Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 35963/ΓΔ1.410/2019 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.

Αριθμ. 35963/ΓΔ1.410

ΦΕΚ B 1800 - 22.05.2019

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (Α’ 98),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Ε,

γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (Α’ 168),

δ)του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

στ) του ν. 4446/2016 (Α’ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»,

ζ) του ν. 4314/2014 (Α’ 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17,18 και 58 παρ. 3 αυτού, όπως ισχύουν,

η) του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,

θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006,

ι) του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,

ια) της υπουργική απόφαση 83071/ΕΥΘΥ 781/4.8.2016 (Β’ 2643/25-8-2016) «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

ια) το αρ. πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β 3240/7-8-2018) όπως ισχύει,

ιβ) το αρ. πρωτ. οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 «Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 5860/28-12-2018),

ιγ) τη με αρ. πρωτ. 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 εγκύκλιο «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6),

ιδ) την αρ. οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β’ 5171/ 16-11-2018) «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005»,

ιε) την αρ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν. 4270/2014» (ΑΔΑ 65ΟΦΗ-36Κ).

2. Τις με αρ. πρωτ. οικ. 35598/357/27-6-2018 από 21/1/2019 και από 22/4/2019 εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες που προέρχονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πλην των εξαιρουμένων στο άρθρο 2 της παρούσης:

1. η έγκριση, έκδοση και υπογραφή των τεχνικών δελτίων προτεινομένων πράξεων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

2. η έγκριση, έκδοση και υπογραφή των τεχνικών δελτίων προτεινομένων πράξεων των συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς πόρους έργων που αναλαμβάνει ως δικαιούχος το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

3. η υπογραφή των προτάσεων και των συμφώνων χρηματοδότησης ως αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης όλων των συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς πόρους και άλλες πηγές χρηματοδότησης έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

4. η έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α, εφόσον το ποσό κατά ΚΑΕ/Α.Λ.Ε. ή η δαπάνη είναι από 200.001 ευρώ ως

10.000.000 και εφόσον δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αποτέλεσμα του εγκριθέντος προϋπολογισμού,

5. ο συντονισμός των ενεργειών για την καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του,

6. η έκδοση αποφάσεων χρηματοδότησης-επιχορήγησης των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Ε.Α.Α. έως 10.000.000 €.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από την Υπουργό τα οποία προέρχονται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εκτός των αποφάσεων ανάληψη ς/ανάκλη ση ς υποχρεώσεων που υπογράφονται από τον αρμόδιο διατάκτη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας.

Άρθρο 2

Από τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην αναφερόμενη στο άρθρο 1 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό:

1. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

2. η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

3. η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου και η παραπομπή στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους των γνωμοδοτήσεων των Τμημάτων του Ν.Σ.Κ.,

4. η κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού και Απολογισμού του Υπουργείου,

5. η πρόταση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

6. η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Υπουργείου, του Σ.ΕΠ.Ε., καθώς και των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., του Μ.Τ.Π.Υ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,

7. η έγκριση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., η τροποποίηση αυτών εφόσον μεταβάλλεται το οικονομικό αποτέλεσμα, καθώς και η έγκριση των ισολογισμών και των απολογισμών αυτών, από 10.000.001 € και άνω

8. η έκδοση εντολών ελέγχου ή ερευνών σε εποπτευόμενους οργανισμούς,

9. η έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού πιστώσεων δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και παγίων προκαταβολών των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., του Μ.Τ.Π.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., καθώς και η τροποποίηση αυτών,

10. η έκδοση αποφάσεων χρηματοδότησης-επιχορήγησης των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Ε.Α.Α. από 10.000.001 € και άνω,

11. η έκδοση αποφάσεων καθορισμού αμοιβών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων και αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων,

12. η έκδοση αποφάσεων ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων

Άρθρο 3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σ’ αυτόν και την έκδοση σχετικών οδηγιών, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους,

2. την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα,

3. την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου,

4. την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους,

5. την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών με τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και οδηγίες στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πρακτικής και νομολογίας, αρμοδιότητας περισσοτέρων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους,

6. τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, σωματείων κ.λπ. αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους,

7. την παραπομπή θεμάτων σε άλλες δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες για γνωμοδότηση ή μελέτη, αρμοδιότητας περισσοτέρων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους,

8. τα έγγραφα η έκδοση των οποίων απαιτεί τη σύμπραξη περισσοτέρων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

9. τις απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων,

10. την έκδοση γενικών οδηγιών και ερμηνευτικών εγκυκλίων που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (και η γνωμοδότηση έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό),

11. την έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α, εφόσον το ποσό κατά ΚΑΕ/Α.Λ.Ε. ή η δαπάνη είναι από 100.001 ευρώ έως 200.000 ευρώ και εφόσον δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αποτέλεσμα του εγκριθέντος προϋπολογισμού.

12. τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών του Υπουργείου, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.,

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προσυπογράφει τα έγγραφα του τομέα ευθύνης του, τα οποία υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα πλην των εγγράφων που άπτονται της αρμοδιότητας διατάκτη όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Α. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σε αναφορές υπηρεσιών και ιδιωτών,

2. τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές, με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία,

3. τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε θέματα που μπορούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία στοιχεία,

4. την υπογραφή εγγράφων και πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση υπουργικών αποφάσεων,

5. τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών και οργανώσεων επί θεμάτων για τα οποία έχει απαντήσει ή λάβει θέση η πολιτική ηγεσία,

6. τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σ’ αυτούς και την έκδοση σχετικών οδηγιών, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους,

7. την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα,

8. την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου,

9. την παραπομπή θεμάτων σε άλλες δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες για γνωμοδότηση ή μελέτη,

10. την παροχή στατιστικών στοιχείων,

11. τις πράξεις για τη θέση εγγράφων στο αρχείο,

12. τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες αναφορές φορέων ή πολιτών που υποβλήθηκαν αναρμόδια, 13. τη διαβίβαση εγγράφων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση,

14. την υπογραφή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από τις Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται,

