Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/004/000/2495/2019 Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των τελωνειακών και των χημικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Δ/νση: Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χ. Μιχαήλ, Ν. Νομικός 
Τηλ.: 210 6479248 
Fax: 210 6424529 
e-mail: petrochemicals@gcsl.gr Αθήνα, 

26-06-2019

Αρ. Πρωτ.: 30/004/000/2495

ΠΡΟΣ: Ολες τις Χ.Υ.

Eσωτερική Διανομή 

Γραφείο Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ 
Δ/νση Ενεργειακών, 
Βιομηχανικών και 
Χημικών Προϊόντων 
Δ/νση Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης Εργαστηρίων 
Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των τελωνειακών και των χημικών υπηρεσιών»

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γ.Χ.Κ. στον τομέα των πετρελαιοειδών και ειδικότερα σ’ αυτόν των υγρών καυσίμων, οι Χημικές Υπηρεσίες συνδράμουν τεχνικά και επιστημονικά τις Τελωνειακές Αρχές σε όλη την επικράτεια κατά την εφαρμογή της Τελωνειακής νομοθεσίας.

Η συνεργασία των Υπηρεσιών μέσω συγκρότησης μικτών επιτροπών Χημικών και Τελωνειακών υπαλλήλων, περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών σε φορολογικές αποθήκες υγρών καυσίμων, σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υποκειμένων υγρών καυσίμων και σε μετρητές ροής υγρών καυσίμων σε εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών.

Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζεται το νομικό πλάισιο, περιγράφεται ο τρόπος συγκρότησης των μικτών επιτροπών και παρέχονται οδηγίες για τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία των Χημικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών και την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας .

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά μόνο τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και οι οποίες εκτελούνται από μικτές επιτροπές Χημικών και Τελωνειακών Υπαλλήλων στον τομέα των υγρών καυσίμων:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

α) Μετρήσεις δεξαμενών καυσίμων (Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις - Φυσική απογραφή αποθεμάτων)

Προμετρήσεις, δηλαδή προσδιορισμός της υπάρχουσας ποσότητας καυσίμου στην δεξαμενή, με τη χρήση ειδικής μετροταινίας και τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του περιεχομένου καυσίμου. Με τη χρήση του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής, προσδιορίζεται ο όγκος του καυσίμου που περιέχεται στην δεξαμενή και μπορεί επίσης να προσδιοριστεί και η μάζα του περιεχομένου καυσίμου.

Επιμετρήσεις , δηλαδή προσδιορισμός της στάθμης δεξαμενής με χρήση ειδικής μετροταινίας και τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του περιεχομένου καυσίμου, μέσω δειγματοληψίας και προσδιορισμού της πυκνότητας του καυσίμου. Με τη χρήση του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής, προσδιορίζεται ο όγκος του καυσίμου που περιέχεται στην δεξαμενή και μπορεί επίσης να προσδιοριστεί και η μάζα του περιεχομένου καυσίμου.

Φυσική Απογραφή των Αποθεμάτων, δηλαδή προσδιορισμός του περιεχομένου κάθε φορολογικής αποθήκης (δεξαμενής), η οποία γίνεται την τελευταία ημέρα κάθε μήνα με σκοπό να διαπιστωθεί από την Τελωνειακή Υπηρεσία η συμφωνία λογιστικού και φυσικού υπολοίπου.

β) Ογκομέτρησηεπανογκομέτρηση δεξαμενών καυσίμων

Αρχική Ογκομέτρηση και Επανογκομέτρηση Φορολογικών Αποθηκών , δηλαδή έλεγχος της διαδικασίας ογκομέτρησης με σκοπό τη σύνταξη ογκομετρικού πίνακα δεξαμενής προϊόντων που υπόκεινται σε αναστολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

γ) Ογκομέτρηση αγωγών και σωληνώσεων, δηλαδή προσδιορισμός του όγκου αγωγών και σωληνώσεων σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.

