Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1270/16-11-2000 Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του ν.1882-90

YΠΟΙΚ 1105028/9067/ΔE-B`/ΠOΛ. 1270/16.11.2000

Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του ν.1882/90

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1065606/7222/ΔE-B`/ 18.7.2000 (ΦEK 951 B`/31.7.2000) απόφασης του Υπουργού Oικονομικών που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/98 (ΦEK 238 A`/22.10.98), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1) Με την 1065606/7222/ΔE - B`/18.7.2000 A.Y.O., εξαιρούνται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων συμφωνητικών και καθορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής συμφωνητικών για όλους γενικά τους υπόχρεους υποβολής συμφωνητικών σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 όπως ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι, η παραπάνω Υπουργική Απόφαση καταλαμβάνει MONO τα συμφωνητικά ή άλλου είδους καταρτιζόμενα έγγραφα τα οποία εκ του περιεχομένου των καθώς και των αναφερομένων σ` αυτά όρων αποτελούν συμφωνητικά, που, μέχρι την έκδοση αυτής, υποβάλλονταν στις αρμόδιες ΔOY προς θεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90, όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2386/96 και της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν. 2682/99.

Τονίζεται ότι, οι εξαιρέσεις που θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2386/96 και της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν. 2682/99, για συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους: με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τους Δήμους και τις κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/86, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν επηρεάζονται από όσα η 1065606/7222/ΔE-Β`/18.7.2000 A.Y.O. καθορίζει.

Ακόμα, διευκρινίζεται ότι, συμφωνητικά και διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (π.χ. ν. 820/78, ν. 2065/92, ν. 2238/94, κ.τλ.) ή από Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Oικονομικών, εξακολουθούν να ισχύουν και δε θίγονται από την 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O.

2) Εξαιρετικά, συμφωνητικά, των οποίων προβλέπεται άμεση θεώρηση των ιδίων από ΔOY, βάσει Υπουργικών Αποφάσεων που δεν υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Oικονομικών, τα οποία (συμφωνητικά αυτά) συντάσσονται μέχρι 31.12.2000, θα θεωρούνται από τις αρμόδιες ΔOY σύμφωνα με την προϊσχύσασα διαδικασία και θα συμπεριληφθούν και στις καταστάσεις των αντίστοιχων τριμήνων που πρέπει να υποβληθούν, όπως ορίζεται στην 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O.. Τονίζεται ότι τα συμφωνητικά της περίπτωσης αυτής, που καταρτίζονται από την 1.1.2001, δε θα προσκομίζονται τα ίδια προς θεώρηση στις ΔOY, αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες τριμηνιαίες καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες προς θεώρηση (των καταστάσεων αυτών) ΔOY, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O. και στις προθεσμίες που καθορίζονται σ` αυτή.

3. Διευκρινίζεται ότι, συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως της 1065606/7222/ΔE-B`/ 18.7.2000 A.Y.O., δηλαδή μετά την 31.7.2000, τα οποία θεωρήθηκαν εκ παραδρομής εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα από τις ΔOY με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, θα συμπεριληφθούν και στην αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη υποβολή των συμφωνητικών αυτών, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, αίρονται με την υποβολή της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία θα συμπεριληφθούν. Περαιτέρω, λόγω της πρώτης εφαρμογής των νέων διαδικασιών που προβλέπονται από την 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O. και του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής αυτών, τ` ανωτέρω θα ισχύσουν και για τα συμφωνητικά που συντάχθηκαν από 1.7.2000, ημερομηνία ισχύος της παραπάνω A.Y.O., μέχρι 31.7.2000.

4. Επίσης, τονίζεται ότι, οι τριμηνιαίες καταστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή, θεωρούνται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου, άλλως τα συμφωνητικά, που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές, είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την 1065606/7222/ΔE-B'/18.7.2000 A.Y.O. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2523/97.

Ειδικά, για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη τριμηνιαία κατάσταση (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου), μπορεί να υποβληθεί, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι 20 Ιανουαρίου 2001.

Αρμόδια για την θεώρηση των τριμηνιαίων καταστάσεων είναι η Δημόσια Oικονομική Υπηρεσία (ΔOY) που φορολογούνται οι συμβαλλόμενοι επιτηδευματίες και σε περίπτωση που και οι δύο συμβαλλόμενοι ή και περισσότεροι είναι επιτηδευματίες, τότε αρμόδια για την θεώρηση είναι η ΔOY που φορολογείται ο κάθε συμβαλλόμενος επιτηδευματίας.

5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κάθε κατάσταση, που θα υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία θα συμπεριλαμβάνει MONO τα συμφωνητικά του αντίστοιχου τριμήνου και θα θεωρείται από την αρμόδια ΔOY.