15. τις εκθέσεις απόψεων και θέσεων επί θεμάτων των Διευθύνσεων κατά λόγο αρμοδιότητας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή άλλο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για προσφυγές, αγωγές, αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων, οι οποίες προσυπογράφονται από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου, καθώς και παροχή σχετικών στοιχείων,

16. την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) και των άρθρων 4 και 5 του ν. 3448/2006 (Α’ 57), καθώς και την έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου προσυπογράφουν τα έγγραφα του τομέα ευθύνης τους, τα οποία υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

Β. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση πίστωσης για διορισμούς, προαγωγές, μεταθέσεις, μετατάξεις και λοιπές μεταβολές του προσωπικού,

2. τη διαβίβαση αιτημάτων στο Γ.Λ.Κ. για αύξηση των διαθέσιμων ποσοστών πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό και λοιπές μεταβολές τακτικού προϋπολογισμού,

3. την πρόταση στο Γ.Λ.Κ. για εγγραφή και μεταφορά πιστώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και από άλλες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως ποσού,

4. την πρόταση στο Γ.Λ.Κ. για κατανομή κατά Α.Λ.Ε. του εσόδου που προέρχεται από το 20% που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) ανεξαρτήτως ποσού,

5. τα έγγραφα προς τους εποπτευόμενους φορείς για την παροχή εκ μέρους τους, των στοιχείων που απαιτούνται για την σύνταξη των δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς το

Υπουργείο Οικονομικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και προς κάθε άλλο αρμόδιο από το νόμο φορέα.

Γ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών των εποπτευομένων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., το ποσό κατά ΚΑΕ/Α.Λ.Ε. ή η δαπάνη είναι μέχρι 100.000 ευρώ, και δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αποτέλεσμα του εγκριθέντος προϋπολογισμού,

2. τα έγγραφα προς τους εποπτευόμενους φορείς, για την παροχή στοιχείων αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, για την άσκηση του προβλεπόμενου ελεγκτικού και εποπτικού έργου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Δ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την έκδοση χρηματικών καταλόγων καταλογισμού για περικοπές αποδοχών, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που απορρέουν από την εφαρμογή νόμων, συμβάσεων κλπ κατόπιν απόφασης καταλογισμού του αρμόδιου διατάκτη.

2. την υπογραφή διαβιβαστικών για το άνοιγμα λογαριασμών από τους υπολόγους στην Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής,

3. τα έγγραφα προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την παροχή στοιχείων αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου,

4. τα έγγραφα προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου και υλοποιούνται από αυτούς,

5. τον ορισμό των υπευθύνων λογαριασμών του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4242/2014, της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2362/1995 και της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει,

6. την έκδοση απόφασης ορισμού και αντικατάστασης υπολόγων Χ.Ε.Π. ανεξαρτήτως ποσού καθώς και τις αποφάσεις ορισμού και αντικατάστασης υπολόγων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

7. τον ορισμό των υπαλλήλων που εξετάζουν τα δικαιολογητικά, εκκαθαρίζουν τη δαπάνη, καταρτίζουν την εντολή πληρωμής των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

8. την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την κατανομή του ποσού του 20% του άρθρου 14, παρ. 4 του ν. 3996/2011.

Άρθρο 5

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Α. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές ή Υπηρεσίες ή ιδιώτες με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία απλού περιεχομένου,

2. τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε θέματα αρμοδιότητάς τους ή κοινοποιούνται προεδρικά διατάγματα ή άλλες πράξεις,

3. τα διαβιβαστικά ή υπομνηστικά έγγραφα και τα έγγραφα με τα οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία των υποθέσεών τους,

4. τους στατιστικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που εκδίδονται και επαναλαμβάνονται περιοδικά, εφόσον έχει καθοριστεί εφάπαξ ο τύπος, η μορφή, ο βαθμός ασφάλειας και οι αποδέκτες,

5. τις ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν,

6. την έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία,

7. τα διαβιβαστικά έγγραφα, απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων,

8. τα υπομνηστικά έγγραφα σε θέματα που δεν έχουν το γενικότερο ενδιαφέρον της Διεύθυνσης,

9. τις πράξεις για θέση εγγράφων στο Αρχείο.

Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού Π/Υ και την αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων και δημοσιονομικών αναφορών στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Γ.Λ.Κ. μέσω του Portal. Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την εντολή πληρωμής μισθών και άλλων αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου και την εκκαθάριση αυτών,

2. τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων και τις βεβαιώσεις για φορολογική και κάθε άλλη νόμιμη χρήση που αφορούν μισθολογικές αποδοχές,

3. τις εξουσιοδοτήσεις προς τις Δ.Ο. Υ. για την εξόφληση ή είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των δικαιούχων,

4. τα έγγραφα παροχής στοιχείων για πρόβλεψη δαπανών του Τμήματος,

5. τις βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού προς τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς,

6. τα έγγραφα αποστολής μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και δικαιολογητικών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο,

7. τα έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων κρατήσεις αποδοχών και εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως,

8. τη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των υπόχρεων για την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1256/1982 στο Ελεγκτικό Συνέδριο,

9. την αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, 10. την αρμοδιότητα εκκαθαριστή των αποδοχών όλων των μισθοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληρωμής Δαπανών:

1. την υποβολή καταστάσεων, δηλώσεων, φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στις Δ.Ο.Υ., στο Γ.Λ.Κ., στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet) κ.λπ. που αφορούν πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού. Ε. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε. και την αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων και δημοσιονομικών αναφορών στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Γ.Λ.Κ. μέσω του Portal,

2. την παρακολούθηση μέσω του Διαχειριστή Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων,

3. τη διαχείριση των χρηματορροών του Π.Δ.Ε. και την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης και εφαρμογής αυτού.

