τα πλοία που αφορά η παρούσα Σύμβαση επεκτείνουν τους πλόες των μέχρι των λιμένων Βρινδησίου, Αγκώνας, Κωνσταντινουπόλεως, Εφέσου και λιμένων της Κύπρου.

2. Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται μόνον για τις ημέρες όπου το πλοίο εκτελεί πλόες μέχρι των ως άνω λιμένων εξωτερικού κατ' επέκταση των δρομολογίων εσωτερικού, από της ημέρας του απόπλου του πλοίου εκ Πειραιώς ή άλλου Ελληνικού λιμένος αφετηρίας των δρομολογίων του (συνυπολογιζομένης) μέχρι της ημέρας του επανάπλου του σε αυτόν (μη συνυπολογιζομένης).

Άρθρο 5

Επίδομα ιματισμού

1. Εις τα μέλη του κατωτέρου πληρώματος καταβάλλεται πλέον του μισθού και ιδιαίτερο επίδομα για την αντιμετώπιση των δαπανών του ειδικού ιματισμού που πρέπει να φέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το επίδομα τούτο καθορίζεται μηνιαίως στο ποσό των ΕΥΡΩ 58,78.

2. Σε αντιστάθμισμα της ανωτέρω παροχής όλοι πρέπει να προμηθεύονται και να φέρουν τον ιματισμό εργασίας τους και τη στολή που προβλέπεται από το άρθρο 20 της παρούσης σύμβασης σε αντίθετη δε περίπτωση τούτο αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από μέρος του Πλοιάρχου.

3. Εάν ο πλοιοκτήτης παρέχει στα κατώτερα πληρώματα εξ ιδίων τον εν λόγω ιματισμό δεν καταβάλλεται εις αυτά το ανωτέρω επίδομα.

4. Σε όλα τα μέλη του πληρώματος χορηγούνται είδη καθαριότητος όπως, προσόψια, σαπούνι κοινό ενός χιλιόγραμμου ανά 15θήμερον καθώς και η αναγκαία ποσότητα σαπουνιού προσώπου.

Άρθρο 6

Αμοιβή Κυριακών

Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή ,δια τας μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφο 1 της παρούσης Συμβάσεως.

Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.

Άρθρο 7

Επίδομα γραμμών Δημόσιας υπηρεσίας (αγόνων)

1. Σε ολόκληρο το πλήρωμα περιλαμβανομένου του Πλοιάρχου και του Α Μηχανικού που εργάζεται σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε γραμμές για τις οποίες έχει συνασθεί Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων), χορηγείται ειδικό επίδομα εκ ποσοστού 7 % (επτά τοις εκατό) επί τού μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 για απασχόληση σε γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας (άγονες) επί 30 ημέρες . Για απασχόληση επί ολιγότερων των 30 ημερών καταβάλλεται αναλογία.

2. Η ειδική αυτή ρύθμιση γίνεται αποδεκτή από τούς Πλοιοκτήτες πέραν τής γενικής διατάξεως τού άρθρου 137 παρ.2 τού Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρ.Ε/Γ Πλοίων, λόγω των ειδικών συνθηκών πού επικρατούν στα πλοία των γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων).

Άρθρο 8

Ειδικά Επιδόματα

1. Στον Πλοίαρχο και τον Α' Μηχανικό καταβάλλεται για κάθε Σάββατο το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για τις ημέρες αργίας που προβλέπονται από το άρθρο 18 της παρούσης. Το ποσό αυτό, προσαρμοζόμενο προς την αντίστοιχη αμοιβή του πληρώματος που ορίζεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 13, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%.

2. Στους Αξιωματικούς καταστρώματος χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

α. Στον Πλοίαρχο Α' 54,06
β. Στον Ύπαρχο 41,91
γ. Στον Πλοίαρχο Β' 36,61
δ. Στον Πλοίαρχο Γ' 30,79

3. Στους Αξιωματικούς Μηχανής χορηγείται μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

α. Στον Μηχανικό Α' 54,06
β. Στον Μηχανικό Α/Β' 41,91
γ. Στον Μηχανικό Β' 36,61
δ. Στον Μηχανικό Γ' 30,79

4. Σε κάθε Αξιωματικό Ασυρμάτου χορηγείται μηνιαίο επίδομα συντήρησης ηλεκτρονικών οργάνων εκ 164,34 ΕΥΡΩ.

4α. Για την ιδιωτική ανταπόκριση των τηλεφωνημάτων του πληρώματος, ανεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό των τηλεφωνημάτων που γίνονται, καταβάλλεται στον Ασυρματιστή μηνιαίως το ποσό των 37,28 ΕΥΡΩ.

5. Στον Πλοίαρχο και τους Αξιωματικούς Καταστρώματος καταβάλλεται για την παραλαβή, έλεγχο στοιβασίας και επίβλεψη φορτοεκφορτώσεως οχημάτων πάγιο μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

α. Στον Πλοίαρχο μηνιαίως το ποσόν των 178,39
β. Στον Ύπαρχο « « « « 299,93
γ. Στον Υποπλοίαρχο « « « « 209,93
δ. Στον Ανθυποπλοίαρχο « « « « 182,2

6. Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς χορηγείται μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών ως ακολούθως:5α) Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς που απασχολούνται με την παραλαβή και επίβλεψη φορτοεκφόρτωσης οχημάτων καταβάλλεται επίδομα 9% επί του μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της Συλλογικής Συμβάσεως.

α. Στον Προϊστάμενο Οικον. Αξ/κό. 59,51

β. Στον Οικ. Αξ/κό Α' 44,59

γ. Στον Οικ. Αξ/κό Β' 33,88

7. Στον Αξ/κό Φροντιστή χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα 59,51

8. Στον Ηλεκτρολόγο του πλοίου για τις εργασίες μηχανοστασίου καθώς και για την επίβλεψη κλιματιστικών μηχανημάτων καταβάλλεται μηνιαίως το ποσόν των 133,23

9. Στον Ναύκληρο καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα 24,93

Στον Υποναύκληρο και Ξυλουργό καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα 15,00

10. Για την μεταφορά των τροφίμων εντός της αποθήκης, εντός ή εκτός ωρών εργασίας, καταβάλλεται αμοιβή στο προσωπικό τροφοδοσίας κατά τόννον. 37,77

11. Στους βοηθ. Φροντιστού που έχουν σχετικό πτυχίο, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα 57,63

12. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικό επίδομα διακυβερνήσεως (97,68 + 325,39) 431,53

13. Σε όλο το πλήρωμα του πλοίου χορηγείται επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 36,64

14. Στους Αξιωματικούς Μηχανής Α/Β', Β',Γ' χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα εκ ποσοστού 7% (επτά επί τοις εκατόν) επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 1 παραγρ.1, για την συντήρηση του ξενοδοχειακού και υδραυλικού εξοπλισμού και την εκτέλεση των σωληνουργικών εργασιών των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων. Για την εκτέλεση σωληνουργικών εργασιών του ξενοδοχειακού υδραυλικού τομέα δεν θα καταβάλλεται άλλη αμοιβή σαν έξτρα εργασία.

15. Στο κατώτερο προσωπικό μηχανής χορηγείται ειδικό επίδομα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των βοηθητικών μηχανημάτων του πλοίου 20,61

16. Για την εκτέλεση ΕΞΤΡΑ εργασιών, μη προβλεπομένων εις τον ειδικό πίνακα του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα στο κατώτερο πλήρωμα μηχανής, συμπεριλαμβανομένου και του Υδραυλικού εξ ΕΥΡΩ 36,91.

17. Στον Α Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για την επίβλεψη εκτελέσεως ΕΧΤΡΑ εργασιών. 331,90

Άρθρο 9

Ειδικές ρυθμίσεις

Το άρθρο 9 καταργείται, της αμοιβής των έξτρα εργασιών των Πρακτικών Μηχανικών και Θερμαστών ρυθμιζό-μενης με το άρθρο 29 της παρούσης.

