Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1032088 ΕΞ 2019 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:210 6987 443
Fax: 210 6987 459
E-Mail:dtd@2001.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΕΧΘ46ΜΠ3Ζ-ΦΕΤ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28 Φεβρουάριου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΤΔ Γ 1032088 ΕΞ 2019

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 16128/14-02-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 70544/07-08-2017 αντίστοιχης Απόφασης

β. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1125637 ΕΞ 2017/22-08-2017 Διαταγή με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 70544/07-08-2017 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την ανωτέρω (α) σχετική, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται προσωρινά οι παράλληλες εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι αυτής, στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειάς τους στο εσωτερικό της χώρας.

Κατόπιν αυτού και σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν - στο πλαίσιο των καθηκόντων τους - απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των εν λόγω φαρμάκων, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω (β) σχετική, αναφορικά με την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής (επανεξαγωγής) φαρμάκων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!