ΣΤ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης και Πληρωμής Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε. από τους υπολόγους - διαχειριστές και τους υπευθύνους λογαριασμών,

2. τη διαχείριση και την παρακολούθηση των πράξεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Επάρκειας που διαθέτει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, μετά την κατακύρωση των σχετικών διαγωνισμών, αναθέσεων και συμβάσεων,

3. την εκπαίδευση και την ενημέρωση των υπολόγων - διαχειριστών των έργων του Π.Δ.Ε. σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής,

4. την αποστολή των φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου μέσω taxisnet και την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων που αφορούν πληρωμές του Π.Δ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδας,

5. την εκκαθάριση των δαπανών του Τμήματος και την αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 6

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Προμηθειών και Μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΣΕΑ και οι κατωτέρω διοικητικές πράξεις και ενέργειες, πλην των εξαιρουμένων στα άρθρα 7 και 8 της παρούσης ως εξής:

1. η έκδοση Εγκυκλίων και Οδηγιών, με τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και οδηγίες στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πρακτικής και νομολογίας,

2. οι απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης αιτήσεων, υπομνημάτων, αναφορών, παραπόνων και καταγγελιών πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υπηρεσιών του Υπουργείου,

3. τα έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία και λοιπούς φορείς, στην Ε.Ε., ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς στο εξωτερικό, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Κυβερνητικής πολιτικής και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα,

4. όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Υπουργείου (εξαιρουμένων των εποπτευομένων φορέων του), καθώς και η έκδοση των πράξεων που υπογράφονται από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και αφορούν αποσπάσεις και μετατάξεις του πάσης φύσεως προσωπικού από και προς τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ και τις Εταιρείες του Δημοσίου,

5. τις αποφάσεις τρίμηνης μετακίνησης του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, όπως ισχύει, για το προσωπικό των ΚΚΠ, του ΕΚΚΑ, του ΕΙΚ και του ΚΕΑΤ,

6. η τοποθέτηση, μετακίνηση και μετάθεση Προϊσταμένων Τμημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου,

7. η χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων των υπηρεσιών του υπουργείου,

8. η έκδοση αποφάσεων χορήγησης - σύνδεσης και ορισμού τελών συσκευών κινητής τηλεφωνίας,

9. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ),

10. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε, στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών,

11. οι αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών,

12. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρώτριας Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Ειδικής Γραμματέως για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και λοιπών εκπροσώπων του Υπουργείου,

13. η έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό,

14. η κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, καθώς και η πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη χορήγηση εξουσιοδότησης πραγματοποίησης προμηθειών,

15. η έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο, 16. η έγκριση προκηρύξεων, τευχών διαγωνισμών, πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων και η υπογραφή συμβάσεων, καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης για έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου από του ποσού των 200.001 ευρώ και άνω,

17. η έγκριση πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμού ενστάσεων και παραλαβής έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου, από του ποσού των 200.001 ευρώ και άνω, καθώς και η έγκριση σχεδίων απόφασης υλοποίησης έργων με ίδια μέσα συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλαμβάνει το Υπουργείο,

18. τα ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο,

19. η έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογιζόμενης δαπάνης και ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών, προμηθειών και έργων από του ποσού των 200.001 ευρώ και άνω κατά Α.Λ.Ε. και κατά περίπτωση,

20. η έκδοση αποφάσεων και εντολών για εκτέλεση έργων ή προμηθειών για διενέργεια διαγωνισμών, η έκδοση αποφάσεων κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και η υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτονται από του ποσού των 200.001 ευρώ και άνω, που αναλαμβάνει το Υπουργείο,

21. η έκδοση αποφάσεων προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, η κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και η υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη ανέρχεται από του ποσού των 200.001 ευρώ και πάνω, για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου,

22. τα έγγραφα και πράξεις που αφορούν στη προπαρασκευή και τη συμμετοχή του Υπουργείου στις διακλαδικές Ασκήσεις του ΓΕΕΘΑ, 23. τις πράξεις εξουσιοδότησης υπαλλήλων για χειρισμό εθνικά Διαβαθμισμένου Υλικού, 24. την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την οικονομική υποστήριξη των Σχεδίων ΠΣΕΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από την Υπουργό και τα οποία προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες του Υπουργείου.

Άρθρο 7

Από τις αρμοδιότητες που ανήκουν στις αναφερόμενες στο άρθρο 6 Διευθύνσεις εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό:

Α. Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών:

1. ο διορισμός, η σύνθεση, συγκρότηση και ανασύνθεση των Διοικήσεων, των Διοικητικών Συμβουλίων, των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η συγκρότηση και ο ορισμός μελών όλων των συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας, υπηρεσιακών συμβουλίων και όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του Υπουργείου,

2. όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου,

3. η τοποθέτηση, μετακίνηση και μετάθεση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και αυτοτελών Τμημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου,

4. ο ορισμός υπαλλήλων ως εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα και λοιπά άλλων φορέων στο εσωτερικό και εξωτερικό,

5. η απόφαση για απονομή ηθικών αμοιβών,

6. ο προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού στο Υπουργείο και στους εποπτευόμενους φορείς,

7. οι διαδικασίες για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στον Ο. Α.Ε.Δ.,

8. ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2336/1995),

9. η έγκριση αποφάσεων του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. για παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων του από τους Αντιπροέδρους, τα μέλη του Δ.Σ., τους ανώτερους υπαλλήλους και προϊσταμένους Υπηρεσιών του Οργανισμού (άρθρο 4, παρ. 3 ν. 2956/2001),

10. οι αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).

Β. Αυτοτελής Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων:

1. οι διμερείς συμφωνίες και τα πρωτόκολλα συνεργασιών,

2. οι απαντήσεις της χώρας μας σε καταγγελίες και παρατηρήσεις στο πλαίσιο των ελεγκτικών οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Συλλογικών Καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της ευρώπης,

3.η συγκρότηση της εθνικής αντιπροσωπείας για την τριμερή συμμετοχή της χώρας μας στην ετήσια Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας,

4.η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους τους τομείς,

5. οι εκθέσεις για την εφαρμογή των διεθνών κειμένων, τα οποία έχει κυρώσει η χώρα μας,

6. η υποβολή στη Βουλή

α) προς κύρωση των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και των Πρωτοκόλλων και

β) προς ενημέρωση του Σώματος, των Διεθνών Κανόνων Εργασίας (Συμβάσεων, Συστάσεων, Πρωτοκόλλων), που υιοθετούνται από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας της Δ.Ο.Ε., με τη σχετική εισήγηση περί της δυνατότητας κύρωσης ή εφαρμογής τους.