Άρθρο 10

Εξόφληση μισθού και λοιπών αποδοχών

1. Η εξόφληση του μισθού και των πάσης φύσεως αποδοχών των ναυτικών γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός. Σε αντίθετη περίπτωση ο ναυτικός δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης ναυτολόγησής του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, δηλαδή λόγω βαριάς παράβασης υπό του Πλοιάρχου των έναντι του ναυτικού υποχρεώσεών του.

2. Μετά τη συμπλήρωση 15 ημερών εργασίας, από την ημερομηνία ναυτολόγησης, ο ναυτικός δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή (στις 15 κάθε μήνα), έναντι δεδουλευμένων αποδοχών.

3. Κατά την εξόφληση των αποδοχών χορηγείται στο ναυτικό αντίγραφο του λογαριασμού μισθοδοσίας του.

4. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της αδείας και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται στο 1/22 του μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1.

Άρθρο 11

Ώρες Εργασίας

Οι ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εν πλω και στο λιμάνι για όλους τους ναυτικούς που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ορίζονται σε (40) εβδομαδιαίως δηλαδή (8) ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, της εργασίας του Σαββάτου αμειβόμενης υπερωριακώς.

Άρθρο 12

Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών

1. Ειδικώς για το προσωπικό γενικών υπηρεσιών εν γένει, πλην των Ραδιοτηλεγραφητών, η οκτάωρη εργασία τους κατανέμεται από της 06.00 ώρας μέχρι 22.00 ώρας με μία διακοπή.

2. Οι ώρες νυκτοφυλάκων του προσωπικού των θαλαμηπόλων πάσης διαβάθμισης ορίζονται εν πλω από την 21.00 μέχρι της 06.00 της επομένης και εν όρμω από της 18.00 μέχρι και της 06.00 ώρας της επομένης, των πέραν του οκταώρου ωρών υπηρεσίας, αμειβομένων υπερωριακώς.

3. Λόγω των αυξημένων καθηκόντων του αρχιμάγειρα, ο οποίος εκτελεί και τις εργασίες σφαγέα και ζαχαροπλάστη για την εξυπηρέτηση του πληρώματος, ειδικότητες που δεν προβλέπονται στην σύνθεση των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων, καταβάλλεται εις τούτον πρόσθετη αμοιβή που αντιστοιχεί σε δέκα πέντε ώρες (15) υπερωριακής αμοιβής μηνιαίως, πέραν υπερωριών εξ άλλου λόγου.

Άρθρο 13

Υπερωριακή αμοιβή

1. Κάθε εργασία που εκτελείται από τους ναυτικούς εν πλω και στο λιμάνι, πέραν των κανονικών εργασίμων ημερών και ωρών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12 της παρούσης, περιλαμβανομένων και των εργασιών κατάπλου και απόπλου, θεωρείται πρόσθετη (υπερωριακή) και καταβάλλεται στους απασχολουμένους ναυτικούς πρόσθετη αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Το ποσόν του μηνιαίου μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 διαιρείται δια των ωρών της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης, τούτων εξευρισκομένων δια της διαιρέσεως των εβδομάδων του έτους δια δώδεκα μηνών και του πολλαπλασιασμού του εκ της διαιρέσεως ταύτης προκύπτοντος πηλίκου 4,3 επί τας ώρας της εκά-στοτε ισχυούσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης.

Βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, οι ώρες της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα τρεις (173).

2. Για την πρόσθετη (υπερωριακή) εργασία περί της οποίας η προηγούμενη παράγραφος, η προκύπτουσα εκ της εφαρμογής της υπερωριακής αμοιβής του ναυτικού προσαυξάνεται κατά 25%.

3. Οι εργασίες καθαρισμού των αυλών, των λεβήτων εν θερμώ και καθαρισμού των διπυθμένων είναι υποχρεωτικές έκτακτοι και αμείβονται με την πρόσθετη αμοιβή της προηγουμένης παραγράφου.

4. Οι πρόσθετες αμοιβές για πρόσθετη εργασία και αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου εκκαθαρίζονται κατά μήνα μαζί με την εξόφληση του μηνιαίου μισθού.

5. Για την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση του πληρώματος κατά τα Σάββατα και τις αργίες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 18 της παρούσης, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή η προσδιοριζόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξημένη κατά ποσοστό 50% για όλες τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης Σαββάτου και αργιών.

6. Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται παρακάτω πίνακες υπερωριακής αμοιβής:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΝ
Από 01/01/2019 - 31/12/2019 με μισθό ενεργείας
1/173
25% 50%
Α'ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ      
1. Ύπαρχος 10,89 13,61 16,34
2. Υποπλοίαρχος 10,16 12,7 15, 24
3. Ανθυποπλοίαρχος 8,85 11,06 13,28
Β. ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ      
1. Μηχανικός Α'/Β' 10,89 13,61 16,34
2. Μηχανικός Β' 10,16 12,7 15,24
3. Μηχανικός Γ' 8,85 11,06 13,28
Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 10,16 12,7 15,24
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (Ανω Των 8000 κοχ.)      
1. Προϊστ. Ηλεκτρολόγος 10,89 13,61 16,34
2. Ηλεκτρολόγος 10,16 12,7 15,2 4
3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου 7,7 9,63 11,55
Δ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1. Προϊστάμενος Αξ/κός Ασυρμάτου 10,89 13,61 16,34
2. Α ξ/κός Α/Τ Α' 10,16 12,7 15,24
3. Αξ/κός Α/Τ Β' 8,85 11,06 13,28
4. Προϊστάμενος Οικ. Αξ/κός 10,89 13,61 16,34
5. Οικον. Αξ/κός Α' 10,16 12,7 15,24
6. Οικον. Αξ/κός Β' 8,85 11,06 13,28
7. Φροντιστής 10,89 13,61 16,34
8. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτή-σεως διαμερισμάτων επιβατών - τραπεζαρίας - bars (Διπλωματούχος) 10,89 13,61 16,34
Ε: ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ  
1. Ναύκληρος 7,59 9,49 11,39
2. Υποναύκληρος 7,2 9 10,8
3. Ναύτης 6,96 8,7 10,44
4. Ναυτόπαις 5,58 6,98 8,37
ΣΤ: Κ ΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧ/ΝΗΣ  
1. Μηχανοδηγός Α 7,7 9,63 11,55
2. Μηχανοδηγός Β 7,01 8,76 10,52
3. Αρχιθερμαστής 7,34 9,18 11,01
4. Λιπαντής 6 ,97 8,71 10,46
5. Θερμαστής 6,87 8,59 10,31
6. Βοηθός ηλεκτρολόγου 7,7 9,63 11,55
7. Καθαριστής με αδ. Θερμαστού 6,87 8,59 10,31
8. Καθαριστής χωρίς αδ. Θερμαστού 5,47 6,84 8,21
Ζ: ΔΟΚΙΜΟΙ  
1. Δόκιμος Πλοίαρχος 5,51 6,89 8,27
2. Δόκιμος Μηχανικός 5,51 6,89 8,27
3. Δόκιμος Οικ/κός Αξ/κός 5,51 6,89 8,27
Η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
1. Βοηθός Φροντιστού 6,96 8,7 10,44
2. Μαθητευόμενος Βοηθός Φροντιστού 5,59 6,99 8,39
Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ      
1. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτή-σεως διαμερισμάτων επιβατών - τραπεζαρίας - bars 10,89 13,61 16,34
2. Αρχιθαλαμηπόλος 9,18 11,48 13,77
3 .Θαλαμηπόλος (άνδρας ή γυναίκα) 6,96 8,7 10,44
4. Επίκουρος (άνδρας ή γυναίκα) 5,58 6,98 8,37
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ  
1. Αρχιμάγειρος πλοίων 1501 κοχ και άνω 10,89 13,61 16,34
2. Αρχιμάγειρος πλοίων 501 κοχ μέχρι 1500 9,17 11,46 13,76
3. Αρχιμάγειρος πλοίων μέχρι 500 κοχ 8,51 10,64 12,77
4. Μάγειρος Α πλοίων μέχρι 1501 κοχ και άνω 9,18 11,48 13,77
5. Μάγειρος Α πλοίων 501-1500 κοχ 8,46 10,58 12,69
6. Μάγειρος Α πλοίων μέχρι 500 κοχ 7,41 9,26 11,12
7. Μάγειρος Β πλοίων 1501 κοχ και άνω 8,2 10,25 12,3
8. Μάγειρος Β πλοίων 501-1500 κοχ 6,96 8,7 10,44
9. Μάγειρος Γ πλοίων 1501 κοχ και άνω 6,96 8,7 10,44
10. Μάγειρος Γ πλοίων 501-1500 κοχ 6,25 7,81 9,38
11. Αρτοποιός 7,43 9,29 11,15
12. Ζαχαροπλάστης 9,2 11,5 13,8
13. Χυτροκαθαριστής 5,58 6,98 8,37

Άρθρο 14

Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Στα πληρώματα των πλοίων που αναφέρεται η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλεται ως δώρο ο μισθός ενός μηνός επ' ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και ο μισθός (15) ημερών επ' ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

2. Τα δώρα εορτών υπολογίζονται επί των πράγματι καταβαλλομένων παγίων και σταθερών αποδοχών ήτοι μισθού ενεργείας και επιδομάτων, περιλαμβανομένων και των υπερωριών.

