Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Βουλή Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με τροποποιήσεις διατάξεων ΦΠΑ και ΕΛΠ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας ( ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για τη προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας ( ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017." με τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. και του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις:

Αιτιολογική έκθεση

Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται από 1.1.2019 οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. του (ν. 2859/2000) και του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που αφορούν: 

Πρώτον, τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από πολύ µικρές επιχειρήσεις σε µη υποκείµενους στον φόρο (π.χ. ιδιώτες, µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη-µέλη. Θεσπίζεται όριο σε κοινοτικό επίπεδο, µέχρι το οποίο οι παροχές των εν λόγω υπηρεσιών συνεχίζουν να υπόκεινται σε Φ.Π.Α. στο κράτος-µέλος εγκατάστασης των παρόχων αντί να φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του µη υποκειµένου στον φόρο λήπτη. 

Δεύτερον, τη χρησιµοποίηση του ειδικού καθεστώτος της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. από τους υποκείµενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση αλλά διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε κράτοςµέλος, π.χ. για τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών που υπάγονται στον Φ.Π.Α. σε αυτό το κράτος-µέλος, και οι οποίοι έως σήµερα δεν µπορούσαν εξ αυτού του λόγου να χρησιµοποιήσουν το εν λόγω ειδικό καθεστώς. 

Τρίτον, τους κανόνες που διέπουν την τιµολόγηση των υποκείµενων στον φόρο που χρησιµοποιούν τα ειδικά καθεστώτα παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών προς µη υποκείµενους στο φόρο. Το κόστος συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις τιµολόγησης κάθε κράτους-µέλους θεωρείται αποτρεπτικό για τη δραστηριοποίηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά της Ένωσης. 

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι κανόνες τιµολόγησης που ισχύουν στο κράτος-µέλος εγγραφής της οντότητας που παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες και χρησιµοποιεί τα ειδικά καθεστώτα της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας.

Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Δεύτερου Μέρους ενσωµατώνονται στο εσωτερικό µας δίκαιο οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 2017/2455 και αντικαθίσταται η παράγραφος 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Με τη νέα διάταξη παραµένει ο κανόνας της φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς µη υποκείµενο στο φόρο λήπτη στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη αυτού, αλλά ορίζεται ότι στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες µόνο στην Ελλάδα και όχι και σε κάποιο άλλο κράτο-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε µη υποκείµενους στον φόρο που είναι εγκατεστηµένοι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος, οι εν λόγω υπηρεσίες φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας µας και όχι στον τόπο εγκατάστασης του µη υποκειµένου λήπτη, εφόσον η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10.000) ευρώ. Ωστόσο, παρέχεται στις εν λόγω ελληνικές επιχειρήσεις το δικαίωµα να επιλέγουν τη φορολόγηση των υπηρεσιών τους στον τόπο εγκατάστασης των πελατών τους, το οποίο θα καταλαµβάνει κατ’ ελάχιστον δύο (2) ηµερολογιακά έτη. Τα ανωτέρω προβλέπονται κατά ανάλογο τρόπο και για τους µη εγκατεστηµένους στο εσωτερικό της χώρας παρόχους των υπηρεσιών αυτών προς λήπτες µη υποκείµενους στον φόρο, εγκατεστηµένους εντός Ελλάδος.

Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 ενσωµατώνονται στο εθνικό µας δίκαιο οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2455 και αντικαθίστανται αντίστοιχα η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α.. 

Με τις νέες διατάξεις αίρεται ο περιορισµός ως προς τη δυνατότητα των υποκείµενων στον φόρο που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε κράτος-µέλος, να χρησιµοποιούν το ειδικό καθεστώς της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α..

Με το άρθρο 16 ενσωµατώνεται στο εθνικό µας δίκαιο η τροποποίηση που επέρχεται - επί της ουσίας - στις διατάξεις του άρθρου 219α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2455, µε την προσθήκη νέας παρ. 1α στο άρθρο 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά η υπαγωγή στους κανόνες τιµολόγησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων των οντοτήτων που είναι εγγεγραµµένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α., µε σκοπό την απλοποίηση των κανόνων τιµολόγησης για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά το υφιστάµενο εθνικό νοµικό πλαίσιο είναι ήδη εναρµονισµένο µε τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 219α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2455.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2019 ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους.

Προτεινόμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 

Άρθρο 14 

Αντικείμενο

Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το άρθρο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 (ΕΕ L 348 της 29.12.2017), σχετικά με τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (EEL 347 της 11.12.2006).

Άρθρο 15 (άρθρο 1 παρ. 1, 3 και 4 της οδηγίας) 

Τροποποίηση των άρθρων 14 και 47β του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Στον Κώδικα φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248 ), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 13 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4316/2014 (Α'270), αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο.

α) Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτημα VII, προς μη υποκείμενο στο φόρο: αα) είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.

ββ) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός του εσωτερικού της χώρας.

Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.

β) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτ. ββ) της περίπτ.α), ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι το

εσωτερικό της χώρας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) ο παρέχων την υπηρεσία έχει την εγκατάστασή του ή, ελλείψει εγκατάστασης, την κατοικία του ή τη

συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και όχι και εντός άλλου κράτους μέλους,

ββ) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη υποκειμένους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τη μόνιμη

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος,

γγ) το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των παροχών που αναφέρονται στην υποπερίπτ. ββ) της παρούσας περίπτωσης δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Αν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, για τον υπολογισμό του ποσού σε ευρώ λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Δεκεμβρίου 2017.

Αν, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των ανωτέρω παροχών υπερβαίνει το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, από το εν λόγω χρονικό σημείο εφαρμόζεται η υποπερίπτ. ββ) της περίπτ. α).

γ) Οι υποκείμενοι στο φόρο της υποπερίπτ. αα) της περίπτ. β) που παρέχουν υπηρεσίες μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προς μη υποκειμένους στο φόρο, που είναι εγκατεστημένοι, έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα με την υποπερίπτ. ββ) της περίπτ. α). Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

δ) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτ. αα) της περίπτ. α), ο τόπος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στο φόρο λήπτη που είναι εγκατεστημένος ή έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας, δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο παρέχων που είναι εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος - μέλος πληροί στο κράτος μέλος αυτό προϋποθέσεις ανάλογες αυτών που ορίζονται στην περίπτ. β), εκτός αν ο εν λόγω παρέχων επιλέξει τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα) της περίπτ. α).»

2. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 47β, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 4316/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) «μη εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείμενος στο φόρο», ο υποκείμενος στο φόρο που δεν έχει την έδρα της οικονομικής δράστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης,».

3. Η περίπτ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 47β αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της οικονομικής δράστη ριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.».

Άρθρο 16 (άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας)

Τροποποίηση άρθρου 8 του ν.4308/2014

Στο άρθρο 8 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) μετά την παρ. 1 προστίθεται νέα παράγραφος Ια ως εξής:

«Ια) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Άρθρο 17 

Έναρξη Ισχύος

1. Οι διατάξεις του Πρώτου Μέρους ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

2. Οι διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος νόμου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση στο σύνολό τους

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!