Άρθρο 8

Εξαιρούνται επίσης και παραμένουν στην Υπουργό και οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας για αποσπάσεις και μετατάξεις, από και προς τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Εταιρείες του Δημοσίου,

2. η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

3. η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου και η παραπομπή στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους των γνωμοδοτήσεων των Τμημάτων του Ν.Σ.Κ.,

4. η άρση διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου σε αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων.

Άρθρο 8Α

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για τα ακόλουθα θέματα του άρθρου 22 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84), ύστερα από γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε.:

1. η έγκριση της εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης των τεχνικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας, των μελών των Ε.Υ.Α.Ε. και των εκπροσώπων από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς,

2. η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος, η διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται, οι δαπάνες εκτέλεσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Α. Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην

Εργασία, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σ’ αυτούς, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους,

2. την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα,

3. την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα,

4. την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας,

5. τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, σωματείων

κ.λπ. αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους,

6. την παραπομπή θεμάτων σε άλλες δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες για γνωμοδότηση ή μελέτη,

7. τα έγγραφα αρμοδιότητος προϊσταμένων Διεύθυνσης αν στη σύνταξη τους συμπράττουν περισσότερες Διευθύνσεις τις ιδίας Γενικής Διεύθυνσης,

8. την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Γενική Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) και των άρθρων 4 και 5 του ν. 3448/2006 (Α’ 57) καθώς και την έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

Οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων προσυπογράφουν τα έγγραφα του τομέα ευθύνης τους, τα οποία υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

Β. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α. του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

α) Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών:

1. τις μονιμοποιήσεις των νεοδιοριζομένων υπαλλήλων των υπηρεσιών του Υπουργείου λόγω συμπληρώσεως διετίας,

2. τις άδειες στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην Σ.ΕΠ.Ε.),

3. την πράξη κύρωσης πινάκων προακτέων,

4. την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εσωτερικό,

5. τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για Προϊσταμένους Τμημάτων και όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ),

6. τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου εργασίας του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, για όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ),

7. τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για όλους τους υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. με την εξαίρεση της άδειας της παρ. 1 και 3 του άρθρου 51 του ΥΚ,

8. την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε όλους τους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ,

9. τα έγγραφα με τα οποία ζητείται η υπόδειξη εκπρόσωπων άλλων φορέων προκειμένου να οριστούν μέλη συλλογικών οργάνων που συνιστώνται και συγκροτούνται από το Υπουργείο,

10. τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ) για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης, συνέδρια κ.λπ.,

11. τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ).

β) Από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας.

1. την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογιζόμενης δαπάνης και ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών, προμηθειών και έργων από του ποσού των 40.001 ευρώ έως και του ποσού των 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε. και κατά περίπτωση,

2. την έγκριση προκηρύξεων, τευχών διαγωνισμών, πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων και η υπογραφή συμβάσεων, καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης για έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου, από του ποσού των 40.001 έως του ποσού των 200.000 ευρώ,

3. την έγκριση πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμού ενστάσεων και παραλαβής έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου, από του ποσού των 40.001 ευρώ έως του ποσού των 200.000 ευρώ, καθώς και την έγκριση σχεδίων απόφασης υλοποίησης έργων με ίδια μέσα συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλαμβάνει το Υπουργείο,

4. την έκδοση αποφάσεων και εντολών για εκτέλεση έργων ή προμηθειών για διενέργεια διαγωνισμών, την έκδοση αποφάσεων κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτονται από του ποσού των 40.001 ευρώ έως του ποσού των 200.000 ευρώ, που αναλαμβάνει το Υπουργείο,

5. την έκδοση αποφάσεων προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη ανέρχεται από του ποσού των 40.001 ευρώ έως του ποσού των 200.000 ευρώ, για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου.

Άρθρο 10

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

Α. Στους Προϊσταμένους της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, των Διευθύνσεων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Προμηθειών και Μέριμνας μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις,

2. τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σε αναφορές υπηρεσιών και ιδιωτών,

3. τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές, με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία,

4. τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε θέματα που μπορούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία στοιχεία,

5. τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια στοιχεία ή πληροφορίες για αιτήσεις ακυρώσεων που αφορούν τη Διεύθυνση τους και τα οποία προσυπογράφονται από το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου,

6. την υπογραφή εγγράφων και πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση υπουργικών αποφάσεων,

7. τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών και οργανώσεων επί θεμάτων για τα οποία έχει απαντήσει ή λάβει θέση η πολιτική ηγεσία,

8. την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) και των άρθρων 4 και 5 του ν. 3448/2006 (Α’ 57), καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων προσυπογράφουν τα έγγραφα του τομέα ευθύνης τους, τα οποία υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

Β. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης

Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα με τα οποία κοινοποιούνται κάθε χρόνο οι καταστάσεις υπαλλήλων του άρθρου 88 του ν. 3528/2007,

2. τα έγγραφα ανακοινώσεων διορισμού στα Γραφεία του Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών, του Υφυπουργού, των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου και του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε., καθώς και τις αποφάσεις χορήγησης επιδομάτων και αδειών (μητρότητας, ανατροφής, αναρρωτικών αδειών) σε μετακλητούς υπαλλήλους όλων των βαθμών,

3. τη χορήγηση κανονικής άδειας, αδειών διευκολύνσεων (πλην των αδειών άνευ αποδοχών), αναρρωτικών αδειών, των ειδικών αδειών, των συνδικαλιστικών αδειών στους προϊσταμένους Τμημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ),

4. την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στα Δικαστήρια επί προσφυγών και αγωγών των υπαλλήλων του Υπουργείου,

5. την αντίκρουση των αιτήσεων ακυρώσεως, των προσφυγών, που ασκούνται προς το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας για θέματα προσωπικού,

6. τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και τις εντολές για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και λοιπών πράξεων,

7. τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των υπηρετούντων στο Υπουργείο υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών.

