Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.ΑΑΔΕ 30/004/000/3957/2018 Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.

Αριθμ. 30/004/000/3957

ΦΕΚ Β’ 3619/24.08.2018

Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Α. 1103/2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 119Β παρ. 8 του ν. 2960/2001 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

β) του ν. 3420/2005 (ΦΕΚ Α΄ 298/6.12.2005), με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού.

2. Το Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12.11.2012 στη Σεούλ.

3. Την αριθμ. 1 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 ΥΟΔΔ/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/22.3.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται θέματα της διαδικασίας δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών, της διαδικασίας εξέτασης των δειγμάτων και οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της εξέτασης που πραγματοποιείται στα αρμόδια εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.

Άρθρο 2

Διαδικασία πρόσκλησης για δειγματοληψία κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

1. Εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην επιχείρηση καπνικών προϊόντων της κατάσχεσης βιομηχανοποιημένων καπνών, υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και εκπρόσωποι της επιχείρησης καπνικών προϊόντων, μετά από πρόσκληση της αρμόδιας

Τελωνειακής Αρχής που επιδίδεται στην επιχείρηση με αποδεικτικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία δειγματοληψίας, μεταβαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία όπου φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων για δειγματοληψία.

2. α) Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την επίδοση της πρόσκλησης, της παραγράφου 1, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την παρουσία ή μη εκπροσώπων της στην προγραμματισθείσα δειγματοληψία, καθώς και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτών. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως, η δειγματοληψία διενεργείται χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της.

β) Την ορισθείσα ημερομηνία της δειγματοληψίας, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και οι εκπρόσωποι της επιχείρησης διενεργούν, στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων, δειγματοληψία επί των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών για εργαστηριακή εξέταση.

Άρθρο 3

Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

1. α) Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. Λαμβάνονται τέσσερα (4) δείγματα από τα οποία τα δύο προορίζονται για την Α΄ εξέταση και χαρακτηρίζονται ως «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Α΄ εξέταση Επιχείρηση» και τα άλλα δύο δείγματα προορίζονται για την Β΄ εξέταση και χαρακτηρίζονται ως «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Β΄ εξέταση Επιχείρηση».

β) Προς τούτο συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας: - ένα (1) πρωτόκολλο δειγματοληψίας και - τέσσερα (4) δελτία δειγματοληψίας, τα οποία υπογράφονται από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που διενήργησαν τη δειγματοληψία και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης συνυπογράφει το πρωτόκολλο δειγματοληψίας δεσμευόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι αποδέχεται τη διαδικασία της δειγματοληψίας ως ορθή και αντιπροσωπευτική και ότι τα δείγματα είναι σωστά σφραγισμένα.

Κάθε δελτίο δειγματοληψίας προσαρτάται στο αντίστοιχο δείγμα.

2. Η Τελωνειακή Αρχή:

α) Τηρεί το πρωτότυπο πρωτόκολλο δειγματοληψίας μαζί με το φάκελο της υπόθεσης.

β) Αποστέλλει τα δύο δείγματα «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών για εργαστηριακή εξέταση συνοδευόμενα με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.

Το Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών δύναται να ζητήσει από την επιχείρηση να αποστείλει γνήσια προϊόντα των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εργαστηριακή εξέταση.

γ) Παραδίδει στον εκπρόσωπο της επιχείρησης, τα δύο δείγματα «Α΄ εξέταση Επιχείρηση» και «Β΄ εξέταση Επιχείρηση», συνοδευόμενα με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, όπου ο τελευταίος υπογράφει ότι τα παρέλαβε.

δ) Σε περίπτωση που κατά τη δειγματοληψία δεν παρίσταται εκπρόσωπος της επιχείρησης, η Τελωνειακή Αρχή αποστέλλει τα δύο δείγματα «Α΄ εξέταση Επιχείρηση» και «Β΄ εξέταση Επιχείρηση» μαζί με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στην Τελωνειακή Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, προκειμένου να μεριμνήσει για την παράδοσή τους στην επιχείρηση με αποδεικτικό.