3. Κατά την απόλυση του ο Ναυτικός δικαιούται και την καταβολή τής αναλογίας τού Δώρου Εορτών

Άρθρο 15

ΑΔΕΙΕΣ

1. Οι ναυτικοί δικαιούνται αδείας υπολογιζόμενης ως ακολούθως:

α. Για τους έχοντας διετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία εξήντα (60) ημέρες το χρόνο ή 5,00 για κάθε μήνα υπηρεσίας, για δε τις τυχόν ημέρες αντίστοιχο κλάσμα του μηνός.

β. Για τους έχοντας μέχρι (2) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία πενήντα δύο (52) ημέρες το χρόνο ή 4,33 για κάθε μήνα υπηρεσίας, για δε τις τυχόν ημέρες αντίστοιχο κλάσμα του μηνός.

2. Η αποζημίωση της άδειας υπολογίζεται επί του μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 που καθορίζεται από τη Συλλογική Σύμβαση, πλέον του επιδόματος Κυριακών και του αντιτίμου τροφής.

3. Οι άδειες σε όλους τους Αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα θα δύνανται να χορηγούνται και κατά την διάρκεια των επισκευών του πλοίου ή της ετήσιας επιθεωρήσεώς του, κατά την κρίσιν του Πλοιάρχου. Σε αντίθετη περίπτωση είτε αναβάλλεται η παροχή ταύτης για τον κατάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ως παρασχεθεί-σα, καταβαλλομένης στην περίπτωση αυτή στο ναυτικό της υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης αποζημίωσης.

4. H Αποζημίωση Αδείας και τροφοδοσίας θα καταβάλλεται στο Ναυτικό :

α. Κατά την απόλυσή του,

β. Εφ'όσον παραμένει ναυτολογημένος κατά την 31/12 εκάστου έτους και

γ. Σε ορισμένα πλοία τα οποία εκτελούν δρομολόγια Δημόσιας Υπηρεσίας (Άγονες γραμμές) κατά την 31/8 εκάστου έτους, αφού προηγουμένως έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ν' αποφεύγεται η μη παροχή της αδείας έναντι καταβολής χρηματικής αποζημίωσης.

Δύναται πάντως να χορηγηθεί η άδεια κατά την παραμονή του πλοίου σε λιμένα για επισκευές ή ετήσια επιθεώρηση, του ναυτικού υποχρεωμένου να αποδεχθεί την ούτω παρεχομένη άδεια.

Η χορήγηση της αδείας θα γίνεται το πολύ σε δύο τμήματα. Σε κάθε όμως περίπτωση, με την απόλυση του ναυτικού εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν άδεια.

Άρθρο 16

Διανυκτέρευση εις λιμένα

1. Κάθε πλοιοκτήτης υποχρεούται να ρυθμίζει τα της υπηρεσίας των πλοίων του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μία φορά τον μήνα κατά τους μήνας Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο και δύο φορές το μήνα κατά τους υπόλοιπους μήνες, η διανυκτέρευση των μελών του πληρώματος στο λιμάνι αφετηρίας ή στο λιμάνι προορισμού του δρομολογίου του πλοίου, κατά την επιθυμία του ναυτικού και εφόσον τούτο είναι δυνατόν.

2. Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας του πλοίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν καθίσταται δυνατή η διανυκτέρευση, καταβάλλεται στο ναυτικό για κάθε μη παρεχομένη διανυκτέρευση αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο ήτοι το 1/22 του υπό της Συλλογικής Συμβάσεως προβλεπομένου μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1.

3. Γ ια την παρεχομένη ως άνω άδεια διανυκτερεύσεως θα γίνεται από τον Πλοίαρχο μνεία στο ημερολόγιο του πλοίου που θα επικυρώνεται από την Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 17

Αξιωματικοί μηχανής και Θερμαστές

1. Ο Αξιωματικός μηχανής που παραμένει τη νύκτα στο πλοίον και εφόσον έχουν διαλυθεί οι φυλακές, δικαιούται τετραώρου υπερωρίας.

2. Στο προσωπικό του μηχανολεβητοστασίου που απασχολείται εκάστοτε στην εργασία εκκαπνισμού των αυλών των λεβήτων καταβάλλεται υπερωρία απλή, προσαυξημένη κατά τα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 13 οριζόμενα ποσοστά εφόσον η εργασία αυτή εκτελεί-ται κατά τις εργάσιμες ώρες, διπλή δε εφόσον εκτελείται κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

3. Το ειδικό μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται από το εδάφιον δ', της παραγρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσης χορηγείται και στους Πρακτικούς Μηχανικούς Γ' τάξεως.

Άρθρο 18

Ημέρες αργίας

1. Οι κατωτέρω κατονομαζόμενες θρησκευτικές εορτές θεωρούνται ως ημέρες αργίας. Εργασίες εκτελού-μενες κατά τις αργίες αυτές, εν πλω και στο λιμάνι αμείβονται υπερωριακώς, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 13 της Συλλογικής Σύμβασης.

α. Η 1η του Έτους.

β. Η εορτή των Θεοφανίων.

γ. Η Καθαρή Δευτέρα.

δ. Η 25η Μαρτίου.

ε. Η Μεγάλη Παρασκευή.

στ. Η Δευτέρα του Πάσχα.

ζ. Η ημέρα του Αγίου Γεωργίου.

η. Η 1η Μαΐου.

θ. Η ημέρα της Αναλήψεως.

ι. Η 15η Αυγούστου.

ια. Η 14η Σεπτεμβρίου.

ιβ. Η 28η Οκτωβρίου

ιγ. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου.

ιδ. Η ημέρα των Χριστουγέννων.

ιε. Η δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων.

ιστ. Οι ανεγνωρισμένες ως ημέρες αργίας τοπικές εορτές στους Ελληνικούς λιμένες εφόσον ναυλοχεί εις τίνα τούτων το πλοίο. Διευκρινίζεται ότι οι Κυριακές αμείβονται με το 22% που προβλέπει το άρθρο 6 της Συλλογικής Σύμβασης. Εάν όμως μία των ανωτέρω θρησκευτικών εορτών συμπέσει Κυριακή, εκτός του 22% ο ναυτικός εργαζόμενος θα αμείβεται και υπερωριακώς.

2. Δια τον υπολογισμό των Αργιών κατά μήνα, πολλα-πλασιάζεται ο μέσος μηνιαίος όρος των αργιών 1,33 (16 αργίες ετησίως δια 12 μήνες) με το 8 (ώρες εργασίας για κάθε αργία), ήτοι 10,67 ώρες μηνιαίως.

Άρθρο 19

Βιβλίο Υπερωριών

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υπερωρι-ακής απασχόλησης του πληρώματος τηρείται επιμελώς το υπό του άρθρου 157 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Επιβατηγών πλοίων προβλεπόμενο Βιβλίο υπερωριών και προσθέτων αμοιβών πληρώματος.