Γ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τη μίσθωση μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης,

2. την εντολή επισκευής μηχανημάτων, επίπλων

κ.λ.π. του Υπουργείου μέχρι του ποσού που κάθε φορά ισχύει για προμήθεια ειδών χωρίς διαγωνισμό,

3. τα διαβιβαστικά έγγραφα προς τις Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών για την αξιολόγηση προσφορών και προς τις Επιτροπές Παραλαβής,

4. τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων διαχειριστών υλικών, εκτός της περίπτωσης που με την απόφαση αυτή ορίζονται άλλα όργανα,

5. την υπογραφή εντολών χορήγησης υλικών για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Υπουργείου,

6. την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογιζόμενης δαπάνης και ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών, προμηθειών και έργων μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε. και κατά περίπτωση,

7. τις εντολές προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) για έγκριση σύνδεσης ή διακοπής αυτής, των υπηρεσιών του Υπουργείου και η έκδοση αποφάσεων έγκρισης δαπανών αυτών,

8. την έγκριση εγκατάστασης και μεταφοράς τηλεφωνικών συνδέσεων στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς,

9. την έκδοση αποφάσεων για έγκριση άρσης φραγής ή φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων, εσωτερικού και διεθνούς δικτύου,

10. την έγκριση προκηρύξεων, τευχών διαγωνισμών, πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων και την υπογραφή συμβάσεων, καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης για έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου, έως του ποσού των 40.000 ευρώ,

11. την έγκριση πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμού ενστάσεων και παραλαβής έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου, έως του ποσού των 40.000 ευρώ, καθώς και την έγκριση σχεδίων απόφασης υλοποίησης έργων με ίδια μέσα συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλαμβάνει το Υπουργείο,

12. την έκδοση αποφάσεων και εντολών για εκτέλεση έργων ή προμηθειών για διενέργεια διαγωνισμών, την έκδοση αποφάσεων κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτονται έως του ποσού των 40.000 ευρώ, που αναλαμβάνει το Υπουργείο,

13. την έκδοση αποφάσεων προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 40.000 ευρώ, για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου.

Δ. Στον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σ’ αυτούς, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους,

2. την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα,

3. την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα,

4. την παραπομπή θεμάτων σε άλλες δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες για γνωμοδότηση ή μελέτη,

5. όλες τις απαντήσεις και επιστολές που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία και λοιπούς φορείς, στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, στην

Ε.Ε και σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία υποχρέωσης υπογραφής από τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 6 παράγραφος 3.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης προσυπογράφει τα έγγραφα του τομέα ευθύνης του, τα οποία υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.

Άρθρο 11

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Προϊσταμένους Τμημάτων.

Α. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές ή Υπηρεσίες ή ιδιώτες με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία απλού περιεχομένου,

2. τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε θέματα αρμοδιότητάς τους ή κοινοποιούνται προεδρικά διατάγματα ή άλλες πράξεις,

3. τα διαβιβαστικά ή υπομνηστικά έγγραφα και τα έγγραφα με τα οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία των υποθέσεών τους,

4. τις πράξεις για θέση εγγράφων στο Αρχείο.

Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Σ.ΕΠ.Ε., μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των υπηρετούντων στο Υπουργείο υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών,

2. όλα τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται δικαιολογητικά συνταξιοδότησης υπαλλήλων,

3. τα έγγραφα με τα οποία ζητείται βεβαίωση για οποιαδήποτε αιτία,

4. τις πράξεις θεωρήσεως διαφόρων αντιγράφων, από τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, δικαιολογητικών και εγγράφων,

5. τα έγγραφα με τα οποία παραπέμπονται για υγειονομική εξέταση οι υπάλληλοι και οι υποψήφιοι για διορισμό, καθώς και για την εισαγωγή των υπαλλήλων σε νοσοκομεία ή κλινικές,

6. τις ανακοινώσεις αποφάσεων που αναφέρονται στο διορισμό, προαγωγή, μετάταξη, μετάθεση, απόσπαση

κ.λπ. των υπαλλήλων κάθε βαθμού,

7. τα αντίγραφα από στοιχεία και πάσης φύσεως έγγραφα των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων καθώς και των πρακτικών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

8. τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για τους συνταξιούχους υπαλλήλους,

9. τη χορήγηση κανονικής άδειας, αδειών διευκολύνσεων (πλην των αδειών άνευ αποδοχών), αναρρωτικών αδειών, ειδικών αδειών και συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην ΣΕΠΕ),

10. τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, 11. τις αποφάσεις προαγωγής σε βαθμό,

12. τις αποφάσεις χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου,

13. τις επικυρώσεις αντιγράφων από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας,

2. τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας,

3. τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των υπηρετούντων στο Υπουργείο υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών,

4. τις επικυρώσεις αντιγράφων από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.

Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Εποπτευομένων Φορέων, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για την επικαιροποίηση του Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.

Ε. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την αποστολή απολογιστικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

2. τη διαχείριση της τήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τους προμηθευτές μέσω της χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

ΣΤ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του συνόλου των αναλωσίμων και μη υλικών του Υπουργείου. Ζ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α. του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα διαβιβαστικά έγγραφα για την προώθηση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, απαντήσεων προς τη Βουλή επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Η αρμοδιότητα απαντήσεων στη Βουλή επί αναφορών, ερωτήσεων και επερωτήσεων παραμένει στην Υπουργό.

Η. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α’ 34),

2. την προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α’ 85), κωδικοποιημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

Θ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου,

2. τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

Ι. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισμό Διαβαθμισμένου Υλικού.

2. Οι προτάσεις προς το Συμβούλιο Αναστολών Κατάταξης του ΓΕΕΘΑ.

3. Τα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και άλλων Δημόσιων Πολιτικών ή Στρατιωτικών Υπηρεσιών.

4. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο συντονισμό των ενεργειών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου για θέματα Π.Σ.Ε. Α.

