Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 174551/1785/2018 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.

Αριθμ. 174551/1785  

ΦΕΚ Β’ 4483/10.10.2018 

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών. 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ Α’ 320) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α’ 199). 

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 113). 

γ) Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 154), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38). 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98). 

ε) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145). 

2. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α’ 221). 

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ 160 Α’). 

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων.... Ανάπτυξης και Τουρισμού» με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Α’ 114). 

5. Το π.δ.  125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210). 

6. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722 Β’). 

7. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168). 

8. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2111: «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το 2018 ανέρχεται σε 2.200.000 €, με ποσοστό διάθεσης στο 100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με την 000 31 000080/16-8-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). 

9. Την ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/58423/3204/5-9-2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρίστηκε με α/α 72894 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 72ΘO4653Π8-6Ξ3). 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός De Minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας. 

11. Το Κ.Μ.Κ.Ε. 00311 ΕΞ 2017 EM Π/6-9-2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών. 

12. Τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών επεξεργασίας ρητίνης, από τα οποία προκύπτει ότι το 2017 παρήχθησαν στα ελληνικά δάση από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις βιομηχανίες περίπου 5.566.282 κιλά ρητίνης. 

13. Την αριθμ. 9518/20-07-95 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές. 14. Το ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

15. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59154/1312/10-9-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 2.200.000 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον ΚΑΕ 2111 έτους 2018, αποφασίζουμε: 

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2017, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

1) Στόχοι:

Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2017. 

2) Δικαιούχοι:

Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές. 

2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές. 

2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα. 

2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2017. 

2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της. 

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2017 

3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,395€ ανά κιλό ρητίνης (2.200.000€/5.566.282 κιλά ρητίνης περίπου). 

3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis. 

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 

5) Δικαιολογητικά 

5.1 Αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη ή κατάσταση των μελών των Ενώσεων ή συνεταιρισμών ρητινεργατών, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος, η τράπεζα και ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού του δικαιούχου για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου ή Κοινότητας ενός εκ των παραπάνω Νομών της χώρας, κατέχει ή ασκεί το δικαίωμα της δουλείας, ή ενοικιάζει τα ρητινευόμενα δάση. Θα αναφέρει επίσης την έκταση (στρέμματα) πευκοδάσους που αξιοποιεί, την ποσότητα ρητίνης που παρήγαγε το 2017, την έκταση (στρέμματα) της οποίας τον υπόροφο καθάρισε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (επί της συνολικής έκτασης) καθώς και ότι δεν ενισχύθηκε για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2017 και ότι δέχεται οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει βάσει του Κανονισμού De Minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει λάβει, θα το δηλώνει ρητά. 

5.2 Φορολογική ενημερότητα εφόσον το ύψος της ενίσχυσης του δικαιούχου είναι μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, σύμφωνα με ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Β’). 

5.3 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. 

5.4 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ που θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης. 

5.5 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

5.6. Τιμολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγωγής έτους 2017 η οποία διατέθηκε στις βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης, με ημερομηνία πώλησης μέχρι 31-3-2018. Το πρωτότυπο τιμολόγιο, θα σφραγίζεται από την υπηρεσία με την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ στην υπηρεσία θα μένει ακριβές φωτοαντίγραφο. 

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι μέλη Ενώσεων ή Συνεταιρισμών, αυτοί (Ενώσεις ή Συνεταιρισμοί) υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες δασικές αρχές αναλυτική κατάσταση πληρωμής των μελών τους, στην οποία να φαίνεται ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ενός εκάστου αυτών. 

5.7. Κατάσταση πληρωμής για το 100% της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία θα συντάσσεται από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές ανά Δήμο ή Κοινότητα και στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση-δήλωση και θα υπάρχει ειδική στήλη για την οικονομική ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, στήλη για το αντίστοιχο χαρτόσημο, σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας. 

5.8. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφο ρητινευόμενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2017, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης. 

6) Συνολική πίστωση του προγράμματος 

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.200.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. 2111 έτους 2018. 

7) Γενικά 

7.1 Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθορίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της παρούσης. 

7.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί 

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!