Άρθρο 20

Στολή

Οι Αξιωματικοί και τα μέλη του κατωτέρου πληρώματος υποχρεούνται να φέρουν κατά τις ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους την καθιερωμένη στολή του Εμπορικού Ναυτικού μετά των διακριτικών για κάθε κλάδο προσωπικού κατά βαθμό ή ειδικότητα.

Άρθρο 21

Εισφορές υπέρ της Εστίας Ναυτικών

Η μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών και των ναυτικών υπέρ της Εστίας Ναυτικών καθορίζεται από τις διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 92/1973, ως ετροποποιήθησαν από το άρθρο 22 του ν. 1085/1980. Η εισφορά αυτή, εισπραττόμενη παρά του ΝΑΤ αποδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Εστία Ναυτικών.

Άρθρο 22

Εισφορές- Κρατήσεις

1. Οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Ε.Ν. (ΝΑΤ-ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ-ΕΛΟΕΝ-ΚΕΑΝ) ως και Δημοσίου που βαρύνουν τους ναυτικούς, εκπίπτονται από τις πάσης φύσεως αποδοχές που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα της παρούσης.

2. Γίνεται κατ' αρχήν δεκτό το αίτημα της ΠΝΟ για τη σύσταση Ιδρύματος προβληματικών παιδιών ναυτικών και προς τούτο συμφωνείται όπως επιδιωχθεί κοινή συνάντηση των διοικήσεων των Εφοπλιστικών Ενώσεων και της Π.Ν.Ο. με σκοπό τη σύσταση του εν λόγω Ιδρύματος και καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του θεσμού και χρηματοδότησής του.

Άρθρο 23

Οικογενειακά Επιδόματα

Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό 2%, μη δυνάμενο ν' αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1085/1980 εισπραττόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς.

Το ανωτέρω ποσοστό, ομού μετά του εξ ενός επί τοις εκατόν (1%) ποσοστού συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 24

Επικουρική Ασφάλιση

Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012, 4336/2015, 4387/2016, ποσοστό εκ τρία και είκοσι πέντε τοις εκατό (3,25%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, μη δυνάμενο ν' αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 1220/1981, εισπραττόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την παροχή στους Έλληνες Ναυτικούς επικουρικής σύνταξης. Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των Νόμων 4052/2012, 4336/2015, 4387/2016, τρία και είκοσι πέντε τοις εκατό (3,25%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 25

Ναυτολόγηση

1. Τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη των συμβαλλομένων Οργανώσεων των ναυτικών που ανήκουν στην δύναμη της Π.Ν.Ο. κατά απόλυτον εκλογή του Πλοιοκτήτου.

2. Προκειμένου περί προσώπων που δεν ανήκουν στις Οργανώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο οι οργανώσεις αυτές με αίτηση των ενδιαφερομένων υποχρεούνται στην εγγραφή τούτων ως μελών τους εφόσον έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από τα Καταστατικά των Οργανώσεων.

3. Αναγνωρίζεται η αρχή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των μελών του πληρώματος ανδρών και γυναικών τόσον ως προς τη διαδικασία ναυτολόγησης όσον και ως προς τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας.

4. Οι ατομικές συμβάσεις ναυτολόγησης συνάπτονται για αόριστον χρόνο και με όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνους με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου επιτρέπεται μόνον σε μεμονωμένες ναυτολογήσεις ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρόκειται για τραβερσάδα, της τυχόν αμφισβήτησης ή διαφοράς παραπεμπόμενης στη διαιτησία του άρθρου 26 της παρούσης σύμβασης.

5. Αναγνωρίζεται η ανάγκη διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΓΕΝΕ, με σκοπό την αποτελεσματική διαμεσολάβηση για την εξεύρεση εργασίας στους ναυτικούς.

Άρθρο 26

Διαιτητική Επιτροπή

Για την επίλυση κάθε αμφισβήτησης ή διαφοράς που προκύπτει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων της παρούσης ορίζεται τριμελής Διαιτητική Επιτροπή αποτελούμενη:

1. Από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς ή τον παρ'αυτού οριζόμενο δικαστή.

2. Από ένα Πλοιοκτήτη οριζόμενο από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας .

3. Από ένα ναυτικό οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 27

Αποζημίωση λόγω διακοπής πλόων

Σε περίπτωση διακοπής των πλόων για οποιοδήποτε λόγο, πέραν των εξήκοντα (60) ημερών, καταβάλλεται στο πλήρωμα σε περίπτωση απόλυσής του αποζημίωση ίση προς τις αποδοχές είκοσι δύο (22) ημερών.

Άρθρο 28

Χαρακτηρισμός του Ναυτικού Επαγγέλματος

1. Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία.

2. Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέως και ανθυγιεινού και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομοθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του ΝΑΤ, για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδο-τικών ρυθμίσεων.

Άρθρο 29

Έξτρα εργασίες μηχανοστασίου

 • 1. Οι έξτρα εργασίες του μηχανοστασίου, εφ' όσον η εκτέλεσή τους ανατίθεται στους αξιωματικούς μηχανής και το κατώτερο προσωπικό μηχανοστασίου, αμείβεται ιδιαιτέρως.

Ο προσδιορισμός των εργασιών αυτών, ο καθορισμός της αμοιβής εκτέλεσής τους και ο τρόπος κατανομής αυτής στους αξιωματικούς μηχανής και στο κατώτερο προσωπικό μηχανοστασίου καθορίζονται ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΑΠΟ 01/01/2019 ΜΕΧΡΙ 31/12/2019

1. Άνοιγμα κυλίνδρων, εξάρμοση εμβόλου προς επιθεώρηση , μέτρηση καθαρισμό χιτωνίου και εμβόλου.

ΜΗΧΑΝΕΣ DIESEL (ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΟΙ)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

-- 251 401 510 661 870 910
ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ
25 0 400 500 650 800 900 ΑΝΩ
205,4 1€ 229,02 € 287,60 € 345,88 € 399,21 € 479,13 € 691,90 €

Παρατηρήση: Ειδικά για τις μηχανές DOXFORD και τύπου V προσαύξησης κατά 10% επί των ανωτέρω τιμών.

2. Πλήρης εξάρμοση κεφαλής εμβόλου και επιθεώρηση πύρων εμβόλων, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας παρ.1

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

-- 251 401 510 660 870 910
ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ
25 0 400 500 650 800 900 ΑΝΩ
319,2 1 € 388,52 € 473,28 € 517,48 € 585,56 € 691,90 € 904,52 €

3. Άνοιγμα κυλίνδρου για την αντικατάσταση χιτωνίου ή στεγανοποίηση αυτού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

-- 251 401 510 660 870 910
ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ
25 0 400 500 650 800 900 ΑΝΩ
343,2 7 € 399,21 € 532,52 € 638,67 € 798,30 € 957,93 € 1.117,89 €

4. Μονομερής εξάρμοση βαλβίδων εξαγωγής και εισαγωγής ως και επίτριψις αυτών ανά κύλινδρο.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

ΜΕΧΡΙ   181 251 410 510 660 870 900
  180 250 400 500 650 800 900 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΙΧΡΟΝΗ 88,64 € 118,31 € 133,24 € 147,96 € 162,4 2 € 177,34 € 236,86 € 293,53 €
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 57,24 € 64,96 € 80,05 € 88,64 € 97,47 € 106,48 € 118,31 € 136,24 €

5. Καθολική εξάρμοση του συστήματος STUFFING BOX βάκτρου εμβόλου προς αντικατάστασιν μεταλλικών παρεμβυσμάτων και επισκευή των παλαιών.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

251
ΕΩΣ 
400
410 
ΕΩΣ 
500
510
ΕΩΣ
650
660 
ΕΩΣ 
800
810 ΕΩΣ
900
910 ΚΑΙ ΑΝΩ
186,51 € 206,87 € 236,78 € 266,25 € 280,9 0 € 295,53 €

6. Εξάρμοση εδράνου βάσεως στροφάλου προς επιθεώρηση και περιστολή ελευθεριών άνω και κάτω ήμισυ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ

ΕΩΣ 250

251-350

351-450

451-550

551 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΆΝΩ ΗΜΙΣΥ

64,96 €

80,05€

106,50€

133,24 €

159,74€

ΚΑΤΩ ΗΜΙΣΥ

118,32€

134,12€

159,74€

1 86,50€

212,82 €

Παρατήρηση: Δια μηχανές διπλής ενέργειας προσαύξηση κατά 50%.