5. Οι Εκθέσεις Προόδου του Αυτοτελούς Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. καθώς και των Εκθέσεων των Ασκήσεων Π.Σ.Ε. Α.

6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην εξασφάλισης αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων της Π.Σ.Ε. Α.

7. Οι ενέργειες για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Π.Σ.Ε. Α. στις οικείες Σχολές.

8. Οι ενέργειες σχετικές με τις Μικτές Επιτελικές Επιτροπές του ΓΕΕΘΑ.

9. Οι ενέργειες για την επικαιροποίηση των Σχεδίων ΠΣΕΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΙΑ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με τις οργανωτικές διατάξεις αρμοδιότητας του Τμήματος,

2. ενημερωτικά σημειώματα προς την πολιτική ηγεσία αρμοδιότητας του Τμήματος,

3. διαβιβαστικά έγγραφα εντός του Υπουργείου,

4. υπομνηστικά έγγραφα σε δημόσιους και λοιπούς φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 12

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ), που συστήθηκε με την ΚΥΑ 83071/ΕΥΘΥ 781/ 4.8.2016 (ΦΕΚ Β’ 2643/25-8-2016):

1. Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

2. Η έγκριση της κανονικής άδειας του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας.

3. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

4. Η υπογραφή Γενικών Εγκυκλίων και Οδηγιών, με τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και οδηγίες στα πλαίσια της ακολουθούμενης πρακτικής και νομολογίας.

5. Η έγκριση δαπανών των έργων Τεχνικής Βοήθειας μέσω του ΠΔΕ από του ποσού των 200.001 € έως 10.000.000 €.

6. Η υπογραφή όλων των εγγράφων επανεξετάσεως αιτήσεων, υπομνημάτων, αναφορών, παραπόνων και καταγγελιών πολιτών εναντίον ενεργειών ή απαντήσεων των οργάνων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ.

7. Η υπογραφή των εκθέσεων απόψεων και θέσεων προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί θεμάτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για προσφυγές, αγωγές, αιτήσεις ακύρωσης.

8. Η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Άρθρο 13

Στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός της λειτουργίας των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

2. Η προετοιμασία των εγγράφων που αφορούν στην οργάνωση δράσεων της δημοσιότητας και η παρακολούθηση των Αναδόχων καθώς και η παρακολούθηση της ορθής τήρησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

3. Η πιστοποίηση υλοποίησης και ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξεων/έργων και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων.

4. Ο προγραμματισμός και η χορήγηση των κανονικών αδειών των στελεχών και των Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Η υπογραφή εγγράφων αρμοδιότητας Προϊσταμένων των Μονάδων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ αν στη σύνταξη τους συμπράττουν περισσότερες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ.

6. Η έγκριση δαπανών των έργων Τεχνικής Βοήθειας μέσω του ΠΔΕ από του ποσού των 40.001€ έως του ποσού των 200.000 €.

7. Τα έγγραφα που αφορούν την ενημέρωση των υποψηφίων Αναδόχων για την υποβολή προτάσεων και λοιπά θέματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

8. Τα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων, μετά από προκηρύξεις/προσκλήσεις της ειδικής υπηρεσίας.

9. Οι πιστοποιήσεις νομιμότητας/κανονικότητας δαπανών, αξιοπιστίας πληροφοριών και πληρότητας στοιχείων των Αναδόχων.

10. Η έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης συμβατικού αντικειμένου, οριστικής παραλαβής πράξεων και τήρησης υποχρεώσεων των αναδόχων.

11. Η υποβολή αιτημάτων για προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

12. Η υπογραφή των συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών για την παροχή τηλεφωνικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

13.0 ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τις ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας, Υποπρόγραμμα Α και Υποπρόγραμμα Β.

14. Η υποβολή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ των Τεχνικών Δελτίων Έργων, Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, συμβάσεων και τροποποιήσεων αυτών, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων στις οποίες είναι δικαιούχος η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ.

15. Η υποβολή αιτημάτων πιστώσεων και κατανομών χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στις οποίες είναι δικαιούχος η ΕΔ ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας.

16. Η έκδοση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για συμβάσεις καθαρής αξίας μέχρι 20.000€ (πλέον ΦΠΑ) προς υποψήφιους αναδόχους για τις ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας Υποπρόγραμμα Α και Υποπρόγραμμα Β.

17. Η Απόφαση για ανάληψη προκαταβολής εκ μέρους του διαχειριστή για δαπάνες εκτός έδρας μετακινήσεων για τις ανάγκες της υπηρεσίας

Άρθρο 14

Στους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός της λειτουργίας της Μονάδας αρμοδιότητάς τους.

2. Ο προγραμματισμός και η χορήγηση των κανονικών αδειών των στελεχών της Μονάδας αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 15

Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Γ (Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικής Βοήθειας) μεταβιβάζεται επιπλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 14 και η ακόλουθη αρμοδιότητα:

Η πληρωμή δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ έως του ποσού των 40.000€. Η ανάθεση και υπογραφή σχετικών συμφωνητικών και οι εντολές πληρωμής συμβάσεων καθαρής αξίας μέχρι 20.00,00 € (πλέον ΦΠΑ) για τις ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας,

Υποπρόγραμμα Α και Υποπρόγραμμα Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 16

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του Τακτικού Προϋπολογισμού

Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του Τακτικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται στον ν. 4270/2014, ν. 4446/2016 και π.δ. 80/2016 και ισχύουν κάθε φορά, και συγκεκριμένα για τις πράξεις:

Α. Μεταβολής πιστώσεων του τακτικού Προϋπολογισμού, ήτοι αυξομειώσεων πιστώσεων και ή/αύξησης ποσοστών διάθεσης.

Β. Διαχείρισης πιστώσεων του τακτικού Προϋπολογισμού και αφορούν:

1. Τεκμηριωμένο αίτημα για δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων.

2. Δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων

3. Εγκριση δαπάνης.

4. Κατάσταση δαπάνης.

5. Διαβιβαστικό έγγραφο για την έκδοση ενταλμάτων μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις, κανονιστικές αποφάσεις και οδηγίες.

6. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και έκδοση αποφάσεων/πράξεων καταλογισμού για μη νόμιμες πληρωθείσες δαπάνες.

