ΦΠΑ

Ε.2002/2019 Εφαρμογή από 1.1.2019 του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4  
Ταχ. Κώδικας:10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400  
Fax: 2103645413 
E-Mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr  

ΑΔΑ: 6ΤΥΣ46ΜΠ3Ζ-6ΓΠ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα , 9.1.2019 

Ε.2002 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής 

Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α'218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών» 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4587/2018(ΦΕΚ Α'218), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιείται το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.4587/2018 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ και πλέον ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) εφαρμόζεται, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, και για τα εισιτήρια των συναυλιών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.4587/2018 ορίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1 (δηλαδή η επέκταση της εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια συναυλιών) τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019. 

Σύμφωνα εξάλλου με την σχετική εισηγητική έκθεση επί της διάταξης, η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα εισιτήρια των συναυλιών στη διάρκεια των οποίων δεν προσφέρεται οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τους θεατές πλην του μουσικού θεάματος. Προκύπτει λοιπόν σαφώς ότι τα εισιτήρια που αφορούν μουσικά σχήματα σε κέντρα εστίασης συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!