Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Γ 1012782 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1021/16.01.2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
& Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο: 2106987429
Fax: 2106987408, 2106987424
E-Mail: finexcis@2001.syzefxis. gov.gr
Url: www.aade.gr
 

ΑΔΑ: 636Υ46ΜΠ3Ζ-Π54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1012782 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1021/16.01.2019 απόφασης του Διοικητηή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Σ.) λιανικής πώλησης των τζιγάρων του έτους 2019».

Σας κοινοπούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω απόφαση του Διοικητηή Α.Α.Δ.Ε. με ΑΔΑ: Ψ9ΗΗ46ΜΠ3Ε-ΘΘΝ, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ..68/Β΄/22.01.2019, με την οποία, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001. «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθορίζεται από 31 Ιανουαρίου 2019, νέα Σταθμισμένη Μέση Τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2019, για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης των προιόντων αυτών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του ανωτέρω άρθρου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!