Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1037453 ΕΞ 2019 Απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών ευρωπαϊκού χελιού για το έτος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο:210-6987445
Fax:210-6987450
E-Mail:d19diadi@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΗΚΦ46ΜΠ3Ζ-5ΘΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1037453 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών ευρωπαϊκού χελιού για το έτος 2019».

Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 180137/1009/04-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής CITES, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας γνωρίζουμε ότι, και για το έτος 2019 απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξαγωγή ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) που κατατάσσεται στη γενικότερη για τα χέλια (Anguilla spp.) κατηγορία του Εναρμονισμένου Συστήματος (Ε.Σ) 030192.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!