3. Όλα τα δείγματα εξετάζονται ως προς τη γνησιότητα των βιομηχανοποιημένων καπνών σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών συνολικά. Τα δείγματα «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ» εξετάζονται στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών:

α)Αρχικά εξετάζονται το δείγμα «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και τα δύο δείγματα της επιχείρησης σε εργαστήριο επιλογής της. Οι αντίστοιχες εκθέσεις εξέτασης αποστέλλονται από το Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και από την επιχείρηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης των δειγμάτων.

β) Εάν δεν υπάρχει διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης των δειγμάτων «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και των δειγμάτων της επιχείρησης «Α΄ εξέταση Επιχείρηση» και «Β΄ εξέταση Επιχείρηση», το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» θεωρείται οριστικό και η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το γνωστοποιεί στην επιχείρηση και στο Γ.Χ.Κ.

γ) Σε περίπτωση διαφοράς αποτελεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης, αφενός του δείγματος «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου των δειγμάτων «Α΄ εξέταση Επιχείρηση» και «Β΄ εξέταση Επιχείρηση», η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση με αποδεικτικό επίδοσης, αποστέλλοντας αντίγραφα των εκθέσεων της επιχείρησης στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και αντίστοιχα αντίγραφο της έκθεσης του Γ.Χ.Κ. στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αμφισβητεί τα εργαστηριακά αποτελέσματα ή τη γνωμάτευση της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» του Γ.Χ.Κ. μπορεί, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επίδοση σε αυτήν της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ», να υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή αίτηση, για εξέταση του δείγματος «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ» αναφέροντας εάν επιθυμεί ή όχι παράσταση εκπροσώπου της και δηλώνοντας τα στοιχεία του. Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) εργασίμων ημερών, το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» καθίσταται οριστικό. Για την εξέταση του δείγματος «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ» (κατ’ έφεση εξέταση), εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία του άρθρου 19 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

δ) Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδοποιεί σχετικά με την αίτηση της επιχείρησης το Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που παρίσταται κατά την κατ΄ έφεση εξέταση δύναται να έχει μία από τις ειδικότητες, που αναφέρονται στο ν. 4254/2014 (Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΣΤ.7, 3α, β).

ε) Εάν ο εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών ημερομηνία για την εξέταση του δείγματος «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ», η κατ’ έφεση εξέταση πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του.

στ) Η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) για γνωμοδότηση:

αα) Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά αποτελέσματος ή/και γνωμάτευσης μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης των δειγμάτων «Α΄ εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ»,

ββ) Εάν o παριστάμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης, διαφωνεί με τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης, ή με τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά την εξέταση, οπότε δύναται να ζητήσει εγγράφως, την ημέρα της κατ’ έφεση εξέτασης, την παραπομπή της υπόθεσης στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση και να δηλώσει εάν η επιχείρηση επιθυμεί να παραστεί εκπρόσωπός της στο ΑΧΣ, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

ζ) Το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στην Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να μεριμνήσει για την παραπομπή της υπόθεσης στο ΑΧΣ και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαφωνεί με τη γνωμοδότηση του ΑΧΣ, έχει το δικαίωμα να καταθέσει στο

ΑΧΣ αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άλλως η απόφαση του ΑΧΣ καθίσταται τελεσίδικη. Η αρμόδια επιτελική Διεύθυνση του Γ.Χ.Κ. αποστέλλει την απόφαση του ΑΧΣ στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, το οποίο την γνωστοποιεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή μαζί με την έκθεση εξέτασης του δείγματος «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ».

η) Εάν η υπόθεση δεν παραπεμφθεί στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, η γνωμάτευση της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Β΄ εξέταση ΑΑΔΕ», θεωρείται οριστική και τελεσίδικη και η επιχείρηση οφείλει να την αποδεχθεί, χωρίς καμία άλλη διαδικασία διοικητικής προσβολής ή αίτησης θεραπείας.

Άρθρο 4

Παράβολα

Τα παράβολα της κατ’ έφεση εξέτασης και της παραπομπής της υπόθεσης στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο βαρύνουν την επιχείρηση, προκαταβάλλονται και προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση 3011238/6397/0078/1998 (ΦΕΚ 607/Β΄/1998) ως ισχύει.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος.

1. Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 2 Αυγούστου 2018

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!