7. Εγκριση δαπάνης για την πληρωμή με τη διαδικασία προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, ως ακολούθως:

α. Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις: Ι.

α. Τις πράξεις του εδαφίου Β με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 200.001 ευρώ ως 10.000.000 ευρώ,

- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους,
- των ΕΦ 1033-201-0000000 και ΕΦ 1033-401-0000000 (για την ΚΥ ΣΕΠΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών) εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού χαρακτήρα,
- του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για κοινωνικές παροχές,
- του ΕΦ 1033-201-0000000 εμπίπτουσες στον πέμπτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού), - όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγηση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, αποσπώμενων),
- όλων των ΕΦ οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτήρα εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών με την εξαίρεση δαπανών μετακινήσεων προσωπικού,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία,
- των ΕΦ 1033-201-0000000 και ΕΦ 1033-401-0000000 εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013,
- του ΕΦ 1033-201-0000000, και οι οποίες αφορούν εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 2330101899).

ΙΙ. Τις πράξεις του εδαφίου Β με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες έως του ποσού των 10.000.000 ευρώ του ΕΦ 1033-201-000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις (Α.Λ.Ε. 2310504001 και Α.Λ.Ε. 2310802897) και του ΕΦ 1033203-000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις.

III. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων των ΕΦ σύμφωνα και με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά από 200.001 έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 200.001 έως 10.000.000 κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 200.001 έως 10.000.000, κατά Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

IV. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο II της παρούσας παραγράφου και τους ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29 (πλην του Α.Λ.Ε.2910201003) όλων των ΕΦ (πλην του 1033-202-000000):

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά έως 10.000.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως του ποσού του 10.000.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

β. Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 200.001 ευρώ ως 10.000.000 ευρώ, - του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2260989899) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα - του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006).

ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικό φορέα που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, για ποσά από 200.001 έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 200.001 έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 200.001 έως του ποσού του 10.000.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

III. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων από τους Α.Λ.Ε. της μείζονος κατηγορίας 29 (πλην του Α.Λ.Ε. 2910201003) του ΕΦ 1033-202-000000 για ποσά έως 10.000.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε.

γ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις: Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες από του ποσού των 40.001 ευρώ ως 200.000 ευρώ,

- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους,
- των ΕΦ 1033-201-0000000 και ΕΦ 1033-401-0000000 (για την ΚΥ ΣΕΙΓΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών) εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού χαρακτήρα,
- του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για κοινωνικές παροχές,
- του ΕΦ 1033-201-0000000 εμπίπτουσες στον πέμπτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού),
-όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγηση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, αποσπώμενων),
- όλων των ΕΦ και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτήρα εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών με την εξαίρεση δαπανών μετακινήσεων προσωπικού,
- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία,
- των ΕΦ 1033-201-0000000 και ΕΦ 1033-401-0000000 εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013,
- του ΕΦ 1033-201-0000000, και οι οποίες αφορούν εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 2330101899).

Π. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων των ΕΦ και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά από 40.001 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 40.001 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 40.001 έως του ποσού του 200.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

δ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 40.001 ευρώ ως 200.000 ευρώ, - του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2260989899) και αφορούν δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα, - του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και αφορούν μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006). ΙΙ. Τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστικά έγγραφα, για δαπάνες που αφορούν λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου για τον Α.Λ.Ε. 2260989899 του ΕΦ 1033-202-000000 ανεξαρτήτως ποσού.

III. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικό φορέα που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, για ποσά από 40.001 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-2020000000 και άλλου φορέα, καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 40.001 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 40.001 έως 200.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

ε. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ, - όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους, -των ΕΦ 1033-201-0000000 και ΕΦ 1033-401-0000000 (για την ΚΥ ΣΕΠΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών) εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού, - όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού χαρακτήρα, - του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για κοινωνικές παροχές, - του ΕΦ 1033-201-0000000 εμπίπτουσες στον πέμπτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού), - όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγηση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, αποσπώμενων).

ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων των ΕΦ και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε. εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.,

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως 40.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.

στ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες ενέργειες: Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ - όλων των ΕΦ οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτήρα εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 23905, - όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών με την εξαίρεση δαπανών μετακινήσεων προσωπικού, - όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία, - των ΕΦ 1033-201-0000000 και ΕΦ 1033-401-0000000 εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013. ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε και ειδικούς φορείς που αναφέρονται στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως 40.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.

ζ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις πράξεις του εδαφίου Β, και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τις αποφάσεις αυξομείωσης πιστώσεων καθώς και τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων ή/και ποσοστών διάθεσης για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ του ΕΦ 1033-201-0000000, που αφορούν σε εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 2330101899). Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.

η. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις πράξεις του εδαφίου Β, και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού τις αποφάσεις αυξομείωσης πιστώσεων καθώς και τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων ή/και αύξησης ποσοστών διάθεσης για δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ, -του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στον τρίτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2260989899) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα, -του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006).

Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων υπογράφουν τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.

θ. Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων καταρτίζει τα σχέδια των διοικητικών πράξεων για δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού του ΕΦ 1033-201-000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις (Α.Λ.Ε. 2310504001 και Α.Λ.Ε. 2310802897) και του ΕΦ 1033-203-000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις.

Άρθρο 17

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα για τη μεταβολή και διαχείριση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ως ακολούθως:

1. Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις κάτωθι πράξεις:

α) Τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε. για ποσά έως 10.000.000 ευρώ κατά κατά Α.Λ.Ε.,

β) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηματοδοτούμενο) χωριστά, για ποσά έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

γ) Τις αποφάσεις/πράξεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και καταλογισμού για μη νόμιμες πληρωθείσες δαπάνες.

δ) Την τροποποίηση του Π.Δ.Ε. για ποσά έως 10.000.000 ευρώ, εντός του ίδιου σκέλους ΠΔΕ.