δ) Δειγματοληψία καυσίμων δηλαδή παραλαβή δείγματος από τη δεξαμενή με σκοπό την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης ή τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων που απαιτούνται από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

Δειγματοληψία μπορεί επίσης να γίνει μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας με επισήμανση και σφράγιση των δειγμάτων τα οποία ανήκουν στην Φορολογική Αποθήκη και τηρούνται με ευθύνη και επιμέλεια της εταιρίας στο δικό της χώρο. Η δειγματοληψία διεξάγεται κατά την επιμέτρηση της δεξαμενής, κατά την ανακύκλωση καυσίμων , κατά τον έλεγχο φορολογικής αποθήκης κ.λ.π.

ε) Αναμίξεις-Μεταβολές προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

Αναμίξεις-Μεταβολές προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ, δηλαδή η ανάμιξη προϊόντων για την παραγωγή ενός νέου το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας (TARIC ) πχ προσθήκη FAME σε Diesel 10ppm για παραγωγή BioDiesel.

στ) Χρωματισμός – Ιχνηθέτηση , δηλαδή προσθήκη χρωστικής και ιχνηθέτη όπου απαιτείται από τη Νομοθεσία παρουσία του χημικού κατά περίπτωση. Δείγμα υποβάλλεται στην Χημική Υπηρεσία για ποσοτικό προσδιορισμό των ιχνηθετών SY 124 (και κινιζαρίνης κατά περίπτωση), φασματοφωτομετρικώς.

ζ) Χημική ανάλυση δείγματος (ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Χημική Ανάλυση Δείγματος, εκτελείται στο εργαστήριο της Χημικής Υπηρεσίας μετά την υποβολή του δείγματος από την Τελωνειακή Υπηρεσία. Προκειμένου περί δειγμάτων υγρών καυσίμων οι αναλύσεις εκτελούνται στα διαπιστευμένα εργαστήρια της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Πρόκειται για εργασία ογκομέτρησης διαμερίσματος/των δεξαμενής/δεξαμενών) βυτιοφόρου οχήματος που προορίζεται να μεταφέρει υποκείμενα καύσιμα. Διεξάγεται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, από επιτροπή που αποτελείται από Τελωνειακό, Χημικό και αρμόδιο Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας .

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Πρόκειται για έλεγχο των μετρητών των εγκαταστάσεων Φορολογικών Αποθηκών για τη διαπίστωση της ακρίβειας και του «σφάλματος». Οι έλεγχοι μπορεί να γίνονται κατά την εγκατάσταση του μετρητή (αρχικός έλεγχος), σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως (συνήθως μετά από βλάβη ή μετεγκατάσταση μετρητή), ή όποτε κρίνει σκόπιμο η Τελωνειακή Υπηρεσία.

Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπής για εκτέλεση εργασιών:

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Τελωνείο με την οποία ζητείται η Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση των εργασιών, κατά περίπτωση. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου μεριμνά για τη συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση των εργασιών. Αποστέλλει έγγραφο στην οικεία Χημική Υπηρεσία, για τον ορισμό χημικού για τη συμμετοχή του στην υπό σύσταση Επιτροπή. Κατά περίπτωση, το έγγραφο απευθύνεται και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να οριστεί αρμόδιος μηχανικός και αναπληρωτής του για τη συμμετοχή του στην υπό σύσταση Επιτροπή.

Στο έγγραφο της Τελωνειακής Αρχής καθορίζεται η φύση των εργασιών, ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια διεξαγωγής τους καθώς και οι διατάξεις κατ’εφαρμογή των οποίων πρόκειται να συγκροτηθεί η επιτροπή.

Η Χημική Υπηρεσία προβαίνει εγγράφως στον ορισμό χημικού και αναπληρωτή και ο Προϊστάμενος του Τελωνείου εκδίδει Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μετά το πέρας των εκτελούμενων εργασιών στις δεξαμενές καυσίμων φορολογικών αποθηκών συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο καταμέτρησης το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Για άλλες εργασίες, π.χ. ογκομετρήσεις βυτιοφόρων ή ελέγχους μετρητών κ.λ.π., συντάσσονται Πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Εφαρμοζόμενες σχετικές διατάξεις :

Νόμοι

1) ν.1571/1985 (ΦΕΚ Α΄92) «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 2008/1992(ΦΕΚ 15Α΄) και ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α΄), (άρθρο 20α παράγραφος 1 όπου μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

«1. Οι αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ. στον τομέα των πετρελαιοειδών ορίζονται ως εξής:

(α) Φυσικοχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια της εισαγωγής, διακινήσεως, αποθηκεύσεως, διανομής και εμπορίας.