7. Εξάρμοση τριβέως ποδός διωστήρος προς επιθεώρηση και περιστολή ελευθεριών άνω και κάτω ήμισυ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΜΒΙΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

ΕΩΣ 250

251-350

351-450

451-550

551 και

ΑΝΩ

ΑΝΩ ΗΜΙΣΥ

88,64 €

106,49 €

134,12€

159,73 €

186,50 €

ΚΑΤΩ ΗΜΙΣΥ

84,82 €

101,89 €

128,53€

159,73 €

186,50 €

8. Εξόρμηση εδράνων σταυρού προς επιθεώρηση και περιστολή

ΕΩΣ 250

251-350

351-450

451-550

551 και ΑΝΩ

212,82 €

266,25€

319,19€

372,85€

403,9 2€

9. Για την αντικατάσταση εδράνου βάσεως και εφαρμογή αυτού, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας εξαγωγής του παλαιού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΙΣ Μ/Μ

ΑΝΩ ΗΜΙΣΥ

ΕΩΣ 250

251-350

351-450

451-550

551 και

ΑΝΩ

106,49€

134,12€

159,75 €

186,50 €

212,82€

ΚΑΤΩ ΗΜΙΣΥ

159,73 €

186,50 €

212,82€

239,52€

266,25€

10. Για την αντικατάσταση τριβέως ποδός διωστήρος και εφαρμογή αυτού, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας εξαγωγής του παλαιού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΜΒΙΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

ΕΩΣ 250

251-350

351-450

451-550

551 και

ΑΝΩ

ΑΝΩ ΗΜΙΣΥ

106,49€

134,12€

159,752 €

186,50 €

212,82€

ΚΑΤΩ ΗΜΙΣΥ

159,73 €

186,50 €

212,82€

239,52€

266,25€

11. Για την αντικατάσταση εδράνων σταυρού και εφαρμογή αυτών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας εξάρ-μοσης των παλαιών.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

ΕΩΣ 250

251-350

351-450

451-550

551 και

ΑΝΩ

ΑΝΩ ΗΜΙΣΥ

134,12 €

159,73 €

186,50 €

212,82€

239,56 €

ΚΑΤΩ ΗΜΙΣΥ

159,73 €

212,82 €

239,56 €

266,25 €

292,94 €

12. Για την επιθεώρηση και αντικατάσταση των βαλβίδων αέρος σαρώσεως ^RVALVE) κατά κύλινδρον euro 111,08

13. Καθολική εξάρμοση τηλεσκοπικών σωλήνων ψύξεως εμβόλων ανά έμβολο euro 146,70

14. Για την εξάρμοση, επισκευή ή αντικατάσταση των ασφαλιστικών επιστομίων και βαλβίδων προκινήσεως μηχανής, ανά τεμάχιο euro 183,56

15. Για την πλήρη εξάρμοση για επιθεώρηση στροβιλοφυσητήρος (TURBOCHARGER) δια κάθε τύπο:

VTP ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ NAPIER

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

EURO

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

EURO

ΜΕΧΡΙ 200

148,02

530-620

372,85

210-240

177,27

630-720

426,31

250 -320

212,82

720-820

479,13

330 - 420

266,25

820 και ΑΝΩ

585,55

430 - 520

319,56

   

ΛΕΒΗΤΕΣ (ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΙΣ)

16. Για την ετησία γενική επιθεώρηση επιστομίων και ασφαλιστικών.

Επίτριψις βαλβίδων, αλλαγή παρεμβυσμάτων, αναλόγως της διαμέτρου χαμηλής και υψηλής πιέσεως. Υπολογίζεται από 0-150 PSI ως χαμηλή πίεσις και 151 PSI και άνω ως υψηλή πίεσις:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ.Π. Υ.Π. Χ.Π . Υ.Π.
  EURO EURO EURO EURO
1" 26,72 29,44 53,23 56,14
1 1/2" 29,76 32,68 58,71 61,63
2" 32,04 34,76 63,8 66,77
2 1/2" 34,76 38,97 69,23 72,21
3" 35,98 40,52 75,91 77,43
3 1/2" 42,61 44,2 85,08 88,64
4" 48,04 51,58 95,81 99,49
5" 66, 06 68,56 116,92 123,6
6" 69,53 75,48 138,23 146
8" 85,13 94,85 147,11 179,85
10" 106,48 118,31 212,82 224,91

Παρατήρηση : Σε περίπτωση ολικής εξάρμοσης του επιστομίου η τιμή θα αυξάνεται κατά 75%.

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ

17. Εξάρμοση επιστομίων όλων των τύπων αναλόγως της διαμέτρου, επίτριψη βαλβίδων, καθαρισμός αλλαγή παρεμβυσμάτων.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ EURO EURO
1" 24,88 29,76
1 1/2 " 29,2 33,17
2" 32,2 35,97
2 1/2" 35,68 40,52
3" 37,77 42,98
3 1/2" 42,98 46,25
4" 48 51,56
4 1/2" 51,65 58,71
5" 58,71 65,19
5 1/2" 62,63 69,08
6" 69,82 77,43
8" 85,56 95,19
10" 106,85 119, 18

18. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ:Παρατήρηση: Σε περίπτωση ολοκληρωτικής εξάρμοσης του επιστομίου για επισκευή στο συνεργείο του πλοίου η τιμή προσαυξάνεται κατά 75%.

Για την επιθεώρηση των εδράνων στροφίων με βάση τη διάμετρο του άξονος.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΟΣ ΣΤΡΟΦΙΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

ΜΕΧΡΙ 100 106,49
101- 150 159,73
151-200 213,01
201 -250 266,25
251-300 294,53
301 και ΑΝΩ 325,5

19. Για την επιθεώρηση του ωστικού τριβέως στροφίου στροβίλου:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΟΣ ΣΤΡΟΦΙΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.

ΜΕΧΡΙ 100 118,31
101 - 150 189,42
151 - 200 254,18
201 - 250 325,5
251 - 300 328,73
301 και ΑΝΩ 443,51

Για την γενική επιθεώρηση του αεροσυμπιεστού, εμβόλου βαλβίδων κατά ιπποδύναμιν.20. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΕΩΣ EURO ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΕΩΣ EURO
ΜΕΧΡΙ 5 ΗΡ 80,05 21 - 30 ΗΡ 127,56
6 - 10 ΗΡ 90,66 31 - 40 HP 138,2
11 - 20ΗΡ 104,98 41 και ΆΝΩ 165,42

Γενική επιθεώρηση των αντλιών βασικών τύπων (υδραυλικό μέρος) και με βάση την απόδοση της αντλίας εις κυβικά μέτρα Μ3/Η και τον τύπο κάθε αντλίας.

21. ΑΝΤΛΙΕΣ: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ-ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ-ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.​

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ
ΕΙΣ Μ3/Η ΕΩΣ 20Μ3 108,78 201,63 201,63
21 - 50 201,63 286,01 234,94
51 - 100 286,01 386,13 385,15
101 - 200 383,55 476,86 476,86
201 - 300 508,85 572,14 572,14
301 - 400 572,14 667,83 667,83
401 - 500 667,83 763,11 763,11
501 - 600 763,11 858,35 858,35
601 - 800 858,35 953,9 953,9

22. Άνοιγμα κυλίνδρων εφαρμογή εμβόλων επίτριψη βαλβίδων, μετρήσεις κ.λπ ανά κύλινδρον

ΜΕΧΡΙ 200 201-300 301 και ΑΝΩ
122,52 € 159,73 € 206,87 €

23. Για την εξάρμοση χιτωνίου ανά κύλινδρον συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της παρ. 16

282,27 €

336,98 €

402,14 €

24. Για τον καθαρισμό εσωτερικώς των αυλών ψυγείων κυρίων μηχανών ύδατος και ελαίου, αντικατάσταση των ψευδαργύρων αναλόγως της ψυχομένης επιφανείας σε πόδια τετραγωνικά (FT2)

ΨΥΧ.ΕΠΙΦ EURO
ΕΩΣ 100 103 ,51
101- 200 178,34
201- 300 266,25
301- 600 354,91
601-1000 709,7
1001-1500 1060,26

25. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:Παρατήρηση: Για τον χημικό καθαρισμό δι' εμβαπτίσεως, πρόσθετος αμοιβή 100%.