2. Για τις εντολές κατανομής και πληρωμής ισχύουν τα προβλεπόμενα όρια στην παρ. 2 και 3 του άρ. 72 του ν. 4443/2016 όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 18

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και αφορούν τη σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων για την εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασιών χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της φορολογικής Διοίκησης, ως ακολούθως: - Για θέματα που αφορούν τη χορήγηση του ΚΕΑ στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας. - Για θέματα που αφορούν τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης.

Άρθρο 19

Στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις αποφάσεις μεταβίβασης με επιτροπικά εντάλματα πιστώσεων του ΕΦ 1033-401-000000 στα όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ που έχουν οριστεί δευτερεύοντες διατάκτες, ανεξαρτήτως ποσού.

Άρθρο 20

Από τις αρμοδιότητες διατάκτη, εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό όλες οι λοιπές αρμοδιότητες διατάκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 21

Στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), μεταβιβάζονται επίσης οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. η χορήγηση κανονικής άδειας, αναρρωτικών αδειών, ειδικών αδειών (εκτός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58), αδειών διευκολύνσεων του ΥΚ (με εξαίρεση αυτές του άρθρου 51 παρ. 2, 4) του μειωμένου ωραρίου εργασίας του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, συνδικαλιστικών αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών, και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων,

2. η εισήγηση για την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. και οι τροποποιήσεις αυτού,

3. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων για στοχευμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά την επικράτεια ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετούν,

4. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ,

5. οι αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ

Άρθρο 22

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων του Σ.ΕΠ.Ε.

Α. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα, τις οδηγίες ή τις αποφάσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και τις αποφάσεις στοχοθεσίας,

2. τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σε αναφορές υπηρεσιών και ιδιωτών,

3. τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές, με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία,

4. τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε θέματα που μπορούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία στοιχεία,

5. τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια στοιχεία ή πληροφορίες για αιτήσεις ακυρώσεων ή προσφυγών που αφορούν τη Διεύθυνσή τους και τα οποία προσυπογράφονται από το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου,

6. την υπογραφή εγγράφων και πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση υπουργικών αποφάσεων,

7. τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών και οργανώσεων επί θεμάτων για τα οποία έχει απαντήσει ή λάβει θέση η πολιτική ηγεσία,

8. τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των υπηρετούντων στη Διεύθυνση υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών,

9. τις επικυρώσεις αντιγράφων από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.

Β. Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τη χορήγηση κανονικής άδειας, αναρρωτικών αδειών, ειδικών αδειών (εκτός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58) του ΥΚ, του μειωμένου ωραρίου εργασίας του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, των αδειών διευκολύνσεων (με εξαίρεση αυτές του άρθρου 51 παρ. 2, 4), συνδικαλιστικών αδειών στους Προϊσταμένους Τμημάτων και όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται,

2. τις εγκυκλίους και οδηγίες για την υποστήριξη των τοπικών Τμημάτων Επιθεωρήσεων Εργασιακών Σχέσεων και Τμημάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για την αρτιότερη επιθεώρηση των επιχειρήσεων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.),

3. τον συντονισμό και προγραμματισμό δράσης των τοπικών Τμημάτων Επιθεωρήσεων Εργασιακών Σχέσεων και Τμημάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.,

4. τις αποφάσεις και πράξεις για διάθεση δαπανών για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και έκδοσης Χ.Ε.Π. άνευ ορίου,

5. τις εντολές για εκτέλεση έργων ή πραγματοποίηση προμηθειών για διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, κατακύρωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων που συντάσσονται, εφόσον σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, άνευ ορίου

6. την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης εντός της Περιφέρειας ευθύνης τους,

7. τη συγκρότηση, σύσταση και τον ορισμό μελών συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης,

8. τη βεβαίωση παροχής υπερωριακής απασχόλησης,

9. τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων των οποίων προΐστανται,

10. τις αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας των Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων των οποίων προΐστανται,

11. τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των υπηρετούντων στη Διεύθυνση υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών,

12. τις επικυρώσεις αντιγράφων από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.

13. την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης του προσωπικού (υπαλλήλων και Προϊσταμένων Τμημάτων) της Περιφερειακής Διεύθυνσης εκτός της περιφέρειας ευθύνης τους για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης, συνέδρια κ.λπ.

Άρθρο 23

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.

Α. Στους Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τα έγγραφα προς Δημόσιες Αρχές ή Υπηρεσίες ή ιδιώτες με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία απλού περιεχομένου,

2. τα διαβιβαστικά ή υπομνηστικά έγγραφα και τα έγγραφα με τα οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία των υποθέσεών τους,

3. τους στατιστικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που εκδίδονται και επαναλαμβάνονται περιοδικά, εφόσον έχει καθοριστεί εφάπαξ ο τύπος, η μορφή, ο βαθμός ασφάλειας και οι αποδέκτες,

4. τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και τις επικυρώσεις αντιγράφων από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής.

5. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός και εντός έδρας όλων των υπαλλήλων των Τμημάτων τους.

Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα πέραν των πράξεων και εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο Α. και για τα εξής:

1. την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας,

2. τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας.

Γ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα πέραν των πράξεων και εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο Α. και για τα εξής:

1. την έκδοση εντολών κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης,

2. τις αποφάσεις και πράξεις για διάθεση δαπανών για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και έκδοσης Χ.Ε.Π., άνευ ορίου,

3. τις εντολές για εκτέλεση έργων ή πραγματοποίηση προμηθειών για διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, κατακύρωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτονται άνευ ορίου.

Δ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα πέραν των πράξεων και εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο Α. και για τα εξής:

1. όλα τα έγγραφα που απευθύνονται στην αρμόδια

Περιφερειακή Διεύθυνση που αφορούν θέματα του προσωπικού και ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους,

2. τις αποφάσεις και πράξεις για διάθεση δαπανών για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και έκδοσης Χ.Ε.Π., άνευ ορίου,

3. τις εντολές για εκτέλεση έργων ή πραγματοποίηση προμηθειών για διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, κατακύρωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτονται άνευ ορίου,

4. την έκδοση εντολών μετακίνησης των οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 24

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!