(β) Σύμπραξη με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων υπουργείων στις μετρήσεις των πετρελαιοειδών. Στις μετρήσεις περιλαμβάνονται και οι ογκομετρήσεις των δεξαμενών των υγρών καυσίμων και των υγραερίων, καθώς και οι έλεγχοι ακριβείας των ογκομετρητών μεγάλης παροχής υγρών καυσίμων…»

2) ν. 2960/2001( ΦΕΚ Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με τις διατάξεις του άρθρου 183 παράγραφος 2 του οποίου προβλέπεται ότι : «οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους συμμετέχουν σε κοινές επιτροπές με τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ογκομετρήσεων των δεξαμενών και άλλων αποθηκευτικών χώρων, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων για ορισμένες χρήσεις.»

3) ν. 3054/2002 (Α΄230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»

4) ν. 4608/19/25-4-2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α΄), άρθρο 31

Σημειώνεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 προβλέπεται ότι οι ισχύουσες περί ογκομετρήσεων διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ για δεκαοκτώ (18) μήνες για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαϊας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια. Συνεπώς μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος οι ογκομετρήσεις θα γίνονται πλέον μόνον από διαπιστευμένους φορείς.

Υπουργικές ΑποφάσειςΑποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ

1) Η αριθμ. T. 3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ «Περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών, δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υγρών καυσίμων κλπ και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την συγκρότησιν αυτών».

2) Η αριθμ. Τ.1259/32/18-4-2019 ΑΥΟ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ’ αριθμ. Τ.3200/25-305-1968 ΑΥΟ).

3)Η αριθμ. 30/009/517/2012/12 ΑΥΟ(Β΄3256) «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»

4) Η αριθμ. 30/005/648/19-9-2013 A.Y.O. (Β΄2406) «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δαμοφορολογικών επιβαρύνσεων», όπως ισχύει

5) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 ΚΥΑ (Β΄1156) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προιόντων.»

6)Η αριθμ. 30/002/000/8644/23-12-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ (Β΄4267) «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς»

7) Υ.Α. Αρ. 91354, («Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», Φ.Ε.Κ. 2983/Β΄/2017) 10) Η αριθμ. 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β΄ 968 και 1238) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ .Ε.)

8) Η αριθμ.ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ(Β΄2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»

9) Η αριθμ. 30/004/000/539/07-03-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄803) «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις»

Ειδικότερα, η συνδρομή οργανικών μονάδων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εργασιών στον τομέα των υγρών καυσίμων στις Τελωνειακές αρχές εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, προβλέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

1. ν.1571/1985 (ΦΕΚ Α΄92) «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 2008/1992(ΦΕΚ 15Α΄) και ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α΄ 95), (άρθρο 20α παράγραφος 1 όπου μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

«1. Οι αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ. στον τομέα των πετρελαιοειδών ορίζονται ως εξής:

(α) Φυσικοχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια της εισαγωγής, διακινήσεως, αποθηκεύσεως, διανομής και εμπορίας.

(β) Σύμπραξη με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων υπουργείων στις μετρήσεις των πετρελαιοειδών. Στις μετρήσεις περιλαμβάνονται και οι ογκομετρήσεις των δεξαμενών των υγρών καυσίμων και των υγραερίων, καθώς και οι έλεγχοι ακριβείας των ογκομετρητών μεγάλης παροχής υγρών καυσίμων…»

2. ν. 2960/2001( ΦΕΚ Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με τις διατάξεις του άρθρου 183 παράγραφος 2 του οποίου προβλέπεται ότι : «οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους συμμετέχουν σε κοινές επιτροπές με τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ογκομετρήσεων των δεξαμενών και άλλων αποθηκευτικών χώρων, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων για ορισμένες χρήσεις.»

3. Η αριθμ. 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ .Ε.)» ΄Aρθρο 55 3 (γ) (αα), στο οποίο προβλέπεται ότι, μεταξύ άλλων, στις αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ. εμπίπτει «η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και σε άλλες αρμόδιες αρχές και η επίλυση τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας»

Ειδικότερες διατάξεις για την διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών αναφέρονται στα επί μέρους Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!