ΦΠΑ

Βουλή Κατατέθηκαν οι τροπολογίες με τις αλλαγές στο ΦΠΑ και τη 13η σύνταξη

Κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις." τροπολογίες αναφορικά με:

Χορήγηση στους δικαιούχους κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος, δέκατης τρίτης σύνταξης​

Σύμφωνα με την τροπολογία για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης, αυτή χορηγείται τόσο σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη την 1η Μαΐου κάθε έτους όσο και σε όσους δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης με ημερομηνία έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος που ανατρέχει στην ως άνω ημερομηνία. Επίσης, η 13η σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 (Α' 128), του ν. 4093/2012 (Α' 222) και του ν. 4387/2016 (Α' 85).

Βάση υπολογισμού αποτελεί το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ενώ ειδικά στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης υπολογίζεται επί του αθροίσματος τους.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μάίου κάθε έτους.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με την οποία δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά υπολογισμού της 13ης σύνταξης, να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με βάση το σχέδιο νόμου το ποσοστό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ως εξής:

Κύρια σύνταξη Ποσοστό 13ης σύνταξης
έως 500 ευρώ 100%
501 ευρώ - 600 ευρώ 70%
601 ευρώ - 1.000 ευρώ 50%
Άνω των 1.000 ευρώ 30%

Αντικατάσταση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αναφορικά με το ΦΠΑ αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών του εν λόγω φόρου σε βασικά είδη διατροφής και στις υπηρεσίες εστίασης.

Ειδικότερα, επανέρχονται στο μειωμένο συντελεστή, μεταξύ άλλων, είδη ζυμαρικών, ψαριών, αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα, παρασκευάσματα για σάλτσες, σούπες και ζωμούς κλπ. των οποίων ο συντελεστής είχε αυξηθεί στο είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%).

Περαιτέρω, επιδιώκεται μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών με την μετάταξη της παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), από τον μειωμένο συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%), που ισχύει γι’ αυτά σήμερα.

Τέλος, επανέρχεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στην εστίαση, με την υπαγωγή στο συντελεστή αυτό της εκμετάλλευσης καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.

Στα μη αλκοολούχα ποτά που εξαιρούνται της μειώσεως δεν περιλαμβάνεται βέβαια το νερό (συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού) το οποίο υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αναμένεται τόνωση της αγοράς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εστίασης λόγω της μείωσης των τελικών τιμών στον τομέα αυτό, περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα γενικά και περιορισμός των φαινομένων φοροδιαφυγής.

Rebate ετών 2006, 2007 και 2008

Τέλος κατατέθηκε τροπολογία σχετικά με την εφαρμογή του rebate από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και ρύθμιση οφειλών. Ειδικότερα μετά την ακύρωση της απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με Αριθμ. Φ.42000/14734/532/22-07-2008 (ΒΊ460) με την υπ' αριθ. 4204/2012 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ και την κατάργηση από την 01-01-2009, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (Α'194) των διατάξεων άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3457/2006 (Α'93) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (Α'272), εκκρεμεί ως σήμερα, για τα έτη 2006, 2007 και 2008, η επιστροφή από τις φαρμακευτικές εταιρείες χρηματικών ποσών που οφείλονται ως ποσοστιαία επιστροφή (rebate) επί της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης, που κατέβαλαν προς αυτές οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) για την προμήθεια φαρμάκων από τους ασφαλισμένους τους.

Λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας, κρίνεται αναγκαία η κατεπείγουσα θέσπιση της παρούσας ρύθμισης, καθώς δεν εφαρμόσθηκε η προϊσχύσασα για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και κατά συνέπεια οδήγησε στην δημοσιονομική επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας για τα έτη αυτά, παρά την αρχική νομοθετική πρόβλεψη του μέτρου.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στην βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της κοινωνικής ασφάλισης και συνεπώς στην διατήρηση του σημαντικού κύκλου εργασιών των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στον σχετικό χώρο. Εξάλλου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α'41), σύμφωνα με την οποία το ποσό επιστροφής (rebate) εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη, ενώ δεν αποκλίνει από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε στην θέσπιση ποσοστών έκπτωσης για τα ως άνω έτη, που ήταν γνωστό στις φαρμακευτικές εταιρείες.

Δείτε αναλυτικά τις τροπολογίες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!