Εργασία για εγκατάσταση ή αντικατάσταση δικτύων σωλήνων. Η τιμή της εργασίας προσδιορίζεται με βάση τη διάμετρο του σωλήνος ανά μέτρο.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ EURO ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
ΕΩΣ 1" 25,71
1” - 2” 48,04
2” - 3” 73,41
3” - 4” 99,01
4” - 6” 168,79
6” - 8” 216,72
8” - 10” 264,09
10” - 12” 337,59

E. H αναφερόμενη ανωτέρω για τις εργασίες αυτές αμοιβή αφορά ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται, κατα-νέμεται δε κατά δικαία κρίση του Α Μηχανικού.Παρατήρηση: Οι ανωτέρω τιμές προσαυξάνονται κατά 15% για συγκόλληση κάθε γωνίας ή φλάντζας και κατά 40% δια διπύθμενα και δυσπρόσιτους χώρους.

Η αμοιβή εργασίας περιλαμβάνει και κάθε εργασία αναγκαία για την εκτέλεση αυτής συμπεριλαμβανομένης της προεργασίας, κυρίας εργασίας αποπερατώσεως και αποκαταστάσεως της.

ΣΤ. Η εκτέλεση των εργασιών τούτων είναι υποχρεωτική δια τους αξιωματικούς της μηχανής, την ευθύνη δε της εκτελέσεως έχουν ο Πλοίαρχος και η διεύθυνση της πλοιοκτήτριας εταιρίας.

Ζ. Καθαρισμοί σχετικοί με την εκτέλεση των πιο πάνω έξτρα εργασιών γίνονται αποκλειστικά από το κατώτερο προσωπικό μηχανής.

Όσοι συμμετέχουν σ' αυτούς μοιράζονται εξ ίσου το 15% του ποσού το οποίον προβλέπεται ως συνολική αμοιβή της έξτρα εργασίας για την οποίαν έγιναν οι καθαρισμοί.

26. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Γενική εξάρμοση ηλεκτρομηχανής για καθαρισμούς καί περιοδική επιθεώρηση
Εξάρμοση πωμάτων κυλίνδρων,βαλβίδων εμβόλων καθώς επίσης όλων των εξαρτημάτων ή μηχανημάτων όπως ψυγείο νερού και αντλιών νερού.
Μερική εξάρμοση εδράνων βάσεως στροφαλοφόρου άξονα. Καθαρισμοί, επιθεωρήσεις, μετρήσεις διάφορες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.
Γενική άρμοση και δοκιμή λειτουργίας .
ΙΣΧΥΣ σε Κ W. Μέχρι 150
151 - 300
301 - 500
501- 700
701 ΚΑΙ ΑΝΩ
746,23
932,85
1132,54
1305,93
1820,41
Εξάρμοση μόνο των πωμάτων των κυλίνδρων για καθαρισμούς και επίτριψη βαλβίδων αναρροφήσεως και εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των οχετών εισαγωγής και εξαγωγής αέρος και καυσαερίων. ΙΣΧΥΣ σε Κ W. 151 - 300
301-- 500
501 - 700
700 ΚΑΙ AΝΩ
78,42
93,28
123,21
154,88
Εξάρμοση χιτωνίου για την αντικατάσταση ελαστικών δακτυλίων στεγανότητος ή αντικατάσταση του χιτωνίου. Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εξάρμοση του αντιστοίχου πώματος κυλίνδρου και εμβόλου ΙΣΧΥΣ σε Κ W. 151 - 300
301 - 500
501 - 700
701 και ανω
224,82
268,65
289,16
317,23
Εξάρμοση μεμονωμένου εμβόλου ή οποιουδήποτε εξαρτωμένου εξαρτήματος μηχανήματος Η αξία της εργασίας υπολογίζεται επιμεριστικά σαν μέρος της αμοιβής της εξάρμοσης της Ηλεκτρ/χανής.
27. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΙΣΧΥΣ ΚΥΡ. ΜΗΧ ΒΗΡ.  MEXΡΙ 5000
5001 - 10000
10001 και άνω
68,7
93,69
112,44
Ο καθαρισμός αναφέρεται στο μέρος του πετρελαίου ή του λαδιού, δηλαδή εξάρμοση του στοιχείου των αυλών και καθαρισμός διά εμβαπτίσεωςσέ χημική διάλυση. Αρμοση, δοκιμή στεγανότητος.Η πάραπάνω εργασία αναφέρεται είτε σε κυλίνδρικούς (αυλωτούς) είτε σε επίπεδους (ALPHA LAVAL) προθερμαντήρες.

Για την πωμάτωση αυλών γενικά : Για την πωμάτωση αυλού και από τα δύο ανοίγματα

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Για τον καθαρισμό των φίλτρων των βόθρων καταβάλλεται απλή υπερωρία κατά την διάρκεια του οκταώρου ή της φυλακής, χορηγουμένων των απαραιτήτων προστατευτικών μέτρων (γάντια, μάσκες κλπ).

 • Για τον καθαρισμό των δεξαμενών πετρελαίου ημερήσιας χρήσης (SERVICE TANK) για τον καθαρισμό των δεξαμενών ελαίου κυρίας μηχανής (LUB OIL-SUMP TANK) καταβάλλεται απλή υπερωρία κατά την διάρκεια του οκταώρου ή της φυλακής και διπλή υπερωρία πέραν του 8ώρου.

 • Ομοίως ως άνω για τον εσωτερικό καθαρισμό του θερμοδοχείου.

 • Ομοίως ως άνω για τον καθαρισμό και χρωματισμό των σεντινών μηχανοστασίου, σήραγγας και λάκκου.

 • Για τόν καθαρισμό των φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και λαδιού (DE LAVAL) καταβάλλεται στο κατώτερο πλήρωμα του μηχανοστασίου απλή Υπερωρία εντός του 8ώρου ή της φυλακής και διπλή υπερωρία πέραν του 8ώρου.

 • Οι αναφερόμενες για τις έξτρα εργασίες αμοιβές αφορούν ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται, κατα-νέμονται δε σε όσους συμμετείχαν σ' αυτές κατά δίκαιη κρίση του Α' Μηχανικού.

 • Καθαρισμοί σχετικοί με την εκτέλεση των πιο πάνω έξτρα εργασιών γίνονται αποκλειστικά από το κατώτερο προσωπικό μηχανής. Όσοι συμμετείχαν σ' αυτούς μοιράζονται εξ ίσου το 30% του ποσού το οποίον προβλέπεται σαν συνολική αμοιβή της έξτρα εργασίας για την οποίαν έγιναν οι καθαρισμοί.

 • Στον Α' Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού (air condition κ.λ.π.) εξ ΕΥΡΩ 119,70

 • Οι έξτρα εργασίες (βραστήρες, ατμολέβητες) που δεν αναφέρονται παραπάνω σαν ιδιαίτερα αμειβόμενες, αμείβονται μετά από ιδιαιτέρα συμφωνία

1. Δια την εκτέλεση υπό των ηλεκτρολόγων των ακολούθων εργασιών καθορίζεται πρόσθετος αμοιβή κατά περίπτωσιν ως εξής:

α. Για γενική επιθεώρηση και πλύσιμο, καθαρισμό, βερ-νίκωση και αντικατάσταση φθορών με αμοιβά κύριας ηλεκτρογεννήτριας ή της ηλεκτρογεννήτριας ασφαλείας εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, εξάρμοση και άρμοση των πωμάτων και της ψηκτρογεφύρας - ψυ-κτροθηκών - ψηκτρών, λείανση δακτυλίων ή συλλέκτου και γενικά για κάθε εργασία συντήρησης καταβάλλεται ποσόν εκ 90,90 ευρώ.

