Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1189/2019 Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄
ΤΜΗΜΑ Θ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Τηλέφωνο:210 3375300
Fax:210 3375354
E-Mail:d.eleg5@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΑ2Τ46ΜΠ3Ζ-5ΚΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. ΦΕΚ: 1676/Β/14-05-2019

Αθήνα, 07 Μαΐου 2019

Α.1189

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) των παρ. 1.4, 1.5 και 1.6 του άρθρου 4, των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 19 και τις παραγράφους 2β, 3 και 4 του άρθρου 48 του Ν. 4583/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», ως προς τους ορισμούς, το ειδικό μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης και τις μεταβατικές διατάξεις.

δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ε) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3.Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 13 και της παρ. 10 του άρθ. 41 του Ν. 4389/2016.

4.Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

6.Τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β΄2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με παύσεις χρήσης, εισαγωγές νέων, μεταβολές Κ.Α.Δ. ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.

8.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β΄2149) Α.Υ.Ο.Ο.:

1. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ως κάτωθι:

Κ.Α.Δ. ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
66.22.10.05 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση
66.22.10.06 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση
66.22.10.08 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων Υπηρεσίες συντονιστή ασφαίστικών πρακτόρων

2. Παύει η χρήση των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.
66.22.10.02 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01 
66.22.10.03 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάστασηΚ.Α.Δ. Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01

Για τις επιχειρήσεις όπου στο φορολογικό μητρώο υπάρχουν ενεργές δραστηριότητες με τους ΚΑΔ των οποίων παύει η χρήση, θα γίνει αντιστοίχιση με κεντρικές διαδικασίες, διακοπή και έναρξη της δραστηριότητας 66.22.10.01, χωρίς ενέργεια των φορολογουμένων.

3. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, θα αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, στον λογαριασμό των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!