Συνεπώς, αν σε κάποια κατάσταση περιλαμβάνεται συμφωνητικό που ανήκει σε άλλο προηγούμενο και όχι στο αντίστοιχο τρίμηνο, τότε, το συμφωνητικό αυτό θα διαγράφεται από την κατάσταση αυτή (από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔOY) και θα συμπεριλαμβάνεται (από τον υπόχρεο επιτηδευματία) σε συμπληρωματική κατάσταση του τριμήνου στο οποίο ανάγεται το συμφωνητικό αυτό, η εκπρόθεσμη υποβολή της οποίας (συμπληρωματικής κατάστασης), συνεπάγεται τις κυρώσεις και την επιβολή προστίμων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Συμφωνητικά, με τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις συμπληρώσεις, μεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κτλ., επί των αρχικών συμφωνητικών, συμπεριλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση και στην στήλη 'Λοιπές παρατηρήσεις' γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευματία, σχετική μνεία του αρχικού συμφωνητικού και της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην ΔOY.

6. Αν, στις υποβληθείσες στην ΔOY τριμηνιαίες καταστάσεις, περιλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίστηκαν σε ξένες γλώσσες, τότε ο υπόχρεος επιτηδευματίας μαζί με την κατάσταση, θα καταθέτει άπαξ δήλωση του ν. 1599/86, όπου θα δηλώνει ότι υποχρεούται, με δαπάνες του, σε επίσημη μετάφραση των ξενόγλωσσων συμφωνητικών, που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη κατάσταση ή που τυχόν θα συμπεριληφθούν σε άλλες επόμενες καταστάσεις, οποτεδήποτε ζητηθεί τούτο από την αρμόδια ΔOY (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου για αξιοποίηση κ.τλ.).

7. Ακόμα, με την παράγραφο 1 της 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O., οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔOY των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους και αφορούν πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Από την στενή γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου, προκύπτει ότι, στην εξαίρεση αυτή υπάγονται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις MONO για τα συμφωνητικά που καταρτίζουν με τους πελάτες τους, επιτηδευματίες ή μη φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αφορούν πράξεις που σχετίζονται με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις, δεν εξαιρούνται για άλλα συμφωνητικά που καταρτίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90, με επιτηδευματίες ή τρίτους. Τα άλλα αυτά συμφωνητικά θα καταχωρούνται σε τριμηνιαίες καταστάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔOY προς θεώρηση, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υποβολής που ορίζεται στην παράγραφο 2 της 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται παραπάνω.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι και οι πελάτες επιτηδευματίες των ως άνω Χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής (στην αρμόδια προς θεώρηση ΔOY) τριμηνιαίας κατάστασης, για τα συμφωνητικά και MONO για αυτά που αφορούν σε πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που καταρτίζουν με τις χρηματιστηριακές αυτές επιχειρήσεις είτε απ` ευθείας, είτε με την μεσολάβηση τρίτου (επιτηδευματία).

Αντίθετα, για συμφωνητικά, που καταρτίζονται μεταξύ Χρηματιστηριακής επιχείρησης και τρίτου, καθώς και μεταξύ τρίτου και πελάτη (της χρηματιστηριακής επιχείρησης) επιτηδευματία για λογαριασμό του οποίου μεσολάβησε ο τρίτος για την κατάρτιση των συμφωνητικών που ορίζει η εν λόγω Υπουργική Απόφαση μεταξύ χρηματιστηριακής επιχείρησης και του πελάτη αυτής (ο οποίος τρίτος δεν δύναται ο ίδιος να εκτελεί χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για τις συγκεκριμένες πράξεις που αφορούν σε μετοχές εισηγμένες στο X.A.A.), οι επιχειρήσεις αυτές (χρηματιστηριακή επιχείρηση, πελάτης επιτηδευματίας τρίτος επιτηδευματίας), δεν εξαιρούνται και κατά συνέπεια υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔOY τους, τριμηνιαία κατάσταση για τα μεταξύ των συμφωνητικά, όπως καθορίζεται στην 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O.

8. Τέλος, για διευκόλυνση τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπαλλήλων της ΔOY, επισυνάπτουμε στην παρούσα υπόδειγμα για την σύνταξη της τριμηνιαίας κατάστασης, το οποίο δύναται να μεταβάλλεται ως προς τον τύπο, σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις δυνατότητες κάθε επιτηδευματία, όχι όμως ως προς το περιεχόμενο που πρέπει να είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που ορίζονται στην 1065606/7222/ΔE-B`/18.7.2000 A.Y.O.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!