β. Για εξάρμοση και άρμοση ηλεκτροκινητήρα, εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, επανατοποθέτηση με τον ίδιο ή με εφεδρικό, μετά τον καθαρισμό πλύσιμο, αντικατάσταση, των φθορών με αμοιβή βερνίκωση και γενικά για κάθε επιβαλλόμενη εργασία συντήρησης, ευθυγράμμισης και παρακολούθησης της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, καταβάλλεται η παρακάτω αμοιβή.

Για ηλεκτροκινητήρες έως 5 ίππους

32,72

Γ ια ηλεκτροκινητήρες άνω των 5 ίππων έως 10 ίππους

49,02

" 10 20

65,46

" 20 30

81,84

30 άνω

98,26

γ. Χειριστήρια Ηλεκτροκινητήρα βαρούλκου κρενίου ή γερανογέφυρας.

Για την γενική επιθεώρηση χειριστηρίου του ηλεκτροκινητήρα βαρούλκου κρενίου ή γερανογέφυρας (με ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος) για γενική επιθεώρηση, εξάρμοση, καθαρισμό, ρύθμιση, λείανση επαφών, αντικατάσταση των φθορών, δοκιμαστική λειτουργία και άρμοση , καταβάλλεται το ποσόν 22,70 ΕΥΡΩ.

δ. Κιβώτιο αντιστάσεων Ηλεκτροκινητήρα (εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος).

Για την γενική εξάρμοση των αντιστάσεων του ηλεκτροκινητήρα (βαρούλκου Κρενίου ή Γερανογέφυρας) αντικατάσταση των φθορών και αντιστάσεων ελέγχου της μόνωσης και γενικά την εκτέλεση κάθε επιβαλλόμενης εργασίας συντήρησης επί των αντιστάσεων για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, την δοκιμαστική λειτουργία και την άρμοση του κιβωτίου αντιστάσεων, καταβάλλεται το ποσόν των 48,64 ΕΥΡΩ.

ε. Επιθεώρηση Φρένου (βαρούλκου, κρενίου ή γερανογέφυρας).

Για την γενική επιθεώρηση φρένου του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, εξάρμοση, αντικατάσταση πηνίου ή φερμουίτ, ρύθμιση, καθαρισμό και γενικά για κάθε εργασία συντήρησης, καταβάλλεται το ποσόν των 29,48 ΕΥΡΩ.

στ. Αντικατάσταση και Εγκατάσταση γραμμών τροφο-δοτήσεως τοποθέτηση καλωδίου.

 • i. Για κάθε γενική αντικατάσταση τροφοδοτικής γραμμής καταβάλλεται αμοιβή 2,59 ΕΥΡΩ για κάθε μέτρο καλωδίου, διατομής έως 10 mm2.

 • ii. Για κάθε καλώδιο άνω των 10mm2 καταβάλλεται αμοιβή 4,44 ΕΥΡΩ για κάθε μέτρο.

ζ. Για τη παροχή ρεύματος, από ηλεκτροδότες του πλοίου, σέ φ/γ ψυγεία αυτοκίνητα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή 0,56 Ευρώ ανά όχημα. Το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τά 200,00 Ευρώ μηνιαίως.

Άρθρο 30

Φορτοεκφόρτωση οχημάτων

1. Στο κατώτερο προσωπικό καταστρώματος που ασχολείται στη φορτοεκφόρτωση και έχμαση των οχημάτων, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ως ακολούθως:

α. Γ ια κάθε φορτηγό συρόμενο ή επικαθήμενο αυτοκίνητο (νταλίκες, τροχόσπιτα κ.λπ.) δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως 1,95 ΕΥΡΩ. Για φορτοεκφόρτωση και έχμαση (κοτσάρισμα-ξεκοτσάρισμα) ασυνόδευτων επικαθήμε-νων οχημάτων επί πλέον 1,07 Ευρώ ανά όχημα

β. Για κάθε άλλο φορτηγό αυτοκίνητο παντός τύπου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως 1,32 ΕΥΡΩ.

γ. Για κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο ή τρίκυκλο, δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως 0,56 ΕΥΡΩ και για κάθε δίκυκλο 0,27 ΕΥΡΩ.

2. Η καταβολή κατά μήνα των κατά τα ως άνω ποσών στους δικαιούχους γίνεται αναλογικά σε καθένα από αυτούς. Ως προς το ναύκληρο και υποναύκληρο, το αναλογούν εις αυτούς ποσόν προσαυξάνεται κατά ποσοστό (10%) του απομένοντος υπολοίπου ανακατανεμομένου εξ ίσου μεταξύ των υπολοίπων μελών του κατωτέρου πληρώματος καταστρώματος.

Για χρόνο υπηρεσίας ολιγότερο του μηνός καταβάλλεται στους δικαιούχους ανάλογο κλάσμα του αντίστοιχου ποσού.

Οι ως άνω πρόσθετες αμοιβές σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζονται με οποιαδήποτε άλλη παροχή ούτε συμπεριλαμβάνονται σε οποιονδήποτε συμφωνηθέντα κλειστό μισθό.

Άρθρο 31

Διεθνείς Συμβάσεις

Συμφωνείται η εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων για την υγιεινή, την ενδιαίτηση και την ασφάλεια των εργαζομένων στα πλοία και η καταβολή προσπάθειας για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληρώματος.

Άρθρο 32

Σχολές Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν.

Συμφωνείται η από κοινού προσπάθεια προς την Πολιτεία για την λειτουργία Σχολών Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν. όλων των ειδικοτήτων (καταστρώματος, μηχανής και γενικών υπηρεσιών).

Άρθρο 33

Δρομολόγια Εξπρές

1. Σε κάθε περίπτωση κατά τον καθορισμό, την έγκριση και την εκτέλεση των δρομολογίων πρέπει να προνοείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από τους πλοιοκτήτες η παραμονή των πλοίων στο λιμάνι αφετηρίας τουλάχιστον έξη (6) ώρες πριν από τον απόπλου για το επόμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρασχεθεί στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα ο αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης καθώς και προετοιμασίας του πλοίου για το επόμενο δρομολόγιο.

2. Αν κατ' εξαίρεση αυτό δεν καθίσταται δυνατόν ή αποφασίζεται και εκτελείται έκτακτο δρομολόγιο κατά τη διαδικασία του ν. 2932/2001 ή του Κ.Δ.Ν.Δ. η περί εγκρίσεως του οποίου απόφαση κοινοποιείται στην Π.Ν.Ο., καταβάλλεται στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα πρόσθετη αμοιβή όπως καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους αυτού του άρθρου.

3. Δρομολόγια για τα οποία καταβάλλεται στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα του πλοίου η κατά την επομένη παράγραφο 7 πρόσθετη αμοιβή, θεωρούνται εκείνα για την εκτέλεση των οποίων το πλοίον αποπλέει από το λιμάνι αφετηρίας ή προορισμού κατά περίπτωσιν πριν περάσουν τουλάχιστον έξη (6) ώρες από τον κατάπλου του πλοίου στο αντίστοιχο λιμάνι αφετηρίας ή προορισμού.

4. Για τον υπολογισμό της πρόσθετης αμοιβής αθροίζονται οι ώρες πρόωρης αναχώρησης του πλοίου εβδο-μαδιαίως, δηλαδή προ της συμπληρώσεως 6 ωρών από της αφίξεως στο λιμάνι και το άθροισμα διαιρείται δια του αριθμού 8, το δε πηλίκο αποτελεί τον αριθμό των δρομολογίων για τα οποία καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή.

5. Ειδικά, προκειμένου περί πλοίων τα οποία έχουν τακτικές καθημερινές αναχωρήσεις από το λιμάνι αφετηρίας καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τα πέραν των (5) δρομολογίων κάθε εβδομάδα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 προσδιορισμού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται σε ημερόπλοια καθώς και σε πλοία τοπικών γραμμών, εκτός εάν τα πλοία αυτά εκτελούν δρομολόγια ή επεκτείνουν τα δρομολόγια τους τις νυκτερινές ώρες, δηλ. 23.00 μέχρι 07.00 ώρας.

