Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/003/000/350/2018 Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του Ν. Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κωδικας:11521-Αθήνα
Τηλεομοιοτυπία:210 6468272
Πληροφορίες :Σ. Χατζηγεωργίου 
Τηλέφωνο:210 6479000 
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr

ΑΔΑ: ΩΡΘΗ46ΜΠ3Ζ-6Γ3

Αθήνα 21-01-2019 

Αρ. Πρωτ. 30/003/000/350

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:«Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του Ν. Λάρισας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου E2 του άρθρου 7 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ Α' 281).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α'265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' («Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων») του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3 του άρθρου 41.

5. Την με αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ Β' 968, Β' 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

6. Την Απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 3317) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

7. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και με την Αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/20-12-2017, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)

8. Το υπ' αριθ. 14404/25-07-2018 έγγραφο του Τελωνείου Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η από 18-07-2018 αίτηση παραγωγού κορόμηλων, για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των κορόμηλων της παραγωγής του.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών κορόμηλων του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του Νομού Λάρισας και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη κορόμηλα είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπ αριθ. 30/052/000/2400/10-9-2018 σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

10. Την υπ' αριθ πρωτ. 30/003/000/148/11-01-2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπ' όψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη κορόμηλα σάκχαρο (εκφραζόμενο σε ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αιθυλική αλκοόλη να ληφθεί η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου αλκοόλης ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα προς απόσταξη κορόμηλα, ιμβερτοσακχάρου.

IV. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!