Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/2018 Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΦΕΦΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 
Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. Κακαράντζα 
Αρ. Τηλεφώνου: 210 52 85 543 
e-mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα 19/12/2018

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ»

Σχετ.: 1. Οι 64/2008 και 74/2008 Εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Γ99/1/14/28-1-2009 Γ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Το υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/60829/1679/13-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 παρ. 1Β του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-2008 τ.Α') «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», ο κλάδος Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δ.Ε.Η. (Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η.) εντάχθηκε από 1/8/2008, ως Αυτοτελής Τομέας, στον κλάδο Σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια αποκαλούμενος εφεξής «Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Τ.Α.Π. - Δ.Ε.Η.) (Σχετ. Εγκ. 74/2008 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Στην ασφάλιση του τομέα αυτού, υπάγονται πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στον Κλάδο Σύνταξης του Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η., όπως προβλεπόταν από τις καταστατικές διατάξεις του κλάδου, οι οποίες με την ένταξη καθίστανται καταστατικές διατάξεις του Τομέα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τ.Α') «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», εντάχθηκαν:

Στον ΕΦΚΑ:

 • Ο Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
 • Ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) του ΤΑΥΤΕΚΩ (άρθρο 53).

Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.:

 • Ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ ΠΡΟΝΟΙΑ) του κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ (άρθρο 75) και
 • Ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ως προς την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 76). Με το παρόν έγγραφο, παρέχονται διευκρινήσεις για την απεικόνιση της ασφάλισης

του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού στην Α.Π.Δ. του ΕΦΚΑ.

I. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

A. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τα ποσοστά κύριας σύνταξης βάσει των οποίων υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για το προσωπικό του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ έχουν ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2008 ΕΩΣ 31/12/2016

«ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» (Καταστατικές διατάξεις)

 • Εισφορά Ασφαλισμένου: 11%
 • Εισφορά Εργοδότη: 22%
  ΣΥΝΟΛΟ: 33%

«ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

 • Εισφορά Ασφαλισμένου: 6,67%
 • Εισφορά Εργοδότη: 13,33%
  ΣΥΝΟΛΟ: 20,00%

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.4 του ν.4387/2016, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη, αναπροσαρμόζεται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 έως 31/12/2019, έτσι ώστε από την 1/1/2020 να ισχύει 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 6,67% εισφορά ασφαλισμένου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4458/3012-2016 τ.Β'), η αναπροσαρμογή των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης αφορά μόνο τους «παλαιούς» ασφαλισμένους και τους εργοδότες και διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΑΠ - ΔΕΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
9,92% από 1/1/2017 19,83% από 1/1/2017 ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 Ν. 4387/2016
8,84% από 1/1/2018 17,67% από 1/1/2018
7,75 από 1/1/2019 15,50% από 1/1/2019
6,67% από 1/1/2020 13,33% από 1/1/2020

Τα ποσοστά κλάδου κύριας σύνταξης «νέων» ασφαλισμένων ισχύουν ως έχουν.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται η πρόσθετη ειδική εισφορά για: 

α) Τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Ασφαλισμένος πριν την 1/1/1993 2,50% 1,25% 3,75% Άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2084/1992
Ασφαλισμένος μετά την 1/1/1993 2,20% 1,40% 3,60% Άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 2084/1992

β) Τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυγεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η.

Ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1993 ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από 1/8/2008 έως 30/4/2012 2,50% 5,00% 7,50% Άρθρο 46 παρ. 2 & άρθρο 23 παρ.2 ν.2084/1992
Από 1/5/2012 4,30% 2,70% 7,00% Άρθρο 4 παρ. 1 ν.4075/2012

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 15/2017) ορίζεται ότι :

«Δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β'2311) καθώς και των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010 (Α '115),όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές»

Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι, δεν αναπροσαρμόζονται αλλά παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, τα ποσοστά (ασφαλισμένου και εργοδότη) ως προς την πρόσθετη ειδική εισφορά, των κατηγοριών που αναφέρονται κατωτέρω και αφορούν το προσωπικό του τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ ως εξής:

 • Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα τ.ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα προκειμένου για τους ασφαλισμένους του τ.ΤΑΠ- ΔΕΗ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς «παλαιού» ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ, κατά χρονική περίοδο αναφοράς, ανέρχεται ως εξής:

Από 2/2008 έως 8/2008 4.891,01 ευρώ
Από 9/2008 έως 1/2009 5.011,29 ευρώ
Από 2/2009 έως 8/2009 5.161,66 ευρώ
Από 9/2009 έως 12/2009 5.342,39 ευρώ
Από 1/2010 έως 5/2010 4.968,41 ευρώ
Από 6/2010 έως 10/2011 4.819,36 ευρώ
Από 11/2011 έως 12/2012 4.544,83 ευρώ
Από 1/2013 έως 12/2016 5.543,55 ευρώ

Για χρονικό διάστημα από 1/1/2017 και εφεξής, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1- 2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

B. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ.Α7), ο κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του, εντάχθηκε από 1/7/2012 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης -ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ).

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ.Α'), προβλέφθηκε ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τ. ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ), στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σχετ. Εγκ. 8/2014 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4225/2014, το ποσοστό εισφοράς στο ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) όλων των μισθωτών και επομένως και του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ, από 1/12/2013 διαμορφώνεται σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4387/2016, από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΑ νυν ΕΤΕΑΕΠ όλων των μισθωτών ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, ενώ μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε τις 31/12/2015 δηλαδή 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
3,00% 3,00% 600% Από 01/12/2013 έως 6'00% 31/05/2016 Άρθρο 5 ν.4225/2014 & Άρθρο 97 ν.4387/2016
3,50% 3,50% 7 00% Από 01/06/2016 έως 7,00/ο31/05/2019
3,25% 3,25% 6 50% Από 01/06/2019 έως 6,50/ο31/05/2022
3,00% 3,00% 6,00% Από 01/06/2022

Επίσης προβλέπεται πρόσθετη ειδική εισφορά ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 1,25% 0,75% 2,00% Άρθρο 5 παρ. 1 ν.4225/2014
απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων -λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η. 1,00% 2,00% 3,00%

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, τα ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς δεν μεταβάλλονται εξακολουθούν δε να καταβάλλονται.

Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από την 1/10/2008 ο κλάδος ασθένειας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) και από 1/5/2012 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ. (παρ.17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89/ 11-4-2012 τ.Α').

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ.Α'), προβλέφθηκε ότι ο εργοδότης για τους μισθωτούς του υποχρεούται από 1/12/2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στην Α.Π.Δ. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Σχετ. Εγκ. 7/2014 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ, υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο 1/12/2013-31/12/2016 ως εξής:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ € 1/12/2013-31/12/2016
  ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΕΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45% 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,35% 0,70% 1,05% 0,40% 0,80% 1,20%
ΣΥΝΟΛΟ 2,50% 5,00% 7,50% 2,55% 5,10% 7,65%

Επισημαίνεται ότι η μείωση που επήλθε στην εργοδοτική εισφορά, με τον ν.4254/2014 δεν είγε εφαρμογή στα ειδικά ταμεία.

Από 1/1/2017 σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του ν.4387/2016 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστεί σε ποσοστό 7,10% το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παρογές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παρογές σε γρήμα. εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% τον εργοδότη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1/1/2017
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 7,10%

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η εισφορά για τον κλάδο πρόνοιας του προσωπικού του τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ υπολογίζεται σε ποσοστό 4% το οποίο βαρύνει στο σύνολό του τον ασφαλισμένο.

Ε. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ως γνωστόν, οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. -Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ).

Συνεπώς, τα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν είναι τα κάτωθι:

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 1,83% 3,17% 5%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% 0,36% 0,46%
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
ΣΥΝΟΛΟ 1,93% 3,68% 5,61%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 3,28% 3,68% 6,96%

II. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των ανωτέρω κατηγοριών ασφαλισμένων στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης ανά απασχολούμενο, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία: Τύπος Αποδοχών, Αποδοχές, Ημέρες ασφάλισης, Κωδικός Πακέτου Κάλυψης, αναλογούσες εισφορές κ.λ.π.

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για την απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, από 1/8/2008, έχει δημιουργηθεί νέος Κωδικός Δραστηριότητας όπως και νέοι Κωδικοί Ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ως κατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0222» με λεκτική περιγραφή: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ»

Κωδικοί Ειδικότητας κατά περίπτωση:

«000840 με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ».