7. Για την πρόσθετη αυτή απασχόληση καταβάλλεται στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα πρόσθετη αμοιβή υπολογιζόμενη ως εξής:

α. Εφ' όσον η διάρκεια του κυκλικού ταξιδιού (δηλαδή μετάβαση στον λιμένα ή τους λιμένας προορισμού και επιστροφή στο λιμένα αφετηρίας) είναι μεγαλύτερη των 12 ωρών, η αμοιβή είναι ίση προς το 1/30 των συνολικών μηνιαίων αποδοχών.

β. Εάν είναι μικρότερη των 12 ωρών είναι ίση προς το ήμισυ της προβλεπόμενης αμέσως παραπάνω αμοιβής.

γ. Εάν είναι μικρότερη των 6 ωρών η αμοιβή είναι ίση προς το ήμισυ της προβλεπομένης από το παραπάνω εδάφιο β.

8. Ειδικά για τα πλοία δρομολογιακών γραμμών στις οποίες έχει ήδη με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρισθεί και καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για την αιτία αυτή με όρους και προϋποθέσεις ευνοϊκότερες από αυτές που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν οι ευνοϊκότεροι αυτοί όροι και προϋποθέσεις οι οποίοι και θεωρούνται όροι αυτής της σύμβασης.

Άρθρο 34

Αποζημίωση Πλοιάρχου

Σε περίπτωση ανυπαιτίου απόλυσης του Πλοιάρχου από τον Πλοιοκτήτη χωρίς την συναίνεση του Πλοιάρχου, καταβάλλεται, όπως και στους άλλους ναυτικούς, η προβλεπόμενη αποζημίωση του άρθρου 76 ΚΙΝΔ. Αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απόλυσης του Πλοιάρχου, λόγω λήξης της περιόδου εξοικείωσης στα ταχύπλοα.

Άρθρο 35

Δόκιμοι Αξιωματικοί

Διευκρινίζεται ότι τα καθήκοντα και δικαιώματα των εκπαιδευομένων στα πλοία σπουδαστών προσδιορίζονται από ειδικές διατάξεις και είναι διαφορετικά από εκείνα των δοκίμων.

Άρθρο 36

Σύνθεση πληρωμάτων Καταμαράν

Γίνεται κατ' αρχήν δεκτό το αίτημα της Π.Ν.Ο. για τον καθορισμό της σύνθεσης του πληρώματος των πλοίων Καταμαράν λόγω της ιδιαιτερότητας στα πλοία της κατηγορίας αυτής και συμφωνείται ότι η εφικτή λύση που πρέπει να δοθεί θα είναι ανάλογη με τις εξελίξεις στη κατηγορία αυτή των πλοίων.

Άρθρο 37

Συνδικαλιστικές Συνδρομές

Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στην ΠΝΟ των συνδικαλιστικών συνδρομών των ναυτικών κατά τον χρόνο της εργασίας των σε όλες τις κατηγορίες πλοίων καθορίζεται ως ακολούθως:

Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού έλαβαν υπ' όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγρ. 2 του Συντάγματος , σε συνδυασμό με την οικεία ερμηνευτική δήλωση περί των γενικών όρων εργασίας, εις τους οποίους περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και υπόχρεου είσπραξης και απόδοσης προς τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις της υπό των Οικείων Καταστατικών προβλεπομένης συνδρομής των μελών τους.

β. Τις διατάξεις του α.ν. 3276/1944 περί Συλλογικών Συμβάσεων στην ναυτική εργασία.

γ. ’Ότι οι διατάξεις του ν. 1264/1982 δεν έχουν εφαρμογή για τις Ναυτεργατικές Οργανώσεις.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού της Π.Ν.Ο. βάσει των οποίων η μηνιαία συνδρομή των ναυτικών προς την Ομοσπονδία ορίζεται εκάστοτε από τη Διοίκηση της Π.Ν.Ο. η οποία καθορίζει τον τρόπο είσπραξης αυτών, συμφώνησαν τα κατωτέρω ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των υπέρ της Π.Ν.Ο. συνδικαλιστικών συνδρομών.

1. Η μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή των Αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα υπό Ελληνική σημαία πλοία οποιασδήποτε χωρητικότητας και κατηγορίας προς την Π.Ν.Ο. καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, ανα-κοινουμένης προς τις οικείες εργοδοτικές Οργανώσεις και τους εκπροσώπους των πλοιοκτητριών Εταιρειών.

2. Επειδή οι ναυτικοί, λόγω της φύσεως της εργασίας των, δεν έχουν την ευχέρεια της τακτικής και έγκαιρης πληρωμής της συνδρομής των προς την Π.Ν.Ο. οι πλοιοκτήτες αποδέχονται όπως η είσπραξη των συνδρομών τούτων και η απόδοση τους στην Π.Ν.Ο. πραγματοποιείται κατά την ακόλουθη διαδικασία.

α. Οι Πλοίαρχοι, κατά την εξόφληση των αποδοχών των ναυτικών υποχρεούνται να παρακρατούν από όλα τα μέλη του πληρώματος τη μηνιαία συνδρομή τους προς την Π.Ν.Ο. όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

β. Οι Πλοίαρχοι υποχρεούνται, με την εκκαθάριση που στέλνουν στον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλοίου, να αποστέλλουν και κατάσταση των συνδρομών που κράτησαν από το πλήρωμα για λ/σμό της Π.Ν.Ο. Η κατάσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του ναυτικού, την ειδικότητα και το Μ.Ε.Θ., αντίγραφο δε αυτής να αποστέλλεται από τον Πλοίαρχο και στην Π.Ν.Ο.

γ. Για όσα μέλη του πληρώματος, δεν επιθυμούν να καταβάλουν τη συνδικαλιστική συνδρομή , οι πλοίαρχοι θα παίρνουν από αυτά σχετική δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην κατάσταση που προορίζεται για την ΠΝΟ, ως δικαιολογητικό μη εισπράξεως της αντίστοιχης συνδικαλιστικής συνδρομής.

δ. Οι πλοιοκτήτες ή οι διαχειριστές των πλοίων, βάσει των ανωτέρω καταστάσεων των πλοιάρχων υποχρε-ούνται ν' αποδίδουν στην Π.Ν.Ο. τα εισπραχθέντα ανά τρίμηνο ή σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το πολύ ανά εξάμηνο. Η απόδοση των εισπραττομένων θα αποδεικνύεται μόνον με το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξεως, εξοφλημένο από τον Ταμία της Π.Ν.Ο.

ε. Σε περίπτωση καθυστερήσεως αποδόσεως στην Π.Ν.Ο. των συνδρομών πέραν του τριμήνου ή εξαμήνου κατά τ' ανωτέρω, τα οφειλόμενα ποσά επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο.

Άρθρο 38

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία που δρομολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου περί Ακτοπλοΐας του ΝΔ 187/73 (Άρθρα 164 έως 180 α) και του ν. 2932/2001 όπως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 39

Ισχύς παρούσης

Η ισχύς της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως άρχεται από 01/01/2019 και λήγει την 31/12/2019, συνετάγη δε εις τρία αντίτυπα και έλαβαν τα συμβαλλόμενα μέρη από ένα, το δε τρίτον υποβάλλεται εις το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για κύρωση σύμφωνα με το Νόμο.

Γ ια τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Μ!ΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

Για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ

Τα Ναυτεργατικά Σωματεία

1. Διά την Π.Ε. Πλοιάρχων ΕΝ

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

2. Διά την Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ.

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

3. Διά τον Πανελλήνιο Συνδ. Οικ/κών Αξ/κών Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΩΝΗΣ

4. Διά την Π.Ε. Φροντιστών ΕΝ

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΣ

5. Διά την Π.Ε. ΑΡΧΙΘ/ΛΩΝ Θαλαμηπόλων Ε.Ν.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

6. Διά την Π.Ε. Πρακτικών Πλοιαρχών -Κυβερν. Ε.Ν.

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

7. Διά την Π.Ε. Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν. Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ

Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!