«000841 με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000842 με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ ΒΑΡΕΑ -ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000843 με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ ΒΑΡΕΑ -ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000844 με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000845 με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
222 840 30 11% Από 1/8/2008 έως 31/12/2016 22% Από 1/8/2008 έως 31/12/2016 33% Από 1/8/2008 έως 31/12/2016
9,92% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 19,83% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 29,75% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
8,84% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 17,67% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 26,51% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
7,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 15,5% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 23,25% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
6,67% Από 1/1/2020 13,33% Από 1/1/2020 20% Από 1/1/2020
222 841 2710 6,67% 13,33% 20%
222 842 2711 13,5% Από 1/8/2008 έως 31/12/2016 23,25% Από 1/8/2008 έως 31/12/2016 36,75% Από 1/8/2008 έως 31/12/2016
12,42% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 21,08% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 33,5% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
11,34% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 18,92% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 30,26% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
10,25% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 16,75% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 27% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
9,17% Από 1/1/2020 14,58% Από 1/1/2020 23,75% Από 1/1/2020
222 843 2712 8,87% 14,73% 23,60%
222 844 2713 13,5% Από 1/8/2008 έως 30/4/2012 27% Από 1/8/2008 έως 30/4/2012 40,5% Από 1/8/2008 έως 30/4/2012
15,3% Από 1/5/2012 έως 31/12/2016 24,7% Από 1/5/2012 έως 31/12/2016 40% Από 1/5/2012 έως 31/12/2016
14,22% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 22,53% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 36,75% Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
13,14% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 20,37% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 33,51% Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
12,05% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 18,2% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 30,25% Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
10,97% Από 1/1/2020 16,03% Από 1/1/2020 27% Από 1/1/2020
222 845 2714 9,17% Από 1/8/2008 έως 30/4/2012 18,33% Από 1/8/2008 έως 30/4/2012 27,5% Από 1/8/2008 έως 30/4/2012
10,97% Από 1/5/2012 16,03% Από 1/5/2012 27% Από 1/5/2012

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ.Α'), ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τ. ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ), στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σχετ. Εγκ. 8/2014 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. από 1/12/2013, έχουν δημιουργηθεί Κωδικοί Ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ως κατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0222» με λεκτική περιγραφή: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ»

Κωδικοί Ειδικότητας κατά περίπτωση:

«000850 με λεκτική περιγραφή: «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ» «000851 με λεκτική περιγραφή: «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ ΒΑΡΕΑ»

«000852 με λεκτική περιγραφή: «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
222 850 2717 3,00% 3,00% 6,00%
Από 1/12/2013 έως 31/5/2016 Από 1/12/2013 έως 31/5/2016 Από 1/12/2013 έως 31/5/2016
3,50% 3,50% 7,00%
Από 1/6/2016 έως 31/5/2016 Από 1/6/2016 έως 31/5/2016 Από 1/6/2016 έως 31/5/2016
3,25% 3,25% 6,50%
Από 1/6/2019 έως 31/5/2022 Από 1/6/2019 έως 31/5/2022 Από 1/6/2019 έως 31/5/2022
3,00% 3,00% 6,00%
Από 1/6/2022 Από 1/6/2022 Από 1/6/2022
222 851 2718 4,25% 3,75% 8,00%
Από 1/12/2013 έως 31/5/201631/5/2016 Από 1/12/2013 έως 31/5/2016 Από 1/12/2013 έως 31/5/2016
4,75% 4,25% 9,00%
Από 1/6/2016 έως Από 1/6/2016 έως Από 1/6/2016 έως
31/5/2019 31/5/2019 31/5/2019
4,50% 4,00% 8,50%
Από 1/6/2019 έως 31/5/2022 Από 1/6/2019 έως 31/5/2022 Από 1/6/2019 έως 31/5/2022
4,25% 3,75% 8,00%
Από 1/6/2022 Από 1/6/2022 Από 1/6/2022
222 852 2719 4,00% 5,00% 9,00%
Από 1/12/2013 έως 31/5/2016 Από 1/12/2013 έως 31/5/2016 Από 1/12/2013 έως 31/5/2016
4,50% 5,50% 10,00%
Από 1/6/2016 έως 31/5/2019 Από 1/6/2016 έως 31/5/2019 Από 1/6/2016 έως 31/5/2019
4,25% 5,25% 9,50%
Από 1/6/2019 έως 31/5/2022 Από 1/6/2019 έως 31/5/2022 Από 1/6/2019 έως 31/5/2022
4,00% 5,00% 9,00%
Από 1/6/2022 Από 1/6/2022 Από 1/6/2022

Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του υποχρεούται από 1/12/2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει γι' αυτούς στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Σχετ. Εγκ. 7/2014 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης - πρόνοιας στην Α.Π.Δ. από 1/12/2013, έχουν δημιουργηθεί κωδικοί ειδικότητας που θα οδηγήσουν σε αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης ως κατωτέρω:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0220» με λεκτική περιγραφή: «Τομέας Ασθένειας για Παροχή σε Είδος και Χρήμα Προσωπικού τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Κωδικοί Ειδικότητας κατά περίπτωση:

«000846 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000847 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«001052 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ»

«001053 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
220 846 2721 2,50% 5,00% 7,50%
Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016
2,55% 4,55% 7,10%
Από 1/1/2017 Από 1/1/2017 Από 1/1/2017
220 847 2715 2,55% 5,10% 7,65%
Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016
2,55% 4,55% 7,10%
Από 1/1/2017 Από 1/1/2017 Από 1/1/2017
220 1052 2722 0,35% 0,70% 1,05%
Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016
0,40% 0,25% 0,65%
Από 1/1/2017 Από 1/1/2017 Από 1/1/2017
220 1053 2723 0,40% 0,80% 1,20%
Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016 Από 1/12/2013 έως 31/12/2016
0,40% 0,25% 0,65%
Από 1/1/2017 Από 1/1/2017 Από 1/1/2017

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0221» με λεκτική περιγραφή: «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

Κωδικοί Ειδικότητας κατά περίπτωση:

«000848 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

«000849 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
221 848 2716 4% 0% 4,00%
221 849 2716 4% 0% 4,00%

Δ. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για την καταχώρηση των συνεισπραττόμενων κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) έχει δημιουργηθεί ο Κωδικός Ειδικότητας «001051» με λεκτική περιγραφή «ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ» μέσω του οποίου αποδίδεται ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) 135.

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
222 1051 135 3,78% 6,63% 10,41%
Από 1/8/2008 έως 31/7/2011 Από 1/8/2008 έως 31/7/2011 Από 1/8/2008 έως 31/7/2011
4,28% 7,13% 11,41%
Από 1/8/2011 έως 31/10/2012 Από 1/8/2011 έως 31/10/2012 Από 1/8/2011 έως 31/10/2012
4,28% 6,03% 10,31%
Από 1/11/2012 έως 30/6/2014 Από 1/11/2012 έως 30/6/2014 Από 1/11/2012 έως
3,28% 3,68% 6,96%
Από 1/7/2014 Από 1/7/2014 Από 1/7/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στο πεδίο: Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.

Στο πεδίο: Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 - Τακτικές Αποδοχές
03 - Δώρο Χριστουγέννων
04 - Δώρο Πάσχα
05 - Επίδομα Αδείας
08 - Αποδοχές Ασθενείας
09 - Αναδρομικές Αποδοχές
10 - Bonus
11 - Υπερωρίες
14 - Λοιπές Αποδοχές

Επιπλέον, η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011 (Α'88) όπως εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ23411/2131/2011(ΦΕΚ 29/19-1-2012 τ.Β') υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται -ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους - από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957/4-9-2018 Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών ΕΦΚΑ).

Στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί Α.Π.Δ. με τύπο (01) Κανονική, η Α.Π.Δ. που θα υποβάλλεται για την απεικόνιση των λοιπών ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να έχει τύπο (04) Συμπληρωματική.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χρονική περίοδο 1/8/2008 έως 31/12/2012 η υποβολή της Α.Π.Δ. γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Στην Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 7/2008-9/2008 για τον μήνα 7/2008 τα στοιχεία ασφάλισης θα πρέπει να είναι μηδενικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η έναρξη υποβολής Α.Π.Δ. θα γίνει για μισθολογική περίοδο μηνός 12/2018 μέσω διαδικτύου κατά τα γνωστά.

Για τη χρονική περίοδο 1/8/2008 - 30/11/2018, η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων θα γίνει σταδιακά με κατάθεση μαγνητικών μέσων, στο Υποκ/μα της έδρας του εργοδότη και θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν ως εξής:

 • Για μισθολογική περίοδο από 1/2017 έως 11/2018 μέχρι 28/2/2019
 • Για μισθολογική περίοδο από 1/2013 έως 12/2016 μέχρι 31/5/2019
 • Για μισθολογική περίοδο από 8/2008 έως 12/2012 μέχρι 30/9/2019.

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!